Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Rozstrzygnięcie konkursu

Departament Pożytku Publicznego przekazuje listę podmiotów dofinansowanych w przypadku których pojawił się błąd w wynikach ogłoszonych 30 kwietnia 2012 r. Błędy dotyczyły tylko podanych kwot dofinansowania.

W żadnym przypadku nie zmieniła się punktacja, pozycja na liście rankingowej, ani decyzja o dofinansowaniu.

Przepraszamy za komplikacje wynikłe z błędnej informacji.

POBIERZ:

1. korekta

Plik PDF

Departament Pożytku Publicznego przekazuje listy projektów zweryfikowanych formalnie i ocenionych merytorycznie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania w ramach  Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2012 r.

Punktację ustalano dla każdego Priorytetu oddzielnie, wobec czego dolna granica punktowa jest inna w każdym z Priorytetów.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, z informacją o przyznanej dotacji oraz z prośbą o ewentualne zweryfikowanie harmonogramów i kosztorysów.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, ponoszone wydatki będą kwalifikowane maksymalnie od dnia 01.06.2012 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).

Uwaga!

Umowa o dofinansowanie realizacji zadania publicznego nie zostanie podpisana z Oferentami, którzy:

  1. nie złożyli sprawozdania z realizacji zadania publicznego w ramach PO FIO za lata poprzednie;
  2. są podmiotem, wobec którego została wydana decyzja administracyjna w sprawie zwrotu dotacji wydatkowanej w nadmiernej wysokości, niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależnie,
  3. są podmiotem, wobec którego zostało wydane orzeczenie sądu administracyjnego utrzymujące zaskarżoną decyzję administracyjną.
  4. są podmiotem, wobec którego toczy się postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu dotacji wydatkowanej w nadmiernej wysokości, niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależnie.

 

Weryfikacja będzie miała miejsce przed podpisaniem umów o dofinansowanie realizacji zadania publicznego.

POBIERZ:

1. Lista ofert - Priorytet 1

Plik PDF

2. Lista ofert - Priorytet 2

Plik PDF

3. Lista ofert - Priorytet 3

Plik PDF

4. Lista ofert - Priorytet 4

Plik PDF

Komponent Wolontariatu Długoterminowego w ramach Priorytetu I

Plik PDF

Komponent Regionalny w ramach Priorytetu II

Plik PDF

*   *   *   *   *

Polecamy