Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Wyniki oceny formalnej

logo FIO

Szanowni Państwo,

niniejszym zamieszczamy listę wyników odwołań od oceny formalnej projektów w ramach konkursu FIO 2014. Rozstrzygnięcie znajduje się w ostatniej kolumnie: P - pozytywne, N - negatywne.

<<<Lista wyników w formacie pdf>>>

Data utworzenia: 2014-04-18 14:04:52 ; data modyfikacji: 2014-05-20 08:39:11

logo FIO

Szanowni Państwo,

w uzupełnieniu wyników oceny formalnej informujemy, iż na liście nie uwzględniona została oferta 3105 złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec ZHP Ostrów Wielkopolski ze względu na omyłkowe wycofanie jej z Generatora przez Instytucję Zarządzającą.

Tytuł zadania: "CZUWAJ I DZIAŁAJ!". Aktywizacja dzieci i młodzieży w bliskości z naturą.

Numer KRS: 0000266321

W związku z powyższym informujemy, iż oferta ta została odrzucona na etapie oceny formalnej ze względu na to, iż:

  1. Brakuje wersji papierowej,
  2. Oferta zawiera zadania realizowane w ramach działalności odpłatnej, które mieszczą się w działalności gospodarczej prowadzonej przez Oferenta.

Oferent może złożyć odwołanie

1) osobiście w Instytucji Zarządzającej

lub

2) wysyłając je priorytetową przesyłką pocztową na adres Instytucji Zarządzającej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Departament Pożytku Publicznego

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

z dopiskiem: Odwołanie od oceny formalnej FIO 2014

UWAGA: Termin: 5 dni roboczych od dnia opublikowania niniejszej informacji, tj. do dnia 15.05.2014 r. (włącznie). W przypadku drogi pocztowej decyduje data stempla pocztowego, w przypadku nadania przesyłką kurierską decyduje data wpływu do Instytucji Zarządzającej. Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

*******

W poniższej tabeli przybliżone są przyczyny uchybień formalnych wraz ze wskazaniem na możliwość odwołania.

  Kryterium formalne

Możliwość odwołania się od wyników weryfikacji formalnej.

Kryterium formalne nr 3

Oferta zawiera zadania realizowane w ramach działalności odpłatnej, które mieszczą się w działalności gospodarczej prowadzonej przez Oferenta.

*    *    *    *    *

UWAGA: Zgodnie z Regulaminem Konkursu FIO w 2014 r. dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie działalności gospodarczej. Oferenci składając ofertę oświadczyli, iż przyznana dotacja w całości lub części nie zostanie wykorzystana na działania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Oferenta. Tymczasem ekspert(-ci) wykazali możliwość sfinansowania części zadań mieszczących się w zakresie działalności gospodarczej, która pokrywa się z działalnością odpłatną. 

Oferent zobowiązany jest do złożenia wyjaśnienia.

TAK

Brak papierowej wersji oferty (przy jednoczesnym braku oferty złożonej przez ePUAP)

*    *    *    *    *

UWAGA: Wersja papierowa oferty nie wpłynęła do Instytucji Zarządzającej. Odwołanie możliwe tylko w przypadku posiadania dowodu nadania oferty. Prosimy o okazanie dowodu nadania w terminie (tj. do 07.03.2014 r. włącznie) oraz ponowne przesłanie oferty.

TAK

 

Data utworzenia: 2014-04-18 14:04:52 ; data modyfikacji: 2014-05-20 08:39:11

logo FIO

Szanowni Państwo,

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że zakończono ocenę formalną ofert złożonych w priorytetach 2, 3 i 4 w konkursie FIO 2014. Poniżej zamieszczono listę ofert zawierającą wyniki oceny formalnej. Oferty uszeregowane zgodnie z numerami FIO.

>>> Lista formalna FIO 2014 - pdf<<<

 

>>> Lista formalna FIO 2014 - excel<<<


W przypadku, gdy Oferentowi przysługuje możliwość uzupełnienia dokumentów, można:

1) złożyć je osobiście w Instytucji Zarządzającej

lub

2) wysłać priorytetową przesyłką pocztową na adres Instytucji Zarządzającej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Departament Pożytku Publicznego

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

z dopiskiem: Odwołanie od oceny formalnej FIO 2014

Odwołanie (np. poprzez złożenie dodatkowych wyjaśnień) przysługuje we wszystkich przypadkach jeśli oferta została złożona przez Generator w terminie tj. do 07.03.2014 r. godziny 16:15.


