Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

IV. OGŁOSZENIE O WYNIKACH GŁOSOWANIA

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza wyniki głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 (KM RPO WSL).

W głosowaniu na przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji taką samą liczbę głosów (29 głosów) uzyskali:

 • Piotr Bańczyk, jako członek oraz Ewa Muszczak, jako zastępca                
 • Norbert Galla, jako członek oraz Krystyna Gwizdoń, jako zastępca   

   Zgodnie z pkt. 7.6 Ordynacji wyborczej - "Jeżeli kilku kandydatów w ramach jednej listy, o której mowa w pkt. 6.5, otrzymało taką samą liczbę głosów oraz ze względu na liczbę głosów powinni oni otrzymać rekomendacje, a ze względu na liczbę miejsc przewidzianych przez instytucję zarządzającą dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w danym obszarze tematycznym nie ma możliwości powołania do komitetu wszystkich tych kandydatów, Rada Działalności Pożytku Publicznego lub Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego decyduje o tym, któremu spośród tych kandydatów udzielić rekomendacji." 

Zachęcamy do zapoznania się z listą wszystkich oddanych głosów.

Lista oddanych głosów RPO WSL

Zgodnie z pkt. 6.18 ordynacji wyborczej, Komisja Wyborcza zweryfikowała, czy karty do głosowania:

 • zostały przesłane w terminie,
 • zawierają kompletne dane organizacji pozarządowej,
 • zostały podpisane.

W przypadku zastrzeżeń do wyników głosowania lub do weryfikacji przeprowadzonej przez Komisję Wyborczą prosimy o zgłaszanie pocztą elektroniczną protestów na adres: protest.pows@mpips.gov.pl

Protesty można przesyłać do 15 stycznia 2015 r.

Data utworzenia: 2014-11-06 19:14:14 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2014-11-07 16:25:29 przez: Jakub Szewczyk

III. Głosowanie

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza rozpoczęcie głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 (KM RPO WSL)

Z uwagi na niewielką liczbę zgłoszeń głosowanie obejmuje jedynie wybór przedstawicieli organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji.

W KM RPO WSL przewidziano 1 miejsce dla wyżej wymienionego obszaru.

W przypadku pozostałych obszarów tematycznych, na które nie wpłynęły żadne zgłoszenia lub liczba zgłoszeń pozytywnie zweryfikowanych jest niższa lub równa liczbie przewidzianych  miejsc w komitecie, Rada Działalności Pożytku Publicznego wskaże instytucji zarządzającej kandydatów bez wcześniejszego głosowania.

Głosowanie odbywa się poprzez pobranie, wypełnienie, podpisanie, zeskanowanie i odesłanie karty wyborczej na adres glosowanie.pows@mpips.gov.pl

Prosimy o wpisanie w treści wiadomości: nazwy organizacji, siedziby i numeru rejestru organizacji oddającej głos.

Głosowanie kończy się o godz. 23:59 dnia 29 grudnia 2014 r.

Spis kandydatów obejmuje wszystkie przyjęte przez Komisję Wyborczą zgłoszenia (załącznik nr 1). Szczegółowe informacje nt. kandydatów zamieszczone zostały na stronie internetowej w pkt. II LISTA ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW, gdzie udostępnione zostały formularze zgłoszeniowe wszystkich kandydatów.

Serdecznie zachęcamy do udziału w głosowaniu.

 <<lista kandydatów<<

<<karta do głosowania<<

 Procedura głosowania na członka oraz zastępcę członka KM PO 2014-2020
(Rozdział 6 Ordynacji)

Na karcie do głosowania kandydaci są uszeregowani alfabetycznie, wg. nazwisk osób ubiegających się o stanowisko członka komitetu na odrębnych listach dla każdego z typów miejsc przewidzianych w pkt. 3.5 Ordynacji.

Organizacja pozarządowa posiadająca czynne prawo wyborcze może oddać jeden głos na kandydata z każdej listy. Oddanie głosu polega na postawieniu znaku „X” przy imieniu i nazwisku kandydata.

