Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Wyniki konkursu FIO 2016

logo FIO

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego informuje o decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 listopada 2016 r. w sprawie dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu FIO 2016 ze środków pozostałych do dyspozycji Ministra.

DECYZJA DO POBRANIA

Data utworzenia: 2015-11-12 10:58:56 ; data modyfikacji: 2016-05-12 14:10:03

logo FIO

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego informuje o decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 7 września 2016 r. w sprawie dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu FIO 2016 ze środków pozostałych do dyspozycji Ministra.

DECYZJA DO POBRANIA

Data utworzenia: 2015-11-12 10:58:56 ; data modyfikacji: 2016-05-12 14:10:03

logo FIO

Departament Pożytku Publicznego informuje o decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 sierpnia 2016 r. w sprawie dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu FIO 2016 ze środków pozostałych do dyspozycji Ministra.

DECYZJA DO POBRANIA

Data utworzenia: 2015-11-12 10:58:56 ; data modyfikacji: 2016-05-12 14:10:03

 

logo FIO

Departament Pożytku Publicznego informuje o decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 15 lipca 2016 r. w sprawie dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu FIO 2016 ze środków pozostałych do dyspozycji Ministra.

DECYZJA DO POBRANIA

Data utworzenia: 2015-11-12 10:58:56 ; data modyfikacji: 2016-05-12 14:10:03

logo FIO

Korekta do wyników konkursu FIO w 2016 r. – Priorytet 2, projekty roczne.

 

Departament Pożytku Publicznego informuje, że na liście rankingowej dotyczącej projektów rocznych w Priorytecie 2 wystąpił błąd dotyczący jednej oferty przeznaczonej do dofinansowania. Oferta o numerze FIO 2075 powinna zostać oznaczona jako dofinansowana zamiast oferty o numerze FIO 4580 ze względu na niższą wnioskowaną kwotę dotacji.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z Regulaminem konkursu FIO w 2017 r. w przypadku równej liczby punktów i pozostającej kwoty do rozdysponowania decydująca jest wysokość wnioskowanej dotacji (zweryfikowana przez ekspertów). Zgodnie z tą zasadą przy punktacji 195 punktów 31 ofert uzyskało dofinansowanie (dotacja nie większa niż 98 417,9 PLN), a 8 ofert nie uzyskało dofinansowania (wnioskowana dotacja po weryfikacji ekspertów wyższa niż 98 417,9 PLN).  

Przepraszamy za komplikacje wynikłe z błędnej informacji.

***

POBIERZ:

Priorytet 2 projekty jednoroczne pdf - lista skorygowana

Priorytet 2 projekty dwuletnie pdf

 

Priorytet 2 projekty jednoroczne xlsx - lista skorygowana

Priorytet 2 projekty dwuletnie xlsx

Data utworzenia: 2015-11-12 10:58:56 ; data modyfikacji: 2016-05-12 14:10:03

logo FIO

Wyniki konkursu FIO w 2016 r.

 

Departament Pożytku Publicznego przekazuje listę projektów zweryfikowanych formalnie i ocenionych merytorycznie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2016 r. (Priorytet 2).

Punktację ustalano dla każdego Priorytetu i okresu realizacji (ilości lat realizacji) oddzielnie, wobec czego dolna granica punktowa jest inna na każdej liście.

 

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele Instytucji Zarządzającej w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz z prośbą o ewentualne zweryfikowanie harmonogramów i kosztorysów.

 

W przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 01 maja 2016 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).

 

Uwaga!

Umowa nie zostanie podpisana z Oferentem jeżeli:

 • Oferent nie złożył sprawozdania z realizacji zadania publicznego za lata poprzednie lub sprawozdanie to nie zostało zaakceptowane przez zleceniodawcę,
 • została wydana decyzja administracyjna w sprawie zwrotu dotacji wydatkowanej w nadmiernej wysokości, niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależnie,
 • zostało wydane orzeczenie sądu administracyjnego utrzymujące zaskarżoną decyzję administracyjną,
 • oświadczenie złożone razem z ofertą (np. dotyczące spełnienia kryteriów strategicznych okaże się niezgodne ze stanem faktycznym),
 • toczy się postępowanie egzekucyjne przeciwko Oferentowi, co mogłoby spowodować zajęcie dotacji na poczet zobowiązań Oferenta.

