Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015

29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007-2015. Jest to pierwszy tego typu dokument przyjęty przez Radę Ministrów. Oznacza rozpoczęcie nowego etapu w zakresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

CZYM JEST SRK
Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK) jest podstawowym dokumentem strategicznym określającym cele i priorytety polityki rozwoju w perspektywie najbliższych lat oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. Strategia Rozwoju Kraju jest nadrzędnym, wieloletnim dokumentem strategicznym rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, stanowiącym punkt odniesienia zarówno dla innych strategii i programów rządowych, jak i  opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Strategia Rozwoju Kraju nie jest dokumentem wymaganym przez Komisję Europejską. Zostanie jednak informacyjnie przekazana Komisji.

KIEDY SRK BĘDZIE REALIZOWANA
Horyzont czasowy Strategii wykracza poza okres nowej perspektywy finansowej UE obejmując dodatkowo dwa lata, w trakcie których będą kontynuowane przedsięwzięcia finansowane ze środków unijnych przyznanych Polsce w budżecie na lata 2007-2013 (tzw. zasada n+2).

DLACZEGO ROZPOCZĘTO PRACE NAD SRK
Mimo pozytywnych zmian ostatnich 17 lat, Polska nadal pozostaje w grupie najuboższych państw UE. Świadczą o tym podstawowe wskaĽniki makroekonomiczne: PKB per capita stanowiący połowę średniej UE-25 (wg Eurostat 49,8% w 2005 r.); najniższy poziom zatrudnienia (wg Eurostat 52,6% w 2005 r., średni poziom dla UE-25 - 63,8%), najwyższe bezrobocie (wg Eurostat 17,6% w 2005 r. , średni poziom dla UE-25 - 8,8%). Dla porównania średni poziom PKB na mieszkańca liczony wg parytetu siły nabywczej wynosił wg Eurostat 23 500 EUR, a w Polsce 11 700 EUR.

Zmniejszenie istniejącego dystansu rozwojowego Polski wobec Unii możliwe jest przy zapewnieniu takiego tempa wzrostu PKB w Polsce, które będzie znacznie wyprzedzać tempo wzrostu w innych krajach UE. Potrzebna jest więc nowoczesna polityka rozwoju stanowiąca podstawowy warunek strategicznego programowania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Jednocześnie stanowiąca ramy dla racjonalnego wykorzystania przeznaczonych dla Polski środków z Unii Europejskiej, a tym samym szans wynikających z członkostwa Polski w Unii.

SRK jest właśnie wyrazem takiej nowoczesnej polityki rozwojowej odpowiadającej na proces globalizacji i wyzwania stawiane w Europie przez odnowioną Strategię Lizbońską, pozwalającej na zmniejszanie dystansu rozwojowego do bogatszych państw Unii Europejskiej. Polityka ta powinna wykorzystywać te cechy polskiej gospodarki i polskiego społeczeństwa, które mogą stanowić Ľródło przewagi komparatywnej naszego kraju, a więc przede wszystkim relatywnie młode i coraz lepiej wykształcone kadry, wysoką przedsiębiorczość polskiego społeczeństwa, a także duży rynek wewnętrzny. Polityka ta musi też przeciwdziałać pogłębianiu się dysproporcji w poziomie rozwoju poszczególnych województw, tak by uniknąć marginalizacji najsłabiej rozwijających się regionów.

JAKA JEST ROLA I CELE SRK
Istotną rolą SRK jest koordynowanie reform instytucjonalno-regulacyjnych z działaniami finansowanymi ze środków UE, tak aby poprzez efekt synergii te dwa obszary przynosiły możliwie największy efekt prorozwojowy.

Głównym celem strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin.
Przez podniesienie poziomu życia rozumiemy wzrost dochodów w sektorze gospodarstw domowych, ułatwienie dostępu do edukacji i szkolenia, co prowadzi do podwyższenia poziomu wykształcenia społeczeństwa i podnoszenia kwalifikacji obywateli, wzrost zatrudnienia i wydajności pracy, skutkujące zarówno obniżeniem bezrobocia, jak i zwiększeniem poziomu aktywności zawodowej oraz poprawę zdrowotności mieszkańców Polski.