Kartę do głosowania można wypełnić poprzez:

a) pobranie i edycję pliku zawierającego kartę do głosowania a następnie wydrukowanie i podpisanie karty do głosowania;

b) pobranie, wydrukowanie i odręczne wypełnienie oraz podpisanie karty do głosowania.

Wypełnioną i podpisaną Kartę do głosowania należy zeskanować i przesłać na wskazany w ogłoszeniu adres poczty elektronicznej.

Czynne prawo wyborcze w wyborach do komitetu monitorującego regionalny program operacyjny przysługuje:

a) organizacji pozarządowej, której siedziba znajduje się na terenie województwa objętego regionalnym programem operacyjnym ;

b) wpisanemu do KRS, nieposiadającemu osobowości prawnej oddziałowi terenowemu organizacji pozarządowej, o ile siedziba oddziału terenowego mieści się na terenie województwa objętego regionalnym programem operacyjnym – w przypadku organizacji pozarządowej, której siedziba znajduje się poza terenem województwa.

W przypadku organizacji pozarządowej, której dane nie są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym, konieczne jest przesłanie, wraz z Kartą do głosowania, zeskanowanego dokumentu potwierdzającego osobowość prawną, zawierającego informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób upoważnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby.

Odział terenowy organizacji pozarządowej, o którym mowa w pkt. 2.2 lit. b Ordynacji, wraz z Kartą do głosowania przesyła zeskanowany dokument zawierający informacje na temat osób upoważnionych do reprezentowania.

 

UWAGA!

W wyborach do komitetu monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 czynne prawo wyborcze przysługuje:

 • Organizacjom pozarządowym, których siedziba mieści się na terenie województwa śląskiego.
 • Federacjom (o których mowa w pkt. 1.2 lit h ordynacji wyborczej), których siedziba mieści się na terenie województwa śląskiego.
 • Nieposiadającym osobowości prawnej oddziałom terenowym organizacji pozarządowych o ile są wpisane do KRS (rubryka 3) a ich siedziba mieści się na terenie województwa śląskiego.

Głosy oddane przez inne podmioty będą odrzucane.

 

Głos oddany przez oddział nieposiadający osobowości prawnej wyczerpuje limit głosów dostępny dla organizacji pozarządowej w ramach wyborów do KM RPO WSL. Oznacza to, że inne nieposiadające osobowości prawnej oddziały tej samej organizacji nie mogą oddawać kolejnych głosów.

 

Jeżeli na terenie województwa śląskiego działa kilka  nieposiadających osobowości prawnej oddziałów terenowych organizacji pozarządowej mogą one udzielać poparcia kandydatom w taki sposób, iż daną kandydaturę popierać może tylko jedenoddział terenowy, natomiast różne oddziały terenowe popierać mogą różnych kandydatów.

 

Uprzejmie informujemy, że w przewidzianym terminie na zgłaszanie protestów do nadesłanych zgłoszeń lub do weryfikacji przeprowadzonej przez Komisję Wyborczą wpłynął 1 protest. Komisja Wyborcza nie zdecydowała się na jego uwzględnienie.

>>protest<<

>>uzasadnienie<<

Data utworzenia: 2014-11-06 19:14:14 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2014-11-07 16:25:29 przez: Jakub Szewczyk

II. Lista Zgłoszonych Kandydatów

Rada Działalności Pożytku Publicznego informuje, iż 20 listopada upłynął termin na zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 (KM RPO WSL). W terminie spłynęło 7 zgłoszeń.

Zgodnie z pkt. 5.19 ordynacji wyborczej, Komisja Wyborcza zweryfikowała, czy:

 • Zgłoszenie zostało przesłane w terminie oznaczonym w ogłoszeniu o naborze kandydatów;
 • Kandydat uzyskał poparcie wymaganej liczby organizacji (komisja badała jedynie liczbę organizacji, oraz formę prawną organizacji wskazaną w formularzu zgłoszeniowym lub deklaracji poparcia, nie weryfikowano zgodności z rejestrem);
 • organizacja zgłaszająca kandydata posiada czynne prawo wyborcze;
 • kandydat złożył stosowne oświadczenia.

