Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Wyniki oceny formalnej

 

 

 

Szanowni Państwo,

niniejszym zamieszczamy listę wyników odwołań od oceny formalnej projektów w ramach konkursu FIO 2013. Rozstrzygnięcie znajduje się w ostatniej kolumnie: P - pozytywne, N - negatywne.

Lista wyników w formacie pdf >>>


 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49

 

 

Szanowni Państwo,

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że zakończono ocenę formalną wniosków złożonych do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2013. Poniżej zamieszczono listę ofert zawierającą wynik weryfikacji formalnej. Oferty uszeregowane zostały zgodnie z numerem oferty FIO.

>>> Lista formalna PO FIO 2013 - pdf <<<

Jednocześnie w przypadku, gdy Oferentowi przysługuje odwołanie w zakresie uchybień formalnych, można:

1) złożyć je osobiście w Instytucji Zarządzającej / Instytucji Wdrażającej

lub

2) wysłać priorytetową przesyłką pocztową na adres Instytucji Zarządzającej / Instytucji Wdrażającej

z dopiskiem: Odwołanie od oceny formalnej FIO 2013

UWAGA:

Na wszelkich dokumentach prosimy o wskazanie numeru oferty FIO.

 

W przypadku ofert z numerem oferty (numerem FIO) od 1 do 2000 właściwą jest Instytucja Wdrażająca.

Instytucja Wdrażająca:

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Sekcja FIO

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

W przypadku ofert z numerem oferty (numerem FIO) od 2001 wzwyż właściwą jest Instytucja Zarządzająca

Instytucja Zarządzająca:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Departament Pożytku Publicznego

Ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

 

Termin: 5 dni roboczych od dnia opublikowania listy formalnej na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl/, tj. do dnia 13.03.2013 r. (włącznie). W przypadku drogi pocztowej decyduje data stempla pocztowego, w przypadku nadania przesyłką kurierską decyduje data wpływu do odpowiedniej instytucji. Odwołanie złożone po terminie, lub złożone do niewłaściwej instytucji nie zostanie rozpatrzone.

Prosimy o niezwłoczne składanie/przesyłanie odwołań.

UWAGA:

Oferty, w których złożone zostało nieprawdziwe oświadczenie dotyczące spełnienia I kryterium strategicznego zostały zdyskwalifikowane (Z). W tej sytuacji przysługuje możliwość odwołania jeżeli oferent (w przypadku oferty wspólnej „żaden z oferentów”) nie otrzymał wcześniej dofinansowania ze Ľródeł o których mowa w oświadczeniu.

 

*   *   *   *   *  

W poniższej tabeli przybliżone są przyczyny uchybień formalnych wraz ze wskazaniem na możliwość odwołania.

 

 Kryterium formalne

Możliwość odwołania się od wyników weryfikacji formalnej.

Kryterium formalne nr 1

Oferta złożona przez nieuprawniony podmiot. 

Oferta wspólna złożona przez nieuprawniony podmiot.


NIE

Kryterium formalne nr 2

Oferta złożona na niewłaściwy priorytet lub/i obszar.

*    *     *     *    *

UWAGA: Należy uzasadnić wybór kwestionowanego przez eksperta priorytetu lub/i obszaru wsparcia.

TAK

Kryterium formalne nr 3

Działania przewidziane w projekcie nie są zgodne ze statutem organizacji (działalność nieodpłatna i odpłatna w pkt. I.12 oferty).

*    *     *     *    *

UWAGA: Według eksperta (-ów) tematyka oferty nie pokrywa się z deklarowaną działalnością w obszarze pożytku publicznego (działalność nieodpłatna, odpłatna). Należy uzupełnić wykazaną działalność, w przypadku zbyt wąskiej deklaracji w ofercie lub uzasadnić na ile projekt wpisuje się w zakres tematyczny Państwa działalności.

TAK

Kryterium formalne nr 4

Oferent zakłada wykorzystanie całości lub części dotacji na działania związane z działalnością gospodarczą Oferenta.

*    *     *     *     * 

UWAGA: Zgodnie z Zasadami... środki PO FIO nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej (R. III.2 Zasad...). Ekspert(-ci) wykazali możliwość sfinansowania części zadań mieszczących się w zakresie działalności gospodarczej. Oferent zobowiązany jest do przesłania dodatkowego oświadczenia, w którym zobowiąże się do niewykorzystania części lub całości dotacji na działania związane z działalnością gospodarczą Oferenta.

>>>wzór oświadczenia<<<

TAK

Kryterium formalne nr 5

Oferta zawiera zadania realizowane w ramach działalności odpłatnej, które mieszczą się w działalności gospodarczej prowadzonej przez Oferenta.

