Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Ustawa o spółdzielniach socjalnych

Publikacja aktualnej wersji tekstu jednolitego ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Informujemy, że opublikowany został nowy jednolity tekst ustawy o spółdzielniach socjalnych. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. zawiera zmiany wprowadzane nowelizacjami z 2009, 2015 i 2017 r. Tekst jest dostępny do pobrania poniżej oraz w Bazie Internetowego Systemu Aktów Prawnych.

Tekst jednolity ustawy o spółdzielniach socjalnych - POBIERZ

Data utworzenia: 2013-07-30 14:34:46 ; data modyfikacji: 2018-08-24 12:02:46 przez: Filip Kołodziejski

Uprzejmie informujemy, że ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2494) zakładająca zmiany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej; ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wchodzi w życie w dniu 31 marca 2018 r.

Najważniejsze zmiany przewidziane ww. ustawą:
· Rozszerzenie katalogu osób, które mogą zakładać i przystąpić do spółdzielni socjalnej
w charakterze członka lub osoby świadczącej pracę na rzecz spółdzielni socjalnej
o poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej opiekunów osób niepełnosprawnych oraz osoby usamodzielniane wychodzące z pieczy zastępczej.

· Wzmocnienie roli pracowników spółdzielni socjalnych nie będących jej członkami, m. in. poprzez objęcie ich procesem reintegracji społecznej i zawodowej oraz włączeniem
w procesy decyzyjne i konsultacyjne w spółdzielni socjalnej – refundacja składek na ubezpieczenia również oraz części kosztów pracodawcy dla pracowników spółdzielni będących jednocześnie osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

· Ułatwienia w zakładaniu spółdzielni socjalnej.
Ustawa przewidziała warunkowe zmniejszenie liczby założycieli z 5 do 3 osób
z obowiązkiem uzupełnienia składu członkowskiego spółdzielni do 5 osób w terminie 12 miesięcy.

· Możliwość tworzenia „konsorcjum spółdzielczego” w formie umowy. Rozwiązanie pozwoli spółdzielniom wspólnie organizować sieć produkcji, handlu i usług, promować działania spółdzielcze oraz wspólnie występować w zamówieniach publicznych. Do umowy konsorcjum spółdzielczego mogą przystąpić organizacje pozarządowe lub tzw. „podmioty kościelne” prowadzące jednostki nastawione na reintegrację społeczną
i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj.: WTZ, ZAZ, CIS lub KIS.

· Zwolnienie spółdzielni socjalnych składek na Krajową Radę Spółdzielczą, o ile przynależą one do właściwego związku rewizyjnego.

· Ułatwienie funkcjonowania spółdzielni socjalnej – nowe instrumenty wsparcia
z Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozszerzenie):
a) wprowadzenie nowego instrumentu wsparcia w formie możliwości przyznania środków na utworzenie stanowiska pracy dla osób skierowanych przez PUP do pracy w spółdzielni socjalnej – z Funduszu Pracy;
b) wprowadzenie nowego instrumentu wsparcia w formie możliwości przyznania środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracy dla osób skierowanych przez PUP do pracy w spółdzielni socjalnej – z Funduszu Pracy:
c) rozszerzenie form wsparcia z PFRON w formie możliwości przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach spółdzielni socjalnej, a także na utworzenie stanowiska pracy w spółdzielni socjalnej dla skierowanych przez PUP osób niepełnosprawnych do pracy w spółdzielni socjalnej oraz umożliwienie ubiegania się o środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia dla osób skierowanych przez PUP do pracy w spółdzielni socjalnej – analogicznie jak z Funduszu Pracy.

· Praktyki zawodowe w spółdzielni socjalnej dla uczestników WTZ.

Wprowadzono możliwość odbycia nieodpłatnych praktyk zawodowych u pracodawcy, w tym spółdzielni socjalnej przez osobę niepełnosprawną realizującą indywidualny program rehabilitacji zawodowej w ramach WTZ (do 15h tygodniowo przez 3 miesiące – z możliwością ich przedłużenia do 6 miesięcy) W przypadku odbywania praktyki zawodowej przez uczestnika warsztatu koszty uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w warsztacie finansowane będą w dalszym ciągu w pełnej wysokości.

>>>Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw<<<

>>>Ujednolicony tekst ustawy o spółdzielniach socjalnych <<<

Data utworzenia: 2013-07-30 14:34:46 ; data modyfikacji: 2018-08-24 12:02:46 przez: Filip Kołodziejski

 Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych - zapraszamy do przesyłania propozycji zmian


W dniu 27 kwietnia 2016 r. minęło 10 lat od wprowadzenia ustawy o spółdzielniach socjalnych, która reguluje zasady tworzenia oraz funkcjonowania spółdzielni socjalnych.
Przez lata obowiązywania i stosowania przepisów ustawy, zaobserwować można rosnące zainteresowanie prowadzeniem działalności gospodarczej i społecznej w formie spółdzielni socjalnej oraz konsekwentny wzrost liczby podmiotów działających w tej formule. Praktyka stosowania ustawy i wynikające z niej doświadczenia przyniosły jej trzykrotną nowelizację. Do dziś trwają dyskusje dotyczące m.in. perspektyw i dalszego rozwoju modelu funkcjonowania spółdzielni socjalnych na rynku  i ich trwałości, jak również dyskusje zawiązane z interpretacją oraz praktycznym stosowaniem przepisów przedmiotowej ustawy.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje rozpoczęcie prac nad kolejną  nowelizacją ustawy o spółdzielniach socjalnych.


Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie ewentualnych uwag i propozycji dotyczących obowiązujących regulacji wraz z ich uzasadnieniem. Propozycje zmian prosimy przesyłać w formie elektronicznej z wykorzystaniem poniższej tabeli na adres: agnieszka.muzyka@mrpips.gov.pl  do dnia 29 lipca br.

 

Pobierz tabelę >>>

Data utworzenia: 2013-07-30 14:34:46 ; data modyfikacji: 2018-08-24 12:02:46 przez: Filip Kołodziejski

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.)

Stan prawny na dzień 25 lipca 2016 r.

POBIERZ DOKUMENT >>>

Data utworzenia: 2013-07-30 14:34:46 ; data modyfikacji: 2018-08-24 12:02:46 przez: Filip Kołodziejski

Tagi:

Polecamy