Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Wyniki konkursu FIO 2014

 

Departament Pożytku Publicznego informuje o decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11 grudnia 2014 r. w sprawie dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu FIO 2014 ze środków pozostałych do dyspozycji Ministra.

DECYZJA DO POBRANIA

Data utworzenia: 2014-05-08 11:37:28 ; data modyfikacji: 2014-07-24 09:38:47 przez: Jakub Szewczyk

Departament Pożytku Publicznego informuje o decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 grudnia 2014 r. w sprawie dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu FIO 2014 ze środków pozostałych do dyspozycji Ministra.

DECYZJA DO POBRANIA

Data utworzenia: 2014-05-08 11:37:28 ; data modyfikacji: 2014-07-24 09:38:47 przez: Jakub Szewczyk

Departament Pożytku Publicznego informuje o decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 października 2014 r. w sprawie dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu FIO 2014 ze środków pozostałych do dyspozycji Ministra.

DECYZJA DO POBRANIA

Data utworzenia: 2014-05-08 11:37:28 ; data modyfikacji: 2014-07-24 09:38:47 przez: Jakub Szewczyk

logo FIO

Departament Pożytku Publicznego informuje o decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 sierpnia 2014 r. w sprawie dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu FIO 2014 ze środków pozostałych do dyspozycji Ministra.

 

<<<<<DECYZJA DO POBRANIA>>>>>

Data utworzenia: 2014-05-08 11:37:28 ; data modyfikacji: 2014-07-24 09:38:47 przez: Jakub Szewczyk

logo FIO

W związku z porozumieniem dotyczącym podziału obszaru województwa dolnośląskiego zawartym przez operatorów realizujących zadania w ramach priorytetu 1, informujemy o aktualizacji listy rankingowej. Zmiana dotyczy jedynie województwa dolnośląskiego i odnosi się do podziału kwoty dotacji pomiędzy operatorów.

<<<Lista rankingowa - priorytet 1 pdf>>>

Data utworzenia: 2014-05-08 11:37:28 ; data modyfikacji: 2014-07-24 09:38:47 przez: Jakub Szewczyk

logo FIO

Departament Pożytku Publicznego informuje o decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11 lipca 2014 r. w sprawie dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu FIO 2014 ze środków pozostałych do dyspozycji Ministra.

 

<<<<<DECYZJA DO POBRANIA>>>>>

Data utworzenia: 2014-05-08 11:37:28 ; data modyfikacji: 2014-07-24 09:38:47 przez: Jakub Szewczyk

 

logo FIO

Szanowni Państwo,

Departament Pożytku Publicznego informuje, iż w dniu dzisiejszy z przyczyn technicznych kontakt telefoniczny z pracownikami sekcji FIO będzie niemożliwy.

Przepraszamy za utrudnienia.

Data utworzenia: 2014-05-08 11:37:28 ; data modyfikacji: 2014-07-24 09:38:47 przez: Jakub Szewczyk

logo FIO

Korekta wyników konkursu FIO w 2014 r.

Departament Pożytku Publicznego informuje, że na liście rankingowej dotyczącej projektów rocznych w priorytecie 2 w odniesieniu do dwóch ofert przeznaczonych do dofinansowania nie podano kwoty dotacji.  Ponadto na liście rankingowej dotyczącej projektów trzyletnich w priorytecie 2 w odniesieniu do jednej z ofert błędnie wpisano liczbę przyznanych punktów.

Informujemy, że błędy te nie przekładają się rozstrzygnięcia konkursowe.

Przepraszamy za komplikacje wynikłe z błędnej informacji.

POBIERZ:

lista rankingowa P2 I

lista rankingowa P2 III

Data utworzenia: 2014-05-08 11:37:28 ; data modyfikacji: 2014-07-24 09:38:47 przez: Jakub Szewczyk

logo FIO

Departament Pożytku Publicznego informuje, że od 3 do 4 czerwca w godzinach 9.00-13.00 działać będzie infolinia dotycząca rozstrzygnięcia konkursu FIO w 2014 roku.

NR INFOLINI

022-693-49-70

W najbliższych dniach skontaktujemy się z organizacjami, których projekty zostały przeznaczone do dofinansowania.

Informujemy także, iż karty oceny ofert zostaną udostępnione przed 15 czerwca za pośrednictwem generatora. Szczegółowe informacje na  ten temat zostaną opublikowane na stronie pozytek.gov.pl w momencie dodania tej funkcji w panelu oferenta.