Przez podniesienie jakości życia rozumiemy istotną poprawę stanu i wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli, możliwość korzystania z funkcjonalnej i łatwo dostępnej infrastruktury technicznej i społecznej, życie w czystym, zdrowym i sprzyjającym środowisku przyrodniczym, uczestnictwo w życiu demokratycznym, uczestnictwo w kulturze i turystyce, przynależność do zintegrowanej, pomocnej wspólnoty lokalnej, umożliwiającej lepszą harmonizację życia rodzinnego i zawodowego oraz aktywność w ramach społeczeństwa obywatelskiego.

Podniesienie poziomu i jakości życia ma umożliwić polityka państwa pozwalająca na szybki, trwały rozwój gospodarczy w perspektywie długookresowej, oparty na rozwoju kapitału ludzkiego, zwiększaniu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki i regionów, w tym na inwestycjach w sferze badań i rozwoju, oraz na uzyskanie stabilnych warunków ekonomiczno-społecznych i środowiskowych zapewniających europejski poziom i jakość życia obywateli i rodzin w kraju i wspólnotach lokalnych. Funkcjonowanie wspólnoty i jej bezpieczeństwo powinno być oparte o zasadę subsydiarności. W sytuacjach zagrożeń przerastających możliwości reagowania społeczności lokalnej powinna ona mieć wsparcie właściwych organów administracji publicznej.

JAKIE PRIORYTETY WYZNACZA SRK
Dokument składa się z:

  • części głównej obejmującej wprowadzenie, uwarunkowania i przesłanki rozwoju kraju, wizję Polski do 2015 r., cel główny i priorytety strategii wraz z wskaĽnikami docelowymi, uwarunkowania realizacji strategii, Ľródła finansowania działań, system realizacji;
  • załączników dostarczających uzupełniające informacje związane ze Strategią Rozwoju Kraju, jak zakres powiązania SRK z innymi strategiami i programami, rozszerzoną diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej kraju, zasady prowadzenia polityki regionalnej państwa oraz charakterystykę poszczególnych województw.

Priorytetami strategicznymi są:
1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.
2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej.
3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości.
4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa.
5. Rozwój obszarów wiejskich.
6. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej.

Realizacja powyższych priorytetów będzie następować poprzez działania regulacyjne, decyzyjne i wdrożeniowe władz państwowych i administracji publicznej, jak i innych podmiotów życia społeczno-gospodarczego oraz system oceny postępu realizacji działań.

Strategia przewiduje, że w latach 2006-2010 gospodarka rozwijać się będzie w tempie 5,1%,a w latach 2011-2015 w tempie 5,2%. Pozwoli to na obniżenie stopy bezrobocia z 17,6% w 2005 r. do 9,0% w 2015 roku. Umożliwi jednocześnie osiągnięcie w 2015 r. PKB na mieszkańca na poziomie 2/3 prognozowanej na rok 2015 średniej UE-25.

JAK REALIZACJA SRK BĘDZIE FINANSOWANA
Realizacja Strategii Rozwoju Kraju finansowana będzie zarówno ze środków krajowych, jak i zagranicznych. Środki krajowe pochodzić będą ze Ľródeł publicznych i prywatnych. Spośród publicznych środków krajowych najistotniejszym Ľródłem finansowania SRK będzie budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów sektora finansów publicznych. Możliwości inwestycyjne kraju zdecydowanie powiększą środki pozyskiwane z Unii Europejskiej oraz z innych Ľródeł zagranicznych. Zakłada się, że stopa inwestycji w kraju wzrośnie z 18,8% PKB w roku 2005 do 25% w roku 2015.

