Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Wsparcie w funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych

 

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne

Część wynagrodzenia osób, bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz osób, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, odpowiadająca składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadająca składce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za zatrudnionego może zostać zrefundowana z Funduszu Pracy.

Refundacja możliwa jest na podstawie umowy zawartej między starostą właściwym dla siedziby spółdzielni a spółdzielnią.

art. 12, ust. 3a-3d ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.

Refundacja może podlegać finansowaniu ze środków Funduszu Pracy w pełnej wysokości przez okres 24 miesięcy od dnia zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy, do wysokości odpowiadającej miesięcznie wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota minimalnego wynagrodzenia.

Refundacja dokonywana jest w okresach kwartalnych. Możliwa jest comiesięczna zaliczka.

Na jednego pracownika stanowi to kwotę w wysokości około 4,5 tys. zł. rocznie, czyli w przypadku spółdzielni kwota refundacji 22 tys. tys. zł. rocznie.

 

Ulga w podatku dochodowym od osób prawnych

W trakcie działalności spółdzielni socjalnej, dochody wydatkowane w roku podatkowym na:

  • społeczną reintegrację członków spółdzielni,
  • zawodową reintegrację członków spółdzielni,

na zasadach określonych w tej ustawie, w części nie zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów wolne są od podatku dochodowego od osób prawnych.

art. 17, ust.1, pkt. 43 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Do 2009 roku Ośrodki Wspierania Spółdzielczości Socjalnej

Działalność doradcza - obejmująca usługi doradcze w zakresie: restrukturyzacji profilu działalności spółdzielni socjalnych dla uzyskania poprawy ich sytuacji finansowej, poradnictwo prawne oraz księgowo-finansowe, doradztwo w tworzeniu lokalnych gru producenckich, związków rewizyjnych spółdzielni socjalnych oraz partnerstw lokalnych dla pokonywania barier marginalizacji społecznej. Doradztwo prawno-ekonomiczne dla spółdzielni socjalnych, które w 2009 r. będą musiały poddać się lustracji (do 10 tys. zł.).

Udzielanie wsparcia finansowego spółdzielniom socjalnym przeznaczanego na: granty dla działających spółdzielni socjalnych, które podejmą proces restrukturyzacji profilu swojej działalności oraz dla nowo powstałych grup założycielskich (10-20 tys. zł.).

 

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013

(PO FIO) został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 4 listopada 2008 r.

Priorytet IV. Rozwój przedsiębiorczości społecznej - 9 mln zł rocznie.

Przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego - szkoleniowo-doradcze wsparcie rozwoju różnych form przedsiębiorczości społecznej inicjowanej i prowadzonej przez organizacje pozarządowe, promowanie i upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej oraz dobrych praktyk w tym obszarze, promowanie i upowszechnianie idei społecznego zaangażowania przedsiębiorców oraz współpracy organizacji pozarządowych, biznesu i administracji publicznej, promowanie nowych form gospodarowania i tworzenia własnych miejsc pracy - spółdzielczość socjalna.             

Na PO FIO przeznaczone jest 60 mln zł PLN rocznie.

 

W ramach realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Działaniu 7.1 (Projekty systemowe Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie) jednym z instrumentów aktywnej integracji jest skierowanie do pracy w istniejącej spółdzielni socjalnej utworzonej przez osoby prawne lub osoby fizyczne; Możliwe jest sfinansowanie:

  • zajęć w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej lub/i
  • sfinansowanie jednorazowego wsparcia na utworzenie spółdzielni na zasadach art.43 ustawy o pomocy społecznej (dotacja na usamodzielnienie) lub/i

sfinansowanie kosztów wynajmu lokalu i kosztów obsługi spółdzielni w pierwszych sześciu miesiącach działalności w zakresie działalności odpłatnej statutowej.


Polecamy