W przypadku kandydatów na miejsce dla przedstawiciela federacji oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony środowiska zweryfikowano także, czy podmiot zgłaszający spełnia wymagania określone w ordynacji wyborczej (pkt. 5.5).

Badano również zgodność przesłanego zgłoszenia z innymi wymaganiami określonymi w ordynacji wyborczej.

Poniżej zestawienie kandydatów zgłoszonych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 wraz z informacją o wyniku oceny formalnej.

lista zgłoszonych kandydatów wraz z wynikami weryfikacji

Zapraszamy także do zapoznania się z informacjami zawartymi w formularzach zgłoszeniowych. Z dokumentów tych usunięto dane teleadresowe kandydatów.

Miejsce w komitecie monitorującym

Zgłoszenia przyjęte

Zgłoszenia odrzucone

Zgłoszenia wymagające uzupełnienia

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

Dębski Sławomir/ Szotek Szymon

 

WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, RÓWNOŚĆ SZANS PŁCI, RÓWNOŚĆ SZANS I NIEDYSKRYMINACJA

Bańczyk Piotr/ Muszczak Ewa

Galla Norbert/ Gwizdoń Krystyna

Szelest Anna/ Janas Jerzy

 

 

edukacja w szczególności w kontekście poprawy jakości kształcenia, dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy, wzrostu udziału w kształceniu osób dorosłych, a zwłaszcza grup niedoreprezentowanych

 

Pytasz Ewa/ Smala Marcin

Wilczak Bartosz/ Śmigasiewicz Łukasz

 

FEDERACJA

Kruczek Anna /Skowron Arkadiusz

 

 

 

W przypadku zastrzeżeń do nadesłanych zgłoszeń lub do weryfikacji przeprowadzonej przez Komisję Wyborczą prosimy o zgłaszanie pocztą elektroniczną protestów na adres protest.pows@mpips.gov.pl

Protesty można przesyłać do 1 grudnia 2014 r.

Data utworzenia: 2014-11-06 19:14:14 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2014-11-07 16:25:29 przez: Jakub Szewczyk

I. ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

Zgodnie z art. 14 ust. 9 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146), jeżeli w danym województwie nie utworzono Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, instytucja zarządzająca występuje do Rady Działalności Pożytku Publicznego w celu przeprowadzenia wyborów do komitetu monitorującego regionalny program operacyjny.

W związku z powyższym Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 (KM RPO WSL)

Liczba dostępnych miejsc w KM RPO WSL dla reprezentantów organizacji pozarządowych wynosi sześć:

a) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

b) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans
i niedyskryminacji;

c) jedno dla przedstawiciela federacji;

d) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz przedsiębiorczości, działalności B + R, transferu technologii i wiedzy, infrastruktury badawczo-rozwojowej i innowacji;

e) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz edukacji w szczególności w kontekście poprawy jakości kształcenia, dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy, wzrostu udziału w kształceniu osób dorosłych, a zwłaszcza grup niedoreprezentowanych;

f) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony zdrowia, w szczególności w kontekście tworzenia i realizacji programów profilaktycznych, których celem jest wydłużenie czasu aktywności zawodowej oraz ograniczenie wyłączania osób z rynku pracy z powodów zdrowotnych.

Zgłoszenia kandydatów na członka oraz zastępcę członka KM należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz przesłanie skanu ww. formularza wraz z wersją edytowalną dokumentu (najlepiej dokument WORD, plik z rozszerzeniem .doc lub .docx) na adresy: jakub.szewczyk@mpips.gov.pl; marta.szymczyk@mpips.gov.pl

Termin na zgłaszanie kandydatów upływa  z dniem 20 listopada 2014

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń.

