Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Sami o sobie

BilickiTomasz Bilicki od 2000 roku  jest zastępcą dyrektora ds. programowych Centrum Służby Rodzinie w Archidiecezji Łódzkiej oraz pełni funkcję kierownika: Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Ośrodka Wsparcia dla Rodzin, Świetlicy Środowiskowej, Ośrodka Promocji Rodziny. Ukończył studia wyższe w Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył także studia podyplomowe na Akademii Polonijnej w Częstochowie z zakresu zarządzania i organizacji placówkami pomocy społecznej i opiekuńczo-wychowawczymi. Wykłada przedmiot „działalność pożytku publicznego" na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi oraz prowadzi szkolenia i warsztaty dla organizacji pozarządowych, w tym wolontariuszy (m.in. w swoim autorskim programie edukacyjnym dla liderów i wychowawców „Jestem!"). Był aktywnym uczestnikiem Ogólnopolskiego Szczytu w Sprawach Dzieci oraz jest współautorem dokumentu końcowego Forum Organizacji Pozarządowych przy tymże Szczycie. Jest członkiem Rady Opiniodawczo-Konsultacyjnej Organizacji Pozarządowych przy Rzeczniku Praw Dziecka, jak również bierze aktywny udział w Radzie Konsultacyjnej Organizacji Pozarządowych przy Prezydencie Miasta Łodzi, gdzie jest członkiem kilku zespołów roboczych. Obecnie Pan Tomasz Bilicki, pisze doktorat  i jest liderem tworzącego się Forum Środowisk Katolickich „Familia", mającego na celu podniesienie jakości działalności pożytku publicznego realizowanego przez organizacje kościelne. Obecnie pisze doktorat w Katedrze Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego.

ZywnoPan Maciej Żywno od stycznia 2003 roku pełni funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta Białegostoku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Doprowadził do utworzenia Zespołu Konsultacyjnego Organizacji Pozarządowych wybranego samodzielnie przez organizacje na I Miejskiej Konferencji Organizacji Pozarządowych w Białymstoku (której był inicjatorem i głównym organizatorem). Jest koordynatorem  utworzenego w styczniu 2005 Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych.
Korzysta z umiejętności, jakie wyniósł z pracy jako trener Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Trenerów STOP w Warszawie, eksperta Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz instruktora Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Współzałożyciel kilku organizacji pozarządowych, stypendysta Collegium Civitas w Warszawie, Trener STOP i Stowarzyszenia CAL w Warszawie ( od 1997 roku).

SikoraKs. Sławomir Sikora jest współorganizatorem Diakonii Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko - Auksburskiego w RP oraz koordynuje jej działalność od 2002 roku. Stale współpracuje z Diakonią Kościoła Ewangelicko - Auksburskiego w RP, która na terenie całego kraju prowadzi domy opieki, stacje socjalne, rzodzinne domy dziecka, centrum rehabilitacji osób niepełnosprawnych, świetlice socjoterapeutyczne oraz szereg projektów pomocowych we współpracy z innymi organizacjami III sektora. Uczestniczył w pracach nad powołaniem federacji ewangelickich domów opieki w Polsce.  Bierze czynny udział w kontaktach z organizacjami diakkonijnymi z Danii, Szwecji i Niemiec. Współpracuje z europejską organizacją diakonijną „Eurodiakonia" - Bruksela.
Jest przewodniczącym Komisji Diakonijnej (charytatywnej) przy  Podlaskiej Radzie Ekumenicznej i współorganizatorem  wielu konferencji i konsultacji dla struktur diakonijnych Kościołów członkowskich.
Jest pomysłodawcą powołania Ewangelicko Ośrodka Diakonii „Tabita" w  Konstancinie - Jeziornie jako niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej w zakresie długoterminowej opieki medycznej dla osób przewlekle chorych i jego dyrektorem od 2000 roku.

Hernik

 

Teresa Hernik pełniła liczne funkcje kierownicze w ZHP, od  komendantki Hufca Białystok (1987-1988), komendantki Chorągwi Białostockiej (1990-1999). Od roku 2000 pełni funkcję zastępczyni Naczelnika Związku Harcertswa Polskiego. Jest także członkiem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
Współzałożyciel stowarzyszeń: SPLOT - Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku i członek zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.


 

MonkiewiczWitold Monkiewicz prezes zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie, jednocześnie jest Dyrektorem Generalnym i kieruje pracami Biura oraz sieci Ośrodków Regionalnych i szkół Fundacji.
Jest dyrektorem programów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego FRDL ( prezes od 1997 do 2002 roku). W ostatnich latach był m.in. członkiem grupy kontaktowej organizacji pozarządowych przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej ds.  projektu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przewodniczącym IV grupy roboczej w zespole zadaniowym ds. reintegracji społecznej przy Ministrze Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, jednym z animatorów procesu federalizacji organizacji pozarządowych.
Aktualnie jest zastępcą członka Komitetu Monitorującego Sektorowy Program Operacyjny RZL, bierze także czynny udział w pracach Komitetu Monitorującego ZPORR. Bierze również udział  jako stały obserwator w pracach międzyresortowego połu ds. przygotowania Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013.

