Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Programy i konkursy

Program Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022

„Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022” to program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dzięki któremu podmioty zatrudnienia socjalnego, czyli centra i kluby integracji społecznej, mogą podnosić jakość swojej oferty na rzecz tych osób. To przede wszystkim długotrwale bezrobotni, osoby niepełnosprawne, chore psychicznie, bezdomne, uzależnione – to grupy najbardziej zagrożone zakluczeniem społecznym.

Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo  na lata 2020-2022

Program realizowany jest formule konkursowej zgodnie z trybem przeprowadzania otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Minister na wsparcie finansowe projektów realizowanych w ramach Programu – edycja 2020 dysponuje kwotą w wysokości 3 mln zł. Kwota na realizację Programu, o której mowa powyżej, może ulec zmianie. Szczegóły dotyczące aktualnych konkursów konkursów znajdują się na naszej stronie internetowej  - www.ekonomiaspoleczna.gov.pl


Program Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Nowy wymiar 2020

Podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska podpisała program Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020.

Wprowadzenie zmian w krajowej polityce społecznej oraz wyznaczenie nowych kierunków działań wobec polskich rodzin i ich członków wykluczonych społecznie, spowodowało modyfikację planowanych przedsięwzięć. W efekcie doszło do połączenia założeń resortowych Programów Ministra Pracy i Polityki Społecznej, pn.: „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”, Edycja 2011-2015 oraz „Świetlica – Dzieci – Praca”, na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie na lata 2011 – 2015. Wraz ze zmianą utworzony został Program pn.: Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020, którego nazwa jest odpowiedzią na nowe wyzwania i cele obejmujące swym horyzontem lata 2016-2020.

Zadaniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest wspieranie jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych w większej aktywności dotyczącej wykorzystywania instrumentów „aktywnych form pomocy” w pokonywaniu barier utrudniających wyjście z sytuacji wykluczenia społecznego. Dlatego też największym wyzwaniem stawianym jako priorytet nowego Programu jest podejmowanie działań ukierunkowanych na włączenie społeczne jednostek lub grup osób, w tym także rodzin doświadczających ubóstwa i wykluczenia z różnych przyczyn.

Zachęcamy do zapoznania się z programem.

*   *   *

W celu ujednolicenia treści Programu oraz skrócenia procedury wyboru podmiotów, dokonano niezbędnych zmian w Programie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. 

 Zmiany do Programu pn. „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”.

 2 grudnia 2016 r., Pani Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała zmiany do Programu pn. „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”.

Zmiany w ww. Programie podyktowane są dostosowaniem zapisów w nim zawartych do opublikowanego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300) oraz pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację projektów w ramach ww. programu.

 22 grudnia 2017 r., Pani Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała zmiany do Programu pn. „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”.

Zmiany w ww. Programie dotyczą doprecyzowania istniejących zapisów prawnych oraz zmniejszenia środków programowych przeznaczonych na realizację zadań z kwoty 4 349 000,00 zł do kwoty 3 349 000,00 zł.

>>>PROGRAM_AKTYWNE FORMY<<<

>>>ZAMIANY_W_PROGRAMIE_2016<<<

>>>ZMIANY_W_PROGRAMIE_2017<<<


Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo.

Wprowadzenie zmian w krajowej polityce społecznej oraz wyznaczenie nowych kierunków działań wobec polskich rodzin i ich członków wykluczonych społecznie, spowodowało modyfikację planowanych przedsięwzięć, w wyniku której doszło do zmiany założeń resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  pn. „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”.

Decyzja ukierunkowania nowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na problemy jednostek lub grup osób, w tym rodzin wykluczonych społecznie pozwala na promowanie włączania społecznego, walki z ubóstwem oraz dyskryminacją, zarówno społeczną, jak i zawodową. Stwarza też możliwości na dobre wykorzystanie usług reintegracji społecznej i zawodowej, które uzależnione jest przede wszystkim od poprawnego wykonywania statutowych zadań określonych instytucji.

Zachęcamy do zapoznania się z programem.

>>>POBIERZ PLIK<<<


Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert w ramach Programu "Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo"

W dniu 14 grudnia 2018 r., Pani Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaakceptowała ogłoszenia o otwartych konkursach ofert w ramach Programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”, tj.:

  1. „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej” – edycja 2019;
  2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej” - edycja 2019;
  3. „Aktywna Młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” - edycja 2019;
  4. „Promocja i prezentacja dobrych praktyk aktywnych form pomocy realizowanych
    w centrach i klubach integracji społecznej” - edycja 2019.

W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie
art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) ogłasza  otwarte  konkursy  ofert w ramach Programu pn.: „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo” i  zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków o wsparcie finansowe projektów w ramach poszczególnych konkursów ofert z zakresu pomocy środowiskowej dla młodzieży, jak również aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób wykluczonych społecznie i zawodowo.

Wzór oferty konkursowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r., w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300).

Ogłoszenie nr 1 - "Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej"

Ogłoszenie nr 2 - "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (...)"

Ogłoszenie nr 3 - "Aktywna młodzież (...)"

Ogłoszenie nr 4 - Promocja i prezentacja dobrych praktyk (...)"

oświadczenie oferenta

Data utworzenia: 2019-01-23 11:00:43 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2021-05-06 08:43:17 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy