Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Wyniki oceny formalnej

  

Szanowni Państwo,

Na listach wyników po ocenie formalnej, opublikowanej w dniu 08.04.2011 r. znajduje się kilka błędów.

Poniżej zaprezentowane są listy zawierające tylko i wyłącznie podmioty, których dotyczyła pomyłka.

JEST - takie wyniki figurują na listach z dnia 08.04.2011 r.

Plik PDF >>>

WINNO BYĆ - taka winna być ocena danych ofert

PLIK PDF >>>

 

Do wyżej wskazanych podmiotów została przesłana wiadomość e-mail informująca o zaistniałej sytuacji.

Za pomyłkę przepraszamy.


  • Lista formalna nie jest listą ostateczną. Po zweryfikowaniu odwołań od oceny formalnej będą sformułowane listy rankingowe, wskazujące projekty dofinansowane wraz z kwotą przyznanej dotacji.
  • Lista formalna uszeregowana jest zgodnie z numerem oferty FIO. Nie należy mylić tego numeru z sumą kontrolną.
  • Nie został opracowany wzór odwołania / deklaracji. Nie ma też wytycznych co do formuły odwołania.
  • W temacie maila prosimy o dopisek „PO FIO 2011 – odwołanie od oceny formalnej”.
  • Prosimy o zamieszczanie w treści odwołania numery oferty FIO.
  • W informacji dotyczącej wyników po ocenie formalnej dodano plik excel, zawierający wszystkie oferty.
  • Korekta informacji dotyczącej listy wyników po ocenie formalnej - kryterium 6

Poniższe korekty (podświetlone kolorem zielonym) zostały naniesione w głównej informacji dotyczącej wyników.

1)      Jest:

Kryterium formalne nr 6

Oferent wskazał jako jedno ze Ľródeł finansowania środków własnych opłaty od adresatów zadania, mimo że organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

*    *    *    *    *

UWAGA: Eksper (-ci) zakewstionowali możliwość pobierania opłat w przypadku braku możliwości prowadzonej działalności odpłatnej. Oferent (-ci) zobowiązany (-ni) był (-li) do wypełnienia części I.12 oferty, gdzie należało wypisać przedmiot działalności pożytku publicznego.

W przypadku prowadzonej działalności odpłatnej prosimy o uzupełnienie tych danych. W przypadku braku możliwości prowadzenia takowej działalności konieczna będzie poprawa oferty, w póĽniejszym etapie oceny.

Winno być:

Kryterium formalne nr 6

Oferent wskazał jako jedno ze Ľródeł finansowania środków własnych opłaty od adresatów zadania, mimo że organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

*    *    *    *    *

UWAGA: Eksper (-ci) zakewstionowali możliwość pobierania opłat w przypadku braku możliwości prowadzonej działalności odpłatnej. Oferent (-ci) zobowiązany (-ni) był (-li) do wypełnienia części I.12 oferty, gdzie należało wypisać przedmiot działalności pożytku publicznego.W przypadku prowadzonej działalności odpłatnej prosimy o uzupełnienie tych danych. W sytuacji nieprowadzenia działalności odpłatnej oferta zostanie odrzucona. 

Szanowni Państwo,

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że zakończono ocenę formalną wniosków złożonych do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2011.

Poniżej zamieszczono listę ofert zawierającą wynik weryfikacji formalnej - oferta przyjęta / odrzucona. Oferty uszeregowane zostały zgodnie z numerem oferty FIO.

Plik PDF:

Lista formalna FIO 1-500

Lista formalna FIO 501-1000

Lista formalna 1001-1500

Lista formalna 1501-2000

Lista formalna 2001-2500

Lista formalna 2501-3000

Lista formalna 3001-3500

Lista formalna 3501-4000

Lista formalna 4001-

PLIK EXCEL, zawierający wszystkie oferty:

Lista formalna PO FIO 2011

 

Jednocześnie w przypadku, gdy Oferentowi przysługuje odwołanie w zakresie uchybień formalnych, można:

1) złożyć je osobiście w Departamencie Pożytku Publicznego 

2) wysłać priorytetową przesyłką pocztową na adres:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pożytku Publicznego
Ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

z dopiskiem: Odwołanie od oceny formalnej FIO 2011

3) przesłać drogą elektroniczną na adres: fio@mpips.gov.pl

Termin przesłania: 5 dni roboczych od dnia opublikowania listy formalnej na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl/, tj. do dnia 14.04.2011 r. (włącznie).

