Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Uwaga! Ważna informacja dotycząca załączników do wniosku!

 

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DOTYCZˇCA ZAŁˇCZNIKÓW!

Doświadczenia z pierwszego roku realizacji Programu FIO wskazują, iż częstą przyczyną odrzucenia wniosku na etapie oceny formalnej był brak jednego lub kilku wymaganych załączników. Departament Pożytku Publicznego zwraca się wobec tego z prośbą do wszystkich Wnioskodawców o zwrócenie szczególnej uwagi na kompletność, poprawność i zgodność wymaganych załączników.

Przypominamy, iż wymagane załączniki, wymienione na str. 11 wzoru wniosku, są następujące:

1. Aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

(Podpisy na wniosku muszą być zgodne z przesłanymi dokumentami tzn. wniosek muszą podpisać osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych. Wniosek podpisany niezgodnie z załączonym rejestrem będzie odrzucony z przyczyn formalnych!)

2. Sprawozdanie merytoryczne oraz

  • w przypadku dużych projektów - bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy (lub stosowne oświadczenie zawierające podstawę prawną zwalniającą z obowiązku sporządzania i w takim przypadku zestawienie przychodów i kosztów).

(Oznacza to, że w przypadku załączenia ww. oświadczenia, należy koniecznie dołączyć również zestawienie przychodów i kosztów!)

  • w przypadku małych projektów - zestawienie przychodów i kosztów.

3.  Statut.

4. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera (jeśli dotyczy).

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49

Tagi:

Polecamy