Wyniki oceny formalnej

Szanowni Państwo,

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że zakończono ocenę formalną wniosków złożonych do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2012. Poniżej zamieszczono listę ofert zawierającą wynik weryfikacji formalnej. Oferty uszeregowane zostały zgodnie z numerem oferty FIO.

Lista formalna PO FIO 2012 - pdf 

Jednocześnie w przypadku, gdy Oferentowi przysługuje odwołanie w zakresie uchybień formalnych, można:

1) złożyć je osobiście w Departamencie Pożytku Publicznego 

2) wysłać priorytetową przesyłką pocztową na adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pożytku Publicznego
Ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

z dopiskiem: Odwołanie od oceny formalnej FIO 2012

3) przesłać drogą elektroniczną na adres: olga.kaminska@mpips.gov.pl

Termin przesłania: 5 dni roboczych od dnia opublikowania listy formalnej na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl/, tj. do dnia 12.04.2012 r. (włącznie).

Decyduje data wpływu do MPiPS (w przypadku osobistego doręczenia), data stempla pocztowego (w przypadku przesyłki pocztowej) lub data wysłania wiadomości e-mail.

Prosimy o niezwłoczne przesłanie odwołań.

UWAGA:

1) Na wszelkich dokumentach prosimy o wskazanie numeru oferty FIO.

2) Niezależnie od przesyłania wersji papierowej odwołania, prosimy o przesłanie jego w wersji elekronicznej - pozowoli to na usprawnienie procesu rozpatrywania odwołąń.

3) Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

 

*   *   *   *   *  

W poniższej tabeli przybliżone są przyczyny uchybień formalnych wraz ze wskazaniem na możliwość odwołania.

 

 Kryterium formalne

Możliwość odwołania się od wyników weryfikacji formalnej.

Kryterium formalne nr 1

Oferta złożona przez nieuprawniony podmiot. 

Oferta wspólna złożona przez nieuprawniony podmiot.

NIE

Kryterium formalne nr 2

Oferta złożona na niewłaściwy priorytet lub/i obszar.

*    *     *     *    *

UWAGA: Należy uzasadnić wybór kwestionowanego przez eksperta priorytetu lub/i obszaru wsparcia.

 

TAK

Kryterium formalne nr 3

Działania przewidziane w projekcie nie są zgodne ze statutem organizacji (działalność nieodpłatna i odpłatna w pkt. I.12 oferty).

*    *     *     *    *

UWAGA: Według eksperta (-ów) tematyka oferty nie pokrywa się z deklarowaną działalnością w obszaze pożytku publicznego (działalnośc nieodpłatna, odpłatna). Należy uzupełnić wykazaną działalność, w przypadku zbyt wąskiej deklaracji w ofercie lub uzasadnić na ile projekt wpisuje się w zakres tematyczny Państwa działaności.

 

TAK

Kryterium formalne nr 4

Oferent zakłada wykorzystanie całości lub części dotacji na działania związane z działalnością gospodarczą Oferenta.

*    *     *     *     * 

UWAGA: Zgodnie z Zasadami... środki PO FIO nie moga być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej (R. IV.7 Zasad...). Ekspert(-ci) wykazali możliwość sfinansowania części zadań mieszczących się w zakresie działalności gospodarczej. 7Oferent zobowiązany jest do przesłania dodatkowej deklaracji, w której zobowiąże się do niewykorzystania części lub całości dotacji na działania związane z działalnością gospodarczą Oferenta.

 

TAK

Kryterium formalne nr 5

Oferta zawiera zadania realizowane w ramach działalności odpłatnej, które mieszczą się w działalności gospodarczej prowadzonej przez Oferenta.

*    *    *    *    *

UWAGA: Zgodnie z Zasadami... środki PO FIO nie moga być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej (R. IV.7 Zasad...). Ekspert(-ci) wykazali możliwość sfinansowania części zadań mieszczących się w zakresie działalności gospodarczej, która pokrywa się z działnością odpłatną. 

Oferent zobowiązany jest do przesłania dodatkowej deklaracji, w której zobowiąże się do realizacji projektu w ramach działności odpłatnej i nieodppłatnej. Działność gospodarcza nie będzie przedmiotem projektu.

 

TAK

Kryterium formalne nr 6

Oferent wskazał jako jedno ze Ľródeł finansowania środków własnych opłaty od adresatów zadania, mimo że organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

*    *    *    *    *

UWAGA: Eksper (-ci) zakewstionowali możliwość pobierania opłat w przypadku braku możliwości prowadzonej działalności odpłatnej. Oferent (-ci) zobowiązany (-ni) był (-li) do wypełnienia części I.12 oferty, gdzie należało wypisać przedmiot działalności pożytku publicznego, uwzglednić opłatyw  budżecie oraz wypełnić oświadczenie o pobieraniu opłat.