Decyduje data wpływu do MPiPS (w przypadku osobistego doręczenia), data stempla pocztowego (w przypadku przesyłki pocztowej) lub data wysłania wiadomości e-mail.

Prosimy o niezwłoczne przesłanie odwołań.

UWAGA: Na wszelkich dokumentach prosimy o wskazanie numeru oferty FIO.

UWAGA: Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

 

*   *   *   *   *  

W poniższej tabeli przybliżone są przyczyny uchybień formalnych wraz ze wskazaniem na możliwość odwołania.

 

 Kryterium formalne

Możliwość odwołania się od wyników weryfikacji formalnej.

Kryterium formalne nr 1

Oferta złożona przez nieuprawniony podmiot. 

NIE, brak możliwości odwołania.

Kryterium formalne nr 2

Oferta złożona na niewłaściwy priorytet lub/i obszar.

*    *     *     *    *

UWAGA: Należy uzasadnić wybór kwestionowanego przez eksperta priorytetu lub/i obszaru wsparcia.

 TAK

Kryterium formalne nr 3

Działania przewidziane w projekcie nie są zgodne ze statutem organizacji (działalność nieodpłatna i odpłatna w pkt. I.12 oferty).

*    *     *     *    *

UWAGA: Według eksperta (-ów) tematyka oferty nie pokrywa się z deklarowaną działalnością w obszaze pożytku publicznego (działalnośc nieodpłatna, odpłatna). Należy uzupełnić wykazaną działalność, w przypadku zbyt wąskiej deklaracji w ofercie lub uzasadnić na ile projekt wpisuje się w zakres tematyczny Państwa działaności.

 

 TAK

Kryterium formalne nr 4

Oferent zakłada wykorzystanie całości lub części dotacji na działania związane z działalnością gospodarczą Oferenta.

*    *     *     *     * 

UWAGA: Zgodnie z Zasadami... środki PO FIO nie moga być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej (R. IV.2 Zasad...). Ekspert(-ci) wykazali możliwość sfinansowania części zadań mieszczących się w zakresie działalności gospodarczej. 

Oferent zobowiązany jest do przesłania dodatkowej deklaracji, w której zobowiąże się do niewykorzystania części lub całości dotacji na działania związane z działalnością gospodarczą Oferenta.

 TAK

Kryterium formalne nr 5

Oferta zawiera zadania realizowane w ramach działalności odpłatnej, które mieszczą się w działalności gospodarczej prowadzonej przez Oferenta.

*    *    *    *    *

UWAGA: Zgodnie z Zasadami... środki PO FIO nie moga być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej (R. IV.2 Zasad...). Ekspert(-ci) wykazali możliwość sfinansowania części zadań mieszczących się w zakresie działalności gospodarczej, która pokrywa się z działnością odpłatną. 

Oferent zobowiązany jest do przesłania dodatkowej deklaracji, w której zobowiąże się do realizacji projektu w ramach działności odpłatnej i nieodppłatnej. Działność gospodarcza nie będzie przedmiotem projektu.

 TAK

Kryterium formalne nr 6

Oferent wskazał jako jedno ze Ľródeł finansowania środków własnych opłaty od adresatów zadania, mimo że organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

*    *    *    *    *

UWAGA: Eksper (-ci) zakewstionowali możliwość pobierania opłat w przypadku braku możliwości prowadzonej działalności odpłatnej. Oferent (-ci) zobowiązany (-ni) był (-li) do wypełnienia części I.12 oferty, gdzie należało wypisać przedmiot działalności pożytku publicznego.

