Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Studia Podyplomowe z Ekonomii Społecznej

Studia podyplomowe „Ekonomia społeczna”

2016.03.15

Studia podyplomowe „Ekonomia społeczna”

 

Historia studiów podyplomowych „Ekonomia społeczna” w MSAP UEK

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (jednostka pozawydziałowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, MSAP UEK) od wielu lat realizuje przedsięwzięcia związane z problematyką ekonomii społecznej.
W okresie od 2006 r. do 2008 r., w ramach projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej” (PIW EQUAL), przeprowadzono trzy pilotażowe edycje studiów podyplomowych „Ekonomia społeczna”, których celem było budowanie kompetencji pracowników i wolontariuszy sektora ekonomii społecznej. W studiach uczestniczyło 120 osób, realizując 200 godzinny program zajęć dydaktycznych. Opisane studia otrzymały nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego w konkursie „Dobre praktyki EFS 2008” i zostały uhonorowane zaszczytnym tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka 2008”.

W oparciu o doświadczenia z kształcenia podyplomowego w tym zakresie w 2009 r. MSAP UEK rozpoczęła realizację projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”, (ZSWES) finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna, działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej). Jednym z ważniejszych komponentów projektu były studia podyplomowe „Ekonomia społeczna”, których celem było kształcenie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się prowadzeniem i wspieraniem przedsięwzięć społecznych. Studia adresowano przede wszystkim do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, instytucji rynku pracy (w zakresie projektów wspólnych z podmiotami pomocy i integracji społecznej), organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej zajmujących się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej oraz administracji publicznej działających bezpośrednio w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Charakterystyka studiów podyplomowych Ekonomia społeczna projekcie ZSWES:

 • czas realizacji: 2009 r. – grudzień 2013 r.
 • 6 akcji rekrutacyjnych, średnio 2,65 Kandydata na 1 miejsce,
 • 9 edycji studiów, łącznie 336 Słuchaczy,
 • 332 Absolwentów,
 • studia dwusemestralne, prowadzone w trybie niestacjonarnym, kończące się obroną pracy dyplomowej/ końcowej,
 • program podzielony na moduły tematyczne, obejmujące przedmioty zbliżone tematyką, z widełkowym zakresem godzin,
 • sekwencyjny charakter programu studiów budowanego od przedmiotów ogólnych do praktyki, z wizytami studyjnymi włącznie,
 • zaproszenie do współpracy szerokiego grona Wykładowców, akademików i praktyków,
 • modyfikacja programu studiów w oparciu o wyniki badań potrzeb edukacyjnych Kandydatów, głosy Wykładowców oraz uwzględniająca opinie Absolwentów,
 • łączna liczba godzin w programie (w zależności od edycji studiów): 180-220, 60 pkt ECTS, różne formy dydaktyczne, zajęcia w centrum Krakowa.

Słuchacze zdobywali wiedzę z dziedziny ekonomii, zarządzania, finansów i prawa, niezbędną do tworzenia i zarządzania inicjatywami społecznymi. Podstawowy kanon przedmiotów uzupełniono m.in. zajęciami praktycznymi dedykowanymi przedstawicielom III sektora oraz wizytami studyjnymi. Uczestnicy uzyskiwali umiejętności przydatne do prowadzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, a także do kreowania lub podejmowania efektywnej współpracy z organizacjami tego sektora. Dzięki odpowiednio skonstruowanemu programowi studiów i właściwej dla doskonalenia umiejętności formie zajęć, słuchacze mieli okazję kształcić kwalifikacje organizacyjne i menedżerskie, m.in. przez wymianę doświadczeń z pozostałymi słuchaczami.

Opinie o studiach podyplomowych Ekonomia społeczna w MSAP:

Dzięki zróżnicowaniu środowisk zawodowych Słuchaczy, udział w studiach podyplomowych z ekonomii społecznej stwarzał unikatową możliwość nawiązania kontaktów z wieloma praktykami i wymiany doświadczeń między przedstawicielami organizacji pozarządowych i przedstawicielami administracji z całego kraju. Absolwenci studiów podkreślali także korzyści wynikające ze zbudowania relacji i przyjaźni z innymi uczestnikami.

Uczestnicy zwracali uwagę na interdyscyplinarny dobór przedmiotów uświadamiających wiele ważnych aspektów działalności podmiotów ekonomii społecznej. Uwypuklano kompetencje Wykładowców przedstawiających na wysokim poziomie zagadnienia, głównie pod kątem ekonomicznym oraz w zakresie promocji i marketingu.

Cytaty z ankiet Absolwentów:

„Ogólne wrażenie ze studiów jest dobre. Tematy wydają się znajome, ale zawsze można się było dowiedzieć czegoś ciekawego i nowego. Studia pozwoliły na otwarcie "oczu" na pewne problemy i uświadomić je.”

