Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Rachunki bankowe OPP

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 27a ust. 8 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014
r. poz. 1118, z późn. zm.) organizacja pożytku publicznego jest obowiązana nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym podać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według siedziby tej organizacji numer rachunku bankowego właściwy do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przez dokonanie zgłoszenia identyfikacyjnego albo zgłoszenia aktualizacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1995
r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz
z 2013 r. poz. 2, z późn. zm.).

Wzór zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-2) stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych (Dz. U. z 2014 r. Poz. 383, z późn. zm.).

Jednocześnie, organizacje pożytku publicznego, które zgłosiły numer rachunku bankowego właściwy do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisów dotychczasowych i jest on aktualny, nie mają obowiązku podawać ponownie tego numeru rachunku bankowego właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Zwracamy szczególną uwagę na konsekwencje wynikające z art. 21b ust. 6 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.). Naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, jeżeli organizacja nie podała, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
, numeru rachunku bankowego właściwego do przekazania 1% podatku lub numer tego rachunku jest nieprawidłowy.

Data utworzenia: 2014-11-04 15:40:02 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2014-11-12 10:03:51 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy