Wyniki konkursu FIO 2017

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego informuje o decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu FIO 2017 ze środków pozostałych do dyspozycji Ministra.

DECYZJA DO POBRANIA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Data utworzenia: 2017-02-10 13:28:52 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2017-06-05 09:29:11 przez: Jakub Schimanek

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego informuje o decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu FIO 2017 ze środków pozostałych do dyspozycji Ministra.

DECYZJA DO POBRANIA

Data utworzenia: 2017-02-10 13:28:52 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2017-06-05 09:29:11 przez: Jakub Schimanek

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego informuje, że na liście rankingowej dotyczącej projektów w Priorytecie 1 wystąpił błąd w stosunku do jednej oferty przeznaczonej do dofinansowania. Kwota dotacji oferty o numerze FIO 2838 zostaje pomniejszona.

Korekta listy rankingowej Priorytet 1 nabór uzupełniający

Data utworzenia: 2017-02-10 13:28:52 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2017-06-05 09:29:11 przez: Jakub Schimanek

 

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego informuje o decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie dofinansowania projektów złożonych w ramach Konkursu FIO 2017 ze środków pozostałych do dyspozycji Ministra.

DECYZJA DO POBRANIA

Data utworzenia: 2017-02-10 13:28:52 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2017-06-05 09:29:11 przez: Jakub Schimanek


Wyniki konkursu FIO 2017 –

Priorytet 1 uzupełniający nabór ofert w Komponencie Regionalnym

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego ogłasza wyniki konkursu FIO 2017 w Priorytecie 1 w Komponencie Regionalnym.

 

W uzupełniającym naborze ofert w Komponencie Regionalnym w Priorytecie 1 wyłoniono trzech Operatorów, którzy będą realizować działania projektowe na terenie województw: pomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego.

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Konkursu!

POBIERZ:

Wyniki konkursu FIO 2017 – Komponent Regionalny- nabór uzupełniający pdf

Wyniki konkursu FIO 2017 – Komponent Regionalny- nabór uzupełniający xlsx

 

Data utworzenia: 2017-02-10 13:28:52 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2017-06-05 09:29:11 przez: Jakub Schimanek

 

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego informuje o decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 20 kwietnia 2017 r. w sprawie dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu FIO 2017 ze środków pozostałych do dyspozycji Ministra

DECYZJA DO POBRANIA

Data utworzenia: 2017-02-10 13:28:52 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2017-06-05 09:29:11 przez: Jakub Schimanek

Wyniki konkursu FIO 2017 w Priorytecie 3 i 4

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego przekazuje listę projektów zweryfikowanych formalnie i ocenionych merytorycznie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2017 r. (Priorytet 3 i 4).

 

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele Instytucji Zarządzającej w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz z prośbą o ewentualne zweryfikowanie harmonogramów i kosztorysów.

 

W przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 kwietnia 2017 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).

 

Uwaga!

Umowa nie zostanie podpisana z Oferentem jeżeli:

 • Oferent nie złożył sprawozdania z realizacji zadania publicznego za lata poprzednie lub sprawozdanie to nie zostało zaakceptowane przez zleceniodawcę,
 • została wydana ostateczna decyzja administracyjna w sprawie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości i nie została uregulowana stwierdzona w tej decyzji zaległość podatkowa,
 • zostało wydane prawomocne orzeczenie sądu administracyjnego utrzymujące zaskarżoną decyzję administracyjną,
 • toczy się postępowanie egzekucyjne przeciwko Oferentowi, co mogłoby spowodować zajęcie dotacji na poczet zobowiązań Oferenta,
 • nie zostanie dostarczona umowa między Oferentami,
 • Oferent zarejestrowany w KRS, zakłada realizację projektu przez oddział terenowy, którego istnienie nie jest potwierdzone przez odpowiedni wpis w KRS,
 • oświadczenie złożone razem z ofertą (np. dotyczące spełnienia kryteriów strategicznych okaże się niezgodne ze stanem faktycznym),
 • Oferent nie dostarczy do IZ załączników o których mowa Regulaminie konkursu FIO 2017.

 

Jeżeli toczy się postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu dotacji wydatkowanej
w nadmiernej wysokości, niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależnie umowa może nie zostać podpisana z Oferentem.

Weryfikacja będzie miała miejsce przed podpisaniem umów o dofinansowanie realizacji zadania publicznego.

Oferent w ciągu 2 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu zobowiązany jest do przesłania do IZ umowy lub pisemnej informacji o rezygnacji z realizacji zadania pod rygorem niepodpisania umowy oraz dyskwalifikacji (przypisania statusu podmiotu nieuprawnionego) w konkursie FIO 2017.

***

POBIERZ:

Wyniki konkursu FIO 2017 – Priorytet 3 pdf

Wyniki konkursu FIO 2017 – Priorytet 3 xlsx

Wyniki konkursu FIO 2017 – Priorytet 4 pdf

Wyniki konkursu FIO 2017 – Priorytet 4 xlsx

Data utworzenia: 2017-02-10 13:28:52 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2017-06-05 09:29:11 przez: Jakub Schimanek


Wyniki konkursu FIO 2017 w Priorytecie 2

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego przekazuje listę projektów zweryfikowanych formalnie i ocenionych merytorycznie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2017 r. (Priorytet 2).

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele Instytucji Zarządzającej w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz z prośbą o ewentualne zweryfikowanie harmonogramów i kosztorysów.

W przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 lutego 2017 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).

Uwaga!

