Wyniki konkursu

logo FIO

Departament Pożytku Publicznego informuje o decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 listopada 2015 r. w sprawie dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu FIO 2015 ze środków pozostałych do dyspozycji Ministra.

DECYZJA DO POBRANIA

Data utworzenia: 2015-04-02 13:41:59 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2015-05-14 14:48:07 przez: Jakub Szewczyk

logo FIO

Departament Pożytku Publicznego informuje o decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 października 2015 r. w sprawie dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu FIO 2015 ze środków pozostałych do dyspozycji Ministra.

DECYZJA DO POBRANIA

Data utworzenia: 2015-04-02 13:41:59 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2015-05-14 14:48:07 przez: Jakub Szewczyk

logo FIO

Departament Pożytku Publicznego informuje o decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 września 2015 r. w sprawie dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu FIO 2015 ze środków pozostałych do dyspozycji Ministra.

DECYZJA DO POBRANIA

 

 

Data utworzenia: 2015-04-02 13:41:59 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2015-05-14 14:48:07 przez: Jakub Szewczyk

logo FIO

Departament Pożytku Publicznego informuje o decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 4 września 2015 r. w sprawie dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu FIO 2015 ze środków pozostałych do dyspozycji Ministra.

DECYZJA DO POBRANIA

 

Data utworzenia: 2015-04-02 13:41:59 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2015-05-14 14:48:07 przez: Jakub Szewczyk

logo FIO

Departament Pożytku Publicznego informuje o decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 lipca 2015 r. w sprawie dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu FIO 2015 ze środków pozostałych do dyspozycji Ministra.

DECYZJA DO POBRANIA

 

Data utworzenia: 2015-04-02 13:41:59 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2015-05-14 14:48:07 przez: Jakub Szewczyk

Departament Pożytku Publicznego informuje, że na liście rankingowej dotyczącej projektów dwuletnich w priorytecie 2 w odniesieniu do jednej oferty przeznaczonej do dofinansowania podano błędną kwotę przyznanej dotacji na 2016 rok.

Informujemy, że błąd ten nie przekłada się na rozstrzygnięcia konkursowe.

Przepraszamy za komplikacje wynikłe z błędnej informacji.

korekta

Data utworzenia: 2015-04-02 13:41:59 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2015-05-14 14:48:07 przez: Jakub Szewczyk

logo FIO

Wyniki konkursu FIO w 2015 r.

Departament Pożytku Publicznego przekazuje listę projektów zweryfikowanych formalnie i ocenionych merytorycznie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2015 r. (Priorytet 2,3,4 kierunek działania 1).

Punktację ustalano dla każdego Priorytetu i okresu realizacji (ilości lat realizacji) oddzielnie, wobec czego dolna granica punktowa jest inna na każdej liście.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele Instytucji Zarządzającej w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz z prośbą o ewentualne zweryfikowanie harmonogramów i kosztorysów.

W przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 01 maja 2015 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).

Uwaga!

Umowa nie zostanie podpisana z Oferentem jeżeli:

  • Oferent nie złożył sprawozdania z realizacji zadania publicznego za lata poprzednie lub sprawozdanie to nie zostało zaakceptowane przez zleceniodawcę,
  • została wydana decyzja administracyjna w sprawie zwrotu dotacji wydatkowanej w nadmiernej wysokości, niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależnie,
  • zostało wydane orzeczenie sądu administracyjnego utrzymujące zaskarżoną decyzję administracyjną,
  • oświadczenie złożone razem z ofertą (np. dotyczące spełnienia kryteriów strategicznych okaże się niezgodne ze stanem faktycznym),
  • toczy się postępowanie egzekucyjne przeciwko Oferentowi, co mogłoby spowodować zajęcie dotacji na poczet zobowiązań Oferenta.

Jeżeli toczy się postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu dotacji wydatkowanej w nadmiernej wysokości, niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależnie umowa może nie zostać podpisana z Oferentem.

