Przebieg konferencji w Krakowie 22 listopada 2005 r.

Informacja o przebiegu konferencji w Krakowie 22 listopada 2005 r.

W dniu 22 listopada 2005 r. odbyła się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie czwarta już konferencja w ramach konsultacji społecznych Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie 2007-2013. Spotkanie zorganizowane zostało przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Biurem Zarządzania Funduszami Europejskimi oraz Wydziałem Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wzięli w nim udział przedstawiciele organizacji trzeciego sektora, administracji publicznej oraz innych podmiotów zainteresowanych problematyką zawartą w PO SO.

 

Otwierający konferencję Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, odwołał się do czołowych założeń,  celów, priorytetów oraz działań zawartych w Programie Operacyjnym Społeczeństwo Obywatelskie. Zaznaczył, że projekt tego dokumentu należy oceniać jako ogromny sukces środowiska organizacji pozarządowych, współtworzących podstawy funkcjonowania dobrego państwa. Zwrócił uwagę na konieczność wspólnych działań  wspierających  aktywność obywatelską i edukację, budujących społeczeństwo obywatelskie. PO SO postrzegany jest jako wypadkowa między potrzebami i możliwościami społeczeństwa (perspektywa unijno-rządowa) a uwarunkowaniami zewnętrznymi (perspektywa obywatelsko-lokalna). Dyrektor wyraził przekonanie, że spójny i kompleksowy program operacyjny obejmujący różnorodne obszary działań i podmioty, dostrzegający poziom lokalny, zapewni mechanizmy wsparcia integracji społecznej. Po przerwie Dyrektor Więckiewicz zaprosił wszystkich uczestników konferencji do wyrażania opinii oraz wskazówek do programu.

 

W trakcie dyskusji nad PO SO zwrócono uwagę na konieczność budowy społeczeństwa obywatelskiego poprzez kształtowanie postaw obywatelskich młodzieży oraz powszechną promocję zdrowia - szczególnie promocję zdrowia wśród dzieci. Przedstawiono konkretne uwagi oraz wskazówki do działań PO SO, zwracając uwagę na promocję wolontariatu, szczególnie w małych społecznościach lokalnych, długofalowe programy integracji dla osób doświadczających wykluczenia. Podniesiona została kwestia problemów finansowych organizacji pozarządowych i ich trudności w pozyskiwaniu środków na realizacje projektów, nadmiernej biurokracji oraz konieczności ciągłej profesjonalizacji trzeciego sektora. Zwrócono również uwagę na jakość edukacji w trzecim sektorze. Za niezbędną uznano ścisłą współpracę organizacji pozarządowych z administracją publiczną, szczególnie na poziomie gminy i aktywną role pełnomocników w tym zakresie.

  

Podsumowując konferencję Dyrektor Krzysztof Więckiewicz podziękował za cenne wskazówki i uwagi uczestników dotyczące Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie. Poinformował o pytaniach, które zamieszczone na stronie Departamentu Pożytku Publicznego, pozwolą dookreślić ostateczny kształt PO SO. Zaprosił także do wyrażania opinii na temat PO SO drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Departamentu Pożytku Publicznego: www.pozytek.gov.pl.

 

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49