Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Rozpoczynamy nabór wniosków o przyznanie akredytacji i statusu ośrodka wsparcia ekonomii społecznej

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie akredytacji i statusu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Edycja 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zwany dalej „Ministrem”, na podstawie art. 37 ust. 1 w związku z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. poz. 1812) zaprasza do składania wniosków o przyznanie akredytacji i statusu ośrodka wsparcia ekonomii społecznej, zwanego dalej: „OWES”.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

>>>Ogłoszenie o naborze wniosków<<<

>>>Standardy działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej<<<

>>>Wzór karty oceny wniosku o przyznanie akredytacji i statusu OWES<<<

>>>Zestawienie kryteriów oceny i standardów z elementami wniosku i karty ocen<<<

>>>Wzór wniosku o przyznanie akredytacji i statusu OWES<<< (zgodny z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2022 r. w sprawie szczegółowego trybu oceny wniosku o przyznanie akredytacji i statusu ośrodka wsparcia ekonomii społecznej oraz wzoru tego wniosku).

Zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z pożn.zm.) -
opłacie skarbowej w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podlega dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek.
Stosownie do Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień, stanowiącego załącznik do ww. ustawy dokonanie czynności urzędowej, polegającej na wydaniu decyzji - podlega opłacie skarbowej w kwocie 10 zł (część I wykazu: dokonanie czynności urzędowej – pkt 53).

W związku z powyższym przypominamy, że wraz z wnioskiem należy wnieść opłatę skarbową za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł na rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 tytułem: opłata skarbowa związana z wydaniem decyzji dla ….. (należy podać nazwę oraz adres wnioskodawcy).
Do wniosku należy dołączyć kopię dowodu wpłaty (wydruk z wykonanej operacji bankowej lub kwit kasowy, jeśli wpłata była dokonana w kasie lub wydruk z opłatomatu).

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Poniżej przedstawiamy pytania i odpowiedzi dotyczące akredytacji i statusu OWES.

FAQ

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 1 września 2022 r.

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. OWES Modrzew prowadzony przez Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej "Modrzew".

 

Informacja o przedłużeniu akredytacji AKSES z dnia 30 września 2022 r.

W związku z § 8a ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego, przedłużył okres obowiązywania statusu akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Regionalne  Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w partnerstwie z Stowarzyszeniem Na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA  i Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości.

 

Informacja o przedłużeniu akredytacji AKSES z dnia 7 października 2022 r.

W związku z § 8a ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego, przedłużył okres obowiązywania statusu akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Łomżyńskim "Rozwój Ekonomii Społecznej" prowadzony przez Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej w partnerstwie z Powiatem Kolneńskim i Powiatem Zambrowskim. 

 

Informacja o przedłużeniu akredytacji AKSES z dnia 25 października 2022 r.

W związku z § 8a ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego, przedłużył okres obowiązywania statusu akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Fundację Biznes i Prawo w partnerstwie z Podlaską Federacją Organizacji Pozarządowych  i Podlaskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.   

 

Informacja o przedłużeniu akredytacji AKSES z dnia 27 października 2022 r.

W związku z § 8a ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego, przedłużył okres obowiązywania statusu akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. OWES subregionu Centralno-Wschodniego prowadzony przez Fundację Regionalną Agencji Promocji Zatrudnienia w partnerstwie z Renata Pytlarz-Kowalska ARK AGENCJA PRACY,  Spółdzielnia Socjalna "KUŹNIA"  i  "PRO-INWEST" S.C. Andrzej Dobrowolski, Danuta Dobrowolska, Małgorzata Dobrowolska.     

 

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 28 października 2022 r.

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach.
Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 21 lipca 2022 r. 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A,

2. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim prowadzony przez Klaster Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej i Stowarzyszeniem Na Rzecz Rodziny i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym – Holos. 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 19 lipca 2022 r. 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Kujawsko - Pałuckie Centrum Ekonomiii Społecznej prowadzone przez Fundację Ekspert - Kujawy w Inowrocławiu w partnerstwie z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy. 


Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 23 czerwca 2022 r. 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Osrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metrolpolitarny tworzony przez Stowarzyszenie Obszar Gdańsk-Gdynia-Sopot, w partnerstwie z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną, Organizacją Pracodawców "Pracodawcy Pomorza", Stowarzyszeniem Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta Koło Gdańskie, Fundacją Pokolenia. 

2. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Debrzno, tworzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Missta i Gminy Debrzno. 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przedłużeniu akredytacji AKSES z dnia 29 kwietnia 2022 r. 

W związku z § 8a ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego, przedłużył okres obowiązywania statusu akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego "ARES" w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 29 kwietnia 2022 r. 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Fundację Biznes i Prawo w partnerstwie z Podlaską Federacją Organizacji Pozarządowych i Podlaskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 5 kwietnia 2022 r. 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworozny przez Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 31 marca 2022 r. 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Wielkopolskie Centrum Ekonomii Społecznej tworzone przez Fundację Pomocy Wzajemnej "Barka" w partenrstwie z Miastem Poznań. 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 4 lutego 2022 r. 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej tworzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

2. OWES ETAP tworzony przez Stowarzyszenie ETAP w partnerstwie z  Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński.

3. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu tworzony przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Tilia".

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przedłużeniu akredytacji AKSES z dnia 1 lutego 2022 r. 

W związku z § 8a ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego, przedłużył okres obowiązywania statusu akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Południowy i Środkowy woj. Opolskiego tworzony przez Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy SUPLES z Krapkowic w partnerstwie z Powiatem Krapkowickim. 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 1 lutego 2022 r. 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:


1. Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzona przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A w partnerstwie z Fundacją Nauka dla Środowiska, Gminą Miejską Wałcz, "4C Centrum Ekonomii Społecznej" Sp. z o.o., Fundacją Pod Aniołem, Aktywa Plus Emilia Kowalska, Fundacją Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych KOMES.

2. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim tworzony przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi.

 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 28 stycznia 2022 r. 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie tworzony przez Stowarzyszenie "Na rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" w partnerstwie z Centrum Inicjatyw Obywatelskich. 

2. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej "Ja-Ty-My" tworzony przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne  "Ja-Ty-My".

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 28 grudnia 2021 r. 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Śląski Klaster Ekonomii Społecznej i Solidarnej tworzony przez Instytut Pracy i Edukacji w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną Piast i Instytutem Rozwoju Rynku Pracy. 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 15 grudnia 2021 r. 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim tworzony przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku w parterstwie z Lokalną Grupą Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi i Słowińską Grupą Rybacką. 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 29 września 2021 r. 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Oparcia Społecznego i Rozwoju "Perspektywa" i Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku.

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 24 września 2021 r. 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. OWES SWR tworzony przez Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej. 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 14 września 2021 r. 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej w parterstwie z Fundacją Centrum Europy Lokalnej, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej i Agencją Rozwoju Regionalengo w Starachowicach. 

2. Siedlecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworozny przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Animacji Lokalnej i Biurem Rachunkowym M. Bobryk o. Michałowska sc. 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przedłużeniu akredytacji AKSES z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

W związku z § 8a ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego, przedłużył okres obowiązywania statusu akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej tworzone przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka w partnerstwie z Miastem Poznań.

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1.Kajawsko - Pomorskie Centrum Ekonomii Społecznej tworzone przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy. 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przedłużeniu akredytacji AKSES z dnia 22 lipca 2021 r. 

W związku z § 8a ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego, przedłużył okres obowiązywania statusu akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

2. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim tworzony przez Klaster Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej i Stowarzyszeniem na Rzecz Rodziny i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym - Holos. 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przedłużeniu akredytacji AKSES z dnia 15 lipca 2021 r. 

W związku z § 8a ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego, przedłużył okres obowiązywania statusu akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Kujawsko - Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej tworzone przez Fundację Ekspert - Kujawy w partnerstwie z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy. 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 15 lipca 2021 r. 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0. tworzony przez Fundację Rozwoju Ekonomiii Społecznej w partnerstwie z Dentrum Społecznego Rozwoju i Miastem Gliwice - Centrum 3.0. Gliwickim Ośrodkiem Działań Społecznych. 

2. Dolnośląski Ośordek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Legnicy tworzony przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego.  

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 7 lipca 2021 r. 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Ośrodek Wsaprcia Ekonomii Społecznej w Ełku tworzony przez Stowarzyszenie Adelfi w partnerstwie z Elbląskiem Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. 

1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Elblągu tworzony przez Stowarzyszenie ESWIP. 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 25 czerwca 2021 r. 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój w partnerstwie z PEStka, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg", Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 15 czerwca 2021 r. 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego tworzony przezCentrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w partnerstwie z Miastem Żory/Żorskikm Centrum Organizacji Pozarządowych. 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 28 maja 2021 r. 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze tworzony przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum w partnerstwie Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze. 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 27 maja 2021 r. 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. OWES obszaru bielskiego tworzony przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w partnerstwie z Bielskiem Stowarzyzeniem Artystycznym Teatr Grodzki. 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 19 maja 2021 r. 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Jaśle tworzony przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o. o. w parterstwie z Tarnobrzeską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. i Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego. 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 12 maja 2021 r. 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK tworzony przez Stowarzyszenie Kajawsko - Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK.  

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 11 maja 2021 r. 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy tworzony przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA w partnerstwie z Działdowską Agencją Rozwoju S.A. 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 30 kwietnia 2021 r. 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. 


Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum Klucz, tworzony przez Fundację Instytut Spraw Obywatelskich. 

2. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie, tworzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA - COOP. 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 20 kwietnia 2021 r. 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Dolnośląski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Centrum Wspierania Przedsiębiorczości". 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 7 kwietnia 2021 r. 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych FISE. 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 19 marca 2021 r. 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej tworzony przez Forum Aktywności Lokalnej w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

2. Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Fundację Fundusz Współpracy. 


Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przedłużeniu akredytacji AKSES z dnia 17 marca 2021 r. 

W związku z § 8a ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego, przedłużył okres obowiązywania statusu akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego "Rozwój" w partnerstwie z: Stowarzyszeniem Pracowników Służb Społecznych "Krąg" i Stowarzyszeniem Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie. 
Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 5 marca 2021 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. OWES FISE BORIS FRSO tworzony przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w partnerstwie ze Stowrzyszeniem Biuro Obsługi Ruchu Incjatyw Społecznych BORIS oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

2. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej "Modrzew" tworzony przez Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej "Modrzew".


Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 2 marca 2021 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej w partnerstwie z Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej - Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji oraz Spółdzielnią Socjalną „OPOKA”.

2. Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Regionu Rabka, Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego, Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych i Oświatowych „Cumulus” oraz Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych MiLA.

 Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 4 lutego 2021 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkapacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza.

2. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Centrum OPUS tworzony przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS.

3. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej RAZEM - INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ II tworzony przez  Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw. 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 29 grudnia 2020 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitarny tworzony przez Obszar Metropolitarny Gdańsk-Gdynia-Sopot w partnerstwie z: Fundacą Pokolenia, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną Sp. z o.o., Organizacją Pracodawców "Pracodawcy Pomorza", Stowarzyszeniem "Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 14 grudnia 2020 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1.Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej FRAPZ tworzony przez Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w partnerstwie z: Renatą Pytlarz - Kowalską ARK Agencja Pracy, Spółdzielnią Socjalną "Kużnia", Pro - Inwest S.C., Andrzej Dobrowolski, Danuta Dobrowolska, Małgorzata Dobrowolska. 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przedłużeniu akredytacji AKSES z dnia 8 grudnia 2020 r. 

