Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 2014-2020

IV. OGŁOSZENIE O WYNIKACH GŁOSOWANIA

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza wyniki głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (KM PO WER).

W przypadku miejsca dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej  na rzecz ochrony środowiska najwięcej głosów zdobyła Pani Teresa Tiszbierek  (zastępca Pan Adam Nowak)

W przypadku miejsca dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej  w obszarze ochrony zdrowia najwięcej głosów zdobył Pan Arkadiusz Gawrych (zastępca Pani Anna Łapińska)

W przypadku miejsca dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej  na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej najwięcej głosów zdobył Pan Mariusz Malinowski (zastępca Pani Beata Sulima)

W przypadku miejsca dla przedstawiciela organizacji pozarządowej zajmującej się monitoringiem działań instytucji publicznych najwięcej głosów zdobył Pan Krzysztof Mnich (zastępca Pani Ewelina Piekarska)

W przypadku miejsca dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej w obszarze edukacji (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego) najwięcej głosów zdobył Pan Michał Mysiak (zastępca Pani Katarzyna Kozioł)

W przypadku miejsca dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej w obszarze szkolnictwa wyższego najwięcej głosów zdobył Pan Artur Jerzy Badyda (zastępca Pani Anna Rogowska)

W przypadku miejsca dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób niepełnosprawnych najwięcej głosów zdobył Pan Sławomir Sidoruk (zastępca Pani Gabriela Drwięga)

W przypadku miejsca dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób młodych najwięcej głosów zdobył Pan Jędrzej Dondziło (zastępca Pani Urszula Bondaruk)

W przypadku miejsca dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego i ekonomii społecznej najwięcej głosów zdobył Pan Paweł Backiel (zastępca Pani Julia Gierasimiuk)

W przypadku miejsca dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz na rzecz równości szans i niedyskryminacji (z wyłączeniem organizacji działającej na rzecz osób niepełnosprawnych) najwięcej głosów zdobył Pan Krzysztof Szatrawski (zastępca Pani Milena van Voorden)

 

Zachęcamy także do zapoznania się z listą wszystkich oddanych głosów.

>>Lista oddanych głosów PO WER<<

Zgodnie z pkt. 6.18 ordynacji wyborczej, Komisja Wyborcza zweryfikowała, czy karty do głosowania:

 • zostały przesłane w terminie;
 • zawierają kompletne dane organizacji pozarządowej;
 • zostały podpisane.

W przypadku zastrzeżeń do wyników głosowania lub do weryfikacji przeprowadzonej przez Komisję Wyborczą prosimy o zgłaszanie pocztą elektroniczną protestów na adres protest.power@mpips.gov.pl

Protesty można przesyłać do 18 grudnia 2014 r.

 

 

Data utworzenia: 2014-10-15 11:06:53 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2014-10-20 12:08:20 przez: Jakub Szewczyk

III. GŁOSOWANIE

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza rozpoczęcie głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (KM PO WER)

Głosowanie obejmuje wybór  przedstawicieli organizacji pozarządowej działającej:

a)      na rzecz ochrony środowiska

b)      w obszarze ochrony zdrowia

c)      na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej

d)      zajmującej się monitoringiem działań instytucji publicznych

e)      w obszarze edukacji (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego)

f)       działającej w obszarze szkolnictwa wyższego

g)      na rzecz osób niepełnosprawnych

h)      na rzecz osób młodych

i)       na rzecz promowania włączenia społecznego i ekonomii społecznej

k)     na rzecz równości szans i niedyskryminacji (z wyłączeniem organizacji działającej na rzecz osób niepełnosprawnych)

 

W KM PO WER przewidziano po 1 miejscu dla każdego z wyżej wymienionych obszarów.

 

W przypadku pozostałych obszarów tematycznych, na które nie wpłynęły żadne zgłoszenia lub liczba zgłoszeń pozytywnie zweryfikowanych jest niższa lub równa liczbie przewidzianych  miejsc w komitecie, Rada Działalności Pożytku Publicznego wskaże instytucji zarządzającej kandydatów bez wcześniejszego głosowania.

Głosowanie odbywa się poprzez pobranie, wypełnienie, podpisanie, zeskanowanie i odesłanie karty wyborczej na adres glosowanie.power@mpips.gov.pl

Prosimy o wpisanie w treści wiadomości: nazwy organizacji, siedziby i numeru rejestru organizacji oddającej głos.

Głosowanie kończy się o godz. 23:59 dnia 1 grudnia 2014 r.