Publiczne środki wspólnotowe, to przede wszystkim:

  • środki związane z realizacją zadań określonych w ramach Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia) oraz wynikających z nich programów operacyjnych - ponad 67,3 mld EUR (w cenach bieżących)
  • środki na wspieranie restrukturyzacji rolnictwa oraz działań rozwojowych na obszarach wiejskich - 13,2 mld EUR (w cenach bieżących)
  • środki na restrukturyzację rybołówstwa - ok. 0,7 mld EUR (w cenach z 2004 r.)
  • środki przeznaczone na realizację polityki lizbońskich - ok. 3,7 mld EUR (w cenach z 2004 r.)
  • środki przeznaczone na realizację działań związanych z bezpieczeństwem i obywatelstwem europejskim - ok. 0,6 mld EUR (w cenach z 2004 r.)

Szacuje się, że na współfinansowanie zadań w ramach NSS przeznaczone zostanie ok. 18,3 mld EUR, na  współfinansowanie restrukturyzacji rolnictwa oraz działań rozwojowych na obszarach wiejskich ok. 3,9 mld EUR, zaś na współfinansowanie restrukturyzacji rybołówstwa ok. 0,1 mld EUR.

Łączna wielkość środków budżetowych UE przeznaczonych na realizację działań rozwojowych w Polsce w latach 2007-2015 sięgnie 86 mld euro, a wraz ze środkami przeznaczonymi na współfinansowanie krajowe ok. 108 mld euro.

Ponadto realizacji SRK posłuży również wykorzystanie środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego (530 mln euro na lata 2004-2009) i przygotowywanego Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego.

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU SRK
Projekt SRK po wstępnym zaakceptowaniu przez Radę Ministrów w dn. 27 czerwca 2006 r. został skierowany do konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 trwały od lipca do paĽdziernika br., były organizowane i koordynowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Miały one charakter ogólnopolski, regionalny i środowiskowy, były w pełni dokumentowane, każdy miał możliwość dotarcia do informacji o konsultacjach i wzięcia w nich udziału. Uczestnicy spotkań konsultacyjnych z reguły spotykali się z bezpośrednią reakcją przedstawicieli strony rządowej i ustosunkowaniem się do zgłaszanych opinii.

Konsultacje oparte były o zasadę jawności, której podstawową cechą jest możliwie swobodny dostęp do dokumentów i danych. Miały charakter publiczny i oparte były o zasadę równości i otwartości, co oznacza, że uczestniczyć w nich mogli wszyscy zainteresowani obywatele (nie tylko partnerzy instytucjonalni).

Uruchomiono również skrzynkę mailową (strategia@mrr.gov.pl), która umożliwiała bezpośrednie przesłanie opinii i uwag do projektu Strategii Rozwoju Kraju.

W konsultacjach wzięli udział przedstawiciele samorządu terytorialnego, organizacji gospodarczych, społecznych, związków zawodowych, środowisk naukowych i innych. Konsultowane środowiska potwierdziły potrzebę powstania dokumentu, jakim jest SRK i koncentrowały się na zmianie akcentów, uzupełnianiu lub rozwijaniu zawartych w dokumencie treści. MRR uznaje przeprowadzone konsultacje za cenne Ľródło opinii i propozycji, które pozwoliło na uzupełnienie projektu Strategii i lepsze doprecyzowanie zawartych w niej zapisów.

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO SRK
Dokument uwzględnia również rekomendacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko. W świetle generalnej oceny, realizacja działań zaproponowanych w SRK powinna pozwolić na osiągnięcie i utrzymanie szybkiego rozwoju gospodarczego oraz wysokiego poziomu życia społeczeństwa przy takim wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, który pozwoli na ich utrzymanie w dobrym stanie, tak aby mogły z nich korzystać również przyszłe pokolenia. W szczególności realizacja SRK powinna pozwolić na efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi, utrzymanie odpowiedniego stanu środowiska oraz zachowanie różnorodności biologicznej.

Pobierz plik:
Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015   - przyjęta przez RM 29 listopada 2006 r.

Ľródło: http://www.mrr.gov.pl/srk/


Polecamy