Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Uchwały

 Nr Data Sprawa, której dotyczy uchwała Odpowiedź na uchwałę 

 

Uwagi               

 1 19.07.2012 W sprawie wyboru współprzewodniczących Rady.    
 2 09.08.2012 W sprawie stanowiska Rady dotyczącego Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób starszych.    
 3 20.09.2012 W sprawie powołania zespołów problemowych Rady.    
 4 20.09.2012 W sprawie stanowiska RDPP dotyczącego projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.    
 5 20.09.2012 W sprawie regulaminu Rady >>> załącznik nr 1 >>> załącznik nr 2    
 6 24.10.2012 W sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego Rady ds. polityki na rzecz młodzieży    
 7 24.10.2012 W sprawie opinii RDPP dotyczącej projektu Zasad PO FIO na rok 2013.    
 8 24.10.2012 W sprawie przepisów dotyczących przyszłości placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez organizacje pozarządowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.    
 9 15.11.2012

W sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 2007 - 2013.

   
 10 15.11.2012 W sprawie stanowiska Rady dotyczącego Wniosku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.    
 11 4.12.2012 W sprawie stanowiska RDPP dotyczącego harmonogramu prac nad Programem Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2012 - 2020.    
 12 21.11.2012 W sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji.    
 13 4.12.2012 W sprawie udziału Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego w konsultacjach Regionalnych Programów Operacyjnych.    
 14 4.12.2012 W sprawie wskazania przedstawiciela Rady Działalności Pożytku Publicznego na członka Rady Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.    
 15 4.12.2012 W sprawie wskazania przedstawiciela Rady Działalności Pożytku Publicznego na członka Rady Organizacji Pozarządowych przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.    
 16 12.02.2013 W sprawie stanowiska Rady dotyczącego odwołania rekomendacji członka Rady Narodowego Funduszu Zdrowia.
Odp. Prezesa Rady Ministrów - odwołanie  
 17 12.02.2013 W sprawie wskazania przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego do interdyscyplinarnej grupy do prac nad założeniami długofalowej polityki senioralnej.    
 18 12.02.2013 W sprawie zmian do rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego.    
 19 12.02.2013 W sprawie wskazania przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego do grupy roboczej opracowującej program dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności, włączenia społecznego oraz dobrego rządzenia.    
 20 12.02.2013 Zmieniająca uchwałę nr 11 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie stanowiska RDPP dotyczącego harmonogramu prac nad Programem Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 - 2020.
   
 21 20.02.2013 W sprawie stanowiska RDPP dotyczącego projektu "Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013 - 2020".    
 22 22.02.2013 W sprawie spanowiska RDPP dotyczącego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw.    
 23 13.03.2013 W sprawie konsultacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.    
 24 13.03.2013 W sprawie wskazania przedstawiciela organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach II edycji Konkursu ASOS.    
 25 13.03.2013 W sprawie opinii dotyczącej przekazania środków finansowych z 1% podatku od osób fizycznych należących do Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego na rzecz innej organizacji.    
 26 10.04.2013 W sprawie wskazania przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego do grupy roboczej do spraw programu obszarów wiejskich na lata 2014-2020.
   
 27 9.05.2013 W sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu rozporządzeia Rady w sprawie statutu fundacji europejskiej.
   
 28 14.05.2013 W sprawie zmian w projekcie Strategii Rozowju Kapitału Społecznego.

Odp. MKiDN_1

Odp. MKiDN_2

 
 29 14.05.2013 W sprawie wskazania przedstawciela Rady Działalności Pożytku Publicznego ma członka Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
   
