Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego(Dz.U. poz. 570)

Pobierz dokument >>>

Pobierz uproszczony wzór oferty Zał nr 1 >>>

Pobierz uproszczony wzór sprawozdania Zał nr 2 >>>

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw w dniu 19 sierpnia 2016 r. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300):

Rozporządzenie określa:

1)      wzór oferty realizacji zadania publicznego (zał. nr 1);

2)      ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego (zał. nr 3);

3)      wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (zał. nr 5);

4)      wzór oferty, ramowy wzór umowy oraz wzór sprawozdania właściwy dla zadań realizowanych
w trybie art. 16a (tj. zadań realizowanych przez operatorów projektu) – zał nr 2, 4, 6.)

- wszystkie opracowane wzory umożliwiają złożenie ich zarówno przez jednego, jak i kilku oferentów/zleceniobiorców.    

Przedmiotowe wzory będą miały zastosowanie do wszystkich zadań realizowanych w trybie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz do trybów nadzwyczajnych (pozakonkursowych), o których mowa w art. 11a-11c ustawy. Ponadto ramowy wzór umowy będzie miał również zastosowanie do zadań realizowanych w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy, zwanym trybem uproszczonym lub trybem małych dotacji.

Najważniejsze zmiany:

–  opracowano odrębny wzór oferty, umowy i sprawozdania właściwy dla zadań realizowanych w trybie art. 16a,

– zrezygnowano z konieczności podawania niektórych danych dotyczących np. daty wpisu lub rejestracji organizacji, numeru NIP i REGON oraz numeru wpisu do rejestru przedsiębiorców i przedmiotu działalności gospodarczej,

– wprowadzono możliwość oszacowania przez oferenta w kosztorysie zadania wartości wkładu rzeczowego w zakresie w jakim będzie on wykorzystany podczas realizacji zadania publicznego,

– wprowadzono szereg zmian o charakterze porządkowym wpływających na jasność i czytelność wzorów. 

 

POBIERZ DOC PDF >>>

Pobierz wzór oferty Zał nr 1 >>>

Pobierz wzór oferty (regranting) Zał nr 2 >>>

Pobierz ramowy wzór umowy Zał nr 3 >>>

Pobierz ramowy wzór umowy (regranting) Zał nr 4 >>>

Pobierz wzór sprawozdania Zał nr 5 >>>

Pobierz wzór sprawozdania (regranting) Zał nr 6 >>>


Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz.973)

POBIERZ DOKUMENT PDF >>>

 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. poz. 570)


POBIERZ DOKUMENT  PDF >>>

Pobierz dokument w Doc >>>

Zał. nr 1 Oferta >>>

Zał. nr 2 Sprawozdanie >>>

 

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego (Dz. U. poz.2363)

POBIERZ DOKUMENT >>>

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 października 2014 r. w sprawie wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego (Dz.U. poz. 1495)

POBIERZ DOKUMENT >>>

Rozporzadzenie Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. U. poz. 1706)

POBIERZ DOKUMENT >>>

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego(Dz. U. poz. 234)

Rozporządzenie dotyczy sprawozdań merytorycznych organizacji pożytku publicznego począwszy od sprawozdań sporządzanych za rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. Sprawozdanie uproszczone dotyczy organizacji, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdania osiągnęły przychód do 100 tys. zł (włącznie).

POBIERZ DOKUMENT >>>

WZÓR 1 >>>

WZÓR 2 >>>

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione o korzystania ze zwolnienia od należności celnych przewozowych towarów przeznaczonych dla organizacji charytatywnych lub dobroczynnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 61, poz. 310).

POBIERZ DOKUMENT >>>

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego (Dz.U. z 2010 r., Nr 173, poz. 1172).

POBIERZ DOKUMENT >>>

 

Data utworzenia: 2013-07-30 13:45:59 ; data modyfikacji: 2016-11-23 15:42:00

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz.U. z 2004 r., Nr 285, poz.2852).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 stycznia 2005 r.

POBIERZ DOKUMENT >>>

 

Data utworzenia: 2013-07-30 13:45:59 ; data modyfikacji: 2016-11-23 15:42:00

Rozporządzenie w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 18 stycznia 2011 r.

POBIERZ rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania W WERSJI PDF>>>

POBIERZ rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania W WERSJI WORD>>>


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011, Nr 6, poz. 25)

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011, Nr 6, poz. 25).

POBIERZ PLIK>>>

 


Data utworzenia: 2013-07-30 13:45:59 ; data modyfikacji: 2016-11-23 15:42:00

Tagi:

Polecamy