„Uważam, że studia w średnim stopniu podejmują kwestię stricte modelowego stworzenia podmiotu ekonomii społecznej. Na dobrym poziomie została przekazana wiedza z zakresu zagadnień ekonomicznych. Ponadto kwestie związane z Public relations i zagadnienia promocyjno-marketingowe zostały przedstawione bardzo kompleksowo i merytorycznie”.

„Studia bardzo inspirujące i przydatne szczególnie w przypadku osób na początku swojej kariery w ES.(…)”

„Jestem bardzo zadowolona z udziału w tych studiach, zarówno dobór przedmiotów, sposób prowadzenia zajęć wydaje mi się odpowiedni. Dobrym rozwiązaniem jest także rozłożenie zajęć, że w niedziele są one krótkie, co jest istotne dla studentów dojeżdżających na zajęcia spoza Krakowa”.

 

Kontakt w sprawie studiów podyplomowych Ekonomia społeczna:

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 16
31-510 Kraków

Adres do korespondencji:
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków

Sekretariat studiów podyplomowych  – pok. 24
mgr Izabela Władyka
tel. (12) 293 75 83
e-mail: wladyka@uek.krakow.pl

 

 

 

 

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłasza nabór na bezpłatne, dwusemestralne studia podyplomowe Ekonomia społeczna. Studia organizowane w ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna, działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. 
 

Rekrutacja trwa do 22 czerwca 2012 r.

Celem studiów jest kształcenie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się prowadzeniem i wspieraniem przedsięwzięć społecznych. Słuchacze zdobędą wiedzę z dziedziny ekonomii, zarządzania, finansów i prawa, niezbędną do tworzenia i zarządzania inicjatywami społecznymi, prowadzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, a także do kreowania lub podejmowania efektywnej współpracy z organizacjami tego sektora. Dzięki odpowiednio skonstruowanemu programowi studiów i właściwej dla doskonalenia umiejętności formie zajęć, słuchacze będą kształcić kwalifikacje organizacyjne i menedżerskie, m.in. przez wymianę doświadczeń z pozostałymi słuchaczami.

Szczegółowe informacje o rekrutacji dostępne na stronie www.studia.msap.pl

Informacji na temat rekrutacji udziela także:

Barbara Salwińska
e-mail: es@uek.krakow.pl
tel. 12 293 75 73 lub 12 293 75 83
 


 

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłasza nabór na bezpłatne, dwusemestralne studia podyplomowe Ekonomia społeczna. Studia organizowane w ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna, działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

Rekrutacja trwa od 23 czerwca do 8 lipca 2010 r.

Celem studiów jest kształcenie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się prowadzeniem i wspieraniem przedsięwzięć społecznych. Słuchacze zdobędą wiedzę z dziedziny ekonomii, zarządzania, finansów i prawa, niezbędną do tworzenia i zarządzania inicjatywami społecznymi, prowadzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, a także do kreowania lub podejmowania efektywnej współpracy z organizacjami tego sektora. Dzięki odpowiednio skonstruowanemu programowi studiów i właściwej dla doskonalenia umiejętności formie zajęć, słuchacze będą kształcić kwalifikacje organizacyjne i menedżerskie, m.in. przez wymianę doświadczeń z pozostałymi słuchaczami.

Szczegółowe informacje o rekrutacji dostępne na stronie www.studia.msap.pl

 

Informacji na temat rekrutacji udziela także:
Barbara Salwińska
e-mail: barbara.salwinska@uek.krakow.pl
tel./faks 12 293 75 59


 

    

MSAP

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłasza nabór na Studia podyplomowe Ekonomia Społeczna. Oferta ta skierowana jest do osób zainteresowanych prowadzeniem i wspieraniem przedsięwzięć społecznych. W szczególności zapraszamy do udziału studiach pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych, menedżerów, przedsiębiorców i pracowników zaangażowanych w społecznie odpowiedzialny biznes, a także inne osoby i podmioty zainteresowane tematyką ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej.

W ramach studiów zapewniamy ciekawą, nowoczesną tematykę, innowacyjny, autorski program oraz możliwość wymiany doświadczeń z ekspertami z dziedziny ekonomii społecznej.

Rekrutacja na studia trwa nadal. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.studia.msap.pl

 


 

    

MSAP

Studia podyplomowe z ekonomii społecznej

 

 

 

 

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (MSAP AE) zaprasza do uczestnictwa w II edycji Studiów podyplomowych - Ekonomia Społeczna. To innowacyjne przedsięwzięcie akademickie jest realizowane w ramach projektu pt. „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej" finansowanego ze środków EFS w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006.