 30 12.06.2013 W sprawie sytuacji przedsiębiorstwa społecznego Laboratorium Cogito w Krakowie. Odp. Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  
 31 25.06.2013 W sprawie zniesienia nierównego traktowania odbiorców pomocy stypendialnej oferowanej przez organizacje pozarządowe. Odp. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
 32 25.06.2013 W sprawie zwiększenia kwoty stypendialnej wolnej od podatku dochodowego. Odp. Ministerstwa Finansów  
 33 8.07.2013 W sprawie wskazania przedstawiciela do Rady Narodowego Funduszu Zdrowia.    
 34 24.07.2013 W sprawie Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.    
 35 17.09.2013 W sprawie stanowiska RDPP dotyczącego projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości.    
 36 17.09.2013 W sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu Krajowego Programu na Rzecz Młodzieży, Aktywna Młodzież.    
 37 17.09.2013 W sprawie projektu Rządzowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.    
 38 17.09.2013 W sprawie projkektu Rozporządzenia Ministra Rozowju regionalnego w sprawie udzielenia pomocy de minimis przez fundusze rozowju obszarów wiejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych.    
 39 17.09.2013 W sprawie projektu Programu Rządowego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.    
 40 1.10.2013 W sprawie projektów rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury strefy badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych , w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych i w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozowju obszarów miejslich w ramach regionalnych programów operacyjnych.    
 41 1.10.2013 W sprawie projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.    
 42 1.10.2013 W sprawie projektu finansowania projektów w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.    
 43 4.10.2013 W sprawie powołania stałego zespołu problemowego ds. interwencji.    
 44 19.11.2013 W sprawie udzielenia rekomendacji ekspertom do panelu ekspertów oceniających wnioski w ramach konkursu pt. "Wdrożenie standardów współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi".    
 45 25.11.2013 W sprawie projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.    
 46 25.11.2013 W sprawie projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2014-2020.    
 47 26.11.2013 W sprawie projektu ws. założeń do zmian ustawy o pomocy społecznej z kwietnia 2013 r. Odp. Pani Elżbiety Seredyn, Podsekretarz Stanu w MPIPS  
 48 17.12.2013 W sprawie założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020    
 49 17.12.2013 W sprawie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Odp. Pana Jacka Męciny, Sekretarza Stanu w MPiPS  
 50 17.12.2013 W sprawie projektu Programu Operacyjnego Funduszu Najbardziej Potrzebującym    
 51 17.12.2013 W sprawie Programu Operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój"    
 52 17.12.2013 W sprawie wdrożenia Fundusz Inicjatwy Obywatelskich na lata 2014-2020    
 53 17.12.2013 W sprawie powołania Tymczasowego Komitetu Sterująco-Monitorującego P FIO na lata 2014-2020    
 54 23.12.2013 W sprawie Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020    
 55 29.01.2014 W sprawie zapisów odnoszących się do pomocy prawnej w przedstawionym przez Ministra Gospodarki projekcie ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej    
 56 29.01.2014 W sprawie stanowiska rady dotyczącego projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej    
 57 29.01.2014 W sprawie projektu ustawy o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

 Odp. Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  
 58 14.02.2014 W sprawie Komitetu Sterująco-Monitorującego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.    
 59 14.02.2014  W sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020    
 60  6.03.2014 W sprawie stanowiska Rady dotyczącego interwencji w związku z planowanymi zmianami w ustawie - Kodeks karny.

