Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

IV. OGŁOSZENIE O WYNIKACH GŁOSOWANIA

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza wyniki głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (KM PO PT).

W przypadku miejsca dla przedstawiciela organizacji pozarządowej właściwego ze względu na rodzaj działalności objętej Programem najwięcej głosów zdobył  Pan Michał Dymkowski (zastępca: Pani Agata Wiśniewska-Górczewska)

Zachęcamy także do zapoznania się z listą wszystkich oddanych głosów.

>>Lista oddanych głosów PO PT<<

Zgodnie z pkt. 6.18 ordynacji wyborczej, Komisja Wyborcza zweryfikowała, czy karty do głosowania:

 • zostały przesłane w terminie,
 • zawierają kompletne dane organizacji pozarządowej,
 • zostały podpisane.

W przypadku zastrzeżeń do wyników głosowania lub do weryfikacji przeprowadzonej przez Komisję Wyborczą prosimy o zgłaszanie pocztą elektroniczną protestów na adres: protest.pows@mpips.gov.pl

Protesty można przesyłać do 8 stycznia 2015 r.

Data utworzenia: 2014-11-03 14:09:24 przez: Marta Szymczyk ; data modyfikacji: 2014-11-03 16:45:13 przez: Marta Szymczyk

III. GŁOSOWANIE

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza rozpoczęcie głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (KM PO PT)

Z uwagi na niewielką liczbę zgłoszeń głosowanie obejmuje jedynie wybór przedstawiciela organizacji pozarządowej właściwego ze względu na rodzaj działalności objętej Programem. W KM PO PT przewidziano 1 miejsce dla wyżej wymienionego obszaru.

W przypadku pozostałych obszarów tematycznych, na które nie wpłynęły żadne zgłoszenia lub liczba zgłoszeń pozytywnie zweryfikowanych jest niższa lub równa liczbie przewidzianych  miejsc w komitecie, Rada Działalności Pożytku Publicznego wskaże instytucji zarządzającej kandydatów bez wcześniejszego głosowania.

Głosowanie odbywa się poprzez pobranie, wypełnienie, podpisanie, zeskanowanie i odesłanie karty wyborczej na adres glosowanie.popt@mpips.gov.pl

Prosimy o wpisanie w tytule wiadomości: nazwy organizacji, siedziby i numeru rejestru organizacji oddającej głos.

Głosowanie kończy się o godz. 23:59 dnia 19 grudnia 2014 r.

Spis kandydatów obejmuje wszystkie przyjęte przez Komisję Wyborczą zgłoszenia (załącznik nr 1). Szczegółowe informacje nt. kandydatów zamieszczone zostały na stronie internetowej w pkt. II LISTA ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW, gdzie udostępnione zostały formularze zgłoszeniowe wszystkich kandydatów.

Serdecznie zachęcamy do udziału w głosowaniu.

 

załącznik nr 1 Spis kandydatów

załącznik nr 2 Karta do głosowania

 

Procedura głosowania na członka oraz zastępcę członka KM PO 2014-2020
(Rozdział 6 Ordynacji)

Na karcie do głosowania kandydaci są uszeregowani alfabetycznie, wg. nazwisk osób ubiegających się o stanowisko członka komitetu na odrębnych listach dla każdego z typów miejsc przewidzianych w pkt. 3.5 Ordynacji.

Organizacja pozarządowa posiadająca czynne prawo wyborcze może oddać jeden głos na kandydata z każdej listy. Oddanie głosu polega na postawieniu znaku „X” przy imieniu i nazwisku kandydata.

Kartę do głosowania można wypełnić poprzez:

a)      pobranie i edycję pliku zawierającego kartę do głosowania a następnie wydrukowanie i podpisanie karty do głosowania;

b)      pobranie, wydrukowanie i odręczne wypełnienie oraz podpisanie karty do głosowania.

Wypełnioną i podpisaną Kartę do głosowania należy zeskanować i przesłać na wskazany w ogłoszeniu adres poczty elektronicznej.

 

W przypadku organizacji pozarządowej, której dane nie są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym, niezbędne jest przesłanie, wraz z Kartą do głosowania, zeskanowanego dokumentu potwierdzającego osobowość prawną, zawierającego informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób upoważnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby.

Data utworzenia: 2014-11-03 14:09:24 przez: Marta Szymczyk ; data modyfikacji: 2014-11-03 16:45:13 przez: Marta Szymczyk

II. LISTA ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW

Rada Działalności Pożytku Publicznego informuje, iż 17 listopada upłynął termin na zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. W terminie spłynęły 3 zgłoszenia.

Zgodnie z pkt. 5.19 ordynacji wyborczej, Komisja Wyborcza zweryfikowała, czy:

 • zgłoszenie zostało przesłane w terminie oznaczonym w ogłoszeniu o naborze kandydatów;
 • kandydat uzyskał poparcie wymaganej liczby organizacji (komisja badała jedynie liczbę organizacji, oraz formę prawną organizacji wskazaną w formularzu zgłoszeniowym lub deklaracji poparcia, nie weryfikowano zgodności z rejestrem);
 • organizacja zgłaszająca kandydata posiada czynne prawo wyborcze;
 • kandydat złożył stosowne oświadczenia.

Zgodnie z pkt. 5.27 ordynacji wyborczej, w przypadku kandydatów na miejsce dla przedstawiciela federacji oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony środowiska zweryfikowano także, czy podmiot zgłaszający spełnia wymagania określone w pkt. 5.5 ordynacji.

Badano również zgodność przesłanego zgłoszenia z innymi wymaganiami określonymi w ordynacji wyborczej.