Umowa nie zostanie podpisana z Oferentem jeżeli:

 • Oferent nie złożył sprawozdania z realizacji zadania publicznego za lata poprzednie lub sprawozdanie to nie zostało zaakceptowane przez zleceniodawcę,
 • została wydana ostateczna decyzja administracyjna w sprawie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości i nie została uregulowana stwierdzona w tej decyzji zaległość podatkowa,
 • zostało wydane prawomocne orzeczenie sądu administracyjnego utrzymujące zaskarżoną decyzję administracyjną,
 • toczy się postępowanie egzekucyjne przeciwko Oferentowi, co mogłoby spowodować zajęcie dotacji na poczet zobowiązań Oferenta,
 • nie zostanie dostarczona umowa między Oferentami,
 • Oferent zarejestrowany w KRS, zakłada realizację projektu przez oddział terenowy, którego istnienie nie jest potwierdzone przez odpowiedni wpis w KRS,
 • oświadczenie złożone razem z ofertą (np. dotyczące spełnienia kryteriów strategicznych okaże się niezgodne ze stanem faktycznym),
 • Oferent nie dostarczy do IZ załączników o których mowa Regulaminie konkursu FIO 2017.

 

Jeżeli toczy się postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu dotacji wydatkowanej w nadmiernej wysokości, niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależnie umowa może nie zostać podpisana z Oferentem.

Weryfikacja będzie miała miejsce przed podpisaniem umów o dofinansowanie realizacji zadania publicznego.

Oferent w ciągu 2 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu zobowiązany jest do przesłania do IZ umowy lub pisemnej informacji o rezygnacji z realizacji zadania pod rygorem niepodpisania umowy oraz dyskwalifikacji (przypisania statusu podmiotu nieuprawnionego) w konkursie FIO 2017.

***

POBIERZ:

Wyniki konkursu FIO 2017 – Priorytet 2 pdf

Wyniki konkursu FIO 2017 – Priorytet 2 xls

Data utworzenia: 2017-02-10 13:28:52 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2017-06-05 09:29:11 przez: Jakub Schimanek

Wyniki konkursu FIO 2017 w Priorytecie 1 (Komponent Tematyczny oraz Komponent Regionalny), w Priorytecie 4 (Komponent Działań Systemowych - KDS)

 

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego przekazuje listę projektów zweryfikowanych formalnie i ocenionych merytorycznie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2017 r. (Priorytet 1 oraz Priorytet 4 KDS).

Punktację ustalano dla każdego Priorytetu oddzielnie, wobec czego dolna granica punktowa jest inna na każdej liście.

 

W ramach Komponentu Regionalnego wyłoniono Operatorów, którzy będą realizować projekty w 13 województwach. W celu wyłonienia Operatorów w województwie pomorskim, lubuskim i dolnośląskim zostanie ogłoszony nabór uzupełniający.

 

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele Instytucji Zarządzającej w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz z prośbą o ewentualne zweryfikowanie harmonogramów i kosztorysów.

 

W przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 lutego 2017 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).

 

Uwaga!

Umowa nie zostanie podpisana z Oferentem jeżeli:

 • Oferent nie złożył sprawozdania z realizacji zadania publicznego za lata poprzednie lub sprawozdanie to nie zostało zaakceptowane przez zleceniodawcę,
 • została wydana ostateczna decyzja administracyjna w sprawie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości i nie została uregulowana stwierdzona w tej decyzji zaległość podatkowa,
 • zostało wydane prawomocne orzeczenie sądu administracyjnego utrzymujące zaskarżoną decyzję administracyjną,
 • toczy się postępowanie egzekucyjne przeciwko Oferentowi, co mogłoby spowodować zajęcie dotacji na poczet zobowiązań Oferenta,
 • nie zostanie dostarczona umowa między Oferentami,
 • Oferent zarejestrowany w KRS, zakłada realizację projektu przez oddział terenowy, którego istnienie nie jest potwierdzone przez odpowiedni wpis w KRS,
 • oświadczenie złożone razem z ofertą (np. dotyczące spełnienia kryteriów strategicznych okaże się niezgodne ze stanem faktycznym),
 • Oferent nie dostarczy do IZ załączników o których mowa Regulaminie konkursu FIO 2017.
 • Oferent nie przekaże do IZ informacji z Ministerstwa Finansów potwierdzającej, iż nie znajduje się w rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymywania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

 

Jeżeli toczy się postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu dotacji wydatkowanej w nadmiernej wysokości, niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależnie umowa może nie zostać podpisana z Oferentem.

Weryfikacja będzie miała miejsce przed podpisaniem umów o dofinansowanie realizacji zadania publicznego.

Oferent w ciągu 2 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu zobowiązany jest do przesłania do IZ umowy lub pisemnej informacji o rezygnacji z realizacji zadania pod rygorem niepodpisania umowy oraz dyskwalifikacji (przypisania statusu podmiotu nieuprawnionego) w konkursie FIO 2017.

***

POBIERZ:

 

Wyniki konkursu FIO 2017 – Komponent Tematyczny pdf

Wyniki konkursu FIO 2017 – Komponent Regionalny pdf

Wyniki konkursu FIO 2017 – Komponent Działań Systemowych pdf

 

Wyniki konkursu FIO 2017 – Komponent Tematyczny xls

Wyniki konkursu FIO 2017 – Komponent Regionalny xls

Wyniki konkursu FIO 2017 – Komponent Działań Systemowych xls

Data utworzenia: 2017-02-10 13:28:52 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2017-06-05 09:29:11 przez: Jakub Schimanek