W związku z § 8a ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego, przedłużył okres obowiązywania statusu akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim tworzony przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z: Lokalną Grupą Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi i Słowińską Grupą Rybacką. 
Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 11 września  2020 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1.Siedleckiemu Ośrodkowi Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzonemu przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskeigo w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Animacji Lokalnej oraz Biurem Rachunkowym M. Bobryk, O. Michałowska Spółka cywilna.

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przedłużeniu akredytacji AKSES z dnia 2 września 2020 r. 

W związku z § 8a ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego, przedłużył okres obowiązywania statusu akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Regionu Rabka, Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych, Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego. \
 2. Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzny przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej w partnerstwie z Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A, Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych, Fundacją Rozwoju Demokaracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Spółdzielnią Socjalną "Opoka" oraz Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni Socjalnych. 
Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 28 sierpnia 2020 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1.Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej tworzone przez Fundację Pomocy Wzajemnej "Barka" w partnerstwie z Miastem Poznań. 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 21 lipca 2020 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  w Subregionie Bielskim tworzony przez Klaster Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej oraz Stowarzyszeniem Na Rzecz Rodziny i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym - Holos. 

2. Kujawsko - Pomorskie Centrum Ekonomii Społecznej tworzony przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy. 

3. Dolnośląski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego. 

4. Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A

5. Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2.0. tworzony przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej w partnerstwie z Miastem Gliwice - Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Centrum Społecznego Rozwoju. 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 17 lipca 2020 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wzmocnienie Roli Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim tworzony przez Fundację Biznes i Prawo, Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej oraz Powiat Bielski. 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 15 lipca 2020 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Kuajwsko - Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej tworzone przez Fundację Ekspert - Kujawy w partnerstwie z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy. 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przedłużeniu akredytacji AKSES z dnia 7 lipca 2020 r. 

W związku z § 8a ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego, przedłużył okres obowiązywania statusu akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu tworzony przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o.

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 7 lipca 2020 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku tworzony przez Stowarzyszenie Adelfi w partnerstwie z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. 

2. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Elblągu tworzony przez Stowarzyszenie ESWIP. 

3. Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej "Modrzew", tworzony przez Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej "Modrzew".

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 29 czerwca 2020 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitarny tworzony przez Obszar Metropolitarny Gdańsk-Gdynia-Sopot w partnerstwie z: Fundacą Pokolenia, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną Sp. z o.o., Organizacją Pracodawców "Pracodawcy Pomorza", Stowarzyszeniem "Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 29 czerwca 2020 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój w partnerstwie z: Fundacą PEStka, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg", Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. 

2. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego tworzony przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w partnerstwie z Miastem Żory/Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych. 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

DRUGIE WYDANIE BIULETYNU OWES

 

Z przyjemnością przekazujemy Państwu kolejne wydanie Biuletynu OWES datowane na czerwiec 2020 a w nim piszemy  m.in. o działaniach Tarczy Antykryzysowej i instrumentach wspierających działalność PES w czasie pandemii.

W tym numerze prezentujemy zagadnienia dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno – zawodową, nowych wyzwań i potrzeb PES, przebiegu działań związanych z akredytacją OWES w czasie pandemii, przedstawiamy przeprowadzone badania dot. satysfakcji klientów OWES oraz informujemy o 5 prostych krokach zdobycia Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej.

To wszystko w aktualnym wydaniu Biuletynu OWES.

Zapraszamy Państwa do lektury, Ośrodki Wsparcia do współtworzenia biuletynu i informowania o swoich działaniach i wydarzeniach.

BIULETYN 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 12 maja 2020 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. OWES TŁOK tworzony Stowarzyszenie Kujawsko - Pomorski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Pozarządowych TŁOK. 
Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przedłużeniu akredytacji AKSES z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

W związku z § 8a ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego, przedłużył okres obowiązywania statusu akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Rzeszowski Ośrodek Wsparcia EKonomii Społecznej tworzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 30 kwietnia 2020 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. Białosotcki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony Fundację Biznes i Prawo w partnerstwie z Podlaską Federacją Organizacji Pozarządowych oraz Podlaskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. 
 2. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach tworzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego ARES w Suwałkach oraz Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości. 
 3. OWES Cetrum Klucz tworzony przez Fundację Instytut Spraw Obywatelskich.
 4. Ośrodek Wsprcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie tworzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA - COOP. 
Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Komunikat dla OWES dotyczący procesu akredytacji AKSES

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej uprzejmie informuje, że proces akredytacji nie został zawieszony – trwa nadal. OWES składają wnioski zarówno o przyznanie jak
i o przedłużenie akredytacji, a komisje ds. oceny wniosków na bieżąco rozpatrują wpływające wnioski.
W przypadku braku możliwości złożenia wniosku o przyznanie akredytacji (brak możliwości skompletowania wniosku) istnieje możliwość złożenia wniosku o przedłużenie akredytacji.
Zarządzenie nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES”umożliwia Ministrowi -
w szczególnie uzasadnionych przypadkach - jednorazowe przedłużenie okresu obowiązywania przyznanej akredytacji „AKSES”. Takim szczególnie uzasadnionym przypadkiem jest niewątpliwie obecne zagrożenie epidemiczne. Jednocześnie wniosek o przedłużenie akredytacji OWES powinien złożyć nie później niż 21 dni przed upływem terminu obowiązywania aktualnej akredytacji.
Minister przedłuża OWES akredytację „AKSES” na okres nieprzekraczający 1 roku,
Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 4 ww. zarządzenia w toku dokonywania oceny merytorycznej wniosku (przyznanie i przedłużenie akredytacji), komisja bierze pod uwagę wyniki wcześniejszych wizyt monitorujących lub audytów przeprowadzonych w podmiocie składającym wniosek.
W obecnej sytuacji nie ma więc konieczności przeprowadzania audytów i wizyt monitorujących, aby komisja ds. oceny wniosków rozpatrzyła merytorycznie wniosek.

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Komunikat w sprawie planowanych wizyt monitorujących i audytów akredytacyjnych w OWES

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej informuje, że w związku z działaniami służącymi ograniczeniu rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2, czasowo zostają wstrzymane wszystkie planowane wizyty monitorujące oraz audyty akredytacyjne w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu mailowego pod adresem akses@mrpips.gov.pl
O zmianach w tym zakresie poinformujemy w odrębnej korespondencji.

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 17 marca 2020 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego "Rozwój" w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pracowników Służb Społecznych "Krąg" i Stowarzyszeniem Wspierania Małej Przedsiębiorczości. 
Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 4 marca 2020 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej towrzony przez Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych FISE. 

2. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej FISE BORIS FRSO tworzony przez Fundację Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych FISE w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Biuro Obsługi Inicjatyw Społecznych BORIS i Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskeigo. 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 2 marca 2020 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Regionu Rabka, Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych, Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego. \
 2. Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzny przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej w partnerstwie z Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A, Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych, Fundacją Rozwoju Demokaracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Spółdzielnią Socjalną "Opoka" oraz Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni Socjalnych. 
Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 26 lutego 2020 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu tworzony przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Tilia. 
 2. Kujawsko - Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzny przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka. 
Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 7 lutego 2020 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Centrum OPUS tworzony przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS. 
 2. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego i Środkowego woj. Opolskiego, tworzony przez Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy SUPLES w Krapkowicach w partnerstwie z powiatem Krapkowickim.
Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 5 lutego 2020 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Debrzno tworzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Miasta i Gminy Debrzno w partnerstwie z Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku. 
 2. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ETAP tworzony przez Stowarzyszenie ETAP w partnerstwie z Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński.
 3. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej JA-TY-MY tworzony przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne JA-TY-MY.
 4. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim prowadzony przez Fundację Królowej Polski św. Jadwigi.
 5. Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzona przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A w partnerstwie z Fundacją Nauka dla Środowiska, Fundacją Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych KOMES, 4C Centrum Ekonomii Społecznej Sp. z o. o., Fundację Pod Aniołem oraz Aktywa Plus Emilia Kowalska.
 6. Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.
Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 29 października 2019 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Podlaski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych. 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 1 października 2019 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej SWR tworzony przez Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej. 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 10 września 2019 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej w partnerstwie z: Fundacją Centrum Europy Lokalnej, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Agencją Rozwoju Regionalnego w Starachowicach. 


Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przedłużeniu akredytacji AKSES z dnia 1 sierpnia 2019 r.

W związku z § 8a ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego, przedłużył okres obowiązywania statusu akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społeczej Wzmocnienie Roli Ekonomii Społecznej w subregionie bielskim: tworzenej przez Fundację Biznes i Prawo w partnerstwie z: Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej oraz Powiatem Bielskim. 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 4 lipca 2019 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Rozwój Ekonomii Społecznej tworzony przez Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej w partnerstwie z: Powiatem Zambrowskim oraz Powiatem Koleńskim. 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 4 czerwca 2019 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Śląski Klaster Ekonomii Społecznej i Solidarnej, tworzony przez Spółdzielnię Socjaslną PIAST w partnerstwie z: Fundacją Instytut Pracy i Edukacji, Fundacją Instytut Rozwoju Rynku Pracy, FAJNA Spółdzielnią Socjalną, Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach oraz TVS Sp. z o.o.

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami z Ogólnopolskiej Konferencji Systemu Akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, która odbyła się w dniu 27 czerwca 2019 r. w Warszawie.

Konferencja była organizowana przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przypominamy również, że na Państwa uwagi dot. zmian w Standardach OWES czekamy do 8 lipca br.

Wszelkie uwagi należy przesłać do Pana Filipa Kołodziejskiego na adres e-mail: Filip.Kolodziejski@mrpips.gov.pl.


>>>podsumowanie spotkań<<<

>>>zmiany w standardach OWES<<<

>>>powiatowe zespoly ds. es<<<

>>>mikrogranty<<<

>>>spółdzielnie uczniowskie<<<

>>>projekt akredytacyjny<<<

>>>przyszłość es<<<

>>>reintegracja DES<<<

>>>reintegracja BARKA<<<


Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 28 maja 2019 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Jaśle, tworzony przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo - Doradczą Sp. z o.o., w partnerstwie z: Tarnobrzeską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego. 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 9 maja 2019 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy, tworzony przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA, w partnerstwie z Działdowską Agencją Rozwoju S.A.

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 16 kwietnia 2019 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Dolnośląski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, tworzony przez Regionane Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Centrum Wspierania Przedsiębiorczości".

 

 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 22 marca 2019 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

1. Dolnośląski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, tworzony przez Forum Aktywności Lokalnej, w partnerstwie z: Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej, nr. wniosku 1_AKSES_2019.

2. Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej, tworzone przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach, w partnerstwie z: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach i Stowarzyszeniem "Euroregion Niemen", nr. wniosku 3_AKSES_2019.

3. Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, tworzony przez Fundacja Fundusz Współpracy, nr. wniosku 4_AKSES_2019.

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 1 marca 2019 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. OWES Mazowsza Płockiego tworzony przez Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego (nr wniosku: 80_AKSES_2018);
 2. Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu tworzony przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w partnerstwie z Stowarzyszeniem Na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju ""PERSPEKTYWA” i Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku" (nr wniosku: 79_AKSES_2018);
 3. Tarnobrzeski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej tworzony przez Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (nr wniosku: 83_AKSES_2018).                                                                                       
Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 5 lutego 2019 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. OWES "Razem - inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej II" tworzony przez Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw (nr wniosku: 86_AKSES_2018);
 2. Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza (nr wniosku: 87_AKSES_2018).
 
Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 14 grudnia 2018 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej FRAPZ tworzony przez Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w partnerstwie z Renata Pytlarz-Kowalska ARK AGENCJA PRACY, Spółdzielnią Socjalną "KUŹNIA" oraz "PRO-INWEST" S.C. Andrzej Dobrowolski, Danuta Dobrowolska Małgorzata Dobrowolska (nr wniosku: 82_AKSES_2018).

