Uchwały

39 23.06.2016

W sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego przeznaczenia, wypłat i trybu udzielania przez Agencję Rynku Rolnego wypłat w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

   
40 22.07.2016

W sprawie projektu zmian wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

   
41 25.07.2016

 W sprawie projektu zmian wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

   Załącznik nr 1
42 8.08.2016 W sprawie powołania stałych zespołów problemowych Rady.    
43 16.08.2016  W sprawie wskazania przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego do udziału w pracach związanych z programowaniem kolejnej perspektywy finansowej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju.    
44 25.08.2016 W sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.    
45 28.09.2016 W sprawie projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju    
46 26.10.2016 W sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    
 47 17.11.2016 W sprawie projektu zmian w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego    
 48 18.11.2016 W sprawie Komitetu Sterująco-Monitorującego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020    
 49 29.11.2016 W sprawie projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw    
 50 30.11.2016 W sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniownym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy - Kodks postępowania cywilnego oraz ustawy o finansowym wsparciutworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych    
51 30.11.2016 W sprawie wsparcia organizacji pozarządowych w kwestii prefinansowania w projektach europejskich Odp. MR  
 52 30.11.2016 W sprawie niektórych aspektów kosztów w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Odp. MR  
 53 7.12.2016 W sprawie wystąpienia Telewizji Polskiej SA w sprawie nie przyjęcia kampanii społecznej INSPRO do emisji na antenie    
 54 22.12.2016 W sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej    
55 3.01.2017 W sprawie wyznaczenia przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji kokursowej w celu opiniowania i wyboru ofer dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministra Zdrowia w 2017 r.    
56 12.01.2017 W sprawie udzielenia rekomendacji przedstawicielom Rady do Komitetu Sterująco-Monitorującego Program FIO 2014-2020 w nowej kadencji.    
57  1.02.2017 W sprawie konsultacji projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Załącznik 1  
58  1.02.2017 W sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego konsultacji projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego    
59  1.02.2017 W sprawie trybu konsultacji projektów ustaw i rozporządzeń przedstawianych do zaopiniowania Radzie Działalności Pożytku Publicznego    
60 21.02.2017 W sprawie wyznaczenia zastępcy dla członkini Kimisji do spraw Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej S.A.    
61 21.02.2017 W sprawie poparcia rekomendacji Instytutu Spraw Obywatelskich, dotyczących zmian w pracach Komisji ds. Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej S.A. i Zespołu opiniującego Kampanie Społeczne w Polskim Radiu.    
62  9.03.2017 W sprawie udzielenia rekomendacji przedstawicielom organizacji pozarządowych do Komitetu Sterująco-Monitorującego Program FIO 2014-2020 (II kadencja 2017-2020)    
63 30.03.2017 W sprawie zlecania zadań publicznych określonych w ustawie o zdrowiu publicznym    
64 30.03.2017 W sprawie przedstawionego przez MRPiPS projektu o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw   Załącznik nr 1
65  19.04.2017  W sprawie projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych    
66 16.05.2017 W sprawie projektu Wytycznych MR w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020    Zał. nr 1
67  16.05.2017

W sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", operacje typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

   
68  18.05.2017 W sprawie przedstawionego przez MRPiPS projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem"  

Zał. na 1

Zał. nr 2

69 25.05.2017 W sprawie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności    
70 31.05.2017 W sprawie projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z 10 maja 2017    
71 31.05.2017 W sprawie projektu rozporządzenia Krajowej rady Radiofonii i Telewizji w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  Odp z KRRiT  
72 20.06.2017 W sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego Rady ds. przygotowania Programu współpracy MRPiPS z organizacjami pozarządowymi    
73 20.06.2017 W sprawie kampanii społecznej dotyczącej organizacji pozarządowych    
74 20.06.2017 W sprawie potrzeby dokonania zmian w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej    
75 18.07.2017 W sprawie projektu ustawy o Narowodywm Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (druk 1713) z dnia 4 lipca 2017 r.    
 76  19.09.2017 w sprawie wsparcia działań o charakterze społecznym organizacji pozarządowych realizujących wsparcie na rzecz działączy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych    
77 23.10.2017 W sprawie projektu zmian wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020   Załącznik
78 23.10.2017 W sprawie projektu zmian Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020    
79 23.10.2017 W sprawie projektu zmian wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020    
80 26.10.2017 W sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw    
Nr Data Sprawa, ktorej dotyczy uchwała Odpowiedź na uchwałę Uwagi
1 21.10.2015    
2 28.10.2015 W sprawie regulaminu Rady.  

