Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Rozstrzygnięcie konkursu

Departament Pożytku Publicznego przekazuje listy projektów ocenionych formalnie pozytywnie i merytorycznie pozytywnie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania w ramach  Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2010 r.

Spośród 3734 zarejestrowanych wniosków, 3335 znalazły się na liście wniosków ocenionych formalnie i merytorycznie pozytywnie, 270 na liście wniosków ocenionych formalnie pozytywnie i merytorycznie negatywnie, zaś 129 na liście wniosków ocenionych formalnie negatywnie.

Zgodnie z Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2010 r. utworzono 4 listy wniosków ocenionych formalnie pozytywnie i merytorycznie pozytywnie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania, odrębne dla każdego z Priorytetów. Znajdują się na nich projekty „jednoroczne" (realizowane w 2010 r.) oraz projekty „dwuletnie" (realizowane w roku 2010 i 2011).

1. Priorytet I. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne - 1186 wnioski ocenione formalnie pozytywnie i merytorycznie pozytywnie, z których 199 to wnioski dofinansowane.

Wśród wniosków przeznaczonych do dofinansowania, 147 wnioski to projekty jednoroczne, zaś 52 to projekty dwuletnie.

2. Priorytet II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie - 374 wnioski ocenione formalnie pozytywnie i merytorycznie pozytywnie, z których 120 to wnioski dofinansowane.

Wśród wniosków przeznaczonych do dofinansowania, 84 wnioski to projekty jednoroczne, zaś 36 to projekty dwuletnie.

3. Priorytet III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne - 1638 wnioski ocenione formalnie pozytywnie i merytorycznie pozytywnie, z których 148 to wnioski dofinansowane.

Wśród wniosków przeznaczonych do dofinansowania, 107 wniosków to projekty jednoroczne, zaś 41 to projekty dwuletnie.

4. Priorytet IV. - Rozwój przedsiębiorczości społecznej - 136 wnioski ocenione formalnie pozytywnie i merytorycznie pozytywnie, z których 89 to wnioski dofinansowane.

Wśród wniosków przeznaczonych do dofinansowania, 66 wnioski to projekty jednoroczne, zaś 23 to projekty dwuletnie.

Poniżej zamieszczamy również listę wniosków ocenionych negatywnie formalnie lub negatywnie merytorycznie na której znajdują się pozostałe zarejestrowane projekty nie przeznaczone do dofinansowania w konkursie.

Punktację ustalano dla każdego Priorytetu oddzielnie, wobec czego dolna granica punktowa jest inna w każdym z Priorytetów.

Na dofinansowanie projektów w ramach PO FIO w 2010 r., (po uwzględnieniu kwoty na obsługę PO FIO) przeznaczono ogółem kwotę ponad 40 mln zł. Pula środków zarezerwowanych na realizację projektów w 2011 r. wynosi 17 280 000,00 zł.

W podziale na poszczególne Priorytety dofinansowano projekty w następujący sposób:

       Priorytet 1         Priorytet 2        Priorytet 3           Priorytet 4   
 Łączna kwota dotacji przyznanych na
dofinansowane projekty w 2010 r. 
  12 269 527,22 zł   7 955 349,08 zł   11 948 338,32 zł   7 053 946,93 zł
 Łączna kwota dotacji przyznanych na
dofinansowane projekty w 2011 r.
(druga transza) 
  4 014 147,03 zł   2 726 259,70 zł   3 247 939,25 zł   2 693 811,97 zł

Ogółem rozdysponowano środki w wysokości 39 227 161,55 zł na rok 2010 r. oraz 12 682 157,95 zł na rok 2011. 

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, z informacją o przyznanej dotacji oraz z prośbą o ewentualne zweryfikowanie harmonogramów i kosztorysów.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, ponoszone wydatki będą kwalifikowane maksymalnie od dnia 01.06.2010 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).

POBIERZ:

1. Lista wniosków ocenionych formalnie pozytywnie i merytorycznie pozytywnie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania - Priorytet 1

2. Lista wniosków ocenionych formalnie pozytywnie i merytorycznie pozytywnie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania - Priorytet 2

3. Lista wniosków ocenionych formalnie pozytywnie i merytorycznie pozytywnie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania - Priorytet 3

4. Lista wniosków ocenionych formalnie pozytywnie i merytorycznie pozytywnie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania - Priorytet 4

5. Lista wniosków ocenionych formalnie negatywnie lub merytorycznie negatywnie

Aby ułatwić Państwu odnalezienie swojego projektu powyższe listy zostały zagregowane w jeden plik excel. Jednocześnie należy pamiętać, iż liczba punktów gwarantująca dofinansowanie była różna w poszczególnych priorytetach. Po znalezieniu własnego porjektu na poniższej liście, należy potwierdzić informację na adekwatnej liście w pliku PDF. Wszystkie wnioski uszeregowane są według Nr wniosku:

Wszystkie wnioski PO FIO 2010

*   *   *   *   *

W dniu 16.06.2010 r. - poprawiono listę rankingową dla Priorytetu III - we wcześniejszej wersji brakowało ostatniej strony, na której znajdowało się 9 podmiotów. Lista w pliku excel była kompletna i zawiera wszystkie wnioskujące organizacje.


Polecamy