 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 7 grudnia 2018 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim tworzony przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie ze Słowińską Grupą Działania oraz Lokalną Grupą Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi, nr wniosku: 85_AKSES_2018;
 2. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną – Związek Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, nr wniosku: 67_AKSES_2018.

 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przedłużeniu akredytacji AKSES z dnia 28 listopada 2018 r.

W związku z § 8a ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego, przedłużył okres obowiązywania statusu akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Rozwój Ekonomii Społecznej tworzony przez Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej w partnerstwie z Powiatem Zambrowskim i Powiatem Kolneńskim, nr wniosku: 81_AKSES_2018.

 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 21 listopada 2018 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego tworzony przez Spółdzielnię Socjalną PROFES w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Kluczborku, nr wniosku: 78_AKSES_2018.

 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przedłużeniu akredytacji AKSES z dnia 21 listopada 2018 r.

W związku z § 8a ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego, przedłużył okres obowiązywania statusu akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego tworzony przez Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z siedzibą w Warszawie oraz Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Janusza Korczaka z siedzibą w Warszawie, nr wniosku: 78_AKSES_2018.

 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 27 września 2018 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w partnerstwie z Miastem Leszno, nr wniosku: 66_AKSES_2018.

 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 10 września 2018 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. OWES SWR - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregion centralny zachodni tworzony przez Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej w partnerstwie z Regionalną Fundacją Pomocy Niewidomym, nr wniosku: 76_AKSES_2018.

 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 30 sierpnia 2018 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej tworzone przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka w partnerstwie z Miastem Poznań, nr wniosku: 55_AKSES_2018;
 2. Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej w partnerstwie z Fundacją Centrum Europy Lokalnej  w Kielcach oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, nr wniosku: 75_AKSES_2018.

 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 7 sierpnia 2018 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Razem-inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej tworzony przez Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw w partnerstwie ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej oraz Consultor Sp. z o.o. (nr wniosku 71_AKSES_2018).

 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 27 lipca 2018 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., nr wniosku: 63_AKSES_2018;
 2. OWES Centralno-Zachodni (OWES MOST) tworzony przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w partnerstwie z Gminą Świętochłowice - Centrum Integracji Społecznej, nr wniosku: 64_AKSES_2018;
 3. Dolnośląski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego, nr wniosku: 59_AKSES_2018;
 4. Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2.0 tworzony przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej w partnerstwie z Miastem Gliwice – Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych i Centrum Społecznego Rozwoju, nr wniosku: 70_AKSES_2018.

 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 12 lipca 2018 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej tworzone przez Fundację Ekspert - Kujawy w partnerstwie z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, nr wniosku 74_AKSES_2018.

 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 6 lipca 2018 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. OWES w Ełku tworzony przez Stowarzyszenie Adelfi w partnerstwie z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, nr wniosku 56_AKSES_2018;
 2. OWES w Elblągu tworzony przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, nr wniosku 61_AKSES_2018;
 3. OWES w Zamościu tworzony przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie, nr wniosku 73_AKSES_2018;
 4. OWES prowadzony przez Stowarzyszenie Na rzecz Integracji Społecznej "Modrzew", nr wniosku 72_AKSES_2018.

 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 29 czerwca 2018 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. OWES Dobra Robota na obszar metropolitalny tworzony przez Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot w partnerstwie z Fundacją Pokolenia, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną sp. z o.o., Organizacją Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” oraz Stowarzyszeniem Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta Koło Gdańskie, nr wniosku: 69_AKSES_2018.
 2. OWES Obszaru Rybnickiego tworzony przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w partnerstwie z Miastem Żory, nr wniosku: 53_AKSES_2018.
 3. Kielecko-Ostrowiecki OWES tworzony przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój w partnerstwie z Fundacją PEStka, Stowarzyszeniem LGD „Krzemienny Krąg” oraz Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, nr wniosku: 65_AKSES_2018.

 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o odebraniu akredytacji AKSES z dnia 27 czerwca 2018 r.

 

Na podstawie § 10 ust. 2 i ust. 6 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), w związku z pisemnymi wyjaśnieniami, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stwierdził z dniem 27 czerwca 2018 r. utratę akredytacji „AKSES”w przypadku następujących podmiotów:

 1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum Rozwoju Ekonomii Społecznej tworzony przez Związek Młodzieży Wiejskiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej,
 2. Sieć Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzona przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w partnerstwie z Fundacją AKME i Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan,
 3. Chełmski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej TRIADA,
 4. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Lubartowie tworzony przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny.


Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu i przedłużeniu akredytacji AKSES z dnia 30 maja 2018 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. OWES obszaru bielskiego tworzony przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w partnerstwie z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym Teatr Grodzki  , nr wniosku 54_AKSES_2018.

Następnie, w związku z § 8a ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES”, informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego, przedłużył okres obowiązywania statusu akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. DOWES tworzony przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w partnerstwie z Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości , nr wniosku 62_AKSES_2018.

 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 28 maja 2018 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. OWES w Zielonej Górze tworzony przez Fundację na Rzecz Collegium Polonicum w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej o/Zielona Góra, nr wniosku 60_AKSES_2018;
 2. OWES TŁOK tworzony przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, nr wniosku 37_AKSES_2018.

 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu i przedłużeniu akredytacji AKSES z dnia 9 maja 2018 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., nr wniosku 57_AKSES_2018;
 2. OWES Centrum Klucz tworzony przez Fundację Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO, nr wniosku 39_AKSES_2018.

Następnie, w związku z § 8a ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES”, informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego, przedłużył okres obowiązywania statusu akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. Dolnośląski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Legnicy tworzony przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego, nr wniosku 58_AKSES_2018.

 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu i przedłużeniu akredytacji AKSES z dnia 27 kwietnia 2018 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie tworzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, nr wniosku 49_AKSES_2018;

Następnie, w związku z § 8a ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES”, informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego, przedłużył okres obowiązywania statusu akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez: Centrum Społecznego Rozwoju w partnerstwie z: Gmina Dąbrowa Górnicza, Miasto Gliwice/Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, nr wniosku: 27_AKSES_2018.

 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu i przedłużeniu akredytacji AKSES z dnia 15 marca 2018 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego "ROZWÓJ" w Gorzowie Wielkopolskim w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pracowników Służb Społecznych "KRĄG" i Stowarzyszeniem Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie, nr wniosku 52_AKSES_2018;
 2. Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych, nr wniosku 47_AKSES_2018.

Następnie, w związku z § 8a ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES”, informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego, przedłużył okres obowiązywania statusu akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. OWES tworzony przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej o/Zielona Góra, nr wniosku 31_AKSES_2018;
 2. Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza, nr wniosku 28_AKSES_2018;
 3. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Jaśle tworzony przez: Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego i Tarnobrzeską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., nr wniosku: 50_AKSES_2018;
 4. Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej tworzone przez Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości z Suwałkach, Stowarzyszeniem Euroregion Niemen oraz Parkiem Naukowo Technologicznym Polska-Wschód Sp. z o.o., nr wniosku: 26_AKSES_2018.

 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES z dnia 2 marca 2018 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. OWES BORIS FISE tworzony przez Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, nr wniosku 43_AKSES_2018;
 2. OWES FRSO SOKiAL Biuro tworzony przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Animacji Lokalnej i Biuro rachunkowe M.Bobryk O.Michałowska spółka cywilna, nr wniosku 44_AKSES_2018;
 3. Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Regionu Rabka, Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus, Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego i Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych, nr wniosku 43_AKSES_2018.
 4. Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej w partnerstwie z Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji, Spółdzielnią Socjalną „OPOKA” oraz Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, nr wniosku 35_AKSES_2018.

 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu i przedłużeniu akredytacji AKSES z dnia 1 marca 2018 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. OWES FISE BORIS FRSO tworzony przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Stowarzyszeniem Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, nr wniosku 40_AKSES_2018.

Następnie, w związku z § 8a ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES”, informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego, przedłużył okres obowiązywania statusu akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej tworzone przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka w partnerstwie ze Związkiem Organizacji Sieć Współpracy Barka i Wielkopolską Radą Koordynacyjną - Związek Organizacji Pozarządowych, nr wniosku 21_AKSES_2018;
 2. Dolnośląski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Forum Aktywności Lokalnej w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej, nr wniosku 7_AKSES_2018.

 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu i przedłużeniu akredytacji AKSES z dnia 28 lutego 2018 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu tworzony przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Tilia”, nr wniosku 34_AKSES_2018;
 2. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA, nr wniosku 32_AKSES_2018.

Następnie, w związku z § 8a ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES”, informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego, przedłużył okres obowiązywania statusu akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK tworzony przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK”, nr wniosku 38_AKSES_2018.

 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przedłużeniu akredytacji AKSES z dnia 16 lutego 2018 r.

W związku z § 8a ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego, przedłużył okres obowiązywania statusu akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy tworzony przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA w partnerstwie z Działdowską Agencją Rozwoju S.A., nr wniosku 30_AKSES_2018.

 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przedłużeniu akredytacji AKSES z dnia 13 lutego 2018 r.

W związku z § 8a ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego, przedłużył okres obowiązywania statusu akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. OWES w Olsztynie tworzony przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, nr wniosku 24_AKSES_2018.

 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu oraz przedłużeniu akredytacji AKSES z dnia 9 lutego 2018 r.

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej "Ja - Ty - My" tworzony przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja - Ty - My", nr wniosku 29_AKSES_2018;
 2. Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego tworzony przez PROFES Spółdzielnia Socjalna w partnerstwie z Gminą Byczyna, Powiatem Kluczborskim, Stowarzyszeniem Animacji Lokalnej ARKONA, nr wniosku 8_AKSES_2018;
 3. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Krapkowicach tworzony przez Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy SUPLES z Krapkowic w partnerstwie z Powiatem Krapkowickim, nr wniosku 9_AKSES_2018;
 4. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ETAP tworzony przez Stowarzyszenie ETAP w partnerstwie z Usługami Szkoleniowymi Maciej Perzyński, nr wniosku 3_AKSES_2018;
 5. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi, nr wniosku 5_AKSES_2018;
 6. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie tworzony przez Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" w partnerstwie z Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku, nr wniosku 15_AKSES_2018.

Następnie, w związku z § 8a ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES”, informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego, przedłużył okres obowiązywania statusu akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. OWES Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS tworzony przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w partnerstwie z Miastem Żory, Miastem Jastrzębie-Zdrój, Powiatem Wodzisławskim, nr wniosku 16_AKSES_2018;
 2. OWES tworzony przez: Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem ADELFI, nr wniosku 25_AKSES_2018;
 3. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota tworzony przez Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot w partnerstwie z Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną sp. z o.o., Organizacją ""Pracodawcy Pomorza", Stowarzyszeniem Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta Koło Gdańsk  i Fundacją Pokolenia,  nr wniosku 22_AKSES_2018;
 4. Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, Fundacją PEStka, Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, nr wniosku 17_AKSES_2018.

 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu oraz przedłużeniu akredytacji AKSES z dnia 8 lutego 2018 r.

 

W związku z § 8 ust. 7 i 8 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2), informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z opinią Komitetu Akredytacyjnego, przyznał status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzona przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A w partnerstwie z Fundacją Nauka dla Środowiska, Gminą Miejską Wałcz, "4C Centrum Ekonomii Społecznej" Sp. z o.o., Fundacją Pod Aniołem, Aktywa Plus Emilia Kowalska oraz Fundacją Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych KOMES, nr wniosku 1_AKSES_2018;
 2. Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej tworzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, nr wniosku 4_AKSES_2018;
 3. Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, nr wniosku 11_AKSES_2018;
 4. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS,  nr wniosku 14_AKSES_2018.