SadowskiTomasz Sadowski psycholog, założyciel Wspólnot „Barka" dla odrzuconych, współzałożyciel i przewodniczący Zarządu Fundacji „Barka", założyciel i przewodniczący Sejmiku Organizacji Pozarządowych, członek Rady Głównej ds. Postpenitencjarnych przy Ministrze Sprawiedliwości, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Innowatorów dla Dobra Ogółu Ashoka (USA), przedstawiciel Fundacji „Barka" w Europejskim Centrum Fundacji w Brukseli, członek Międzynarodowej Grupy Przedsiębiorców Społecznych.
Jest członkiem Rządowego Zespołu ds. Readaptacji Społecznej i uczestnikiem Światowego Forum Ekonomicznego  w Davos (Szwajcaria). W 1985 utworzył nowatorski ośrodek rehabilitacji psychicznej w Poznaniu.  W 1987 założył Towarzystwo Pomocy w Kryzysach Psychicznych i Kluby Pomocy Wzajemnej. W latach 1989 - 2003 stworzył system rehabilitacji społecznej, zawodowej i ekonomicznej dla grup najuboższych i zaniedbanych społecznie.
Od 2002r. współtworzy Krajowy System Reintegracji Społecznej i Zawodowej grup wykluczonych społecznie. Przewodniczy Ogólnopolskiej Konfederacji na rzecz Zatrudnienia Socjalnego.Powołał  Szkołę Animacji Socjalnej dla kadry krajowej i międzynarodowej.

DadelMarcin Dadel pełni funkcję Wiceprezesa Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP). Jest on również członkiem wielu organizacji i ciał działających na rzecz sektora: Rady Funduszu ProBonus, Rady Programowej Kampanii Informacyjnej na rzecz 1% „Dobry podatek", Zarządu Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Komitetu Organizacyjnego IV Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, Komitetu Monitorującego Inicjatywy Wspólnotowej Equal; oraz pełni funkcję Prezesa Słupskiego Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych od 5 lat pracownik Stowarzyszenia Klon/Jawor, współtwórca portalu organizacji pozarządowych http://www.ngo.pl/
Jest autorem kilkunastu publikacji dotyczących bieżącej problematyki trzeciego sektora (w portalu http://www.ngo.pl/, w gazeta.ngo.pl - Piśmie Organizacji Pozarządowych oraz w Non-profit wydawnictwa INFOR).

 

SchimanekTomasz Schimanek jest politykiem społecznym, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, od ponad 12 lat związanym ze środowiskiem organizacji pozarządowych w Polsce. Jest członkiem wielu stowarzyszeń, na co dzień od 6 lat związany jest z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, gdzie pełni funkcję wicedyrektora ds. programowych. Jest bardzo aktywny na niwie działań służących rozwojowi sektora obywatelskiego w Polsce. Jest jednym z założycieli i obecnym członkiem Zarządu Forum Darczyńców w Polsce - związku niezależnych i samodzielnych finansowo organizacji przyznających dotacje na cele społecznie użyteczne Jest również członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, w ramach, którego pełnił m.in. funkcję członka Zarządu.W latach 2001-2002 koordynował prace nad kompleksową analizą środowiska prawnego dla działań organizacji pozarządowych w Polsce "Biała Księga Prawa". Jest jednym z inicjatorów powstania i współpracuje z Forum Organizacji Seniorskich, skupiających kilkanaście organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starych w Polsce, podejmujących m.in. działania na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek.Od lat związany jest również z programami pomocowymi adresowanymi m.in. do organizacji pozarządowych (np. Program Phare SPREAD, Program DemNet finansowany przez USAID, Programy Phare Partnership, LIEN, Demokracja, Access 1999). Jest również autorem i współautorem wielu publikacji, opracowań i analiz.

Ks. Stanisław Słowik, od 1989 roku Dyrektor  Caritas Diecezji Kieleckiej Odbył studia specjalistyczne na Wyższej Szkole Biznesu NLU-WSB w Nowym Sączu oraz szereg szkoleń odbywanych w kraju i ośmiu Caritas krajów Europy Zachodniej z zakresu działalności pozarządowej gwarantują odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie. Od trzech lat Ks. Słowik prowadzi na Akademii Świętokrzyskiej zajęcia zlecone w przedmiocie: Rola III sektora w ochronie zdrowia. Prezes Kieleckiego Koła Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta oraz  Członek Zarządu Głównego Towarzystwo Pomocy  im. św.  Brata Alberta, jak również Przewodniczący Komisji ds. Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu Caritas Polska, Współzałożyciel Ogólnopolskiego Związku Organizacji na rzecz zatrudnienia socjalnego. Autor  Ogólnopolskiego „Informatora placówek pomagających bezdomnym" i współautor  „Programu strategicznego Caritas w Polsce w obszarze pomocy bezdomnym".

Marzena  Mendza-Drozd członkini Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego, reprezentantka polskich organizacji pozarządowych, członek Mazowieckiego Regionalnego Kamitetu Sterującego, prezes Stowarzyszenia Dialog Społeczny, łącznik ds. funduszy strukturalnych woj. Maz. Członek zarządu Stowarzyszenia na rzecz Forum Incjatywy Pozarządowych, członek Stowarzyszenia Koln/Jawor. Była kierownikiem Projektu Incjatywy Proeuropejskiego oraz Programów Phare/Tacis LIEN i Demokracja. Założycielka i kierownik w latach 1993-2000 Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych BORDO. Prowadziła szreg szkoleń dla samorządowców i organizacji pozarządowych w zakresie Funduszy Strukturalych i systemów ich wdrażania.


Polecamy