Data utworzenia: 2014-05-08 11:37:28 ; data modyfikacji: 2014-07-24 09:38:47 przez: Jakub Szewczyk

logo FIO

Wyniki konkursu w ramach FIO w 2014 r.

Departament Pożytku Publicznego przekazuje listy projektów zweryfikowanych formalnie i ocenionych merytorycznie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2014 r.

Punktację ustalano dla każdego Priorytetu i okresu realizacji (ilości lat realizacji) oddzielnie, wobec czego dolna granica punktowa jest inna na każdej liście.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele Instytucji Zarządzającej w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz z prośbą o ewentualne zweryfikowanie harmonogramów i kosztorysów.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 01.06.2014 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).

Umowa nie zostanie podpisana z Oferentem jeżeli:

 • Oferent nie złożył sprawozdania z realizacji zadania publicznego za lata poprzednie lub sprawozdanie to nie zostało zaakceptowane przez zleceniodawcę,
 • została wydana decyzja administracyjna w sprawie zwrotu dotacji wydatkowanej w nadmiernej wysokości, niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależnie,
 • zostało wydane orzeczenie sądu administracyjnego utrzymujące zaskarżoną decyzję administracyjną,
 • nie zostanie dostarczona umowa partnerska, a organizacja uzyskała punkty strategiczne w związku z III kryterium,
 • oświadczenie złożone razem z ofertą (np. dotyczące spełnienia kryteriów strategicznych okaże się niezgodne ze stanem faktycznym).

Jeżeli toczy się postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu dotacji wydatkowanej w nadmiernej wysokości, niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależnie umowa może nie zostać podpisana z Oferentem.

Weryfikacja będzie miała miejsce przed podpisaniem umów o dofinansowanie realizacji zadania publicznego.

***

Priorytet 2 projekty jednoroczne

Priorytet 2 projekty dwuletnie

Priorytet 2 projekty trzyletnie

Priorytet 3 projekty jednoroczne

Priorytet 3 projekty dwuletnie

Priorytet 3 projekty trzyletnie

Priorytet 4 projekty jednoroczne

Priorytet 4 projekty dwuletnie

Priorytet 4 projekty trzyletnie

KOMPONENT DZIAŁAŃ SYSTEMOWYCH

 

Data utworzenia: 2014-05-08 11:37:28 ; data modyfikacji: 2014-07-24 09:38:47 przez: Jakub Szewczyk


logo FIO

Wyniki konkursu FIO 2014 - Priorytet 1.

Departament Pożytku Publicznego przekazuje listy projektów zweryfikowanych formalnie i ocenionych merytorycznie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania w ramach konkursu FIO 2014.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele Instytucji Zarządzającej w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz z prośbą o ewentualne zweryfikowanie harmonogramów i kosztorysów.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 01.06.2014 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).

Uwaga!

Umowa nie zostanie podpisana z Oferentem jeżeli:

 • Oferent nie złożył sprawozdania z realizacji zadania publicznego za lata poprzednie lub sprawozdanie to nie zostało zaakceptowane przez zleceniodawcę,
 • została wydana decyzja administracyjna w sprawie zwrotu dotacji wydatkowanej w nadmiernej wysokości, niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależnie,
 • zostało wydane orzeczenie sądu administracyjnego utrzymujące zaskarżoną decyzję administracyjną,
 • nie zostanie dostarczona umowa partnerska, a organizacja uzyskała punkty strategiczne w związku z III kryterium,
 • oświadczenie złożone razem z ofertą (np. dotyczące spełnienia kryteriów strategicznych okaże się niezgodne ze stanem faktycznym).

Jeżeli toczy się postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu dotacji wydatkowanej w nadmiernej wysokości, niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależnie umowa może nie zostać podpisana z Oferentem.

 

Weryfikacja będzie miała miejsce przed podpisaniem umów o dofinansowanie realizacji zadania publicznego.

POBIERZ:

<<<< Lista rankingowa - Priorytet 1 - pdf >>>>

<<<< Lista rankingowa - Priorytet 1 - excel >>>>

Data utworzenia: 2014-05-08 11:37:28 ; data modyfikacji: 2014-07-24 09:38:47 przez: Jakub Szewczyk

Tagi:

Polecamy