Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Rekomendacje Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dot. sposowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne to jeden z najistotniejszych instrumentów kreowania polityk publicznych opartych o zasadę zrównoważonego rozwoju, co znalazło odzwierciedlenie w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (cel szczegółowy nr II: Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony oraz cel szczegółowy nr III: Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu gospodarczemu i społecznemu), a także Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia solidarności społecznej (Obszar I. Solidarna wspólnota lokalna).

Zachęcamy do zapoznania się z REKOMENDACJAMI Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącymi stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

>>>Rekomendacje_pdf<<<          >>>Rekomendacje_doc<<<

Data utworzenia: 2017-05-08 15:45:27 ; data modyfikacji: 2019-03-22 12:08:22 przez: Filip Kołodziejski

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikacją "Stosowanie klauzul społecznych oraz społecznych kryteriów ocen". Podręcznik będzie pomocny zamawiającym i potencjalnym wykonawcom w realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Specjaliści projektu Społecznie przede wszystkim wskazali w podręczniku takie rozwiązania jak możliwość dzielenia zamówienia na części, dopuszczenie składania ofert częściowych oraz stosowanie dialogu technicznego (procedura służąca wyjaśnianiu wątpliwości jeszcze przed rozpoczęciem postępowania).
 
Bardzo ważną część publikacji stanowi opis stosowania klauzul – zawierający szczegółowe wskazania jakie klauzule i w jaki sposób  można w postępowaniu zastosować.   
Wśród nich:
Zamówienia zastrzeżone (art. 22 ust. 2 i ust. 2a PZP);
Aspekty społeczne związane z realizacją zamówień (art. 29 ust. 4 PZP) w tym wymagania dotyczące treści SIWZ (art. 36 ust. 2 pkt 9 PZP);
Udzielanie zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi;
Aspekty społeczne jako kryteria oceny ofert.
 
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.
Data utworzenia: 2017-05-08 15:45:27 ; data modyfikacji: 2019-03-22 12:08:22 przez: Filip Kołodziejski

Szanowni Państwo,

W ramach realizacji projektu „Społecznie przede wszystkim! Usługi społeczne w rękach podmiotów ekonomii społecznej – efektywne mechanizmy zlecania na bazie doświadczeń zagranicznych jednostek samorządu terytorialnego” przygotowane zostało opracowanie dotyczące wybranych zagadnień prawnych związanych ze stosowaniem fakultatywnych klauzul społecznych oraz społecznych kryteriów oceny ofert przez jednostki samorządu terytorialnego. Jest to materiał, który posłuży samorządom oraz Podmiotom Ekonomii Społecznej jako wsparcie w procesie testowania w praktyce dostępnych w ramach polskiego systemu prawnego metod realizacji zamówień publicznych z wykorzystaniem aspektów społecznych.

Opracowanie zostało przygotowane przez zespół ekspertów z zakresu prawa, zamówień publicznych i ekonomii społecznej i zostało skonsultowane przez Podmioty Ekonomii Społecznej. Jednocześnie chcielibyśmy dołożyć wszelkich starań, aby rozwiązanie, które będziemy testować było zgodne z interpretacjami wszystkich instytucji, dlatego bardzo ważna jest dla nas także Państwa opinia w tej sprawie.

Będziemy wdzięczni za przekazanie uwag na adres e-mail: przemyslaw.piechocki@gmail.com, do dnia 14 lipca 2017 r.

>>>MATERIAŁ DO TESTOWANIA<<<

 

Data utworzenia: 2017-05-08 15:45:27 ; data modyfikacji: 2019-03-22 12:08:22 przez: Filip Kołodziejski

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych realizuje projekt pn. Społecznie przede wszystkim! Usługi społeczne w rękach podmiotów ekonomii społecznej - efektywne mechanizmy zlecania na bazie doświadczeń zagranicznych jednostek samorządu terytorialnego. Projet realizowany jest w ramach Działania 4.3 POWER. 

Celem projektu jest zwiększenie liczby usług publicznych, których świadczenie leży w zakresie zadań własnych JST. 

W ramach działach projektowych zakłada się wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie realizacji polityk publicznych powstałych w wyniku współpracy z partnerami francuskimi w temacie zakładającym zwiększenie liczby usług społecznych świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej. 

Projekt jest realizowany od września 2016 roku do lutego 2018 roku, poszczególne etapy będą przebiegały w następujący sposób:
  1. Zbadanie praktyki stosowania prawa dotyczącego zlecania usług społecznych i użyteczności publicznej przez JST/administrację publiczną podmiotom ekonomii społecznej w wybranych krajach UE. Wyszukanie najbardziej efektywnych rozwiązań.
  2. Raport na temat stanu wdrożenia Dyrektyw UE dotyczących stosowania aspektów społecznych w zamówieniach  publicznych (etap legislacyjny/wdrożenie w samorządach), analiza przepisów polskich, w tym dotyczących zamówień publicznych, klauzul społecznych, zapisów w KPRES, dotyczących zlecania usług społecznych przez samorządy, analiza stanu rzeczywistego – wskazanie czynników negatywnych, niedostosowania prawa do rzeczywistych praktyk oraz znamiennych rozbieżności w interpretacji prawa..
  3. Testowanie zaadaptowanego rozwiązania w polskim środowisku w branżach usług: opiekuńczych, zdrowotnych, utrzymania czystości – wybór reprezentatywnej dla całego kraju grupy docelowej, ocena wyników testowania.
  4. Analiza efektów testowania, przygotowanie raportu.
  5. Opracowanie ostatecznej wersji modelu włączania podmiotów ekonomii społecznej w realizację ustawowych zadań samorządów w zakresie świadczenia usług społecznych,  których świadczenie leży w zakresie zadań własnych JST, w tym możliwości replikowania tych rozwiązań w całym kraju. Przygotowanie instrukcji stosowania nowego rozwiązania.
  6. Upowszechnienie wypracowanych rozwiązań i wdrożenie ich do polityki społecznej, prawa polskiego.
  7. Wypracowanie rekomendacji dla użytkowników w celu zapewnienia trwałości stosowania wdrożonych rozwiązań. Przygotowanie Rekomendacji MRPiPS do stosowania przez wszystkie samorządy w Polsce, przygotowanie projektu nowelizacji PZP (potwierdzenie rozwiązania wypracowanego w ramach projektu).


Data utworzenia: 2017-05-08 15:45:27 ; data modyfikacji: 2019-03-22 12:08:22 przez: Filip Kołodziejski

Tagi:

Polecamy