Weryfikacja będzie miała miejsce przed podpisaniem umów o dofinansowanie realizacji zadania publicznego.

Oferent w ciągu 2 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu zobowiązany jest do przesłania do IZ umowy lub pisemnej informacji o rezygnacji z realizacji zadania pod rygorem niepodpisania umowy oraz dyskwalifikacji (przypisania statusu podmiotu nieuprawnionego) w konkursie FIO 2016.

***

POBIERZ:

Priorytet 2 projekty jednoroczne pdf

Priorytet 2 projekty dwuletnie pdf

Priorytet 3 projekty jednoroczne pdf

Priorytet 3 projekty dwuletnie pdf

Priorytet 4 projekty jednoroczne pdf

Priorytet 4 projekty dwuletnie pdf

 

Priorytet 2 projekty jednoroczne xls

Priorytet 2 projekty dwuletnie xls

Priorytet 3 projekty jednoroczne xls

Priorytet 3 projekty dwuletnie xls

Priorytet 4 projekty jednoroczne xls

Priorytet 4 projekty dwuletnie xls

Data utworzenia: 2015-04-02 13:41:59 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2015-05-14 14:48:07 przez: Jakub Szewczyk

 

 

Wyniki konkursu FIO 2015 – Komponent Działań Systemowych (Priorytet 4, kierunek działania 2)

Departament Pożytku Publicznego przekazuje listę projektów zweryfikowanych formalnie i ocenionych merytorycznie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania w Komponencie Działań Systemowych w ramach konkursu FIO 2015. Jednocześnie z przykrością informujemy, że wszystkie złożone odwołania od oceny formalnej w Komponencie Działań Systemowych zostały rozpatrzone negatywnie.

Z organizacjami, których oferty zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele Instytucji Zarządzającej w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz z prośbą o ewentualne zweryfikowanie harmonogramów i kosztorysów.

W przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 01 maja 2015 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).

Uwaga!

Umowa nie zostanie podpisana z Oferentem jeżeli:

  • Oferent nie złożył sprawozdania z realizacji zadania publicznego za lata poprzednie lub sprawozdanie to nie zostało zaakceptowane przez zleceniodawcę,
  • została wydana decyzja administracyjna w sprawie zwrotu dotacji wydatkowanej w nadmiernej wysokości, niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależnie,
  • zostało wydane orzeczenie sądu administracyjnego utrzymujące zaskarżoną decyzję administracyjną,
  • oświadczenie złożone razem z ofertą (np. dotyczące spełnienia kryteriów strategicznych okaże się niezgodne ze stanem faktycznym),
  • toczy się postępowanie egzekucyjne przeciwko Oferentowi, co mogłoby spowodować zajęcie dotacji na poczet zobowiązań Oferenta.

Jeżeli toczy się postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu dotacji wydatkowanej w nadmiernej wysokości, niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależnie umowa może nie zostać podpisana z Oferentem.

Weryfikacja będzie miała miejsce przed podpisaniem umów o dofinansowanie realizacji zadania publicznego.

Organizacje, których oferty zostały przeznaczone do dofinansowania w Komponencie Działań Systemowych, w przypadku uzyskania dofinansowania również w konkursie ogólnym FIO 2015 (priorytet 2, 3, 4.1) zobowiązane są do wskazania w ciągu 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu, którą ofertę wybiera do realizacji (niemożliwe jest otrzymanie dwóch dofinansowań).

Oferent w ciągu 2 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu zobowiązany jest do przesłania do IZ umowy lub pisemnej informacji o rezygnacji z realizacji zadania pod rygorem niepodpisania umowy oraz dyskwalifikacji (przypisania statusu podmiotu nieuprawnionego) w konkursie FIO 2016.


POBIERZ:

Lista rankingowa – Komponent Działań Systemowych - pdf

Data utworzenia: 2015-04-02 13:41:59 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2015-05-14 14:48:07 przez: Jakub Szewczyk