*    *    *    *    *

UWAGA: Zgodnie z Zasadami... środki PO FIO nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej (R. III.2 Zasad...). Ekspert(-ci) wykazali możliwość sfinansowania części zadań mieszczących się w zakresie działalności gospodarczej, która pokrywa się z działalnością odpłatną. 

Oferent zobowiązany jest do przesłania dodatkowej deklaracji, w której zobowiąże się do realizacji projektu w ramach działalności odpłatnej i nieodpłatnej. Działalność gospodarcza nie będzie przedmiotem projektu.

TAK

Kryterium formalne nr 6

Oferent wskazał jako jedno ze Ľródeł finansowania środków własnych opłaty od adresatów zadania, mimo że organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

*    *    *    *    *

UWAGA: Eksper (-ci) zakewstionowali możliwość pobierania opłat w przypadku braku możliwości prowadzonej działalności odpłatnej. Oferent (-ci) zobowiązany (-ni) był (-li) do wypełnienia części I.12 oferty, gdzie należało wypisać przedmiot działalności pożytku publicznego, uwzglednić opłatyw  budżecie oraz wypełnić oświadczenie o pobieraniu opłat.

W przypadku prowadzonej działalności odpłatnej prosimy o uzupełnienie tych danych. W sytuacji nieprowadzenia działalności odpłatnej oferta zostanie odrzucona.

TAK

Pod danym numerem KRS wystąpują inne oferty (nr FIO x, y, z). Wyczerpany limit złożenia jednej oferty przez jeden podmiot.

*   *   *   *   *

UWAGA:  Zgodnie z Zasadami... jeden uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę

Organizacje powinny rozstrzygnąć kto jest uprawnionym podmiotem do aplikowania o środki lub przedstawić stosowne pełnomocnictwo rodzajowe, w przypadku ubiegania się o dofinansowanie terenowego oddziału organizacji.

TAK

Brak papierowej wersji oferty przy jednoczesnym braku oferty złożonej przez ePUAP. Odwołanie możliwe tylko w przypadku posiadania dowodu nadania oferty.

*    *    *    *    *

UWAGA: Wersja papierowa oferty nie wpłynęła do Instytucji Wdrażającej (Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich). Prosimy o okazanie dowodu nadania w terminie (tj. do 14.01.2013 r. włącznie) oraz ponowne przesłanie oferty.

NIE / Odwołanie możliwe tylko w przypadku posiadania dowodu nadania oferty.

Oferta w wersji papierowej (data stempla pocztowego) / ePUAP przesłana po terminie, tj. po 14.01.2013 r.

NIE

Oferta w wersji papierowej przesłana na niewłaściwy adres, przy jednoczesnym braku złożenia oferty przez e-PUAP.

NIE

Błędny numer KRS (weryfikacja na podstawie internetowej wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego).

Dane niezgodne z KRS (weryfikacja na podstawie internetowej wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego). - ulica, adres, nazwa.

Błędne dane Oferenta - na podstawie ewidencji klubów.

*   *   *   *   *

UWAGA: Należy zweryfikować dane zawarte w ofercie oraz w internetowej wyszukiwarce Krajowego Rejestru Sądowego, następnie przesłać stosowne wyjaśnienia. W przypadku rozbieżności danych należy załączyć aktualny odpis z rejestru KRS lub innej ewidencji.

TAK, uzupełnienie dokumentów.

Brak umowy oferty wspólnej, która stanowi załącznik do oferty wspólnej.

Brak odpisu z rejestru/ewidencji.

*    *    *    *    *

UWAGA: Przesłanie brakujących dokumentów.

TAK

Podpis pod ofertą niezgodny z reprezentacją lub niewystarczające pełnomocnictwo.

*    *    *    *    *

UWAGA: Przesłanie brakujących dokumentów.

TAK

Brak możliwości weryfikacji czy oferta w wersji papierowej została złożona w terminie, tj. do dnia 14.01.2013 r. - nieczytelny stempel pocztowy.

*    *    *    *    *

UWAGA: Konieczność przesłania dowodu nadania.

 TAK / przesłanie dowodu nadania

Oferta niezłożona ostatecznie w Generatorze Ofert - brak numeru FIO. W wersji papierowej / ePUAP złożona tymczasowa wersja oferty.

Oferta złożona tylko w wersji papierowej / ePUAP, nie złożona za pośrednictwem Generatora Ofert.

Oferta wydrukowana przed ostatecznym złożeniem w Generatorze Ofert, brak nadanego numeru FIO.

Oferta w wersji elektronicznej złożona po terminie, tj. po 14.01.2013 r. 16:15. Oferta nie została przekazana do oceny ekspertom.

NIE

Oferta zawierająca fikcyjne dane.

NIE

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49

Tagi:

Polecamy