Następnie, w związku z § 8a ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES”, informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników prac komisji ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego, przedłużył okres obowiązywania statusu akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej w partnerstwie z Fundacją Centrum Europy Lokalnej w Kielcach, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach, nr wniosku 10_AKSES_2018;
 2. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ tworzony przez Fundację Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO w partnerstwie z Grupą INSPRO SP. z.o.o., nr wniosku 13_AKSES_2018;
 3. OWES MOST tworzony przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w partnerstwie z Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia oraz Funduszem Górnośląskim - oddział Katowice, nr wniosku 12_AKSES_2018;
 4. Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., nr wniosku 20_AKSES_2018;
 5. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej SWR tworzony przez Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej w partnerstwie z Rudzką Agencją Rozwoju Inwestor sp. z o.o., Telewizją Polską SA, Vinci&Vinci Kancelarią Radcy Prawnego i Adwokata M. Zychla, P. Vinci s.k, Regionalną Fundacją Pomocy Niewidomym, nr wniosku 19_AKSES_2018;
 6. OWES subregionu południowego tworzony przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w partnerstwie z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym Teatr Grodzki oraz Miastem Bielsko Biała, nr wniosku: 18_AKSES_2018.

 

 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Zmiana zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji "AKSES"

 

Uprzejmie informujemy, iż Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała zarządzenie z dnia
4 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania akredytacji „AKSES”. Treść nowelizacji zarządzenia znajduje się w załączeniu.

Zgodnie z przedmiotową zmianą, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej może w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jednorazowo przedłużyć okres obowiązywania przyznanej akredytacji „AKSES”. O warunkowe przedłużenie akredytacji mogą się ubiegać w szczególności Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, którym aktualnie obowiązująca akredytacja niezbędna jest do dokończenia realizacji działań projektowych, a o nową akredytację będą ubiegać się w zmienionej formule partnerskiej. Przedmiotowe przedłużenie będzie przyznawane na maksymalnie 12 miesięcy, liczonych od daty zakończenia obowiązującej akredytacji.

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, które chcą ubiegać się o przedłużenie akredytacji, zobowiązane są do przesłania do MRPiPS stosownego wniosku, który znajduje się w załączeniu. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie oraz informację o stanie realizacji projektu/ów na usługi wsparcia ekonomii społecznej, realizowanych na podstawie przyznanej akredytacji, współfinansowanych
w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Informacje te, pozwolą na dokładną ocenę zasadności przedłużenia akredytacji w danym przypadku. Wniosek o przedłużenie obowiązywania przyznanej akredytacji należy składać nie później niż 21 dni przed upływem terminu jej obowiązywania. Termin wpływu wniosku jest liczony od momentu nadesłania podpisanego skanu wniosku na wskazany adres poczty elektronicznej.

Wnioski wraz z załącznikami należy przesyłać pocztą tradycyjną na adres:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00‐513 Warszawa

oraz pocztą elektroniczną na adres:

akses@mrpips.gov.pl

 

Załączniki:

 1. Wniosek o przedłużenie obowiązywania przyznanej akredytacji „AKSES”.
 2. Informacje o projekcie OWES.
 3. Zarządzenie Nr 2 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania akredytacji „AKSES”

 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja dotycząca ogłoszenia kolejnego naboru wniosków o akredytację AKSES.

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego informuje, iż ogłoszenie kolejnego naboru wniosków o akredytację AKSES planowane jest w drugiej połowie września 2017 r., po posiedzeniu Komitetu Akredytacyjnego ds. do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Ogłaszany nabór będzie miał charakter otwarty i ciągły.

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Zaproszenie do udziału w pierwszym spotkaniu sieciującym w związku z realizacją projektu partnerskiego pn. Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

W związku z realizacją projektu partnerskiego "Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej" realizowanego przez Partnerstwo w składzie: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie (Lider Projektu), Fundacja Fundusz Współpracy oraz Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w pierwszym ogólnopolskim spotkaniu sieciującym.

Spotkanie odbędzie się w dniach 28 i 29 czerwca 2017 roku w Warszawie w Hotelu Warsaw Plaza Hotel przy ul. Łączyny 5

Szczegóły dotyczące spotkania znajdują się pod poniższym linkiem:

>>>Forum Aktywności OWES<<<


Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej z województw lubelskiego, świętokrzyskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

 

W związku z § 2a ust. 2 Zarządzenia nr 13 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. poz. 5) zmienionego zarządzeniem nr 45 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniającego zrządzenie w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (Dz. Urz. MRPiPS poz. 49) oraz na podstawie § 10 ust. 3 oraz ust. 4  Regulamin procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - rok 2014/2015, informuję, iż Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie wyników procedury powtórnej weryfikacji oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego przyznaje status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES z województw lubelskiego, świętokrzyskiego oraz kujawsko-pomorskiego:

 1. OWES Razem – Inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej tworzony przez Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw w partnerstwie z Consultor Sp. z o.o. oraz Związkiem Młodzieży Wiejskiej - 40_AKSES_2015;
 2. OWES tworzony przez Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej "Modrzew" - 6_AKSES_2015;
 3. OWES w Lubartowie tworzony przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny (nr wniosku 70_AKSES_2015);
 4. OWES Zamość tworzony przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w partnerstwie z  Grupą Medialna ITM sp. z o.o. (nr wniosku 71_AKSES_2015).
 5. Świętokrzyski OWES tworzony przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradcza Sp. z o. o. w partnerstwie z Akademią Przedsiębiorczości Sp. z o.o - 48_AKSES_2015;
 6. OWES Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społeczne tworzony przez Fundację Ekspert Kujawy w partnerstwie z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy) - 56_AKSES_2015.

 

 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu kolejnych akredytacji AKSES Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej.

W związku z § 2a ust. 2 Zarządzenia nr 13 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. poz. 5) zmienionego zarządzeniem nr 45 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniającego zrządzenie w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (Dz. Urz. MRPiPS poz. 49) oraz na podstawie § 10 ust. 3 oraz ust. 4  Regulamin procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - rok 2014/2015, informujemy, iż Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie wyników procedury powtórnej weryfikacji oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego przyznaje status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej (nr wniosku 26_AKSES_2015) tworzony przez Centrum Społecznego Rozwoju w partnerstwie z Gminą Dąbrowa Górnicza, Miastem Gliwice/Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych;
 2. Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (nr wniosku 32_AKSES_2015) tworzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.;
 3. Legnicki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (nr wniosku 65_AKSES_2015) tworzony przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego;
 4. Dolnośląski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (nr wniosku 53_AKSES_2015) tworzony przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w partnerstwie z Centrum Przedsiębiorczości Społecznej/Stowarzyszeniem „Centrum Wspierania  Przedsiębiorczości”;
 5. Dolnośląski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (nr wniosku 34_AKSES_2015) tworzony przez Fundację Merkury w partnerstwie z Fundacją Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych  oraz Stowarzyszeniem dla Dzieci i Młodzieży Szansa.
Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu kolejnych akredytacji AKSES Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej.

W związku z § 2a ust. 2 Zarządzenia nr 13 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. poz. 5) zmienionego zarządzeniem nr 45 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniającego zrządzenie w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (Dz. Urz. MRPiPS poz. 49) oraz na podstawie § 10 ust. 3 oraz ust. 4  Regulamin procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - rok 2014/2015, informujemy, iż Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie wyników procedury powtórnej weryfikacji oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego przyznaje status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES:

 1. Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej (nr wniosku 26_AKSES_2015) tworzony przez Centrum Społecznego Rozwoju w partnerstwie z Gminą Dąbrowa Górnicza, Miastem Gliwice/Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych;
 2. Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (nr wniosku 32_AKSES_2015) tworzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.;
 3. Legnicki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (nr wniosku 65_AKSES_2015) tworzony przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego;
 4. Dolnośląski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (nr wniosku 53_AKSES_2015) tworzony przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w partnerstwie z Centrum Przedsiębiorczości Społecznej/Stowarzyszeniem „Centrum Wspierania  Przedsiębiorczości”;
 5. Dolnośląski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (nr wniosku 34_AKSES_2015) tworzony przez Fundację Merkury w partnerstwie z Fundacją Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych  oraz Stowarzyszeniem dla Dzieci i Młodzieży Szansa.
Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Zarzązenie nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji "AKSES".

Informujemy, iż dnia 18 kwietnia br., Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pani Elżbieta Rafalska, podpisała zarządzenie nr 21 w sprawie przyznania akredytacji "AKSES". Pełna treść zarządzenia znajduje się w załączniku. Zarządzenie nr 21 odnosi się do procedury nowego naboru, który zostanie wkrótce ogłoszony.

 

Do procesu akredytacji rozpoczętego i niezakończonego przed dniem wejścia w życie ww. zarządzenia, stosuje się zarządzenie nr 13 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. poz. 15 i 37 oraz z 2015 r. poz. 49) oraz załącznik do uchwały nr 6 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 18 grudnia 2014 r. – Regulamin procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – rok 2014/2015.

 

W chwili obecnej trwają ostatnie prace nad przygotowaniem nowego naboru wniosków o akredytację. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące zasad, warunków i terminów kolejnego naboru będą publikowane na bieżąco.

Zarządzenie nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji "AKSES" POBIERZ

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej z województw lubuskiego, podkarpackiego oraz podlaskiego.

 

 

W związku z § 2a ust. 2 Zarządzenia nr 13 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. poz. 5) zmienionego zarządzeniem nr 45 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniającego zrządzenie w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (Dz. Urz. MRPiPS poz. 49) oraz na podstawie § 10 ust. 3 oraz ust. 4  Regulamin procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - rok 2014/2015, informuję, iż Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie wyników procedury powtórnej weryfikacji oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego przyznaje status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES z województw lubuskiego, podkarpackiego oraz podlaskiego:

 1. OWES lubuski (nr wniosku 11_AKSES_2015) tworzony przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodkiem Regionalnym w Zielonej Górze;
 2. Lubuski OWES (nr wniosku 20_AKSES_2015) tworzony przez Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego "ROZWÓJ" w partnerstwie z Stowarzyszeniem Pracowników Służb Społecznych „KRĄG” oraz Stowarzyszeniem Wspierania Małej Przedsiębiorczości;
 3. OWES w Białymstoku (nr wniosku 23_AKSES_2015) tworzony przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych;
 4. OWES Łomża (nr wniosku 27_AKSES_2015) tworzony przez Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych w partnerstwie z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych, Agencją Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. oraz Powiatem Łomżyńskim/Starostwem Powiatowym w Łomży;
 5. OWES Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej (nr wniosku 72_AKSES_2015) tworzony przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości, Stowarzyszeniem Euroregion Niemen oraz Parkiem Naukowo – Technologicznym Polska – Wschód Sp. z o.o.;
 6. OWES (nr wniosku 22_AKSES_2015) tworzony przez Fundację Akademia Obywatelska;
 7. OWES (nr wniosku 46_AKSES_2015) tworzony przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o. o. w partnerstwie z Tarnobrzeską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego;
 8. Podkarpacki OWES (nr wniosku 55_AKSES_2015) tworzony przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza.

W przypadku pozostałych OWES procedura weryfikacji procesu akredytacji nie została jeszcze zakończona.

 

 

 

 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej z województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, mazowieckiego oraz wielkopolskiego.

