Rozstrzygnięcie konkursu

   

Korekty „Wyników konkursu w ramach PO FIO w 2011 r."

1)Sprostowanie do oferty nr 3246 złożonej przez Fundację EUROROZWÓJ mającą swoją siedzibę w Bydgoszczy 85-307, przy ulicy Kossaka 72, nr KRS: 0000265137.
W dniu 06.05.2011 r. opublikowano listy zawierające wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2011 r. W uwagach przy Fundacji EUROROZWÓJ znalazł się nieprawdziwy zapis wskazujący na toczące się postępowanie sądowe, zgodnie ze stanem na dzień 28.04.2011 r. („Podmiot, wobec którego trwa postępowanie sądowe. Stan na dzień 28.04.2011 r.). Powyższa sytuacja wynikła z błędu przy formułowaniu list rankingowych.
Wobec Fundacji EUROROZWÓJ nie toczy się żadne postępowanie sądowe. 
Za pomyłkę serdecznie przepraszam.
 
2)Korekta oferty nr 829 złożonej przez Stowarzyszenie WORMYAN Wieś Trzeciego Tysiąclecia mającą swoją siedzibę w Długoborze 14-526, w Długoborze 12, nr KRS: 0000278700 
Priorytet 3
W kolumnie Zatwierdzona dotacja 2011 znajduje się kwota 1,00 zł (słownie: jeden złoty, zero groszy).
Winna być następująca kwota dotacji na rok 2011: 14 940,00 zł (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych, zero groszy).

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49

   

Wyniki konkursu w ramach PO FIO w 2011 r.

Departament Pożytku Publicznego przekazuje listy projektów zweryfikwoanych formalnie i ocenionych merytorycznie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania w ramach  Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2011 r.

Punktację ustalano dla każdego Priorytetu oddzielnie, wobec czego dolna granica punktowa jest inna w każdym z Priorytetów.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, z informacją o przyznanej dotacji oraz z prośbą o ewentualne zweryfikowanie harmonogramów i kosztorysów.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, ponoszone wydatki będą kwalifikowane maksymalnie od dnia 01.05.2010 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).

POBIERZ:

1. Lista ofert - Priorytet 1

Plik PDF  /  Plik excel

2. Lista ofert - Priorytet 2

Plik PDF  /  Plik excel

3. Lista ofert - Priorytet 3

Plik PDF  /  Plik excel

4. Lista ofert - Priorytet 4

Plik PDF  /  Plik excel

Komponent regionalny projektów wsparcia przedsiębiorczości społecznej

Plik PDF  /  Plik excel

 

*   *   *   *   *

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49