Poniżej zestawienie kandydatów zgłoszonych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 wraz z informacją o wyniku weryfikacji. Tabela zawiera również informacje o organizacjach zgłaszających kandydatów oraz o podmiotach udzielających im poparcia.

lista zgłoszonych kandydatów wraz z wynikami weryfikacji

Zapraszamy także do zapoznania się z informacjami zawartymi w formularzach zgłoszeniowych. Z dokumentów tych usunięto dane teleadresowe kandydatów.


Miejsce w komitecie monitorującym:

Zgłoszenia przyjęte

Zgłoszenia odrzucone

Działalność objęta PO PT

Michał Dymkowski / Agata Wiśniewska-Górczewska

Tadeusz Pawłowski / Bożena Makuch

 

Federacje

Iwona  Janicka / Krzysztof Budziński

 

 

W przypadku zastrzeżeń do nadesłanych zgłoszeń lub do weryfikacji przeprowadzonej przez Komisję Wyborczą prosimy o zgłaszanie pocztą elektroniczną protestów na adres  protest.popt@mpips.gov.pl

Protesty można przesyłać do 28 listopada 2014 r.

Data utworzenia: 2014-11-03 14:09:24 przez: Marta Szymczyk ; data modyfikacji: 2014-11-03 16:45:13 przez: Marta Szymczyk

I. ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (KM PO PT)

Liczba dostępnych miejsc w KM dla reprezentantów organizacji pozarządowych wynosi cztery:

a) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

b) jedno dla przedstawiciela działającego na rzecz promowania włączenia społecznego lub równości szans płci lub równości szans oraz niedyskryminacji;

c) jedno dla przedstawiciela federacji organizacji pozarządowych;

d) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej właściwego ze względu na rodzaj działalności objętej Programem.

Zgłoszenia kandydatów na członka oraz zastępcę członka KM należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz przesłanie skanu ww. formularza wraz z wersją edytowalną dokumentu (najlepiej dokument WORD, plik z rozszerzeniem .doc lub .docx) na adresy: jakub.szewczyk@mpips.gov.pl; marta.szymczyk@mpips.gov.pl

Zgodnie z pkt. 1.2 lit e ordynacji wyborczej osoba ubiegająca się o mandat członka komitetu i jej zastępca nie mogą być tej samej płci.

Termin na zgłaszanie kandydatów upływa  z dniem 17 listopada 2014

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń.

>>>załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy<<<

>>>załącznik nr 2 Oświadczenie podmiotu udzielającego poparcia<<<


Program Pomoc Techniczna (POPT) będzie jednym z krajowych programów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. POPT będzie gwarantował środki finansowe na obsługę procesu wdrażania polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2020 w Polsce.

Program zapewni środki na budowę potencjału systemu instytucji zaangażowanych w administrowanie Funduszami Europejskimi oraz na wsparcie instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów. W ramach Programu podejmowane będą też działania służące odpowiedniej promocji i informowaniu o Funduszach Europejskich możliwych do pozyskania przez Polskę w latach 2014-2020.
Głównym celem Programu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego wdrażania polityki spójności w latach 2014-2020.

Więcej informacji na temat PO PT: 

http://www.popt.gov.pl/2014_2020/Strony/glowna.aspx#strona=1&zakladka=2

 

Procedura zgłaszania kandydata na członka oraz zastępcę członka KM PO 2014-2020 (Rozdział 5 Ordynacji)

Organizacja pozarządowa zgłasza kandydata na członka oraz zastępcę członka Komitetu Monitorującego  za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Przewidziano wspólny formularz zgłoszeniowy dla członka oraz zastępcy członka KM.

W formularzu zgłoszeniowym:

 • pkt. 2-6 – wypełnia kandydat na członka KM,
 • pkt. 7-10 – wypełnia kandydat na zastępcę członka KM,
 • pkt. 11-14– wypełnia organizacja pozarządowa zgłaszająca kandydatów,
 • pkt. 15 – wypełniają podmioty udzielające poparcia,
 • pkt. 16 – fakultatywnie wypełnia kandydat na członka KM
 • pkt. 17 – fakultatywnie wypełnia kandydat na członka KM reprezentujący organizację pozarządową działającą na rzecz ochrony środowiska
 • pkt. 18 – fakultatywnie wypełnia kandydat na zastępcę członka KM reprezentujący organizację pozarządową działającą na rzecz ochrony środowiska.

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy powinien zostać zeskanowany i przesłany na wskazane adresy poczty elektronicznej.

Kandydat na członka oraz zastępcę członka KM musi uzyskać poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych, którym przysługuje czynne prawo wyborcze do danego komitetu lub co najmniej jednej federacji.

Poparcie udzielane przez organizacje pozarządowe lub federacje może zostać wyrażone w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym (pkt. 15 formularza) lub za pomocą oświadczenia podmiotu udzielającego poparcia kandydatowi na przedstawiciela organizacji pozarządowych
w komitecie monitorującym (załącznik nr 2).

W przypadku organizacji pozarządowej, której dane nie są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym, niezbędne jest przesłanie, wraz z formularzem zgłoszeniowym, zeskanowanego dokumentu potwierdzającego osobowość prawną, zawierającego informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób upoważnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby.

Zgłoszenia przesłane po terminie, zgłoszenia nieczytelne lub złożone w niewłaściwej formie nie będą rozpatrywane.

 

 

Data utworzenia: 2014-11-03 14:09:24 przez: Marta Szymczyk ; data modyfikacji: 2014-11-03 16:45:13 przez: Marta Szymczyk

Tagi:

Polecamy