 

 

W związku z § 2a ust. 2 Zarządzenia nr 13 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. poz. 5) zmienionego zarządzeniem nr 45 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniającego zrządzenie w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (Dz. Urz. MRPiPS poz. 49) oraz na podstawie § 10 ust. 3 oraz ust. 4  Regulamin procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - rok 2014/2015, informuję, iż Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie wyników procedury powtórnej weryfikacji oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego przyznaje status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES z województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, mazowieckiego oraz wielkopolskiego:

 1.  Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej (nr wniosku 62_AKSES_2015) tworzony przez Forum Aktywności Lokalnej w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej;
 2. Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej (nr wniosku 63_AKSES_2015) tworzony przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej w partnerstwie z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych;
 3. OWES w Toruniu (nr wniosku 38_AKSES_2015) tworzony przez Europejskie Centrum Wspierania Młodzieży w partnerstwie z Stowarzyszeniem Tilia;
 4. OWES (nr wniosku 44_AKSES_2015) tworzony przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK;
 5. Kujawsko-Pomorski OWES (nr wniosku 60_AKSES_2015) tworzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka;
 6. Małopolski OWES (nr wniosku 9_AKSES_2015) tworzony przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej w partnerstwie z Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej - Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji, Spółdzielnią Socjalną Opoka oraz Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni Pracy;
 7. Małopolski OWES (nr wniosku 13_AKSES_2015) tworzony przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Regionu Rabka,  Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego, Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych i Oświatowych „Cumulus” oraz Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych MILA.
 8. OWES BORIS FISE (nr wniosku 33_AKSES_2015) tworzony przez Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych;
 9. OWES FRSO-SOKIAL MAZ (nr wniosku 76_AKSES_2015) tworzony przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w partnerstwie z Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej oraz Biurem Rachunkowym M.Bobryk, O.Michałowska SC.;
 10. OWES (nr wniosku 58_AKSES_2015) tworzony przez Fundację Fundusz Współpracy w partnerstwie z Krajowym Ruchem Ekonomiczno-Społecznym;
 11. OWES FISE BORIS FRSO (nr wniosku 15_AKSES_2015) tworzony przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w partnerstwie z Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego;
 12. OWES Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej (nr wniosku 64_AKSES_2015) tworzonemu przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka w partnerstwie ze Związkiem Organizacji Sieć Współpracy Barka oraz Wielkopolską Radą Koordynacyjną.

 

W przypadku pozostałych OWES procedura weryfikacji procesu akredytacji nie została jeszcze zakończona.

 

 

 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES Ośrodkowi Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy.

 

 

W związku z § 2a ust. 2 Zarządzenia nr 13 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. poz. 5) zmienionego zarządzeniem nr 45 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniającego zrządzenie w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (Dz. Urz. MRPiPS poz. 49) oraz na podstawie § 10 ust. 3 oraz ust. 4  Regulamin procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - rok 2014/2015, informuję, iż Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie wyników procedury powtórnej weryfikacji oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego przyznaje status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości OWES w Nidzicy (nr wniosku 57_AKSES_2015) tworzonemu przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA w partnerstwie z Działdowską Agencją Rozwoju S.A.

 

 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej z województw opolskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego.

 

 

W związku z § 2a ust. 2 Zarządzenia nr 13 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. poz. 5) zmienionego zarządzeniem nr 45 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniającego zrządzenie w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (Dz. Urz. MRPiPS poz. 49) oraz na podstawie § 10 ust. 3 oraz ust. 4  Regulamin procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - rok 2014/2015, informujemy, iż Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie wyników procedury powtórnej weryfikacji oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego przyznaje status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES z województw świętokrzyskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego:

 1.  Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (nr wniosku 51_AKSES_2015) tworzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej w partnerstwie z Fundacją Centrum Europy Lokalnej oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach.
 2. Kielecki Inkubator Ekonomii Społecznej (nr wniosku 52_AKSES_2015) tworzony przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój w partnerstwie z Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, Fundacją PEStka, Stowarzyszeniem Centrum Aktywności Lokalnej CAL;
 3. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota w Gdańsku (nr wniosku 21_AKSES_2015) tworzony przez Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny w partnerstwie z Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną sp. z o.o, Organizacją Pracodawcy Pomorza, Stowarzyszeniem Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta Koło Gdańskie oraz Fundacją Pokolenia;
 4. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (nr wniosku 5_AKSES_2015) tworzony przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A;
 5. OWES w Debrznie (nr wniosku 50_AKSES_2015) tworzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno w partnerstwie z Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku;
 6. OWES AUTARKIA (nr wniosku 59_AKSES_2015) tworzony przez Fundację NOVA w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie oraz Fundacją Pomorski Inkubator Przedsiębiorczości;
 7. OWES (nr wniosku 3_AKSES_2015) tworzony przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP;
 8. OWES (nr wniosku 10_AKSES_2015) tworzony przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w partnerstwie z Stowarzyszeniem ADELFI;
 9. OWES (nr wniosku 29_AKSES_2015) tworzony przez Spółdzielnie Socjalną Usługowo-Handlowo-Produkcyjną w Byczynie w partnerstwie z Gminą Byczyna, Powiatem Kluczborskim oraz Stowarzyszeniem Animacji Lokalnej ARKONA;
 10. OWES Opole (nr wniosku 37_AKSES_2015) tworzony przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w partnerstwie z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu;
 11. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Krapkowicach (nr wniosku 67_AKSES_2015) tworzony przez Miejski Klub Sportowy w Krapkowicach w partnerstwie z Powiatem Krapkowickim;
 12. OWES Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (nr wniosku 17_AKSES_2015) tworzony przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A w partnerstwie z  Fundacją Nauka dla Środowiska, Gminą Miejską Wałcz, 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz, Aktywa Plus Emilia Kowalska, Fundacją Pod Aniołem oraz Gminą Pyrzyce.
 13. OWES Dobry Klimat (nr wniosku 49_AKSES_2015) tworzony przez Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość w partnerstwie z Powiatem Polickim/Powiatowym Urzędem Pracy w Policach, Centrum Biznesu Sp. z o.o. oraz Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

 

W przypadku pozostałych OWES z województw: świętokrzyskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, opolskiego oraz  zachodniopomorskiego procedura weryfikacji procesu akredytacji nie została jeszcze zakończona.

 

 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej z województw łódzkiego, śląskiego i wielkopolskiego

 

W związku z § 2a ust. 2 Zarządzenia nr 13 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. poz. 5) zmienionego zarządzeniem nr 45 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniającego zrządzenie w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (Dz. Urz. MRPiPS poz. 49) oraz na podstawie § 10 ust. 3 oraz ust. 4  Regulamin procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - rok 2014/2015, informujemy, iż Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie wyników procedury powtórnej weryfikacji oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego przyznaje status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES z województw łódzkiego, śląskiego oraz wielkopolskiego:

 1.  OWES Centrum KLUCZ (nr wniosku 28_AKSES_2015) tworzony przez Instytut Spraw Obywatelskich, partner: Grupa Inspro sp. z o.o.;
 2. OWES (nr wniosku 16_AKSES_2015) tworzony przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My";
 3. OWES (nr wniosku 35_AKSES_2015) tworzony przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS;
 4. OWES Bielsko-Biała (nr wniosku 18_AKSES_2015) tworzony przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum; Przedsiębiorczości w partnerstwie z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki” oraz Urzędem Miasta Bielsko-Biała.;
 5. OWES (nr wniosku 24_AKSES_2015) Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.;
 6. OWES (nr wniosku 36_AKSES_2015) tworzony przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w partnerstwie z Miastem Żory – Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Powiatem Wodzisławskim oraz Miastem Jastrzębie-Zdrój;
 7. OWES MOST (nr wniosku 39_AKSES_2015) tworzony przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „Most” w partnerstwie z Funduszem Górnośląskim S. A. Oddział w Katowicach oraz Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia;
 8. OWES (nr wniosku 68_AKSES_2015) tworzony przez Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej w partnerstwie z Rudzką Agencja Rozwoju „Inwestor” sp. z o.o., Wydziałem Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Telewizją Polską S.A. Oddział Terenowy w Katowicach, Vinci&Vinci Kancelarią Radcy Prawnego i Adwokata M. Zychla i P. Vinci oraz Regionalną Fundacją Pomocy Niewidomym;
 9. OWES (nr wniosku 2_AKSES_2015) tworzony przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi;
 10. OWES Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (nr wniosku 19_AKSES_2015) tworzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych;
 11. OWES (nr wniosku 45_AKSES_2015) tworzony przez Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP;
 12. OWES ETAP (nr wniosku 8_AKSES_2015) tworzony przez Stowarzyszenie ETAP w partnerstwie z Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński.

 

Zaświadczenia o nadaniu akredytacji zostaną przesłane pocztą do powyżej wymienionych OWES w najbliższych dniach.

 

 

 

 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Protokół z głosowania Członków Komitetu Akredytacyjnego w trybie obiegowym.


W dniach 15-18 stycznia 2016 r. odbyło się głosowanie Komitetu Akredytacyjnego w trybie obiegowym nad:

 

- Uchwałą Nr 41 Komitetu Akredytacyjnego w sprawie zmiany uchwały Nr 1 z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie Regulaminu Prac Komitetu.

 

Za przyjęciem Uchwały nr 41 głosowało 17 członków Komitetu Akredytacyjnego

Przeciw przyjęciu Uchwały nr 41 głosowała 0 Członków Komitetu Akredytacyjnego

 

 - Uchwałą Nr 42 w sprawie zmiany załącznika „Regulamin procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – rok 2014/2015” do uchwały nr 6 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 18 grudnia  2014 r. w sprawie opinii Komitetu dotyczącej regulaminu  procesu akredytacji OWES – rok 2014/2015.

 

Za przyjęciem Uchwały nr 42 głosowało 17 członków Komitetu Akredytacyjnego

Przeciw przyjęciu Uchwały nr 42 głosowała 0 Członków Komitetu Akredytacyjnego

 

- Uchwałą Nr 43 Komitetu Akredytacyjnego w sprawie powołania grupy roboczej do rozpatrzenia zastrzeżeń Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej wobec stwierdzenia przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej negatywnego wyniku procesu akredytacji.

 

Za przyjęciem Uchwały nr 43 głosowało 16 członków Komitetu Akredytacyjnego

Przeciw przyjęciu Uchwały nr 43 głosowała 0 Członków Komitetu Akredytacyjnego

 

Wobec powyższego Komitet akredytacyjny dnia 18 stycznia 2016 r. przyjął Uchwały 41, 42 i 43. Przedmiotowe Uchwały weszły w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 41 Komitetu Akredytacyjnego w sprawie zmiany uchwały Nr 1 z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie Regulaminu Prac Komitetu. POBIERZ

Uchwała Nr 42 w sprawie zmiany załącznika „Regulamin procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – rok 2014/2015” do uchwały nr 6 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 18 grudnia  2014 r. w sprawie opinii Komitetu dotyczącej regulaminu  procesu akredytacji OWES – rok 2014/2015. POBIERZ

Uchwała Nr 43 Komitetu Akredytacyjnego w sprawie powołania grupy roboczej do rozpatrzenia zastrzeżeń Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej wobec stwierdzenia przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej negatywnego wyniku procesu akredytacji. POBIERZ

 

 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Komunikat z posiedzenia Komitetu Akredytacyjnego

W dniu 12 stycznia 2016 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Spotkaniu przewodniczył Pan Minister Krzysztof Michałkiewicz, który pokreślił wolę dalszej współpracy z Komitetem i potwierdził kontynuację procesu akredytacji jako ważnego elementu zapewnienia wysokiej jakości systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej.

Spotkanie odbyło się w ślad za ogłoszeniem Zarządzenia nr 45 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, w wyniku którego Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej utraciły status akredytowanych OWES.

Na spotkaniu dyskutowano głównie na temat nadzwyczajnych działań, mających na celu złagodzenie skutków trudnej, acz uzasadnionej decyzji o odebraniu statusu akredytowanym OWES.

