Przebieg konferencji w Poznaniu 30 listopada 2005 r.

Ostatnia konferencja w ramach konsultacji społecznych PO Społeczeństwo Obywatelskie

 

W dniu 30 listopada 2005 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się konferencja kończąca cykl spotkań w ramach konsultacji społecznych Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie 2007-2013. Spotkanie  zorganizowane zostało przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Biurem Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz innych podmiotów zainteresowanych problematyką PO SO.

 

Konferencję otworzył Krzysztof Więckiewicz – Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przedstawiając cele i założenia PO SO oraz zapisane w nim priorytety i działania. Zaznaczył, że program zakłada podjęcie działań służących wzmocnieniu podmiotowości obywateli i ich wspólnot oraz stworzenie warunków dla rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Dyrektor podziękował za dotychczasowy wkład organizacji trzeciego sektora oraz opinie zgłoszone do projektu tego dokumentu. Podkreślił, że stanowi on ogromny sukces środowiska pozarządowego, które wraz z administracją publiczną uczestniczy w procesie budowy dobrego państwa poprzez swoich obywateli.

 

Iwona Jankowska z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Odział Regionalny w Poznaniu  zaprezentowała organizacje pozarządowe w Wielkopolsce w świetle przeprowadzonych badań i monitoringu (badania przeprowadzono w okresie od listopada 2004 do czerwca 2005), także w odniesieniu do realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wskazała na znikomą ilość programów współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi (zaledwie 10,5%). Opisała charakter aktywności organizacji tego regionu, realizacje zapisów wynikających z ustawy oraz przybliżyła uczestnikom konferencji problemy, z którymi borykają się wielkopolskie organizacje trzeciego sektora, szanse oraz wyzwania stojące przed nimi. 

 

Współpracę Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi przedstawiła Izabela Fabiś, reprezentująca Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W swojej analizie relacji trzeciego sektora i administracji samorządowej zaprezentowała główne formy współpracy, zasady zlecania zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe (wspieranie i powierzanie). Przedstawiła procedurę przeprowadzania otwartych konkursów ofert w województwie wielkopolskim. Wskazując na szeroką współpracę administracji samorządowej z organizacjami trzeciego sektora oraz wzajemną otwartość poinformowała o ogłoszeniu w roku 2005 otwartych konkursów ofert na łączna kwotę  9.697.200,00 zł (dofinansowano łącznie 642 oferty).

 

W trakcie dyskusji poruszono kwestie dotyczące m. in.:

- zatrudnienia socjalnego, spółdzielni pracy oraz spółdzielni inwalidów,

- roli edukacji w budowie społeczeństwa obywatelskiego,

- znaczenia mniejszości etnicznych w społeczeństwie obywatelskim,

- roli członków organizacji, którzy nie będąc etatowymi pracownikami nie pełnią także roli wolontariuszy,

- trzeciego sektora jako pracodawcy, w tym etatyzacji personelu organizacji pozarządowych oraz wynagradzania przy realizacji projektów,

- pobierania od beneficjentów symbolicznych opłat.

 

W trakcie dyskusji podkreślono znaczenie dobrej współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz ich ścisłych kontaktów, wzmacniających społeczeństwo obywatelskie i zapobiegających wykluczeniu.

 

Podsumowując konferencję Dyrektor Krzysztof Więckiewicz ponownie podziękował za wszelkie uwagi uczestników dotyczące Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie. Zwrócił uwagę na merytoryczną dyskusję oraz cenne wskazówki do programu. Poinformował, że konsultacje zakończą się w dniu 15 grudnia i zaprosił do wyrażania opinii na temat PO SO drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Departamentu Pożytku Publicznego.

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49