>>>załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy<<<

>>>załącznik nr 2 Oświadczenie podmiotu udzielającego poparcia<<<

 

 

Procedura zgłaszania kandydata na członka oraz zastępcę członka KM PO 2014-2020 (Rozdział 5 Ordynacji)

Organizacja pozarządowa zgłasza kandydata na członka oraz zastępcę członka Komitetu Monitorującego  za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Przewidziano wspólny formularz zgłoszeniowy dla członka oraz zastępcy członka KM.

W formularzu zgłoszeniowym:

 • pkt. 2-6 – wypełnia kandydat na członka KM,
 • pkt. 7-10 – wypełnia kandydat na zastępcę członka KM,
 • pkt. 11-14– wypełnia organizacja pozarządowa zgłaszająca kandydatów,
 • pkt. 15 – wypełniają podmioty udzielające poparcia,
 • pkt. 16 – fakultatywnie wypełnia kandydat na członka KM
 • pkt. 17 – fakultatywnie wypełnia kandydat na członka KM reprezentujący organizację pozarządową działającą na rzecz ochrony środowiska
 • pkt. 18 – fakultatywnie wypełnia kandydat na zastępcę członka KM reprezentujący organizację pozarządową działającą na rzecz ochrony środowiska.

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy powinien zostać zeskanowany i przesłany na wskazane adresy poczty elektronicznej.

Kandydat na członka oraz zastępcę członka KM musi uzyskać poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych, którym przysługuje czynne prawo wyborcze do danego komitetu lub co najmniej jednej federacji.

UWAGA!

W wyborach do komitetu monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 czynne prawo wyborcze przysługuje:

 • Organizacjom pozarządowym, których siedziba mieści się na terenie województwa śląskiego.
 • Federacjom (o których mowa w pkt. 1.2 lit h ordynacji wyborczej), których siedziba mieści się na terenie województwa śląskiego.
 • Nieposiadającym osobowości prawnej oddziałom terenowym organizacji pozarządowych o ile są wpisane do KRS (rubryka 3) a ich siedziba mieści się na terenie województwa śląskiego.

Kandydatury zgłoszone przez inne podmioty lub takie, którym nie udzielono wymaganego poparcia przez organizacje pozarządowe których siedziba mieści się na terenie województwa śląskiego będą odrzucane.

 

Zgłoszenie kandydata przez oddział nieposiadający osobowości prawnej wyczerpuje limit zgłoszeń dostępny dla organizacji pozarządowej w ramach wyborów do KM RPO WSL. Oznacza to, że inne nieposiadające osobowości prawnej oddziały tej samej organizacji nie mogą zgłaszać kolejnych kandydatów.

 

Jeżeli na terenie województwa śląskiego działa kilka  nieposiadających osobowości prawnej oddziałów terenowych organizacji pozarządowej mogą one udzielać poparcia kandydatom w taki sposób, iż daną kandydaturę popierać może tylko jeden oddział terenowy, natomiast różne oddziały terenowe popierać mogą różnych kandydatów.

 

Poparcie udzielane przez organizacje pozarządowe lub federacje może zostać wyrażone w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym (pkt. 15 formularza) lub za pomocą oświadczenia podmiotu udzielającego poparcia kandydatowi na przedstawiciela organizacji pozarządowych
w komitecie monitorującym (załącznik nr 2).

W przypadku organizacji pozarządowej, której dane nie są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym, niezbędne jest przesłanie, wraz z formularzem zgłoszeniowym, zeskanowanego dokumentu potwierdzającego osobowość prawną, zawierającego informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób upoważnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby.

Zgłoszenia przesłane po terminie, zgłoszenia nieczytelne lub złożone w niewłaściwej formie nie będą rozpatrywane.

Data utworzenia: 2014-11-06 19:14:14 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2014-11-07 16:25:29 przez: Jakub Szewczyk

Tagi:

Polecamy