Jeżeli toczy się postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu dotacji wydatkowanej w nadmiernej wysokości, niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależnie umowa może nie zostać podpisana z Oferentem.

Weryfikacja będzie miała miejsce przed podpisaniem umów o dofinansowanie realizacji zadania publicznego.

Oferent w ciągu 2 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu zobowiązany jest do przesłania do IZ umowy lub pisemnej informacji o rezygnacji z realizacji zadania pod rygorem niepodpisania umowy oraz dyskwalifikacji (przypisania statusu podmiotu nieuprawnionego) w konkursie FIO 2017.

***

POBIERZ:

Priorytet 2 projekty jednoroczne pdf

Priorytet 2 projekty dwuletnie pdf

 

Data utworzenia: 2015-11-12 10:58:56 ; data modyfikacji: 2016-05-12 14:10:03

Departament Pożytku Publicznego informuje o decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 3 marca 2016 r. w sprawie dofinansowania projektu złożonego w ramach konkursu FIO 2016 ze środków pozostałych do dyspozycji Ministra.

DECYZJA DO POBRANIA

Data utworzenia: 2015-11-12 10:58:56 ; data modyfikacji: 2016-05-12 14:10:03

logo FIO

 

Wyniki konkursu FIO 2016

Komponent Działań Systemowych (Priorytet 4)

- nabór uzupełniający


Departament Pożytku Publicznego przekazuje listę projektów zweryfikowanych formalnie i ocenionych merytorycznie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania w ramach konkursu FIO 2016 (nabór uzupełniający ofert na realizację zadań w Komponencie Działań Systemowych, w zakresie tematycznym 3 – Wsparcie dla organizacji realizujących projekty w zakresie działań strażniczych.)

Nabór uzupełniający został ogłoszony zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu FIO w 2016 r. część B rozdział II – Komponent działań systemowych w Priorytecie 4. w związku z niewyłonieniem przez Zespół Oceny Projektów oferty przeznaczonej do dofinansowania w ramach wymienionego zakresu tematycznego.

Z organizacją, której oferta została przeznaczona do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele Instytucji Zarządzającej w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz z prośbą o zweryfikowanie harmonogramu / kosztorysu.

W przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 01 marca 2016 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).

 

POBIERZ:

Lista rankingowa – Komponent Działań Systemowych - nabór uzupełniający

Data utworzenia: 2015-11-12 10:58:56 ; data modyfikacji: 2016-05-12 14:10:03

  

Wyniki konkursu FIO w 2016 r.

 

Departament Pożytku Publicznego przekazuje listę projektów zweryfikowanych formalnie i ocenionych merytorycznie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2016 r. (Priorytet 3 oraz 4 kierunek działania 1).

Punktację ustalano dla każdego Priorytetu i okresu realizacji (ilości lat realizacji) oddzielnie, wobec czego dolna granica punktowa jest inna na każdej liście.

 

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele Instytucji Zarządzającej w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz z prośbą o ewentualne zweryfikowanie harmonogramów i kosztorysów.

 

W przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 01 marca 2016 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).

 

Uwaga!

Umowa nie zostanie podpisana z Oferentem jeżeli:

 • Oferent nie złożył sprawozdania z realizacji zadania publicznego za lata poprzednie lub sprawozdanie to nie zostało zaakceptowane przez zleceniodawcę,
 • została wydana decyzja administracyjna w sprawie zwrotu dotacji wydatkowanej w nadmiernej wysokości, niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależnie,
 • zostało wydane orzeczenie sądu administracyjnego utrzymujące zaskarżoną decyzję administracyjną,
 • oświadczenie złożone razem z ofertą (np. dotyczące spełnienia kryteriów strategicznych okaże się niezgodne ze stanem faktycznym),
 • toczy się postępowanie egzekucyjne przeciwko Oferentowi, co mogłoby spowodować zajęcie dotacji na poczet zobowiązań Oferenta.

