Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

IV OGŁOSZENIE O WYNIKACH GŁOSOWANIA

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza wyniki głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (KM RPO WD).

W głosowaniu na przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans i niedyskryminacji, reprezentującego organizację działającą na rzecz osób niepełnosprawnych największą liczbę głosów uzyskała Pani Alicja Szatkowska (zastępca: Pan Jakub Turański)

W głosowaniu na przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz federacji organizacji pozarządowych największą liczbę głosów uzyskał Pan Arkadiusz Czocher (zastępca: Pani Maria Lewandowska – Mika)

W głosowaniu na przedstawiciela organizacji pozarządowej właściwej ze względu na jeden z rodzajów działalności objętej programem operacyjnym tj. z obszaru tematyki odnawialnych źródeł energii największą liczbę głosów uzyskał Pan Krzysztof Smolnicki (zastępca: Violetta Sołtysik)

W głosowaniu na przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania równości szans płci reprezentowanego przez organizację działającą na rzecz równouprawnienia kobiet największą liczbę głosów uzyskała Pani Grażyna Gajda (zastępca: Pan Radosław Gawlik)

 

Zachęcamy do zapoznania się z listą wszystkich oddanych głosów.

>>>Lista oddanych głosów RPO WD<<<

Zgodnie z pkt. 6.18 ordynacji wyborczej, Komisja Wyborcza zweryfikowała, czy karty do głosowania:

 • zostały przesłane w terminie,
 • zawierają kompletne dane organizacji pozarządowej,
 • zostały podpisane.

W przypadku zastrzeżeń do wyników głosowania lub do weryfikacji przeprowadzonej przez Komisję Wyborczą prosimy o zgłaszanie pocztą elektroniczną protestów na adres: protest.pows@mpips.gov.pl

Protesty można przesyłać do 3 marca 2015 r.

 


Data utworzenia: 2014-12-22 11:15:15 przez: Marta Szymczyk

III. GŁOSOWANIE

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza rozpoczęcie głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (KM RPO WD)

Głosowanie obejmuje wybór  przedstawicieli organizacji pozarządowej działającej:

 • na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans i niedyskryminacji, reprezentującego organizację działającą na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • federacji organizacji pozarządowych;
 • na rzecz organizacji  właściwej ze względu na jeden z rodzajów działalności objętej programem operacyjnym tj. z obszaru tematyki odnawialnych źródeł energii;
 • na rzecz promowania równości szans płci reprezentowanego przez organizację działającą na rzecz równouprawnienia kobiet.

W KM RPO WD przewidziano 1 miejsce dla wyżej wymienionego obszaru.

W przypadku pozostałych obszarów tematycznych, na które nie wpłynęły żadne zgłoszenia lub liczba zgłoszeń pozytywnie zweryfikowanych jest niższa lub równa liczbie przewidzianych  miejsc w komitecie, Rada Działalności Pożytku Publicznego wskaże instytucji zarządzającej kandydatów bez wcześniejszego głosowania.

Głosowanie odbywa się poprzez pobranie, wypełnienie, podpisanie, zeskanowanie i odesłanie karty wyborczej na adres glosowanie.pows@mpips.gov.pl

Prosimy o wpisanie w treści wiadomości: nazwy organizacji, siedziby i numeru rejestru organizacji oddającej głos.

Głosowanie kończy się o godz. 23:59 dnia 5 lutego 2015 r.

Spis kandydatów obejmuje wszystkie przyjęte przez Komisję Wyborczą zgłoszenia (załącznik nr 1). Szczegółowe informacje nt. kandydatów zamieszczone zostały na stronie internetowej w pkt. II LISTA ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW, gdzie udostępnione zostały formularze zgłoszeniowe wszystkich kandydatów.

Serdecznie zachęcamy do udziału w głosowaniu.

 

<<załącznik nr 1 spis kandydató<<

<<załącznik nr 2 karta do głosowania<<

 

  

Procedura głosowania na członka oraz zastępcę członka KM PO 2014-2020
(Rozdział 6 Ordynacji)

Na karcie do głosowania kandydaci są uszeregowani alfabetycznie, wg. nazwisk osób ubiegających się o stanowisko członka komitetu na odrębnych listach dla każdego z typów miejsc przewidzianych w pkt. 3.5 Ordynacji.

Organizacja pozarządowa posiadająca czynne prawo wyborcze może oddać jeden głos na kandydata z każdej listy. Oddanie głosu polega na postawieniu znaku „X” przy imieniu i nazwisku kandydata.

Kartę do głosowania można wypełnić poprzez:

a)      pobranie i edycję pliku zawierającego kartę do głosowania a następnie wydrukowanie i podpisanie karty do głosowania;

b)      pobranie, wydrukowanie i odręczne wypełnienie oraz podpisanie karty do głosowania.

Wypełnioną i podpisaną Kartę do głosowania należy zeskanować i przesłać na wskazany w ogłoszeniu adres poczty elektronicznej.

Czynne prawo wyborcze w wyborach do komitetu monitorującego regionalny program operacyjny przysługuje:

a)      organizacji pozarządowej, której siedziba znajduje się na terenie województwa objętego regionalnym programem operacyjnym ;

b)      wpisanemu do KRS, nieposiadającemu osobowości prawnej oddziałowi terenowemu organizacji pozarządowej, o ile siedziba oddziału terenowego mieści się na terenie województwa objętego regionalnym programem operacyjnym – w przypadku organizacji pozarządowej, której siedziba znajduje się poza terenem województwa.

W przypadku organizacji pozarządowej, której dane nie są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym, konieczne jest przesłanie, wraz z Kartą do głosowania, zeskanowanego dokumentu potwierdzającego osobowość prawną, zawierającego informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób upoważnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby.

Odział terenowy organizacji pozarządowej, o którym mowa w pkt. 2.2 lit. b Ordynacji, wraz z Kartą do głosowania przesyła zeskanowany dokument zawierający informacje na temat osób upoważnionych do reprezentowania.

UWAGA!

W wyborach do komitetu monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa dolnośląskiego 2014-2020 czynne prawo wyborcze przysługuje:

 • Organizacjom pozarządowym, których siedziba mieści się na terenie województwa dolnośląskiego.
 • Federacjom (o których mowa w pkt. 1.2 lit h ordynacji wyborczej), których siedziba mieści się na terenie województwa dolnośląskiego.
 • Nieposiadającym osobowości prawnej oddziałom terenowym organizacji pozarządowych o ile są wpisane do KRS (rubryka 3) a ich siedziba mieści się na terenie województwa dolnośląskiego.

Głosy oddane przez inne podmioty będą odrzucane.

Głos oddany przez oddział nieposiadający osobowości prawnej wyczerpuje limit głosów dostępny dla organizacji pozarządowej w ramach wyborów do KM RPO WD. Oznacza to, że inne nieposiadające osobowości prawnej oddziały tej samej organizacji nie mogą oddawać kolejnych głosów.

 

Uprzejmie informujemy, że nie zgłoszono żadnych protestów dotyczących zgłoszeń oraz ich weryfikacji.

Data utworzenia: 2014-12-22 11:15:15 przez: Marta Szymczyk

II. Lista Zgłoszonych Kandydatów

Rada Działalności Pożytku Publicznego informuje, iż 8 stycznia upłynął termin na zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (KM RPO WD). W terminie spłynęło 15 zgłoszeń.

Zgodnie z pkt. 5.19 ordynacji wyborczej, Komisja Wyborcza zweryfikowała, czy:

 • Zgłoszenie zostało przesłane w terminie oznaczonym w ogłoszeniu o naborze kandydatów;
 • Kandydat uzyskał poparcie wymaganej liczby organizacji (komisja badała jedynie liczbę organizacji, oraz formę prawną organizacji wskazaną w formularzu zgłoszeniowym lub deklaracji poparcia, nie weryfikowano zgodności z rejestrem);
 • organizacja zgłaszająca kandydata posiada czynne prawo wyborcze;
 • kandydat złożył stosowne oświadczenia.