Celem studiów jest kształcenie oraz podniesienie kwalifikacji osób zaangażowanych w przedsięwzięcia społeczne. Studia gwarantują zdobycie wiedzy niezbędnej do tworzenia i zarządzania inicjatywami społecznymi oraz prowadzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej. Proponowane podstawowe dziedziny nauki to: ekonomia, zarządzanie, finanse i prawo - w każdym przypadku ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu ekonomii społecznej.

Informacje:
Anna Szczepanik
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie
e-mail: szczepan@ae.krakow.pl
tel. 012 421 76 68
faks 012 422 69 19


Agnieszka Pacut
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie
e-mail: agnieszka.pacut@ae.krakow.pl
tel. 012 292 68 99
faks 012 422 69 19

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.studia.msap.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=15


                                                                                         UE EQUALEFS

Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski

zaprasza na

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZˇDZANIA GOSPODARKˇ SPOŁECZNˇ

    Studia Podyplomowe Zarządzania Gospodarką Społeczną zostały utworzone w ramach części edukacyjnej projektu IW EQUAL Partnerstwo na rzecz Rozwoju Tu jest praca, studia prowadzone są przez Administratora Partnerstwa Tu jest praca - Instytut Polityki Społecznej, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Instytut Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskie- jednostka inicjująca powołanie Studium Podyplomowego ma długoletnie doświadczenie w zakresie edukacji służb społecznych, służb zatrudnienia i organizacji obywatelskich oraz badań krajowych i międzynarodowych w zakresie rynku pracy i organizacji obywatelskich. 

Adresatami studiów są absolwenci studiów magisterskich i licencjackich, liderzy rozwoju lokalnego, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, organizacji obywatelskich, twórcy przedsiębiorstw społecznych.
   

Studia kończą się Świadectwem Ukończenia Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie: Zarządzanie Gospodarką Społeczną.
Studia w całości finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

 Sylwetka absolwenta 

 Celem Studiów jest przygotowanie lokalnych menedżerów społecznych - kreatorów procesów rozwojowych w społecznościach inspirujących odradzanie się kapitału społecznego lokalnych wspólnot na rzecz tworzenia nowych usług i nowych miejsc pracy dla osób długotrwale bezrobotnych i dotkniętych wykluczeniem społecznym.

Na program studiów składają się trzy główne bloki tematyczne:
1. Instytucje gospodarki społecznej w rozwoju lokalnym
2. Podstawy prawno-finansowe przedsiębiorczości społecznej 
3. Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym.

Studia są studiami rocznymi, dwusemestralnymi.

Kierownikiem studium jest dr hab. prof. UW Ewa Leś.  

Program przewiduje 230 godzin zajęć: wykładów, konwersatoriów, seminariów, warsztatów i wizyt studyjnych prowadzonych przez wybitnych specjalistów akademickich i praktyków z kraju i z zagranicy.

Druga edycja Studiów zostanie uruchomiona w marcu 2007r.

Kontakt oraz potwierdzenie zainteresowania uczestnictwem w Studiach:
mgr Małgorzata Ołdak, tel. 022 552 02 03, fax 022 826 66 52
e-mail: moldak@tujestpraca.pl

Więcej informacji na stronie http://www.tujestpraca.pl/

Administrator Projektu: Instytut Polityki Społecznej UW, ul. Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa, http://www.ips.uw.edu.pl/


 NOWOŚĆ w ofercie STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

Studia podyplomowe - Ekonomia społeczna

Od paĽdziernika br. na Akademii Ekonomicznej w Krakowie trwają zajęcia I edycji Studiów podyplomowych - Ekonomia społeczna. Ta unikatowa w skali kraju inicjatywa prowadzona jest przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej jako jedno z działań projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu Inicjatywy Wspólnotowej Equal. Model kształcenia obejmuje 200 godzin ujętych w pięć modułów nauczania w formie wykładów, ale przede wszystkim ćwiczeń i konwersatoriów obejmujących dziedziny ekonomii, prawa i finansów - ze szczególnym ujęciem aspektów społecznych. W grupie wykładowców znaleĽli się pracownicy naukowi Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz eksperci z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Banku Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych i Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

Druga  edycja studiów uruchomiona zostanie w roku 2007.

Więcej informacji o studiach: http://www.studia.msap.pl/.

Więcej informacji o projekcie: http://www.es.ekonomiaspoleczna.pl/

Informacje:
Anna Szczepanik
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie
e-mail:
szczepan@ae.krakow.pl
tel. 012 421 76 68
faks 012 422 69 19

Agnieszka Pacut
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie
e-mail: agnieszka.pacut@ae.krakow.pl
tel. 012 292 68 99
faks 012 422 69 19

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie: tel. 012 292 68 99 faks 012 422 69 19

 

Polecamy