Jeżeli toczy się postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu dotacji wydatkowanej w nadmiernej wysokości, niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależnie umowa może nie zostać podpisana z Oferentem.

Weryfikacja będzie miała miejsce przed podpisaniem umów o dofinansowanie realizacji zadania publicznego.

Oferent w ciągu 2 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu zobowiązany jest do przesłania do IZ umowy lub pisemnej informacji o rezygnacji z realizacji zadania pod rygorem niepodpisania umowy oraz dyskwalifikacji (przypisania statusu podmiotu nieuprawnionego) w konkursie FIO 2017.

***

POBIERZ:

Priorytet 3 projekty jednoroczne pdf

Priorytet 3 projekty dwuletnie pdf

Priorytet 4 projekty jednoroczne pdf

Priorytet 4 projekty dwuletnie pdf

 

Priorytet 3 projekty jednoroczne xls

Priorytet 3 projekty dwuletnie xls

Priorytet 4 projekty jednoroczne xls

Priorytet 4 projekty dwuletnie xls

Data utworzenia: 2015-11-12 10:58:56 ; data modyfikacji: 2016-05-12 14:10:03

logo FIO

Wyniki konkursu FIO 2016

Komponent Wsparcia Działań Strażniczych (Priorytet 3)

oraz

Komponent Działań Systemowych (Priorytet 4)

Departament Pożytku Publicznego przekazuje listę projektów zweryfikowanych formalnie i ocenionych merytorycznie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania w ramach konkursu FIO 2016.

Z organizacjami, których oferty zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele Instytucji Zarządzającej w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz z prośbą o ewentualne zweryfikowanie harmonogramów i kosztorysów.

W przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 01 marca 2016 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).

Uwaga!

Umowa nie zostanie podpisana z Oferentem jeżeli:

 • Oferent nie złożył sprawozdania z realizacji zadania publicznego za lata poprzednie lub sprawozdanie to nie zostało zaakceptowane przez zleceniodawcę,
 • została wydana decyzja administracyjna w sprawie zwrotu dotacji wydatkowanej
  w nadmiernej wysokości, niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależnie,
 • zostało wydane orzeczenie sądu administracyjnego utrzymujące zaskarżoną decyzję administracyjną,
 • oświadczenie złożone razem z ofertą (np. dotyczące spełnienia kryteriów strategicznych okaże się niezgodne ze stanem faktycznym),
 • toczy się postępowanie egzekucyjne przeciwko Oferentowi, co mogłoby spowodować zajęcie dotacji na poczet zobowiązań Oferenta,
 • nie zostanie dostarczona umowa między Oferentami,
 • Oferent zarejestrowany w KRS, zakłada realizację projektu przez oddział terenowy, którego istnienie nie jest potwierdzone przez odpowiedni wpis w KRS.

 

Jeżeli toczy się postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu dotacji wydatkowanej
w nadmiernej wysokości, niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależnie umowa może nie zostać podpisana z Oferentem.

Weryfikacja będzie miała miejsce przed podpisaniem umów o dofinansowanie realizacji zadania publicznego.

Organizacje, których oferty zostały przeznaczone do dofinansowania w Komponencie Działań Systemowych, w przypadku uzyskania dofinansowania również w konkursie ogólnym FIO 2016 zobowiązane są do wskazania w ciągu 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu, którą ofertę wybiera do realizacji (niemożliwe jest otrzymanie dwóch dofinansowań).

Oferent w ciągu 2 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu zobowiązany jest do przesłania do IZ umowy lub pisemnej informacji o rezygnacji z realizacji zadania pod rygorem niepodpisania umowy oraz dyskwalifikacji (przypisania statusu podmiotu nieuprawnionego) w konkursie FIO 2017.


POBIERZ:

Lista rankingowa – Komponent Wsparcia Działań Strażniczych - pdf

Lista rankingowa – Komponent Działań Systemowych - pdf

Data utworzenia: 2015-11-12 10:58:56 ; data modyfikacji: 2016-05-12 14:10:03

Tagi:

Polecamy