Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Wyniki konkursu

 Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że w dniu 10 czerwca 2009 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził listy ocenionych formalnie pozytywnie i merytorycznie pozytywnie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania w ramach Krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2009 r.

Spośród 3087 zarejestrowanych wniosków, 2803 znalazły się na liście wniosków ocenionych formalnie i merytorycznie pozytywnie, 140 na liście wniosków ocenionych formalnie pozytywnie i merytorycznie negatywnie, zaś 144 na liście wniosków ocenionych formalnie negatywnie.

Zgodnie z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2009 r." utworzono 4 listy wniosków ocenionych formalnie pozytywnie i merytorycznie pozytywnie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania, odrębne dla każdego z Priorytetów. Znajdują się na nich projekty „jednoroczne" (realizowane w 2009 r.) oraz projekty „dwuletnie" (realizowane w roku 2009 i 2010).

1. Priorytet I. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne - 994 wnioski ocenione formalnie pozytywnie i merytorycznie pozytywnie, z których 326 to wnioski dofinansowane.

Wśród wniosków przeznaczonych do dofinansowania, 252 wnioski to projekty jednoroczne, zaś 74 to projekty dwuletnie.

2. Priorytet II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie - 224 wnioski ocenione formalnie pozytywnie i merytorycznie pozytywnie, z których 188 to wnioski dofinansowane.

Wśród wniosków przeznaczonych do dofinansowania, 142 wnioski to projekty jednoroczne, zaś 46 to projekty dwuletnie.

3. Priorytet III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne - 1533 wnioski ocenione formalnie pozytywnie i merytorycznie pozytywnie, z których 281 to wnioski dofinansowane.

Wśród wniosków przeznaczonych do dofinansowania, 210 wniosków to projekty jednoroczne, zaś 71 to projekty dwuletnie.

4. Priorytet IV. - Rozwój przedsiębiorczości społecznej - 52 wnioski ocenione formalnie pozytywnie i merytorycznie pozytywnie, z których 52 to wnioski dofinansowane.

Wśród wniosków przeznaczonych do dofinansowania, 33 wnioski to projekty jednoroczne, zaś 19 to projekty dwuletnie.

 

Poniżej zamieszczamy również listę wniosków ocenionych formalnie negatywnie lub merytorycznie negatywnie, na której znajdują się pozostałe zarejestrowane projekty nie przeznaczone do dofinansowania w konkursie.

Wnioski znajdujące się na poszczególnych listach zostały uszeregowane od najlepiej ocenionego (największa ilość punktów) do najgorzej ocenionego. Dla każdego Priorytetu ustalono punktację, dla której suma drugich transz projektów „dwuletnich" wykorzystuje pulę środków przeznaczonych na 2010 r. Następnie określono punktację, dla której suma dotacji dla projektów „jednorocznych" oraz pierwszych transz projektów „dwuletnich" wykorzystuje pulę środków przeznaczonych na 2009 r. Punktację ustalano dla każdego Priorytetu oddzielnie, wobec czego dolna granica punktowa jest inna w każdym z Priorytetów.

Na dofinansowanie projektów w ramach PO FIO w 2009 r., (po uwzględnieniu kwoty na obsługę PO FIO) przeznaczono ogółem kwotę 60 240 000,00 zł. Pula środków zarezerwowanych na realizację projektów w 2010 r. wynosi 18 072 000,00 zł.

W podziale na poszczególne Priorytety dofinansowano projekty w następujący sposób:

 

Priorytet 1

Priorytet 2

Priorytet 3

Priorytet 4

Łączna kwota dotacji przyznanych na dofinansowane  projekty w 2009

21 453 173,00 zł

12 456 289,00 zł

22 361 653,00 zł

3 746 221,00 zł

 

 

Priorytet 1

Priorytet 2

Priorytet 3

Priorytet 4

Łączna kwota dotacji przyznanych na dofinansowane projekty w 2010 (II transze)

5 647 361,00 zł

3 764 979,00 zł

5 835 750,00 zł

1 852 778,00 zł

 

Ze względu na niewielką liczbę wniosków złożonych, a następnie ocenionych merytorycznie pozytywnie w ramach Priorytetu IV (52 projekty), po wykorzystaniu środków z alokacji na 2009 r. na te projekty, pozostała kwota 5.666.279,00 zł, którą następnie - zgodnie z zatwierdzoną przez Pana Ministra w dniu 15 kwietnia 2009 r. procedurą - rozdysponowano proporcjonalnie na pozostałe Priorytety. Ponadto niewykorzystane środki w wysokości 1.492.793,23 zł z alokacji na 2009 r. w Priorytecie II rozdysponowano proporcjonalnie na Priorytet I i Priorytet III.

Ogółem, Minister Pracy i Polityki Społecznej rozdysponował środki w wysokości 60.017.336,00 zł. na rok 2009 r. oraz 17.100.868,00 zł na rok 2010. 

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, z informacją o przyznanej dotacji oraz z prośbą o ewentualne zweryfikowanie harmonogramów i kosztorysów.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, ponoszone wydatki będą kwalifikowane maksymalnie od dnia 15 maja 2009 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).

POBIERZ:

1. Lista wniosków ocenionych formalnie pozytywnie i merytorycznie pozytywnie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania - Priorytet 1 [pdf 475 kB]

2. Lista wniosków ocenionych formalnie pozytywnie i merytorycznie pozytywnie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania - Priorytet 2 [pdf 125 kB]

3. Lista wniosków ocenionych formalnie pozytywnie i merytorycznie pozytywnie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania - Priorytet 3 [pdf 733 kB]

4. Lista wniosków ocenionych formalnie pozytywnie i merytorycznie pozytywnie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania - Priorytet 4 [pdf 45 kB]

oraz

5. Lista wniosków ocenionych formalnie negatywnie lub merytorycznie negatywnie [pdf 159 kB] 

Aktualizacja z dnia 12.06.2009 r. 

UWAGA! W dniu 12 czerwca 2009 r. o godz. 9:30 dokonano aktualizacji list z Priorytetu 2 i Priorytetu 3, w których przy wnioskach posiadających status NIEDOFINANSOWANY znajdowały się kwoty dofinansowania. Kwoty te zostały usunięte w zaktualizowanych listach.


Polecamy