 

UWAGA:

Termin: 5 dni roboczych od dnia opublikowania listy formalnej na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl/, tj. do dnia 02.05.2014 r. (włącznie). W przypadku drogi pocztowej decyduje data stempla pocztowego, w przypadku nadania przesyłką kurierską decyduje data wpływu do Instytucji Zarządzającej. Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

Na wszelkich dokumentach prosimy o wskazanie numeru oferty FIO.

Prosimy o niezwłoczne składanie/przesyłanie odwołań.

*   *   *   *   *  

W poniższej tabeli przybliżone są przyczyny uchybień formalnych wraz ze wskazaniem na możliwość odwołania.

  Kryterium formalne

Możliwość odwołania się od wyników weryfikacji formalnej.

Kryterium formalne nr 1

Oferta złożona przez nieuprawniony podmiot. 

Oferta wspólna złożona przez nieuprawniony podmiot.

TAK

Kryterium formalne nr 2

Działania przewidziane w projekcie nie są zgodne ze statutem organizacji (działalność nieodpłatna i odpłatna w pkt. I.12 oferty).

*    *     *     *    *

UWAGA: Według eksperta (-ów) przedmiot oferty nie pokrywa się z deklarowaną działalnością w obszarze pożytku publicznego (działalność nieodpłatna, odpłatna). Należy uzupełnić wykazaną działalność, w przypadku zbyt wąskiej deklaracji w ofercie lub uzasadnić na ile projekt wpisuje się w zakres tematyczny Państwa działalności.

TAK

Kryterium formalne nr 3

Oferta zawiera zadania realizowane w ramach działalności odpłatnej, które mieszczą się w działalności gospodarczej prowadzonej przez Oferenta.

*    *    *    *    *

UWAGA: Zgodnie z Regulaminem Konkursu FIO w 2014 r. dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie działalności gospodarczej. Oferenci składając ofertę oświadczyli, iż przyznana dotacja w całości lub części nie zostanie wykorzystana na działania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Oferenta. Tymczasem ekspert(-ci) wykazali możliwość sfinansowania części zadań mieszczących się w zakresie działalności gospodarczej, która pokrywa się z działalnością odpłatną. 

Oferent zobowiązany jest do złożenia wyjaśnienia.

TAK

Kryterium formalne nr 4

Oferent wskazał jako jedno ze źródeł finansowania środków własnych opłaty od adresatów zadania, mimo że organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

*    *    *    *    *

UWAGA: Ekspert (-ci) zakwestionowali możliwość pobierania opłat w przypadku braku możliwości prowadzonej działalności odpłatnej. Oferent (-ci) zobowiązany (-ni) był (-li) do wypełnienia części I.12 oferty, gdzie należało wypisać przedmiot działalności pożytku publicznego, uwzględnić opłaty w  budżecie oraz wypełnić oświadczenie o pobieraniu opłat.

W przypadku prowadzonej działalności odpłatnej prosimy o uzupełnienie tych danych (wskazanie przedmiotu działalności odpłatnej).

W przypadku niezaplanowania opłat w kosztorysie i złożonego oświadczeniu o pobieraniu opłat możliwe jest przesłanie poprawionego oświadczenia o niepobieraniu opłat.

TAK

Błędne dane oddziału terenowego

*    *    *    *    *

UWAGA: Należy przedstawić dokumentację potwierdzającą istnienie danego oddziału terenowego oraz zawierające informacje wymagane w polu I.10 Oferty.

TAK

Brak informacji o istnieniu oddziału terenowego

*    *    *    *    *

UWAGA: Należy przedstawić dokumentację potwierdzającą istnienie danego oddziału terenowego (np. kopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem)

TAK

Błędny numer KRS (weryfikacja na podstawie internetowej wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego).

Dane niezgodne z KRS (weryfikacja na podstawie internetowej wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego). - ulica, adres, nazwa.

*   *   *   *   *

UWAGA: Należy zweryfikować dane zawarte w ofercie oraz w internetowej wyszukiwarce Krajowego Rejestru Sądowego, następnie przesłać stosowne wyjaśnienia. W przypadku rozbieżności danych należy załączyć aktualny odpis z rejestru KRS lub innej ewidencji.