Spotkanie odbyło się w konstruktywnej atmosferze, członkowie Komitetu przedstawili swoje koncepcje i ich uzasadnienie.

Strony zgodziły się co do dalszej współpracy i zadeklarowały współdziałanie w celu rozwiązania bieżących problemów z dotychczas przyznaną akredytacją oraz w ramach opracowywania założeń nowej odsłony procesu akredytacji, jego harmonogramu, kolejnego naboru oraz weryfikacji wniosków.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej będzie współpracowało z Ministerstwem Rozwoju w celu zapewnienia spójności między działaniami podejmowanymi  przez MRPiPS w związku z akredytacją a działaniami dotyczącymi z wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W szczególności Ministerstwo Rozwoju będzie informowało Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi o działaniach związanych z procesem akredytacji, mających bezpośredni związek z wdrażaniem RPO.

Intencją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Rozwoju jest zapewnienie dostępności usług na rzecz podmiotów ekonomii społecznej jak najwyższej jakości zgodnie z zasadami określonymi w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz w Umowie Partnerstwa oraz zapewnienie płynnej realizacji tych działań w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Jednocześnie wprowadzone zmiany zapewnią większy dostęp podmiotów ubiegających się o dofinansowanie OWES do środków Europejskiego Funduszu Społecznego, co w konsekwencji przyczyni się do wyższej jakości projektów, które zostaną wyłonione do dofinansowania. 

Zgodnie z Regulaminem procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – rok 2014/15, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) ma prawo złożyć do Ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego wniosek o ponowną weryfikację wyniku procesu akredytacji. Przedmiotowe wnioski należy składać w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o utracie akredytacji.

Zgodnie z procedurą opisaną w § 10 Regulaminu procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – rok 2014/15, Komitet Akredytacyjny, w terminie 21 dni roboczych od złożenia przedmiotowego wniosku, przygotuje w formie uchwały dla Ministra rekomendację w sprawie ostatecznego wyniku procesu akredytacji.

Informacja w zakresie zmian dotyczących Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 zostanie ogłoszona przez Ministerstwo Rozwoju.


Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Wyniki procesu akredytacji OWES.

Na podstawie rekomendacji Komitetu, dnia 10 listopada 2015 r., Minister Pracy i Polityki Społecznej podjął decyzję w sprawie przyznania statusu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości dla podmiotów wymienionych w załącznikach. W związku z powyższym, zakończono proces akredytacji OWES we wszystkich województwach.

W załączeniu znajduje się także aktualna lista akredytowanych OWES.

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, które otrzymały akredytację AKSES, spełniły warunki określone w Standardach Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, stanowiących załącznik do Uchwały Komitetu Akredytacyjnego nr 3 z dnia 22 września 2014 oraz, pozytywnie kończąc wszystkie etapy procesu akredytacji określone w Regulaminie procesu akredytacji OWES. Akredytacja AKSES jest ważna dwa lata od daty wydania. W tym czasie OWES zobowiązany jest do przestrzegania standardów działania i usług OWES, określonych przez Komitet Akredytacyjny i zatwierdzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Nadzór nad akredytowanymi Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej sprawuje  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Wyniki procesu akredytacji AKSES 10.11.15 Excel POBIERZ


Uchwała Nr 30 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wyniku procesu akredytacji OWES w województwie małopolskim. POBIERZ

Uchwała Nr 31 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wyniku procesu akredytacji OWES w województwie małopolskim. POBIERZ

Uchwała Nr 32 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wyniku procesu akredytacji OWES w województwie opolskim. POBIERZ

Uchwała Nr 33 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wyniku procesu akredytacji OWES w województwie podkarpackim. POBIERZ

Uchwała Nr 34 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie

powtórnej weryfikacji wyników procesu akredytacji dla OWES z województwa dolnośląskiego. POBIERZ

Uchwała Nr 35 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie

powtórnej weryfikacji wyników procesu akredytacji dla OWES z województwa kujawsko-pomorskiego. POBIERZ

Uchwała Nr 36 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie

powtórnej weryfikacji wyników procesu akredytacji dla OWES z województwa świętokrzyskiego. POBIERZ

Uchwała Nr 37 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie

powtórnej weryfikacji wyniku procesu akredytacji dla OWES z województwa dolnośląskiego. POBIERZ

Uchwała Nr 38 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie

powtórnej weryfikacji wyniku procesu akredytacji dla OWES z województwa podkarpackiego. POBIERZ

Uchwała Nr 39 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie

powtórnej weryfikacji wyniku procesu akredytacji dla OWES z województwa mazowieckiego. POBIERZData utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Wyniki procesu akredytacji OWES.

W dniu 23 września br. odbyło się posiedzenie Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, którego przedmiotem było przygotowania rekomendacji dla zakończenia procesu akredytacji w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim. Na podstawie rekomendacji Komitetu, Minister Pracy i Polityki Społecznej podjął decyzję w sprawie przyznania statusu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości dla podmiotów wymienionych w załącznikach.

Jednocześnie informujemy, iż 4 Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej z województw dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego i podkarpackiego nie uczestniczyły w spotkaniu z przedstawicielami Komitetu Akredytacyjnego, opisanym w § 7 Regulaminu procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – rok 2014/15. W przypadku tych OWES zakończenie procesu akredytacji odbędzie się w najbliższym miesiącu.

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, które otrzymały akredytację AKSES, spełniły warunki określone w Standardach Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, stanowiących załącznik do Uchwały Komitetu Akredytacyjnego nr 3 z dnia 22 września 2014 oraz, pozytywnie kończąc wszystkie etapy procesu akredytacji określone w Regulaminie procesu akredytacji OWES. Akredytacja AKSES jest ważna dwa lata od daty wydania. W tym czasie OWES zobowiązany jest do przestrzegania standardów działania i usług OWES, określonych przez Komitet Akredytacyjny i zatwierdzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Nadzór nad akredytowanymi Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej sprawuje  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Lista akredytowanych OWES dostępna jest także na stronie internetowej systemu akredytacji AKSES

 

Wyniki procesu akredytacji AKSES Excel POBIERZ

 Uchwała nr 15 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 5 sierpnia 2015 r.  w sprawie powtórnej weryfikacji wyników procesu akredytacji w województwie śląskim POBIERZ

 Uchwała nr 16 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 4 września 2015 r.  w sprawie powtórnej weryfikacji wyników procesu akredytacji w województwie wielkoposlkim POBIERZ

Uchwała Nr 17 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 23 września 2015 r.  w sprawie wyników procesu akredytacji OWES w województwie dolnośląskim POBIERZ

Uchwała Nr 18 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 23 września 2015 r.  w sprawie wyników procesu akredytacji OWES w województwie kujawsko-pomorskim POBIERZ

Uchwała Nr 19 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 23 września 2015 r.  w sprawie wyników procesu akredytacji OWES w województwie lubelskim POBIERZ

Uchwała Nr 20 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 23 września 2015 r.  w sprawie wyników procesu akredytacji OWES w województwie lubuskim POBIERZ

Uchwała Nr 21 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 23 września 2015 r.  w sprawie wyników procesu akredytacji OWES w województwie małopolskim POBIERZ

Uchwała Nr 22 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 23 września 2015 r.  w sprawie wyników procesu akredytacji OWES w województwie mazowieckim POBIERZ

Uchwała Nr 23 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 23 września 2015 r.  w sprawie wyników procesu akredytacji OWES w województwie opolskim POBIERZ

Uchwała Nr 24 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 23 września 2015 r.  w sprawie wyników procesu akredytacji OWES w województwie podkarpackim POBIERZ

Uchwała Nr 25 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 23 września 2015 r.  w sprawie wyników procesu akredytacji OWES w województwie podlaskim POBIERZ

Uchwała Nr 26 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 23 września 2015 r.  w sprawie wyników procesu akredytacji OWES w województwie pomorskim POBIERZ

Uchwała Nr 27 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 23 września 2015 r.  w sprawie wyników procesu akredytacji OWES w województwie świętkorzyskim POBIERZ

Uchwała Nr 28 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 23 września 2015 r.  w sprawie wyników procesu akredytacji OWES w województwie warmińsko-mazurskim POBIERZ

Uchwała Nr 29 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 23 września 2015 r.  w sprawie wyników procesu akredytacji OWES w województwie zachodniopomorskim POBIERZ

 

 

 

 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Wyniki procesu akredytacji OWES w województwie łódzkim, śląskim i wielkopolskim.

W związku z zakończeniem procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województw łódzkiego, śląskiego i wielkopolskiego, przekazujemy listę OWES, którym Minister Pracy i Polityki Społecznej, przyznał status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości w oparciu o rekomendację Komitetu Akredytacyjnego wyrażoną uchwałami nr 11, 12 i 13 z dnia 6 lipca br.

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, które otrzymały akredytację AKSES, spełniły warunki określone w Standardach Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz przeszły wszystkie etapy procesu akredytacji określone w Regulaminie procesu akredytacji OWES. Akredytacja AKSES jest ważna dwa lata od daty wydania. W tym czasie OWES zobowiązany jest do przestrzegania standardów działania i usług OWES, określonych przez Komitet Akredytacyjny i zatwierdzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Nadzór nad akredytowanymi Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej sprawuje  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Lista akredytowanych OWES dostępna jest także na stronie internetowej systemu akredytacji AKSES

 

Do pobrania:

Uchwała Nr 11 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zakończenia procesu akredytacji OWES w województwie śląskim. POBIERZ

Uchwała Nr 12 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zakończenia procesu akredytacji OWES z województwa wielkopolskiego. POBIERZ

Uchwała Nr 13 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zakończenia procesu akredytacji OWES w województwie łódzkim. POBIERZ

Województwo

Lp.

Nazwa OWES

Lider

Adres

Partnerzy

Nr złożonego wniosku

Łódzkie

1

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My"

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My"

Łódź 90-558
Strzelców Kaniowskich 71/73

 

-

16_AKSES_2015

2

Centrum KLUCZ

Instytut Spraw Obywatelskich prowadzący Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ

91-408 Łódź,
ul. Pomorska 40,

 

Grupa INSPRO Sp. z o.o.

28_AKSES_2015

3

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

91-415 Łódź,
plac Wolności 2,

 

-

35_AKSES_2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Śląskie

 

 

 

 

 

 

1

OWES Bielsko-Biała

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości

43-382 Bielsko-Biała,
Cieszyńska 367,

1.Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”

2. Urząd Miasta Bielsko-Biała

18_AKSES_2015

2

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

42-200 Częstochowa,
Al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8,

-

24_AKSES_2015

3

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS

44-217 Rybnik,
ul. Kościuszki 22/5,

1.Miasto Żory - Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych

2. Powiat Wodzisławski

3. Miasto Jastrzębie-Zdrój

36_AKSES_2015

4

OWES FRAPZ

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia

41-300 Dąbrowa Górnicza,
ul. Sienkiewicza 6a,

1.Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna Oddział w Katowicach

2. Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „Most”

 

 

39_AKSES_2015

5

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej

40-008 Katowice,
Warszawska 28a/2,

1.Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” sp. z o.o.

2. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

3. Telewizja Polska SA Oddział Terenowy w Katowicach

4. Vinci&Vinci Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata M. Zychla i P. Vinci

5. Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym

 

68_AKSES_2015

Wielkopolskie

1

OWES ETAP/SIZ

Stowarzyszenie ETAP

61-616 Poznań,
os. Łokietka 4i,

Stowarzyszenie Instytut Zachodni

8_AKSES_2015

2

WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ

STOWARZYSZENIE NA RZECZ SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

61 - 501 POZNAŃ, UL. CHŁAPOWSKIEGO 15/1,

-

19_AKSES_2015

3

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

64-100 Leszno,
pl. Metziga 26/6,

-

45_AKSES_2015

4

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka

61-003 Poznań,
ul. Św. Wincentego 6/9 ,

1.Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka 2.Wielkopolska Rada Koordynacyjna - Związek Organizacji Pozarządowych

64_AKSES_2015

5

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi

62-040 Puszczykowo,
ul. Wczasowa 8a,

-

2_AKSES_2015

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna MoskwaPostępowanie przetargowe na zrealizowanie usługi audytu w 45 Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ogłosiłopostępowanie przetargowe na zamówienie publiczne audtyów akredytacyjnych w 45 Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej. Termin składania ofert upływa 23.07.2015.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją związaną z przetargiem dostępną na stronie CRZL.

