Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Rozpoznanie rynku na emisje materiałów w telewizji

 

Zapraszamy do zapoznania się z wyborem wykonawcy na emisję w telewizji o zasięgu ogólnopolskim oraz regionalnym medialnych komunikatów z zaproszeniem do udziału w konsultacjach projektu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wdrażającej Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” oraz przygotowanie i emisję w Programach TV materiałów filmowych i rozmów z ekspertami MRPiPS oraz odpowiedzi na pytania widzów w zakresie przedmiotu konsultacji w ramach projektu „Konsultacje +”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Notatka z wyboru wykonawcy

Data utworzenia: 2017-05-11 11:30:14 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2017-08-31 13:36:43 przez: Anna Moskwa

 

Zapraszamy do składania ofert na emisje w telewizji o zasięgu ogólnopolskim oraz regionalnym medialnych komunikatów z zaproszeniem do udziału w konsultacjach projektu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wdrażającej Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” oraz przygotowanie i emisję w Programach TV materiałów filmowych i rozmów z ekspertami MRPiPS oraz odpowiedzi na pytania widzów w zakresie przedmiotu konsultacji w ramach projektu „Konsultacje +”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W celu złożenia oferty prosimy o zapoznanie się z treścią rozpoznania rynku. Termin składania ofert: do dnia 14 lipca 2017 r.

Rozpoznanie rynku

Data utworzenia: 2017-05-11 11:30:14 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2017-08-31 13:36:43 przez: Anna Moskwa

Logo UE i Power

26 czerwca 2017 r.


Szacowanie wartości zamówienia – świadczenie usług transportowych związanych z przewozem pracowników Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na spotkania konsultacyjne w 2017 r.  w ramach projektu Konsultacje+ na terenie Polski.

 

W ramach procedury rozeznania rynku Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztów usługi polegającej na świadczeniu usług transportowych związanych z przewozem pracowników Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na spotkania konsultacyjne w 2017 r. w ramach projektu Konsultacje+  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wycena posłuży oszacowaniu kosztów postępowania, które zostanie zrealizowane w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wycenę prosimy przesłać w formie formularza dostępnego poniżej na adres e-mail: marta.chydrasinska@mrpips.gov.pl  w terminie do 29 czerwca (czwartek) 2017 r. do godz. 11.00. W temacie wiadomości prosimy wpisać: „Przejazdy na konsultacje_wycena”.

Prośba o wycenę nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Formularz szacowania zamówienia.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data utworzenia: 2017-05-11 11:30:14 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2017-08-31 13:36:43 przez: Anna Moskwa

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego w terminie 22 – 29 maja 2017 r. zapytania ofertowego na opracowanie i produkcję medialnych komunikatów z zaproszeniem do udziału w konsultacjach zmian ustaw wdrażających Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” wyłoniono następującego wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów:

ROBERT STERN CONSULTING SP. Z O.O.

Ceglarska 25/49A

Kraków 30-362

Data utworzenia: 2017-05-11 11:30:14 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2017-08-31 13:36:43 przez: Anna Moskwa

 

Zapraszamy do składania ofert na opracowanie i produkcję medialnych komunikatów z zaproszeniem do udziału w konsultacjach zmian ustaw wdrażających Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w ramach projektu „Konsultacje +”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 30 000 Euro (bez VAT).

W celu złożenia oferty prosimy o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym oraz z załącznikami. Termin składania ofert: do dnia 29 maja 2017 r.


Zapytanie ofertowe

Załącznik 1. Formularz oferty

Załącznik 2. Oświadczenia Oferenta

Załącznik 3. Wykaz zrealizowanych usług (dot. kryterium doświadczenia)

Załącznik 4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Data utworzenia: 2017-05-11 11:30:14 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2017-08-31 13:36:43 przez: Anna Moskwa

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Caritas Polska zapraszają na ogólnopolską konferencję otwierającą konsultacje społeczne dotyczące zmian ustaw wdrażających Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Konferencja odbędzie się w dniu 17 maja 2017 r. w Polskim Komitecie Olimpijskim w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4

Konferencja organizowana jest w ramach projektu Konsultacje + realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Caritas Polska (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa).

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony www.zazyciem.mrpips.gov.pl

 

ZAPROSZENIE         PROGRAM KONFERENCJI          FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Data utworzenia: 2017-05-11 11:30:14 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2017-08-31 13:36:43 przez: Anna Moskwa

Polecamy