W przypadku prowadzonej działalności odpłatnej prosimy o uzupełnienie tych danych. W sytuacji nieprowadzenia działalności odpłatnej oferta zostanie odrzucona.

 

TAK

Kryterium formalne nr 7 - dotyczy Komponentu Regionalnego

Oferent nie posiada wystarczającego doświadczenia polegającego na prowadzeniu przez podmiot w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 1 programu polegającego na przekazywaniu dotacji.

*    *    *    *    *

UWAGA: Należy udokumentowac wymagane doświadczenie.

 

TAK

Kryterium formalne nr 8 - dotyczy Komponentu Regionalnego

Oferent nie udokumentował w wystarczający sposób przychodów w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2010.

*    *    *    *    *

UWAGA: Należy przesłać brakujące sprawozdanie.

 

TAK

Pod danym numerem KRS wystąpują inne oferty (nr FIO x, y, z). Wyczerpany limit złożenia jednej oferty przez jeden podmiot.

*   *   *   *   *

UWAGA:  Zgodnie z Zasadami... jeden uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę (nie dotyczy Komponentu Wolontariatu Długoterminowego. Podmioty aplikujące do Komponentu Wolontariatu Długoterminowego są jednocześnie uprawnione do złożenia jednej oferty w ramach pozostałych priorytetów i Komponentu Regionalnego. Tym samym mogą złożyć maksymalnie 2 oferty w ramach konkursu PO FIO w 2012 r.).

Organizacje powinny rozstrzygnąć kto jest uprawnionym podmiotem do aplikowania o środki lub przedstawić stosowne pełnomocnictwo rodzajowe, w przypadku ubiegania się o dofinansowanie terenowego oddziału organizacji.

TAK

Brak papierowej wersji oferty. Odwołanie możliwe tylko w przypadku posiadania dowodu nadania oferty.

*    *    *    *    *

UWAGA: Wersja papierowa oferty nie wpłynęła do Instytucji Wdrażającej (Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich). Prosimy o okazanie dowodu nadania w terminie (tj. do 14.02.2012 r. włącznie) oraz poniowne przesłanie oferty.

 

NIE / Odwołanie możliwe tylko w przypadku posiadania dowodu nadania oferty.

Oferta w wersji papierowej przesłana po terminie, tj. po 14.02.2012 r. (data stempla pocztowego).

 

NIE

Błędny numer KRS (weryfikacja na podstawie internetowej wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego).

Dane niezgodne z KRS (weryfikacja na podstawie internetowej wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego). - ulica, adres, nazwa.

Błędne dane Oferenta - na podstawie ewidencji klubów.

*   *   *   *   *

UWAGA: Należy zweryfikować dane zawarte w ofercie oraz w internetowej wyszukiwarce Krajowego Rejestru Sądowego, następnie przesłać stosowne wyjaśnienia. W przypadku rozbieżności danych należy załaczyć aktualny odpis z rejestru KRS lub innej weidencji.

 

TAK, uzupełnienie dokumentów.

Brak umowy oferty wspólnej, która stanowi załącznik do oferty wspólnej.

Brak odpisu z rejestru/ewidencji.

*    *    *    *    *

UWAGA: Przesłanie brakujących dokumentów.

 

TAK

Podpis pod ofertą niezgodny z reprezentacją lub niewystarczające pełnomocnictwo.

*    *    *    *    *

UWAGA: Przesłanie brakujących dokumentów.

 

TAK

Brak możliwości weryfikacji czy oferta w wersji papierowej została złożona w terminie, tj. do dnia 14.02.2012 r. - nieczytelny stempel pocztowy.

*    *    *    *    *

UWAGA: Konieczność przesłania dowodu nadania.

 

 TAK / przesłanie dowodu nadania

Oferta niezłożona ostatecznie w Generatorze Ofert - brak numeru FIO. W wersji papierowej złożona tymczasowa wersja oferty.

Oferta złożona tylko w wersji papierowej, nie złożona za pośrednictwem Generatora Ofert.

Oferta wydrukowana przed ostatecznym złożeniem w Generatorze Ofert, brak nadanego numeru FIO.

Oferta w wersji elektronicznej złożona po terminie, tj. po 14.02.2012 r. 16:15. Oferta nie została przekazana do oceny ekspertom.

 

NIE

Oferta zawierająca fikcyjne dane.

 

NIE

 

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49