Spis kandydatów obejmuje wszystkie przyjęte przez Komisję Wyborczą zgłoszenia (załącznik nr 1). Szczegółowe informacje nt. kandydatów zamieszczone zostały na stronie internetowej w pkt. II LISTA ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW, gdzie udostępnione zostały formularze zgłoszeniowe wszystkich kandydatów.

Serdecznie zachęcamy do udziału w głosowaniu.

 

załącznik nr 1 Spis kandydatów

załącznik nr 2 Karta do głosowania

 

Procedura głosowania na członka oraz zastępcę członka KM PO 2014-2020
(Rozdział 6 Ordynacji)

Na karcie do głosowania kandydaci są uszeregowani alfabetycznie, wg. nazwisk osób ubiegających się o stanowisko członka komitetu na odrębnych listach dla każdego z typów miejsc przewidzianych w pkt. 3.5 Ordynacji.

Organizacja pozarządowa posiadająca czynne prawo wyborcze może oddać jeden głos na kandydata z każdej listy. Oddanie głosu polega na postawieniu znaku „X” przy imieniu i nazwisku kandydata.

Kartę do głosowania można wypełnić poprzez:

a)      pobranie i edycję pliku zawierającego kartę do głosowania a następnie wydrukowanie i podpisanie karty do głosowania;

b)      pobranie, wydrukowanie i odręczne wypełnienie oraz podpisanie karty do głosowania.

Wypełnioną i podpisaną Kartę do głosowania należy zeskanować i przesłać na wskazany w ogłoszeniu adres poczty elektronicznej.

 

W przypadku organizacji pozarządowej, której dane nie są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym, niezbędne jest przesłanie, wraz z Kartą do głosowania, zeskanowanego dokumentu potwierdzającego osobowość prawną, zawierającego informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób upoważnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby.

W związku z wynikami weryfikacji zgłoszonych kandydatur do Komisji wyborczej wpłynęły 2 protesty. Poniżej zapoznać się można zarówno z ich treścią, jak i z rozstrzygnięciami.

Protest nr 1

Odpowiedź na protest nr 1

Protest nr 2

Odpowiedź na protest nr 2

Ponadto na etapie weryfikacji zgłoszeń odrzucone zostały zgłoszenia Pana Radosława Panasa i Pani Edyty Migałki. Przyczyną odrzucenia było przesłanie formularza zgłoszeniowego na dwa miejsca w komitecie monitorującym PO WER. W związku z wycofaniem jednego ze zgłoszeń, kandydat został dopuszczony do głosowania w drugim obszarze.

Ze względu na problemy techniczne na liście zgłoszonych kandydatów nie zostały uwzględnione wszystkie organizacje popierające kandydaturę Pana Grzegorza Kozłowskiego i Pani Agaty Gawskiej. Fakt ten nie miał wpływu na ocenę formalną nadesłanego zgłoszenia. Komisja Wyborcza zdecydowała o uzupełnieniu spisu kandydatów o brakujące informacje.

Data utworzenia: 2014-10-15 11:06:53 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2014-10-20 12:08:20 przez: Jakub Szewczyk

II. LISTA ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW

Rada Działalności Pożytku Publicznego informuje, iż 29 października upłynął termin na zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 2014-2020. W terminie spłynęło 54 zgłoszeń.

Zgodnie z pkt. 5.19 ordynacji wyborczej, Komisja Wyborcza zweryfikowała, czy:

 • zgłoszenie zostało przesłane w terminie oznaczonym w ogłoszeniu o naborze kandydatów;
 • kandydat uzyskał poparcie wymaganej liczby organizacji (komisja badała jedynie liczbę organizacji, oraz formę prawną organizacji wskazaną w formularzu zgłoszeniowym lub deklaracji poparcia, nie weryfikowano zgodności z rejestrem);
 • organizacja zgłaszająca kandydata posiada czynne prawo wyborcze;
 • kandydat złożył stosowne oświadczenia.

Zgodnie z pkt. 5.27 ordynacji wyborczej, w przypadku kandydatów na miejsce dla przedstawiciela federacji oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony środowiska zweryfikowano także, czy podmiot zgłaszający spełnia wymagania określone w pkt. 5.5 ordynacji.

Badano również zgodność przesłanego zgłoszenia z innymi wymaganiami określonymi w ordynacji wyborczej.

Poniżej zestawienie kandydatów zgłoszonych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wraz z informacją o wyniku weryfikacji. Tabela zawiera również informacje o organizacjach zgłaszających kandydatów oraz o podmiotach udzielających im poparcia.

<<Spis kandydatów>>

 

Zapraszamy także do zapoznania się z informacjami zawartymi w formularzach zgłoszeniowych. Z dokumentów tych usunięto dane teleadresowe kandydatów.