W przypadku kandydatów na miejsce dla przedstawiciela federacji oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony środowiska zweryfikowano także, czy podmiot zgłaszający spełnia wymagania określone w ordynacji wyborczej (pkt. 5.5).

Badano również zgodność przesłanego zgłoszenia z innymi wymaganiami określonymi w ordynacji wyborczej.

Poniżej zestawienie kandydatów zgłoszonych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 wraz z informacją o wyniku oceny formalnej.

>>>lista zgłoszonych kandydatów RPO WD 2014-2020>>>

Zapraszamy także do zapoznania się z informacjami zawartymi w formularzach zgłoszeniowych. Z dokumentów tych usunięto dane teleadresowe kandydatów.

Miejsce w komitecie monitorującym

Zgłoszenia przyjęte

Zgłoszenia odrzucone

Ochrona środowiska

Stanowski Tomasz/ Krukowska-Szopa Irena

 

Promowanie włączenia społecznego, równości szans i niedyskryminacji, reprezentującego organizację działającą na rzecz osób niepełnosprawnych

Kołodziej Mariusz/ Matijczak
Katarzyna

Puławska-Rodzik Anna/ Franczak
Małgorzata

Szatkowska Alicja/ Turański Jakub

Dudzik Leszek/ Karasiński Jacek

 

Federacja organizacji pozarządowych

Czocher Arkadiusz/ Lewandowska - Mika Maria

Goetz Dorota/ Antoniewicz Paweł

 

Odnawialne źródła energii

Domagała Marcin/ Pilniak Agnieszka

Smolnicki Krzysztof/ Sołtysik Violetta

Sobański Ryszard/ Socha Mirosław

Promowanie równości szans płci reprezentowanego przez organizację działającą na rzecz równouprawnienia kobiet

Gajda Grażyna/ Gawlik Radosław

Hamera Mirosława/ Matuszko Zenon

Jankowski Mirosław/ Sitarz-Plezia Magdalena

Beno Izabela/ Seweryn-Stwarz Dorota

Kwaśnik Wiesława

 

W przypadku zastrzeżeń do nadesłanych zgłoszeń lub do weryfikacji przeprowadzonej przez Komisję Wyborczą prosimy o zgłaszanie pocztą elektroniczną protestów na adres protest.pows@mpips.gov.pl

Protesty można przesyłać do  21 stycznia 2015 r.

Data utworzenia: 2014-12-22 11:15:15 przez: Marta Szymczyk

Przedłużenie terminu na zgłaszanie kandydatów

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na okres świąteczny oraz dużą liczbę dni wolnych od pracy termin na zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (KM RPO WD) ulega przedłużeniu do dnia 8 stycznia 2015 r. (do godz. 23:59)

Data utworzenia: 2014-12-22 11:15:15 przez: Marta Szymczyk

I. ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

Zgodnie z art. 14 ust. 9 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146), jeżeli w danym województwie nie utworzono Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, instytucja zarządzająca występuje do Rady Działalności Pożytku Publicznego w celu przeprowadzenia wyborów do komitetu monitorującego regionalny program operacyjny.

W związku z powyższym Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (KM RPO WD)

Liczba dostępnych miejsc w KM RPO WSL dla reprezentantów organizacji pozarządowych wynosi pięć:

a) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

b) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans
i niedyskryminacji, reprezentującego organizację działającą na rzecz osób niepełnosprawnych;

c) jedno dla przedstawiciela federacji organizacji pozarządowych;

d) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej właściwej ze względu na jeden z rodzajów działalności objętej programem operacyjnym tj. z obszaru tematyki odnawialnych źródeł energii;

e) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania równości szans płci reprezentowanego przez organizację działającą na rzecz równouprawnienia kobiet;

Zgłoszenia kandydatów na członka oraz zastępcę członka KM należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz przesłanie skanu ww. formularza wraz z wersją edytowalną dokumentu (najlepiej dokument WORD, plik z rozszerzeniem .doc lub .docx) na adresy: jakub.szewczyk@mpips.gov.pl; marta.szymczyk@mpips.gov.pl

Termin na zgłaszanie kandydatów upływa  z dniem 5 stycznia 2015 r.

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń.

>>załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy<<

>>załącznik nr 2 Oświadczenie podmiotu udzielającego poparcia<<

 

 Procedura zgłaszania kandydata na członka oraz zastępcę członka KM PO 2014-2020 (Rozdział 5 Ordynacji)

Organizacja pozarządowa zgłasza kandydata na członka oraz zastępcę członka Komitetu Monitorującego  za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Przewidziano wspólny formularz zgłoszeniowy dla członka oraz zastępcy członka KM.

W formularzu zgłoszeniowym:

 • pkt. 2-6 – wypełnia kandydat na członka KM,
 • pkt. 7-10 – wypełnia kandydat na zastępcę członka KM,
 • pkt. 11-14– wypełnia organizacja pozarządowa zgłaszająca kandydatów,
 • pkt. 15 – wypełniają podmioty udzielające poparcia,
 • pkt. 16 – fakultatywnie wypełnia kandydat na członka KM
 • pkt. 17 – fakultatywnie wypełnia kandydat na członka KM reprezentujący organizację pozarządową działającą na rzecz ochrony środowiska
 • pkt. 18 – fakultatywnie wypełnia kandydat na zastępcę członka KM reprezentujący organizację pozarządową działającą na rzecz ochrony środowiska.

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy powinien zostać zeskanowany i przesłany na wskazane adresy poczty elektronicznej.

Kandydat na członka oraz zastępcę członka KM musi uzyskać poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych, którym przysługuje czynne prawo wyborcze do danego komitetu lub co najmniej jednej federacji.


UWAGA!

W wyborach do komitetu monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 czynne prawo wyborcze przysługuje:

 • Organizacjom pozarządowym, których siedziba mieści się na terenie województwa dolnośląskiego.
 • Federacjom (o których mowa w pkt. 1.2 lit h ordynacji wyborczej), których siedziba mieści się na terenie województwa dolnośląskiego.
 • Nieposiadającym osobowości prawnej oddziałom terenowym organizacji pozarządowych o ile są wpisane do KRS (rubryka 3) a ich siedziba mieści się na terenie województwa dolnośląskiego.

Kandydatury zgłoszone przez inne podmioty lub takie, którym nie udzielono wymaganego poparcia przez organizacje pozarządowe których siedziba mieści się na terenie województwa dolnośląskiego będą odrzucane.

 

Zgłoszenie kandydata przez oddział nieposiadający osobowości prawnej wyczerpuje limit zgłoszeń dostępny dla organizacji pozarządowej w ramach wyborów do KM RPO WD. Oznacza to, że inne nieposiadające osobowości prawnej oddziały tej samej organizacji nie mogą zgłaszać kolejnych kandydatów.

 

Jeżeli na terenie województwa dolnośląskiego działa kilka  nieposiadających osobowości prawnej oddziałów terenowych organizacji pozarządowej mogą one udzielać poparcia kandydatom w taki sposób, iż daną kandydaturę popierać może tylko jeden oddział terenowy, natomiast różne oddziały terenowe popierać mogą różnych kandydatów.

 

Poparcie udzielane przez organizacje pozarządowe lub federacje może zostać wyrażone w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym (pkt. 15 formularza) lub za pomocą oświadczenia podmiotu udzielającego poparcia kandydatowi na przedstawiciela organizacji pozarządowych w komitecie monitorującym (załącznik nr 2).

W przypadku organizacji pozarządowej, której dane nie są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym, niezbędne jest przesłanie, wraz z formularzem zgłoszeniowym, zeskanowanego dokumentu potwierdzającego osobowość prawną, zawierającego informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób upoważnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby.

Zgłoszenia przesłane po terminie, zgłoszenia nieczytelne lub złożone w niewłaściwej formie nie będą rozpatrywane.

Data utworzenia: 2014-12-22 11:15:15 przez: Marta Szymczyk

Tagi:

Polecamy