Odp. MEN

Odp. MS

 
 61 25.03.2014 W sprawie projektu Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego 2014-2020.    
 62 25.03.2014 W sprawie projektu Regionalnego Programu Operacyjnego województwa dolnośląskiego 2014-2020.    
 63 25.03.2014 W sprawie udzielenia rekomendacji przedstawicielon Rady do Komitetu Sterująco-Monitorującego Program FIO 2014-2020.    
 64 25.03.2014 W sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego Rady ds. monitorowania polityki senioralnej.    
 65 25.03.2014 W sprawie udzielenia rekomendacji na członka Naczelnej Rady Zatrudnienia    Akceptacja
 66 25.03.2014 W sprawie kontynuacji prac nad projektem zmiany ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.    
 67 17.04.2014 W sprawie udzielenia rekomendacji przedstawicielom Rady do Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.    Akceptacja
 68 17.04.2014 W sprawie udziału organizacji pozarządowych w realizacji projektów w Regionalnych Programach Operacyjnych.  Odp. Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  
 69 17.04.2014 W sprawie zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Odp. Pana Jacka Meciny, SEkretarza Stanu w MPiPS  
 70 22.04.2014 W sprawie udzielenia rekomendacji przedstawicielom organizacji pozarządowych do Komitetu Sterująco-Monitorującego Program FIO 2014-2020.    
 71 25.04.2014 W sprawie udzielenia rekomendacji przedstawicielowi Rady na członka Komisji Konkursowej oceniającej wnioski w drugiej edycji konkursu "Profesjonaliści w słuzbie cywilnej   Pozytywna odpowiedź Szefa Służby Cywilnej
 72 12.05.2014 W sprawie projektu rozporządzenia ws. organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne.    
 73 12.05.2014 W sprawie projektu rozporządzenia ws. przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych. Odp. Pana Jacka Mecina, Sekretarza Stanu w MPiPS  
 74 22.05.2014 W sprawie zlecenia opracowania ekspertyzy mającej na celu sformułowanie zaleceń MPiPS w zakresie uwarunkowań formalno-prawnych pracownika młodzieżowego    
 75  3.06.2014 W sprawie Osrodka "Zielony Dół" prowadzonego do 2013 roku przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środkowiskowej, oraz Firmę Społeczną Laboratorium Cogito.    
 76  3.06.2014 W sprawie paktu publiczno-społecznego na rzecz zwiększenia udziału obywateli i wspólnot samorządowych w rozwoju ekonomii społecznej wspierającej działania na rzecz spójności społecznej 2020.    
 77  3.06.2014 W sprawie dyskusji nad priorytetowymi obszarami w Regionalnych Programach Operacyjnych.    
 78  3.06.2014 W sprawie uzupełnienia rekomendacji przedstawicielom organizacji pozarządowych do Komitetu Sterująco-Monitorującego  FIO 2014-2020.    
 79 17.06.2014 W sprawie bezpłatnego poradnictwa prawnego w projekcie zmiany ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.    
 80 17.06.2014 W sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o zmianie innych ustaw.  Odp. Ministerstwa Zdrowia  
 81  1.08.2014 W sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw    
 82  1.09.2014 W sprawie przekazania niewykorzystanych środków przez Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym "Julia Mroczka" na rzecz Caritas Diecezji Rzeszkowskiej.    
 83  9.09.2014 W sprawie ordynacji wyborczej, określającej zasady wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komitetów monitorujących krajowe i regionalne programy operacyjne na lata 2014-2020.  

Zalaczniki:

Ordynacja wyborcza

zalacznik nr 1

zalacznik nr 2

 84  9.09.2014 W sprawie pozytywnego zaopiniowania Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017.    
 85  9.09.2014 W sprawie przekazania projektu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do podjęcia dalszego procesu legislacyjnego.    
 86  6.10.2014 W sprawie zmiany ordynacji wyborczej, określającej zasady wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komitetów monitorujących krajowe i regionalne programy operacyjne na lata 2014-2020.  

 Załączniki:

