Projekty PO WER 2.9

Rozwój ekonomii społecznej

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) stanowi odpowiedź na wyzwania i jednocześnie instrument realizacji Strategii Europa 2020. Program uwzględnia stojące przed Europą długofalowe wyzwania związane z globalizacją, rozwojem ekonomicznym, jakością polityk publicznych, zjawiskami demograficznymi, czy inwestycjami w kapitał ludzki.

Program dostępny jest pod adresem:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/49709/PO_WER_27_12_2017.pdf

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych działanie 2.9 to Rozwój ekonomii społecznej. Celami tego działania są:

  1. Wzrost liczby podmiotów ekonomii społecznej korzystających ze zwrotnych instrumentów finansowych.
  2. Wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej.
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych dostępny jest pod adresem:
https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj-2014-2020/
 
Projekty realizowane przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w ramach działania 2.9:
 
1. System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej 
2. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej 
3. Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej 
4. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego.
 
 
Projekty, których realizacja jest nadzorowana przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w ramach działania 2
 
5. Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego.
6. Spójna integracja ekonomii społecznej w regionach.
7. Forum Aktywności OWES.
8. Wdrożenie instrumentu pożyczkowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
9. Szkolenia, warsztaty oraz doradztwo dla Pracowników Przedsiębiorstw Społecznych.
10. Skuteczni w zamówieniach publicznych.
11. Energia społeczna. Sieć Przedsiębiorstw Społecznych realizujących nowe modele usług w zakresie użyteczności publicznej.
12. Podyplomowe studia menadżerskie i MBA w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym dla pracowników PES i przedsiębiorstw społecznych.
13. Model usługi asystenta osoby niepełnosprawnej i chorującej psychicznie w lokalu gastronomicznym.
14. Model franczyzy usług społecznych - opieka ze smakiem.
15. Ekonomia społeczna dla szkół.
16. W drodze do sukcesu.
17. Podniesienie kompetencji kadr OWES.
18. Podnoszenie kompetencji kadr OWES w makroregionie IV.
19. Profesjonalna kadra OWES szansą na trwały rozwój ekonomii społecznej w makroregionie II.
20. Nowa wiedza - zlecanie usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej.
21. Zielona Stacja - model franczyzy społecznej.
22. Wskocz do sieci.
23. SUKCES - program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach.
Data utworzenia: 2018-03-05 09:48:11 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2020-09-08 14:59:08 przez: Anna Moskwa