TAK

Wersja papierowa oferty nie jest wydrukiem z generatora

*   *   *   *   *

UWAGA: Należy uzupełnić dokumentację

TAK

Brak możliwości weryfikacji sumy kontrolnej (oferta nieczytelna)

*   *   *   *   *

UWAGA: Należy uzupełnić dokumentację

TAK

Brak wyciągu z ewidencji / rejestru

*   *   *   *   *

UWAGA: Należy uzupełnić dokumentację

TAK

Brak papierowej wersji oferty (przy jednoczesnym braku oferty złożonej przez ePUAP)

Oferta w wersji papierowej / ePUAP po terminie, tj. po 07.03.2014 r.

*    *    *    *    *

UWAGA: Wersja papierowa oferty nie wpłynęła do Instytucji Zarządzającej. Odwołanie możliwe tylko w przypadku posiadania dowodu nadania oferty. Prosimy o okazanie dowodu nadania w terminie (tj. do 07.03.2014 r. włącznie) oraz ponowne przesłanie oferty.

TAK

Nie zgadza się suma kontrolna

*    *    *    *    *

UWAGA: Należy wyjaśnić przyczynę zaistnienia tej sytuacji.

TAK

Brak umowy między oferentami.

Umowa między oferentami została złożona na wzorze umowy partnerskiej

*    *    *    *    *

UWAGA: Przesłanie brakujących dokumentów.

TAK

Podpis pod ofertą niezgodny z reprezentacją lub niewystarczające pełnomocnictwo.

*    *    *    *    *

UWAGA: Przesłanie brakujących dokumentów.

TAK

Brak możliwości weryfikacji daty nadania

*    *    *    *    *

UWAGA: Konieczność przesłania dowodu nadania.

 TAK

Oferta złożona tylko w wersji papierowej / ePUAP, niezłożona za pośrednictwem Generatora Ofert.

Oferta w wersji elektronicznej złożona po terminie, tj. po 07.03.2014r. 16:15. Oferta nie została przekazana do oceny ekspertom.

NIE

Data utworzenia: 2014-04-18 14:04:52 ; data modyfikacji: 2014-05-20 08:39:11

logo FIO

Szanowni Państwo,

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że zakończono ocenę formalną ofert złożonych, w Priorytecie 1, w konkursie FIO 2014. Poniżej zamieszczono listę ofert zawierającą wynik weryfikacji formalnej. Oferty uszeregowane zostały zgodnie z nazwami województw i numerami ofert FIO.

>>> Lista formalna Priorytetu 1 - FIO 2014 - pdf <<<

>>> Lista formalna Priorytetu 1 - FIO 2014 - excel <<<

W przypadku, gdy Oferentowi przysługuje odwołanie w zakresie uchybień formalnych, można:

1) złożyć je osobiście w Instytucji Zarządzającej

lub

2) wysłać priorytetową przesyłką pocztową na adres Instytucji Zarządzającej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Departament Pożytku Publicznego

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

z dopiskiem: Odwołanie od oceny formalnej FIO 2014

UWAGA:

Na wszelkich dokumentach prosimy o wskazanie numeru oferty FIO.

Termin: 5 dni roboczych od dnia opublikowania listy formalnej na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl/, tj. do dnia 28.04.2014 r. (włącznie). W przypadku drogi pocztowej decyduje data stempla pocztowego, w przypadku nadania przesyłką kurierską decyduje data wpływu do Instytucji Zarządzającej. Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

Prosimy o niezwłoczne składanie/przesyłanie odwołań.

*   *   *   *   *  

W poniższej tabeli przybliżone są przyczyny uchybień formalnych wraz ze wskazaniem na możliwość odwołania.

 

 

 Kryterium formalne

Możliwość odwołania się od wyników weryfikacji formalnej.

Brak podpisów osoby upoważnionej pod ofertą.

*    *    *    *    *

UWAGA: Przesłanie brakującego pełnomocnictwa.

TAK

Oferta w wersji elektronicznej złożona po terminie, tj. po 07.03.2014 r. godzi. 16:15.

NIE

 

 

Data utworzenia: 2014-04-18 14:04:52 ; data modyfikacji: 2014-05-20 08:39:11

Tagi:

Polecamy