Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

RDPP 2006-2009

Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873 z 2003r. ) minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, 15 stycznia 2006 r. powołał nowy skład Rady na kadencję 2006 - 2009 r.

I. Przedstawiciele organów administracji rządowej oraz jednostek im podległych lub przez nich nadzorowanych :

 1. Jarosław Duda - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Współprzewodniczący RDPP
 2. Jarosław Pawłowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
 3. Krzysztof Stanowski - Podsekretarz Stanu W Ministerstwie Edukacji Narodowej
 4. Jan Węgrzyn - Dyrektor Generalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 5. Elżbieta Chojna - Duch - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów

II. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego zgłoszeni przez stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego :

 1. Tomasz Bystroński - przedstawiciel Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej
 2. Robert Choma - Prezydent Miasta Przemyśla, przedstawiciel Związku Miast Polskich
 3. Marek Mazur - przedstawciel Zwiazku Województw RP
 4. Andrzej Kościelny - Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej, przedstawiciel Unii Miasteczek Polskich
 5. Ludwik Węgrzyn - Przedstawiciel Związku Powiatów Polskich

III. Przedstawiciele organizacji pozarządowych, związków i porozumień pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie :

 1. Krzysztof Balon - Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych "WRZOS"
 2. Tomasz Bilicki - Centrum Służby Rodzinie
 3. Marcin Dadel - Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
 4. Teresa Hernik - Związek Harcerstwa Polskiego, Współprzewodnicząca RDPP
 5. Marzena Mendza-Drozd - Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych
 6. Witold Monkiewicz - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
 7. Tomasz Schimanek - Forum Darczyńsców w Polsce
 8. Ks. Ireneusz Lukas - Polska Rada Ekumeniczna
 9. Ks. Stanisław Słowik - Caritas Diecezji Kieleckiej
 10. Włodzimierz Sobczak - Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-03 16:10:32

Tagi:

Polecamy