Ordynacja wyborcza

Formularz zgłoszeniowy

Karta do głosowania

Oświadczenie

 87 15.10.2014 W sprawie przygotowanego przez Kancelarię Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach.    
 88 20.10.2014 W sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego Rady ds. usług społecznych.    
 89  7.11.2014 W sprawie włączenia wolontariatu długoterminowego do Programu "Gwarancje dla młodzieży".    
 90 16.12.2014 W sprawie rozszerzenia zadań i zmiany nazwy Zespołu ds. dialogu i współpracy    
 91 17.12.2014 W sprawie założeń ustawy o rewitalizacji.    
 92 16.12.2014 W sprawie wyników na przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 oraz w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych do komitetu monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa.    
 93 16.12.2014 W sprawie konkursów w sferze pożytku publicznego realizowanych przez KRUS.  Odp. FSUSR  
 94 16.12.2014 W sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego Rady ds. projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej.    
 95  9.01.2015 W sprawie zmiany Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów operacyjnych.  Odp. MIR   
 96  9.01.2015 W sprawie opodatkowania osób fizycznych otrzymujących wynagrodzenie z tytuły realizacji programów finansowanych ze środków pomocowych.    
 97  9.01.2015 W sprawie projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej.    
 98 14.01.2015 W sprawie propozycji przeznaczenia środków pozostałych po zaspokojeniu roszczeń spadkobierców i następców prawnych zmarłych właścicieli kont bankowych na realizację zadań publicznych poprzez działalność pożytku publicznego    
 99 21.01.2015 W sprawie projektu Wieloletniego Programu "Senior-WIGOR" na lata 2015-2020    
100 21.01.2015 W sprawie projektu założeń projektu ustawy - Prawo działalności gospodarczej    
101 22.01.2015 W sprawie uruchomienia funduszy na działania organizacji pozarządowych i podmiotów zrównanych w ramach środków pomocowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego dla krajów nowej EU na okres 2014-2019.  Odp. MIR  
102 23.01.2015 W sprawie projektu wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 przedstawionych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.    
103 30.01.2015 W sprawie wyników wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych do komitetu monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.    
104 30.01.2015 W sprawie wyników wyborów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych do komitetu monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.    
105 30.01.2015 W sprawie wyników wyborów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych do komitetu monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020    
106  4.02.2015 W sprawie wyników wyborów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 oraz w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych do komitetu monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020.    
107 17.02.2015  W sprawie projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa.    
108 17.02.2015 W sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.  Odp. MIR  
109 23.02.2015 W sprawie wskazania przedstawiciela organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w edycji 2015 otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.    
110 25.02.2015 W sprawie wyników wyborów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych do komitetu moniorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.    
111 25.02.2015 W sprawie wyników wyborów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 oraz w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych do komitetu monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.    
112 25.02.2015 W sprawie wskazania przedstawiciela Rady Działalności Pożytku Publicznego do prac w Radzie Konsultacyjnej do spraw Realizacji Rządowego Programu "Solidarność Pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności osób w wieku 50+    
113 10.03.2015 W sprawie rekomendacji dla członków Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.    
114 11.03.2015 W sprawie interwencji Centrum Słuzby Rodzinie w Łodzi w zakresie współpracy z Miastem Łódź.    
115 11.03.2015 W sprawie nieprawidłowości w wyborach przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  Odp. MIR  
116 11.03.2015 W sprawie wyników wyborów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnosląskiego 2014-2020 oraz w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych do komitetu monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.    
117 11.03.2015 W sprawie przekazania niewykorzystanych środków przez Fundację Centaurus na rzecz 7 wylosowanych organizacji pożytku publicznego.   Załącznik nr 1 do uchwały.    
118 11.03.2015 W sprawie prac nad projektem wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.    
119 11.03.2015 W sprawie przedłużenia okresu trwania projektów dotyczących Rady Działalności Pożytku Publicznego do dnia 30 czerwca 2015 r.    
120 11.03.2015 W sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego Rady ds. przygotowania raportu o nieprawidłowościach w powoływaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych do komitetów monitorujących i innych gremiów.    
121 8.04.2015 W sprawie rekomendowania przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komitecie Konsultacyjnym ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych na lata 2014-2020.    
122 8.04.2015 W sprawie rekomendowania przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komitecie ds. Umowy Partnerstwa    
123 13.04.2015 W sprawie projektu wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Fundiszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lkata 2014-2020 przedstawionych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.   Załącznik nr 1    Załącznik nr 2    
124 5.05.2015 W sprawie inicjatywy na rzecz rozwoju dialogu obywatelskiego w kontekście przedłozonego RDPP do zaopiniowania projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.    
125 5.05.2015 W sprawie skierowanego przez Radę Ministrów do Sejmu RP projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa (druk sejmowy nr 3338).    
126 5.05.2015 W sprawie rekomendowania członka Rady Działalności Pożytku Publicznego na członka Krajowego Komitetu Ekonomii Społecznej.    
127 25.05,2015    
128 27.05.2015  

 Załączniki:

załącznik nr 1

129 26.06.2015    
130 26.06.2015    
132 26.06.2015    
Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Akonet - aktualizacje ; data modyfikacji: 2013-10-01 10:05:30

Tagi:

Polecamy