 

Miejsce w komitecie monitorującym:

Zgłoszenia przyjęte

Zgłoszenia odrzucone

Zgłoszenia wymagające uzupełnienia.

Ochrona środowiska

Pasiak Hubert / Tarkowska Anna

Tiszbierek Teresa / Nowak Adam

Wychowałek Krzysztof / Lenarczyk-Priwieziencew Elżbieta

Podgórny Hubert / Bator Agnieszka

 

Ochrona zdrowia

Gawrych Arkadiusz / Łapińska Anna

Grabowska Anna/ Parus Paweł

Kozieł Anna / Pawlik Tomasz

Sztajnke Jacek / Spolnikova Iveta

Babska Katarzyna / Kilańska Dorota

 

Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja zawodowa

Danicka Joanna / Pawlak Przemysław

Klaus Magdalena / Gosk Dariusz

Łucjan Henryk / Aziewicz Romana

Malinowski Mariusz / Sulima Beata

Palikowski Piotr / Szefler Agnieszka

Panas Radosław / Migałka Edyta

Szczygieł Beata / Latos Jerzy

Monitoring działań instytucji publicznych

Mnich Krzysztof / Piekarska Ewelina

Pierzchała-Tolak Aneta / Grabowski Jan M.

 

 

Edukacja (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego)

Monkiewicz Witold/ Wojda Marzena

Mysiak  Michał / Kozioł Katarzyna

Suwaj Małgorzata / Siemież Tomasz

Guzewicz Mirosław Adam / Gosk Karolina

Kubiczek Franciszek / Zalewska Grażyna

Lipka-Szostak Katarzyna / Greser Jarosław

Panas Radosław / Migałka Edyta

Ryszko Elżbieta / Kołłątaj Jerzy

Drabko Wojciech / Polańska Ewa

Szkolnictwo wyższe

Badyda Artur Jerzy / Rogowska Anna

Bogus-Łyś Danuta / Łyś Krzysztof

Grzegorczyk Anna / Łobocha Mirosław

Tokarska Magdalena / Braun Michał

Zawadzki Piotr / Daniłowska Sylwia

 

 

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Besowski Sławomir / Korycińska Dorota

Jankiewicz Alicja / Dąbrowski Piotr

Kalbarczyk Marek / Rogowska Justyna

Kozłowski Grzegorz / Gawska Agata

Todys Piotr / Peretiatkowicz-Czyż Małgorzata

 

Sidoruk Sławomir / Drwięga Gabriela

Działalność na rzecz osób młodych

Brudzyński Lucjan / Raczek Melanie

Chołody Artur / Gilewska Monika

Dondziło Jędrzej / Bondaruk Urszula

Olechnowicz Marek / Kremer Paulina

 

 

Promowanie włączenia społecznego i ekonomii społecznej

Backiel Paweł / Gierasimiuk Julia

Giczewska-Węcek Renata / Węcek Bogumił

Marcinkowski Artur / Szczygielska Monika

Miżejewski Cezary / Cyran-Juraszek Karolina

Suszyński Dariusz / Szymańska Aleksandra

Grewiński Mirosław / Durasiewicz Arkadiusz

 

Równość szans Płci

Kucharczyk Jacek / Niżyńska Aleksandra

 

 

Równość szans i niedyskryminacja (z wyłączeniem organizacji działającej na rzecz osób niepełnosprawnych)

Matyjaszczyk Beata / Turzański Wiesław

Sarata Natalia / Stefaniak Grzegorz

Janicka Iwona / Śmiszek Krzysztof

Szatrawski Krzysztof / Milena van Voorden

Ponadbranżowy związek stowarzyszeń

Hamera Mirosława / Domagała Łukasz

Kończyk Rafał / Woźniak Anna

 

 

 

W przypadku zastrzeżeń do nadesłanych zgłoszeń lub do weryfikacji przeprowadzonej przez Komisję Wyborczą prosimy o zgłaszanie pocztą elektroniczną protestów na adres protest.power@mpips.gov.pl

Protesty można przesyłać do 10 listopada 2014 r.

Data utworzenia: 2014-10-15 11:06:53 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2014-10-20 12:08:20 przez: Jakub Szewczyk

Szanowni Państwo informujemy, iż w widocznym poniżej ogłoszeniu dotyczącym możliwości zgłaszania kandydatów do komitetu monitorującego PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 błędnie wpisano nazwę miejsca oznaczonego literą "j".

BYŁO:

j)        jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz równości szans i płci;

POWINNO BYĆ:

j)        jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz równości szans płci;

Treść ogłoszenia oraz formularza zgłoszeniowego została poprawiona.

Zgłoszenia przesłane na formularz zawierającym błąd opisany powyżej nie będą z tego powodu odrzucane.

