Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Wyniki oceny formalnej - FIO 2008

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 28.03-28.04.2008 naboru wniosków w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL), Instytucji Wdrażającej FIO w 2008 r., zarejestrowano 1965 wniosków złożonych przez uprawnione podmioty. Łączna kwota wnioskowanych dotacji wyniosła ponad 144 mln zł.

Ocena formalna wniosków została wykonana w dniach 28 kwietnia - 16 maja 2008 r. przez CRZL. W jej wyniku:

  • 1695 wniosków zostało ocenionych formalnie pozytywnie (kwota wnioskowanych dotacji dla tych wniosków wynosi ogółem ponad 126 mln zł),
  • 270 wniosków zostało ocenionych formalnie negatywnie.

Wnioski ocenione formalnie pozytywnie zostaną przekazane do ekspertów i ocenione merytorycznie (każdy wniosek zostanie oceniony przez dwóch ekspertów).

W przypadku wniosków ocenionych negatywnie, zgodnie z pkt. II.6.c) dokumentu „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2008 r.", wnioskodawcom przysługuje odwołanie od wyników oceny formalnej, które można złożyć w ciągu pięciu dni od ogłoszenia wyników (tj. najpóĽniej do dnia 28 maja 2008 r. - decyduje data stempla pocztowego). Pragniemy przypomnieć, że od wyniku oceny formalnej przysługuje odwołanie w zakresie uchybień stwierdzonych przez Instytucję Wdrażającą - z wyjątkiem konieczności spełnienia warunku nadesłania kompletu dokumentów. Odwołania zostaną rozpatrzone przez powołaną w tym celu komisję.

Odwołania należy wysyłać na adres:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pożytku Publicznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

POBIERZ:

Lista wniosków FIO 2008 ocenionych formalnie pozytywnie [584 kB]

Lista wniosków FIO 2008 ocenionych formalnie negatywnie [152 kB]


Polecamy