 

 

 

 

 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

 Uchwała nr 9 i Uchwała nr 10

W dniach 12-14.05.2015 r. odbyło się głosowanie Komitetu Akredytacyjnego w trybie obiegowym nad:


-    Uchwałą nr 9 w sprawie rozszerzenia składu grupy roboczej do spraw analizy raportów z audytów akredytacyjnych, przeprowadzania spotkań poaudytowych z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz przygotowania na tej podstawie projektów rekomendacji dotyczących wyniku procesu akredytacji w poszczególnych przypadkach

oraz

-    Uchwałą nr 10 w sprawie zmiany Regulaminu procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - rok 2014/2015, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 6 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 18 grudnia 2014 r.


W głosowaniu udział wzięło 9 Członków Komitetu Akredytacyjnego.

„Za” przyjęciem Uchwały nr 9 oddano 9 głosów.
„Przeciw” przyjęciu Uchwały nr 9 oddano 0 głosów.

„Za” przyjęciem Uchwały nr 10 oddano 9 głosów.
„Przeciw” przyjęciu Uchwały nr 10 oddano 0 głosów.


W związku z powyższym, w związku z § 13. ust. 2 Regulaminu Prac Komitetu –

Uchwała nr 9 w sprawie rozszerzenia składu grupy roboczej do spraw analizy raportów z audytów akredytacyjnych, przeprowadzania spotkań poaudytowych z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz przygotowania na tej podstawie projektów rekomendacji dotyczących wyniku procesu akredytacji w poszczególnych przypadkach – została przyjęta.

Uchwała nr 10 w sprawie zmiany Regulaminu procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – rok 2014/2015, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 6 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 18 grudnia 2014 r. – została przyjęta.

 

Uchwała nr 10 w sprawie zmiany Regulaminu procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – rok 2014/2015, wynika z wniosków z audytów pilotażowych przeprowadzonych w województwie Łódzkim. Członkowie Komitety Akredytacyjnego zidentyfikowali problem związany z ustalonymi w § 6 ust. 10  Regulaminu procesu akredytacji progami procentowymi decydującymi o  pozytywnym lub negatywnym wyniku audytu. Średnie te okazują się trudne do osiągnięcia, pomimo ogólnej pozytywnej oceny danego OWES. Ma to m. in. związek z możliwością korzystania przez audytora nie tylko z formuły 0-1, ale także z rozszerzonej, stopniowanej skali ocen dla wskazanych grup kryteriów - trudno wówczas twierdzić, że dane kryterium otrzymało negatywną ocenę, tymczasem zaniża ona ogólny wynik procentowy. W związku z powyższym, podjęto decyzję o korekcie progów punktowych.

 

Załączniki

Zał. nr 1 - Protokół z głosowania Komitetu Akredytacyjnego w trybie obiegowym z dnia 12 maja 2015 r.

Zał. nr 2 - Uchwała Nr 9 - rozszerzenie grupy roboczej ds rekomendacji

Zał. nr 3 - Uchwała Nr 10 - zatwierdzenie regulaminu rekrutacji OWES popr.

Zał. nr 4 - Regulamin procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – rok 2014/2015

 

 

 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Audyt akredytacyjny w OWES - ogólny harmonogram oraz informacje niezbędne do realizacji usługi audytu akredytacyjnego.

 

Przekazujemy ogólny harmonogram realizacji audytu akredytacyjnego w 60 Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej. Usługa audytu będzie realizowana przez Konsorcjum Grupę Gumułka – Euroedukacja Sp. z o.o. i Grupę Gumułka – Audyt Sp. z o.o. na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Harmonogram ma charakter wyłącznie informacyjny i może ulec zmianie. Przedstawiciel Wykonawcy usługi audytowej skontaktują się z tymi OWES, które zostały rekomendowane do audytu przez Komitet Akredytacyjny.

 

Na podstawie § 6 ust. 3 Regulamin procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - rok 2014/2015, zespół audytowy ustala plan audytu i przekazuje go do OWES oraz do Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, nie później niż na 7 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia audytu.

 

Jednocześnie publikujemy listę informacji niezbędnych do przedstawienia Wykonawcy audytu drogą mailową przed rozpoczęciem audytu:
1. Wskazanie osoby do kontaktów roboczych z Wykonawcą audytu akredytacyjnego z ramienia OWES wraz z numerem kontaktowym.
2. Wskazanie godzin otwarcia Państwa OWES.
3. Wskazanie adresu internetowego OWES (zarówno lidera jak i partnera/ów – jeśli dotyczy).
4. Wskazanie osoby/ób z ramienia partnera/ów, z którymi przeprowadzony zostanie wywiad osobisty – jeśli dotyczy. Ponadto należy poinformować partnera/ów o konieczności przybycia do siedziby lidera w dniu przeprowadzenia audytu.
5. Wskazanie osób będących przedstawicielami jednostki organizacyjnej pomocy społecznej i instytucji rynku pracy (tj. Powiatowy Urząd Pracy, Publiczne Służby Zatrudnienia, Instytucja Pomocy i Integracji Społecznej – po jednej osobie z każdej instytucji) wraz z numerem kontaktowym, celem przeprowadzenia wywiadu telefonicznego. Ponadto proszę o poinformowanie przedstawicieli wyżej wymienionych instytucji o planowanym nawiązaniu kontaktu ze strony wykonawcy audytu.

 

 Wszelkich dodatkowych informacji udzielają:
1.    Jakub Schimanek, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Jakub.Schimanek@mpips.gov.pl, tel. 0-22 693-46-22.
2.    Tomasz Lipiński, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Tomasz.Lipinski@crzl.gov.pl, tel. 0-22 237-00-60.

 

Ogólny harmonogram realizacji usługi audytu akredytacyjnego.

 

 

 

 

 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Lista Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej po ostatecznej weryfikacji wniosków o akredytację.

W związku z zakończeniem procesu oceny formalnej i merytorycznej oraz posiedzeniem Komitetu Akredytacyjnego, przekazujemy listę Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej wraz z rekomendacjami do audytów. Wykonawca usługi audytowej skontaktuje się z podmiotami rekomendowanymi pozytywnie w celu ustalenia terminu oraz Planu realizacji audytu.

 

UCHWAŁA NR. 8 KOMITETU AKREDYTACYJNEGO

Lista rankingowa - PDF

Lista rankingowa - EXCEL 

 

 

 

 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Termin ogłoszenia listy OWES rekomendowanych do audytu.

W związku z zaplanowanym na 10 kwietnia posiedzeniem Komitetu Akredytacyjnego, informujemy, że  lista wniosków OWES rekomendowanych do audytu zostanie przedstawiona do dnia 13 kwietnia 2015 roku.

 

 

 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Lista wniosków o akredytacje przekazanych do oceny formalnej.

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem liczby złożonych wniosków o akredytację w ujęciu wojewódzkim. Pełna lista wniosków dostępna jest na stronie internetowej systemu akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej AKSES


Liczba wniosków w ujęciu wojewódzkim

Województwo

Ilość wniosków

Dolnośląskie

5

Kujawsko-pomorskie

6

Lubelskie

6

Lubuskie

2

Łódzkie

5

Małopolskie

2

Mazowieckie

7

Opolskie

3

Podkarpackie

6

Podlaskie

4

Pomorskie

4

Śląskie

7

Świętokrzyskie

5

Warmińsko-mazurskie

3

Wielkopolskie

6

Zachodniopomorskie

2

Suma

73

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktyczna liczba złożonych wniosków wynosi 76. 3 aplikacje zostały wycofane przez wnioskodawców (2 wnioski z województwa mazowieckiego 1 z zachodniopomorskiego).

PEŁNA LISTA WNIOSKÓW


Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Uchwała nr 7 Komitetu Akredytacyjnego


W dniach 25-27.02.2015 odbyło się głosowanie Komitetu Akredytacyjnego w trybie obiegowym nad Uchwałą nr 7 w sprawie powołania grupy roboczej do spraw analizy raportów z audytów akredytacyjnych, przeprowadzania spotkań poaudytowych z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz przygotowania na tej podstawie projektów rekomendacji dotyczących wyniku procesu akredytacji w poszczególnych przypadkach.

W głosowaniu udział wzięło 18 członków Komitetu Akredytacyjnego. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Zgodnie z Uchwałą powołuje się Grupę roboczą ds. rekomendacji) do spraw realizacji następujących zadań:

1) Analiza raportów z audytów akredytacyjnych.

2) Przeprowadzenie spotkań poaudytowych z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej.

3) Przygotowanie projektu rekomendacji o wyniku procedury akredytacji.

4) Realizacja innych zadań związanych z procesem akredytacji

W skład grupy roboczej, o której mowa w § 1 Uchwały nr 7 Komitetu Akredytacyjnego, wchodzą:

 1. Abramowicz Joanna
 2. Andrzejewska Aleksandra
 3. Bartkowiak Bartłomiej
 4. Brzozowska-Wabik Joanna
 5. Cyran-Juraszek Karolina
 6. Dec Andrzej
 7. Dudek-Lisowska Anna
 8. Ekielski Witold
 9. Gawrońska Wioletta
 10. Grabowska Izabela
 11. Leończuk Krzysztof
 12. Miżejewski Cezary
 13. Pieńkowska Dorota
 14. Roczek Joanna
 15. Rutkowska Zofia
 16. Stronkowski Piotr
 17. Szadkowska-Ciężka Anna
 18. Waszkiewicz Agnieszka

Uchwała Nr 7 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 27 lutego 2015 r.

Protokół z głosowania Komitetu Akredytacyjnego w trybie obiegowym.

 

 

 

 

 

 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

WAŻNA INFORMACJA

Przedłużenie terminu naboru wniosków ramach systemu akredytacji standardów działania i usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.


W związku napływającymi informacjami o potrzebie przedłużenia terminu składania wniosków o akredytację w ramach systemu akredytacji standardów działania i usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej informujemy, iż zamknięcie naboru nastąpi w dniu 3 marca 2015 r. o godzinie 23.59.
Wnioski należy składać wyłącznie po uprzednim zarejestrowaniu się za pośrednictwem portalu internetowego:


www.akses.crzl.gov.pl


 Wszelkich dodatkowych informacji udzielają:
1.    Jakub Schimanek, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Jakub.Schimanek@mpips.gov.pl, tel. 0-22 693-46-22.
2.    Tomasz Lipiński, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Tomasz.Lipinski@crzl.gov.pl, tel. 0-22 237-00-60.


Jednocześnie pragniemy przypomnieć, o zapisaniu roboczej wersji wniosku w generatorze, przed zatwierdzeniem wniosku w systemie.

 

 

 

 

 

 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich przedłużyło postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego przeprowadzenie audytu akredytacyjnego w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej. Termin składania ofert upływa 23.02.2015.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją związaną z przetargiem dostępną na stronie CRZL.

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

AKTUALIZACJA

Zapraszamy do zapoznania się z uzupełnionymi odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania, dotyczące systemu AKSES.