W przypadku prowadzonej działalności odpłatnej prosimy o uzupełnienie tych danych. W przypadku braku możliwości prowadzenia takowej działalności konieczna będzie poprawa oferty, w póĽniejszym etapie oceny. (<- błędny zapis, wprowadzono korektę). W sytuacji nieprowadzenia działalności odpłatnej oferta zostanie odrzucona.

 TAK

Oferta nie przekazana do oceny. Wyczerpany limit złożenia jednej oferty przez jeden podmiot (weryfikacja na podstawie nr KRS / NIP).

Oferta nie przekazana do oceny. Wyczerpany limit złożenia jednej oferty przez jeden podmiot (weryfikacja na podstawie nr KRS / NIP). Brak pełnomocnictwa rodzajowego.

*   *   *   *   *

UWAGA:  W dniu 18.02.2011 r. na stronie internetowej Departamentu Pożytku Publicznego zamieszczona została lista podmiotów, które złożyły więcej niż 1 ofertę. Oferty zostały zweryfikowane pod kątem pokrywania się numerów KRS lub/i NIP. Organizacje miały wyznaczony termin na przesłanie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. W dniu 24.02.2011 r. opublikowano rozstrzygnięcie i listę podmiotów przekazanych do oceny ekspertom oraz odrzuconych na tym etapie z powodu wyczerpania limitu złożenia 1 oferty.

 

 NIE

Brak wersji papierowej oferty. Odwołanie możliwe tylko w przypadku posiadania dowodu nadania oferty.

*    *    *    *    *

UWAGA: Wersja papierowa oferty nie wpłynęła do Instytucji Wdrażającej (Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich). Prosimy o okazanie dowodu nadania w terminie (tj. do 15.02.2011 r. włącznie) oraz poniowne przesłanie oferty.

NIE / Odwołanie możliwe tylko w przypadku posiadania dowodu nadania oferty.

Oferta w wersji papierowej przesłana po terminie, tj. po 15.02.2011 r. (data stempla pocztowego).

 NIE

Brak pierwszej strony oferty w wersji papierowej. Do przesłania.

Brak wersji papierowej papierowej oferty, wpłynęły tylko same załączniki.

Oferta wydrukowana przed ostatecznym złożeniem w Generatorze Ofert, brak nadanego numeru FIO.

*   *   *   *   *

UWAGA: Istnieje możliwość wydrukowania ostatecznie złożonej oferty.Wydruk ostatecznie złożonej oferty za pośrednictwem strony internetowej Generatora Ofert (<. W menu z lewej strony należy wybrać opcję "Wydruk złożonej oferty". Należy posłużyć się hasłem wygenrowanym podczas składania oferty.

 

TAK, uzupełnienie dokumentów.

Brak spójności między sumą kontrolną na przesłanej do Instytucji Wdrażającej ofercie w wersji papierowej z sumą kontrolną oferty zarejestrowanej w wersji elektronicznej w generatorze ofert on-line.

 NIE

Brak danych Oferenta - do uzupełnienia.

*    *    *    *    *

UWAGA: Oferent w pierwszym kroku Generatora Ofert nie wpisał liczby Oferentów, tym samym nieaktywne były pola teleadresowe Oferenta / Oferentów. Prosimy o przesłanie brakujących danych, wymaganych zgodnie z wzorem oferty.

 TAK


 

Brak możliwości weryfikacji (nieczytelny stempel pocztowy), czy oferta w wersji papierowej została złożona w terminie, tj. do dnia 15.02.2011 r. Konieczność przesłania dowodu nadania.

 

 TAK / przesłanie dowodu nadania

Oferta niezłożona ostatecznie w Generatorze Ofert - brak numeru FIO. W wersji papierowej złożona tymczasowa wersja oferty.

Oferta złożona tylko w wersji papierowej, nie złożona za pośrednictwem Generatora Ofert.

 

NIE
 Oferta zawierająca fikcyjne dane.

Rezygnacja z oceny złożona przez Oferenta.

 

  NIE

Polecamy