Data utworzenia: 2014-10-15 11:06:53 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2014-10-20 12:08:20 przez: Jakub Szewczyk

I.                    ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (KM PO WER)

Liczba dostępnych miejsc w KM dla reprezentantów organizacji pozarządowych wynosi dwanaście:

a)      jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

b)      jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej w obszarze ochrony zdrowia;

c)      jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej;

d)      jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej zajmującej się monitoringiem działań instytucji publicznych;

e)      jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej w obszarze edukacji (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego);

f)       jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej w obszarze szkolnictwa wyższego;

g)      jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób niepełnosprawnych;

h)      jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób młodych;

i)        jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego i ekonomii społecznej;

j)        jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz równości szans płci;

k)      jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz równości szans i niedyskryminacji (z wyłączeniem organizacji działającej na rzecz osób niepełnosprawnych);

l)        jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej reprezentującej ponadbranżowy związek stowarzyszeń.

Zgłoszenia kandydatów na członka oraz zastępcę członka KM należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz przesłanie skanu ww. formularza wraz z wersją edytowalną dokumentu (najlepiej dokument WORD, plik z rozszerzeniem .doc lub .docx) na adresy: jakub.szewczyk@mpips.gov.pl; marta.szymczyk@mpips.gov.pl

Zgodnie z pkt. 1.2 lit e ordynacji wyborczej osoba ubiegająca się o mandat członka komitetu i jej zastępca nie mogą być tej samej płci

Termin na zgłaszanie kandydatów upływa  z dniem 29 października 2014 r.

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń.

>>>załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy<<<

>>>załącznik nr 2 Oświadczenie podmiotu udzielającego poparcia<<<

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.

PO WER będzie wspierać następujące obszary:

 • zatrudnienie i mobilność pracowników,
 • włączenie społeczne i walkę z ubóstwem,
 • inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie,
 • wzmacnianie sprawności i efektywności państwa.

Zakres wsparcia PO WER opiera się na dwóch filarach:

1) poprawie funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych;
2) interwencji w obszarach, dla których większą efektywność zapewni wsparcie z poziomu krajowego:

• wsparciu osób młodych
• szkolnictwie wyższym
• innowacjach społecznych, programach mobilności i współpracy ponadnarodowej

Więcej informacji na temat PO WER:

http://www.efs.gov.pl/2014_2020/Strony/glowna.aspx#strona=1&zakladka=2

 

Procedura zgłaszania kandydata na członka oraz zastępcę członka KM PO 2014-2020 (Rozdział 5 Ordynacji)

Organizacja pozarządowa zgłasza kandydata na członka oraz zastępcę członka Komitetu Monitorującego  za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Przewidziano wspólny formularz zgłoszeniowy dla członka oraz zastępcy członka KM.

W formularzu zgłoszeniowym:

 • pkt. 2-6 – wypełnia kandydat na członka KM,
 • pkt. 7-10 – wypełnia kandydat na zastępcę członka KM,
 • pkt. 11-14– wypełnia organizacja pozarządowa zgłaszająca kandydatów,
 • pkt. 15 – wypełniają podmioty udzielające poparcia,
 • pkt. 16 – fakultatywnie wypełnia kandydat na członka KM
 • pkt. 17 – fakultatywnie wypełnia kandydat na członka KM reprezentujący organizację pozarządową działającą na rzecz ochrony środowiska
 • pkt. 18 – fakultatywnie wypełnia kandydat na zastępcę członka KM reprezentujący organizację pozarządową działającą na rzecz ochrony środowiska.

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy powinien zostać zeskanowany i przesłany na wskazane adresy poczty elektronicznej.

Kandydat na członka oraz zastępcę członka KM musi uzyskać poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych, którym przysługuje czynne prawo wyborcze do danego komitetu lub co najmniej jednej federacji.

Poparcie udzielane przez organizacje pozarządowe lub federacje może zostać wyrażone w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym (pkt. 15 formularza) lub za pomocą oświadczenia podmiotu udzielającego poparcia kandydatowi na przedstawiciela organizacji pozarządowych
w komitecie monitorującym (załącznik nr 2).

W przypadku organizacji pozarządowej, której dane nie są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym, niezbędne jest przesłanie, wraz z formularzem zgłoszeniowym, zeskanowanego dokumentu potwierdzającego osobowość prawną, zawierającego informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób upoważnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby.

Zgłoszenia przesłane po terminie, zgłoszenia nieczytelne lub złożone w niewłaściwej formie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 

 

Data utworzenia: 2014-10-15 11:06:53 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2014-10-20 12:08:20 przez: Jakub Szewczyk