Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Wstępne założenia Regulaminu konkursu FIO w 2015 r.

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy wstępne założenia do „Regulaminu Konkursu FIO w 2015 r.”. Prosimy o zgłaszanie uwag, opinii i pomysłów dotyczących regulaminu przyszłorocznego konkursu. Zostaną one przedstawione Komitetowi Sterująco-Monitorującemu FIO. Po zasięgnięciu jego opinii Departament Pożytku Publicznego opracuje projekt Regulaminu konkursu FIO w 2015 r., który zostanie poddany konsultacjom społecznym na przełomie września i października. Po podsumowaniu konsultacji i uzyskaniu opinii Komitetu Sterująco-Monitorującego w sprawie „Regulaminu…” konkurs FIO 2015 powinien zostać ogłoszony na przełomie listopada i grudnia.

Najważniejsze zmiany w Regulaminie Konkursu FIO na 2015 r. (w stosunku do Regulaminu 2014):

 I. Termin realizacji zadań od 1 maja 2015 r.

 II. Konkurs nie obejmie wyboru operatorów w Priorytecie 1 (operatorzy zostali wybrani na 3 lata w FIO 2014, kolejny konkurs na operatorów odbędzie w 2017 r.).

 III. Z alokacji ustalonej w Regulaminie FIO 2014 r. wynika zmniejszona alokacja na konkurs FIO 2015 (ze względu na zobowiązania wynikające z projektów 2-letnich, drugich transz projektów  3-letnich).

 IV. Podmiotami nieuprawnionymi są te, które otrzymały dotację na realizację projektu 3-letniego (konsekwencja zapisu z Regulaminu FIO w 2014 .).

 V. Wyodrębnienie jednego komponentu (Komponent Działań Systemowych - KDS)

 VI. Ujednolicenie zasad realizacji projektów w KDS z konkursem ogólnym

  1. Termin (01.05.2015 r. – 30.11.2016 r.)
  2. Wkład własny (co najmniej 10% wartości dotacji - środki własne niefinansowe lub finansowe, w tym nie mniej niż 5% wartości dotacji wkład finansowy).

 VII. Organizacje składające oferty w KDS będą zobowiązane do złożenia jej przez ePUAP zamiast wersji papierowej, a organizacje dofinansowane tak też będą składały sprawozdania.

 VIII. Propozycje tematów w KDS

  1. promocja nowych przepisów dot. zbiórek publicznych;
  2. badanie współpracy administracji publicznej z III sektorem na podstawie Indeksu Jakości Współpracy;
  3. szkolenie potencjalnych oferentów FIO z zakresu ePUAP à kryterium strategiczne w 2016 r. i 2017 r. za 3 punkty, w 2018 r. za 6 punktów, w 2019 r. i 2020 r. obowiązek – dla wszystkich oferentów - składania ofert przez ePUAP zamiast wersji papierowej;
  4. edukowanie organizacji III sektora w zakresie fundraisingu;
  5. promocja wyodrębniania działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego w statutach organizacji pozarządowych.

 IX. Wprowadzenie limitu dotacji do 100 tys. rocznie niezależnie od długości trwania projektu.

 X. Uwzględnienie w kryteriach strategicznych wsparcia dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie. Propozycja kryteriów strategicznych znajduje się w załączniku nr 1.

 Uwagi, opinie i pomysły prosimy kierować - do 8 września 2014 r. - na adres: filip.kolodziejski@mpips.gov.pl

 załącznik nr 1

Data utworzenia: 2014-08-26 16:30:24 ; data modyfikacji: 2014-08-27 14:07:57

Tagi:

Polecamy