Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

RDPP 2003-2005

Skład RDPP kadencji 2003-2005

Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873 z 2003r. ) minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w 7 listopada 2003 r. dokonał wyboru członków Rady Działalności Pożytku Publicznego pierwszej kadencji.

I. Przedstawiciele organów administracji rządowej oraz jednostek im podległych lub przez nich nadzorowanych :

 1. Rafał Baniak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej;  
 2. Jarosław Neneman – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (od 14.09.2004);
 3. Henryk Gołębiewski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu (od 19.10. 2004);
 4. Tadeusz Matusiak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 5. Jerzy Żuralski - Podskretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

II. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego zgłoszeni przez stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego :

 1. Robert Choma – Prezydent Miasta Przemyśla, przedstawiciel Związku Miast Polskich;
 2. Tomasz Bystroński – przedstawiciel Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej;
 3. Andrzej Kościelny – Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej, przedstawiciel Unii Miasteczek Polskich;
 4. Ludwik Węgrzyn – Prezes Związku Powiatów Polskich;
 5. Sławomir Piechota – Radny Miasta Wrocławia, przedstawiciel Unii Motropolii Polskich.

III. Przedstawiciele organizacji pozarządowych, związków i porozumień pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie :

 1. Krzysztof Balon - członek Zarządu organizacji zgłaszającej, wniosek przesłany przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS z siedzibą w Warszawie;
 2. Urszula Burkot - prezes okręgu mazowieckiego organizacji zgłaszającej, wniosek przesłany przez Polski Klub Ekologiczny z siedzibą w Krakowie;
 3. Teresa Hernik - zastępca Naczelnika ZHP, wniosek przesłany przez Komendę GłównąZwiązku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie;
 4. Ewa Kulik - Bielińska - dyrektor ds. informacji i rozwoju w Fundacji im. Stefana Batorego, wniosek przesłany przez:

  - Fundację Wspomagania Wsi z siedzibą w Warszawie;
  - Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga z siedzibą w Warszawie
  - Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie
  - Fundację Partnerstwo dla Środowiska z siedzibą w Krakowie
  - Fundację im. Stefana Batorego z siedzibą w Warszawie
  - Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce z siedzibą w Warszawie

 5. Marek Masalski - dyrektor Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS, wniosek przesłany przez Polską Radę Ekumeniczną ;
 6. Krystyna Mrugalska - prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, wniosek przesłany przez:

  - Fundację Wspomagania Wsi z siedzibą w Warszawie
  - Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie
  - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Warszawie
  - Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga z siedzibą w Warszawie
  - Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie
  - Fundację Partnerstwo dla Środowiska z siedzibą w Krakowie
  - Fundację im. Stefana Batorego z siedzibą w Warszawie
  - Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce z siedzibą w Warszawie

 7. Tomasz Sadowski - przewodniczący Zarządu organizacji zgłaszającej, wniosek przesłany przez Fundację Pomocy Wzajemnej „Barka” z siedzibą w Poznaniu;
 8. Ks. Stanisław Słowik - dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej, przewodniczący Komisji Caritas ds. wykluczenia społecznego, wniosek przesłany przez Caritas Polska z siedzibą w Warszawie;
 9. Kazimierz Wawrzyniak - Sekretarz Generalny Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, wniosek przesłany przez Naczelną Organizację Techniczną z siedzibą w Warszawie;
 10. Jan Jakub Wygnański - prezesa Zarządu organizacji zgłaszającej, wniosek przesłany przezStowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą w Warszawie.
Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-03 16:10:45

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-03 16:10:45

Tagi:

Polecamy