Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Rada Ministrów przyjęła dokument Wytyczne do przeprowadzenia oceny wpływu i konsultacji publicznych w ramach procesu legislacyjnego, przedłożony przez ministra gospodarki.

Uprzejmie informujemy, że Rada Ministrów przyjęła dokument Wytyczne do przeprowadzenia oceny wpływu i konsultacji publicznych w ramach procesu legislacyjnego, przedłożony przez ministra gospodarki.

Dokument pokazuje jak prawidłowo przeprowadzić tzw. ocenę wpływu i konsultacje projektów aktów prawnych. To „przewodnik dla urzędników”, który ma im pomóc w przygotowaniu aktów normatywnych.

Opracowanie to służy realizacji programu „Lepsze regulacje 2015”, który wspiera proces doskonalenia obowiązujących przepisów i tworzenia wysokiej jakości nowych rozwiązań legislacyjnych. Program ma szczególną rangę, bo jakość otoczenia regulacyjnego decyduje o atrakcyjności inwestycyjnej państwa, jego sprawności administracyjnej i konkurencyjności gospodarki. Niezrozumiałe i skomplikowane prawo jest uznawane za jedną z głównych barier rozpoczynania działalności gospodarczej oraz czynnik utrudniający życie obywatelom.

Ocena wpływu polega na analizie możliwych sposobów rozwiązania problemu i konsekwencjach ich wprowadzenia w życie. Właściwie przeprowadzona - stanowi istotny element procesu stanowienia dobrego prawa. Dostarcza merytorycznych argumentów do wprowadzenia danego aktu prawnego, zapobiega tworzeniu zbędnych przepisów oraz zwiększa skuteczność i przejrzystość stanowionych regulacji. Wynikiem przeprowadzonej oceny wpływu są: test regulacyjny (TR), ocena skutków regulacji (OSR), raport z konsultacji i ocena funkcjonowania ustawy (OSR ex-post). Ocena wpływu ma być prowadzona od chwili zdefiniowania problemu przez określenie sposobu jego rozwiązania aż do momentu wprowadzenia regulacji w życie i przeprowadzenia oceny jej funkcjonowania.

Zasadnicze znaczenie w przeprowadzaniu oceny wpływu odgrywają konsultacje przewidywanych regulacji, bez których nie jest możliwe opracowanie dobrych aktów prawnych, ich właściwe wdrożenie i używanie. Konsultacje są konieczne na każdym etapie pracy nad daną regulacją prawną. Zaangażowanie się w proces konsultacji zainteresowanych osób i instytucji, zasięganie ich opinii na temat projektów aktów prawnych, pomaga wypracować jak najlepszą propozycję legislacyjną. Zgłaszanie opinii i postulatów nie jest wiążące dla rządu. Ostateczną decyzję legislacyjną podejmuje Rada Ministrów i ponosi jej konsekwencje.

Stosowanie wytycznych zapewni właściwe oszacowanie skutków regulacji, umożliwi ich dopasowanie do rzeczywistych potrzeb i wyzwań społeczno-gospodarczych oraz oczekiwań społecznych, co powinno sprzyjać akceptacji dla wprowadzanych rozwiązań.

Docelowo dokument ma być dostępny na platformie internetowej i powiązany, przy pomocy odnośników, ze stronami internetowymi zawierającymi aktualne przykłady, dobre praktyki oraz szczegółowe metody analiz i przeprowadzania konsultacji. Materiały na stronach będą aktualizowane, tak aby odzwierciedlały rozwój metod analitycznych i doświadczenia administracji w tym obszarze.

Przyjęcie dokumentu przez rząd kończy budowanie podstaw prawnych służących wdrożeniu kontroli oceny wpływu i procesu konsultacji.

>>>WYTYCZNE<<<


Data utworzenia: 2015-05-19 09:02:40 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2016-07-18 09:18:31 przez: Jakub Szewczyk

Tagi:

Polecamy