Uchwała uchylona

Załącznik nr 1

3 28.10.2015 W sprawie powołania stałych zespołów problemowych Rady.    
4 28.10.2015 W sprawie rozszerzenia zadań i składu osobowego doraźnego Zespołu problemowego Rady ds. wskazania trzech przedstawicieli pozarządowych organizacji pacjenckich oraz ich zastępców do udziału w pracach Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI) w sektorze zdrowia.    
5 18.02.2016 W sprawie powołania doraźnego Zespołu ds. oceny zgłoszeń nadesłanych w odpowiedzi na nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.    
6 18.02.2016 W sprawie wskazania przedstawicieli organizacji pacjenckich oraz ich zastępców do udziału w pracach Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI) w sektorze zdrowia.    
7 18.02.2016

W sprawie wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Kampanii Społecznych w Polskim Radiu SA i Telewizji Polskiej SA.

   
8 18.02.2016 W sprawie wskazania przedstawicieli orgaw sprawie wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób młodych w celu uzupełnienia składu  Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.    
9 18.02.2016 W sprawie wyznaczenia zastępcy członka komitetu monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 reprezentującego organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony środowiska.    
10 18.02.2016 W sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych.    
11 18.02.2016 W sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.    
12 18.02.2016 W sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.    
13 18.02.2016 W sprawie projektu zmian wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.    
14 18.02.2016 W sprawie potwierdzenia członkostwa przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego w Komitecie Monitorującym dla Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009 – 2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 – 2014.    
15 07.03.2016 W sprawie wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych do Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.    
16 16.03.2016 W sprawie rozszerzenia składu osobowego stałych zespołów problemowych Rady.    
17 16.03.2016 W sprawie wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składu Komisji Konkursowej konkursu na wybór w 2016 r. ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministra Zdrowia.    
18 05.04.2016 W sprawie wskazania przedstawiciela organizacji pacjenckich oraz jego zastępcy do udziału w pracach Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI) w sektorze zdrowia.    
19 07.04.2016 W sprawie powołania doraźnego Zespołu ds. regulaminu i praktyki działania Rady.    
20 07.04.2016 W sprawie powołania doraźnego Zespołu ds. oceny zgłoszeń nadesłanych w odpowiedzi na nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Zespołu Opiniującego Kampanie Społeczne w Polskim Radiu oraz Komisji ds. Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej S.A.    
21 07.04.2016 W sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017.    
22 07.04.2016 W sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego.    
23 07.04.2016 W sprawie propozycji zmiany Ustawy o działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie.    
24 07.04.2016 W sprawie opłat ponoszonych przez fundacje z tytułu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.    
25 20.04.2016

W sprawie propozycji zmian do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia sposobu prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów.

  Załącznik nr 1
26 21.04.2016 W sprawie projektu Programu Młodzież Solidarna w Działaniu na lata 2016 – 2019.    
27 20.05.2016 W sprawie wyznaczenia członka Rady Działalności Pożytku Publicznego do prac w ramach Grupy ds. spójności społecznej i kapitału społecznego działającej w Ministerstwie Rozwoju.    
28 23.05.2016 W sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.    
29 24.05.2016 W sprawie projektu zmian Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.    
30 25.05.2016 W sprawie potwierdzenia członkostwa przedstawiciela Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krajowym Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej.    
31 15.06.2016

W sprawie wyznaczenia zastępcy członka Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 reprezentującego organizacje działające w obszarze objętym Programem.

   
32 23.06.2016 W sprawie regulaminu Rady.    
33 23.06.2016 W sprawie wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji do spraw Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej S.A.    
34 23.06.2016 W sprawie wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych do Zespołu Opiniującego Kampanie Społeczne w Polskim Radiu.    
35 23.06.2016 W sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego Rady ds. monitoringu realizacji ustawowych praw do prowadzenia kampanii społecznych w mediach publicznych Polskim Radiu i Telewizji Polskiej przez organizacje pożytku publicznego.      
36 23.06.2016 W sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.    
37 23.06.2016 W sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.    
38 23.06.2016 W sprawie Muzeum Techniki.    

Stanowisko pozarządowej strony Rady, poparte przez stronę samorządową ws. informowania przez media o przekazywaniu środków na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Data utworzenia: 2015-11-02 15:31:16 przez: Marta Szymczyk ; data modyfikacji: 2015-11-02 15:31:42 przez: Marta Szymczyk