POBIERZ PLIK

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

OGŁOSZENIE I-go NABORU WNIOSKÓW

w ramach systemu akredytacji standardów działania i usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

 

W związku z:

 1. uchwałą nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej” (M.P. 2014 poz. 811) – Priorytet III „System wsparcia ekonomii społecznej”, Działanie III.3. „Usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych”;
 2. uchwałą nr 61 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020” (M.P. 2013 poz. 378) – Cel szczegółowy 2 „Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne”, Priorytet 2.3 Wzmacnianie integracji i solidarności społecznej”, Działanie 2.3.1 „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości społecznej i innych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu zawodowemu, w tym różnorodnych form samopomocy”;
 3. uchwałą nr 17 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia strategii „Sprawne Państwo 2020” (M.P. 2013 poz. 136) – Cel 5 „Efektywne świadczenie usług publicznych”, Kierunek interwencji 5.5 „Standaryzacja i zarządzanie usługami publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem technologii cyfrowych”, Działanie 5.5.2. „Nowoczesne zarządzanie usługami publicznymi”.

 

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej* do składania wniosków o przeprowadzenie procesu akredytacji.

 

Nabór przeprowadzany jest zgodnie z Regulaminem procesu akredytacji, stanowiącym załącznik do uchwały nr 6 Komitetu Akredytacyjnego z dn. 18 grudnia 2014 r.

 

Do złożenia wniosku uprawniona jest organizacja pozarządowa** lub partnerstwo/konsorcjum, którego liderem jest organizacja pozarządowa. W chwili złożenia wniosku, niezbędne jest spełnienie poniższych warunków:

 1. Posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej oraz realizacji usług wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w danym województwie*** (w przypadku partnerstwa/konsorcjum warunek ten musi być spełniony co najmniej przez lidera), lub
 2. Działanie od co najmniej 2 lat w danym województwie i dysponowanie kluczową kadrą (osobami mającymi pełnić funkcje animatorów, kluczowych doradców) z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej oraz realizacji usług wsparcia na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. Co najmniej 80% tych osób powinno mieć doświadczenie w działaniu na terenie danego województwa w zakresie świadczenia usług wsparcia ekonomii społecznej.

 

UWAGA:

Minister Pracy i Polityki Społecznej zastrzega sobie możliwość rozpatrzenia w ramach trwającego naboru wniosku złożonego także przez jednostkę samorządu terytorialnego lub podmiot komercyjny – w sytuacji, kiedy w ramach tego samego naboru w danym województwie nie został złożony wniosek o akredytację przez organizację pozarządową lub partnerstwo/konsorcjum, którego liderem jest organizacja pozarządowa spełniająca kryteria, o których mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu procesu akredytacji i/lub zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu procesu akredytacji (dostępność audytów alokowanych w danym województwie). Jednocześnie wniosek rozpatrywany w tym trybie musi dotyczyć OWES tworzonego w formie partnerstwa/konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej jeden podmiot reprezentujący każdy z sektorów (jednostka administracji publicznej, podmiot komercyjny, organizacja pozarządowa – które spełniają kryteria, o których mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu procesu akredytacji).

 

Nabór wniosków trwa 30 dni od momentu ogłoszenia, tj. do dnia 27 lutego 2015 r.

 

 

Wnioski należy składać po uprzednim zarejestrowaniu się za pośrednictwem portalu internetowego:

 

www.akses.crzl.gov.pl

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają:

 1. Tomasz Lipiński, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Tomasz.Lipinski@crzl.gov.pl, tel. 0-22 237-00-60.
 2. Jakub Schimanek, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Jakub.Schimanek@mpips.gov.pl, tel. 0-22 693-46-22.

  __________________________________________________________________________________________

* Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej rozumiane jako wyodrębnione jednostki podmiotu lub partnerstwa/konsorcjum podmiotów realizujące usługi wsparcia ekonomii społecznej w zakresie:

a) animacji i promocji ekonomii społecznej;

b) wsparcia powstawania nowych podmiotów ekonomii społecznej;

c) wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych;

d) nie działające dla osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na działania OWES.

 

** Przez organizację pozarządową, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), rozumie się: niebędąca jednostką sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, nie działająca w celu osiągnięcia zysku osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacja, stowarzyszenie. Na potrzeby AKSES do tego grona zalicza się także podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego: osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; spółdzielnie socjalne; spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

*** Kryterium może zostać wykazane poprzez udział w projekcie PO KL w Poddziałaniu 7.2.2. przy realizacji typów

wsparcia zgodnie ze standardem A.4.1. lub wykazanie doświadczenia w inny sposób.

 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania, dotyczące systemu AKSES.

POBIERZ PLIK

 

 

 

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich wszczęło postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego przeprowadzenie audytu akredytacyjnego w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją związaną z przetargiem dostępną na stronie CRZL. Poniżej zamieszczamy link.

http://crzl.gov.pl/wszczete-postepowania-na-zamowienia-publiczne/167-zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-szczegoly/3072-postepowanie-przetargowe-zpc-65-zswes-2014

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Logo Akses

Szanowni Państwo,

przekazujemy komplet zaktualizowanych dokumentów dotyczących akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej na okres 2014/2015. W związku z pracami Komitetu Akredytacyjnego, po szeregu spotkań konsultacyjnych z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej, modyfikacji poddano „Regulamin procesu akredytacji” – obowiązuje wersja przyjęta przez Komitet Akredytacyjny uchwałą nr 6 z dn. 18 grudnia 2014 r. i zatwierdzona przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w dniu 22 grudnia 2014 r. Zestaw standardów działania i usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej pozostaje w wersji niezmienionej, przyjętej przez Komitet Akredytacyjny uchwałą nr 3 z dn. 22 września 2014 r. i zatwierdzonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w dniu 1 października 2014 r.

Opublikowanie poniższych dokumentów nie jest tożsame z ogłoszeniem naboru wniosków o akredytację, który zostanie rozpoczęty w pierwszej połowie stycznia 2015 r. Informacja o otwarciu naboru zostanie przekazana w odrębnej wiadomości – na stronach www.pozytek.gov.pl, www.kces.pozytek.gov.pl oraz www.ekonomiaspoleczna.pl, a także w miarę możliwości za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

Tomasz Lipiński, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, tel. 022 237 00 60, Tomasz.Lipinski@crzl.gov.pl oraz Andrzej Radniecki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pożytku Publicznego, tel. 022 693 47 34, Andrzej.Radniecki@mpips.gov.pl.

Załączniki:

 1. Standardy działania i usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.
 2. Regulamin procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – rok 2014/2015.
 3. Formularz samooceny.
 4. Karta audytu oraz metodologia pomiaru wskaźników efektywnościowych.
 5. Wzór wniosku o akredytację.
 6. Alokacja audytów w ujęciu wojewódzkim.
 7. Regulamin korzystania z logotypu AKSES.
 8. Zarządzenie nr 13 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego ds. systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii Społecznej (ujednolicone).

 ___________________________________________________________________________

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Uwaga! Informacja dotycząca terminu ogłoszenia naboru wniosków do procesu akredytacji instytucji wsparcia ekonomii społecznej !

 W celu zapewnienia jakości usług wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, od końca 2014 r. będą one podlegały akredytacji w systemie AKSES (systemu akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej).

 Uprzejmie informujemy, iż nabór wniosków do akredytacji zostanie ogłoszony w II połowie grudnia 2014 r. lub
I połowie stycznia 2015 r. na serwisie dedykowanym akredytacji.
Uruchomienie serwisu do spraw akredytacji planujemy w grudniu br. o czym zostaniecie Państwo poinformowani.

 Wyboru wniosków do akredytacji dokonuje Komitet Akredytacyjny przy wsparciu MPiPS i Jednostki Akredytacyjnej. W 2015 r. na potrzeby akredytacji przeprowadzanej w ramach projektu Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej, rolę Jednostki Akredytacyjnej będą pełnić: Departament Pożytku Publicznego MPiPS oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

 W obecnej chwili aktualne informacje na temat akredytacji dostępne są na stronach www.pozytek.gov.pl i www.crzl.gov.pl

Dodatkowe pytania i wątpliwości dotyczące systemu AKSES można uzyskać w:

 1. Departamencie Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej,
  nr tel.: 0 22 693 47 34
 2. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, nr tel.: 022 237 00 60.

                                                                                                                                                                                   Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej, warunkiem dostępu do ubiegania się o środki publiczne przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w latach 2014-2020 jest pozytywne zakończenie procedury akredytacji, potwierdzone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Ponieważ zestaw standardów, jak i proces akredytacji zostały silnie ukierunkowane na ocenę jakości i efektywności wsparcia udzielanego przez OWES, uzależnienie finansowania ze środków publicznych od pozytywnego wyniku akredytacji, zapewni, że wsparcie będzie udzielane tylko tym OWES, które świadczą usługi o najwyższej jakości i których działania przynoszą wymierne  i trwałe efekty, m.in. zatrudnieniowe.

Pierwszy proces akredytacji zostanie przeprowadzony w IV kwartale 2014 r. w oparciu o zestaw standardów usług i działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Regulamin procesu akredytacji, które przekazujemy w załączeniu.
 W przygotowaniu tych dokumentów wzięli udział eksperci Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej (I etap - koncepcja systemu i standardy), a następnie Komitet Akredytacyjny działający przy ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego (II etap - weryfikacja i operacjonalizacja standardów, Regulamin). Zarówno zakres standardów, jak i Regulamin otrzymały akceptację Ministra Pracy i Polityki Społecznej, uzyskując status obowiązujących.

Na obecnym etapie istnieje możliwość przeprowadzenia 52 procesów akredytacji OWES. Z uwagi na powyższe, Komitet Akredytacyjny zarekomendował staranny dobór podmiotów, które spełniając kryteria dostępu, zostaną poddane weryfikacji zgodnie z Regulaminem. Za kluczowe uznano kryteria dotyczące:
· doświadczenia OWES w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej oraz realizacji usług wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w danym województwie;
· kadry posiadającej odpowiednie kompetencje i kwalifikacje;
· osiąganych dotychczas rezultatów (m. in. utworzonych i wspartych podmiotów ekonomii społecznej, a także ich trwałości, liczby utworzonych miejsc pracy).
Równie istotnym czynnikiem branym pod uwagę będzie także kontekst równomiernego rozłożenia terytorialnego OWES, z uwzględnieniem zapisów Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Regionalnych planów działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej.


Publikacja przedmiotowego materiału nie jest równoznaczna z ogłoszeniem naboru wniosków OWES o przeprowadzenie procedury akredytacji, które planowane jest na IV kwartał br. Informacja o ogłoszeniu naboru zostanie ogłoszona w odrębnej wiadomości.


Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zakresu standardów oraz zasad procedury akredytacji znajdują się w załączonych dokumentach. Na dodatkowe pytania i wątpliwości dotyczące systemu AKSES odpowiedzi udzielają:
1. Krajowe Centrum Ekonomii Społecznej, funkcjonujące w ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich: Tomasz Lipiński, nr tel.: 022 237 00 60, e-mail: Tomasz.Lipinski@crzl.gov.pl
2. Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej: Andrzej Radniecki, nr tel.: 0 22 693 47 34, e-mail: Andrzej.Radniecki@mpips.gov.pl


Będziemy także wdzięczni za upowszechnienie załączonych materiałów - w szczególności wśród obecnych i potencjalnych OWES, działających w Państwie regionie.

 

Uchwała nr 3 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 22 września 2014 r. w sprawie opinii Komitetu dotyczącej zakresy standardów usług i działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach systemu akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej AKSES.

Załącznik do uchwały nr 3 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 22 września 2014 r.

Uchwała nr 4 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 22 września 2014 r. w sprawie opinii Komitetu dotyczącej Regulaminu procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - rok 2014.

Załącznik do uchwały nr 4 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 22 września 2014 r.

Data utworzenia: 2014-10-02 12:08:14 ; data modyfikacji: 2023-01-24 14:23:45 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy