Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw.

Projektowana regulacja przewiduje rozszerzenie katalogu osób, które mogą zakładać i przystąpić do spółdzielni socjalnej o poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej opiekunów osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 49 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Projektowana regulacja ma na celu ułatwienie zakładania spółdzielni socjalnych przez warunkowe zmniejszenie liczby założycieli z pięciu do trzech osób, jeżeli założycielami spółdzielni socjalnej są osoby fizyczne oraz wprowadzenie nowego profilu spółdzielni socjalnej, o tzw. charakterze usługowym.


Proponowana regulacja ułatwia funkcjonowanie spółdzielni socjalnej w początkowym etapie działalności wprowadzając zmianę zasad udzielania wsparcia na podjęcie działalności gospodarczej w ramach spółdzielni socjalnej. Projekt przewiduje możliwość wsparcia z Funduszu Pracy także dla poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w wieku do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, w postaci środków na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem tej działalności. Regulacja przewiduje również wprowadzenie nowego instrumentu wsparcia, które może zostać udzielone spółdzielni socjalnej na utworzenie stanowiska pracy.


Projektowana regulacja usprawnia funkcjonowanie spółdzielni socjalnych poszerzając zakres wsparcia przez umożliwienie ubiegania się o środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia dla zatrudnionego skierowanego bezrobotnego lub zatrudnionego skierowanego opiekuna osoby niepełnosprawnej lub zatrudnionego skierowanego poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu w wieku do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia.
Projektowana ustawa zakłada również udzielanie wsparcia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach spółdzielni socjalnej dla osób niepełnosprawnych, a nie jak dotychczas na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, a także środków finansowych na utworzenie miejsca pracy w spółdzielni socjalnej dla skierowanych osób bezrobotnych i poszukujących pracy będących jednocześnie osobami niepełnosprawnymi. Projekt przewiduje również umożliwienie ubiegania się o środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia dla zatrudnionego skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy będącego jednocześnie osobą niepełnosprawną.


Wzmocnienie reintegracji społecznej i zawodowej osób z grup narażonych na wykluczenie społeczne pracujących w spółdzielniach socjalnych, jednakże niebędących ich członkami, obejmuje ponowne zdefiniowanie przedmiotu działalności spółdzielni socjalnej. Doprecyzowany został cel działania spółdzielni socjalnej przez wskazanie, iż spółdzielnia socjalna działa na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej nie tylko członków spółdzielni, ale również na rzecz pracowników spółdzielni zagrożonych wykluczeniem. Projekt przewiduje również możliwość refundacji składek na ubezpieczenia społeczne oraz części kosztów pracodawcy opłacanych za pracowników spółdzielni socjalnej niebędących jej członkami, a będących osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.
Jednocześnie projekt przewiduje możliwość odbycia nieodpłatnych praktyk zawodowych u pracodawcy, w tym spółdzielni socjalnej przez osobę niepełnosprawną realizującą indywidualny program rehabilitacji zawodowej w ramach warsztatu terapii zajęciowej.
Projekt ustawy został w pełni uzgodniony i przyjęty przez Radę Ministrów. W dniu 21 sierpnia 2017 r. projekt został skierowany do dalszych prac w Sejmie.

Link do strony Rządowego Centrum Legislacji

Projekt w wersji .pdf

Data utworzenia: 2013-07-30 14:35:21 ; data modyfikacji: 2017-10-23 08:35:37 przez: Anna Moskwa

Kolnsultacje społeczne projektu ustawy o zmianie ustawy o spółedzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw.

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowała do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw. Uwagi można składać do 24 marca 2017 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa:
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,8680,jakie-zmiany-dla-spoldzielni-socjalnych.html

Projekt można znaleźć na stronach:
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12296104

Data utworzenia: 2013-07-30 14:35:21 ; data modyfikacji: 2017-10-23 08:35:37 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy