Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

IV OGŁOSZENIE O WYNIKACH GŁOSOWANIA

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza wyniki głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 (KM PO PW).

W głosowaniu na przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz  promowania włączenia społecznego lub równości szans płci lub równości szans lub niedyskryminacji  najwięcej głosów uzyskał Pan Paweł Backiel  (zastępca: Pani Ewelina Piekarska)

W głosowaniu na przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz federacji organizacji pozarządowych najwięcej głosów uzyskała Pani Anna Mikołajczyk (zastępca: Pan Michał Braun)

W głosowaniu na przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej w obszarze rozwoju przedsiębiorczości  najwięcej głosów uzyskał Pan Andrzej Kidyba (zastępca: Pani Elżbieta Anasiewicz-Sompor)

Zachęcamy także do zapoznania się z listą wszystkich oddanych głosów.

>>Lista oddanych głosów PO PW<<

Zgodnie z pkt. 6.18 ordynacji wyborczej, Komisja Wyborcza zweryfikowała, czy karty do głosowania:

 • zostały przesłane w terminie,
 • zawierają kompletne dane organizacji pozarządowej,
 • zostały podpisane.

W przypadku zastrzeżeń do wyników głosowania lub do weryfikacji przeprowadzonej przez Komisję Wyborczą prosimy o zgłaszanie pocztą elektroniczną protestów na adres: protest.popw@mpips.gov.pl

Protesty można przesyłać do 18 lutego 2015 r.

Data utworzenia: 2014-12-17 09:58:29 przez: Marta Szymczyk ; data modyfikacji: 2015-02-11 15:44:24 przez: Marta Szymczyk

III.             GŁOSOWANIE

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza rozpoczęcie głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW 2014-2020)

Głosowanie obejmuje wybór  przedstawicieli organizacji pozarządowej działającej:

 • na rzecz promowania włączenia społecznego lub równości szans płci lub równości szans lub niedyskryminacji;
 • federacji organizacji pozarządowych;
 • działającej w obszarze rozwoju przedsiębiorczości.

W KM PO PW przewidziano po 1 miejscu dla każdego z wyżej wymienionych obszarów.

 

W przypadku pozostałych obszarów tematycznych, na które nie wpłynęły żadne zgłoszenia lub liczba zgłoszeń pozytywnie zweryfikowanych jest niższa lub równa liczbie przewidzianych  miejsc w komitecie, Rada Działalności Pożytku Publicznego wskaże instytucji zarządzającej kandydatów bez wcześniejszego głosowania.

Głosowanie odbywa się poprzez pobranie, wypełnienie, podpisanie, zeskanowanie i odesłanie karty wyborczej na adres glosowanie.popw@mpips.gov.pl

Prosimy o wpisanie w tytule wiadomości: nazwy organizacji, siedziby i numeru rejestru organizacji oddającej głos.

Głosowanie kończy się o godz. 23:59 dnia 5 lutego 2015 r.

Spis kandydatów obejmuje wszystkie przyjęte przez Komisję Wyborczą zgłoszenia (załącznik nr 1). Szczegółowe informacje nt. kandydatów zamieszczone zostały na stronie internetowej w pkt. II LISTA ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW, gdzie udostępnione zostały formularze zgłoszeniowe wszystkich kandydatów.

Serdecznie zachęcamy do udziału w głosowaniu.

 

załącznik nr 1 Spis kandydatów

załącznik nr 2 Karta do głosowania

 

Procedura głosowania na członka oraz zastępcę członka KM PO 2014-2020
(Rozdział 6 Ordynacji)

Na karcie do głosowania kandydaci są uszeregowani alfabetycznie, wg. nazwisk osób ubiegających się o stanowisko członka komitetu na odrębnych listach dla każdego z typów miejsc przewidzianych w pkt. 3.5 Ordynacji.

Organizacja pozarządowa posiadająca czynne prawo wyborcze może oddać jeden głos na kandydata z każdej listy. Oddanie głosu polega na postawieniu znaku „X” przy imieniu i nazwisku kandydata.

Kartę do głosowania można wypełnić poprzez:

a)      pobranie i edycję pliku zawierającego kartę do głosowania a następnie wydrukowanie i podpisanie karty do głosowania;

b)      pobranie, wydrukowanie i odręczne wypełnienie oraz podpisanie karty do głosowania.

Wypełnioną i podpisaną Kartę do głosowania należy zeskanować i przesłać na wskazany w ogłoszeniu adres poczty elektronicznej.

 

W przypadku organizacji pozarządowej, której dane nie są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym, niezbędne jest przesłanie, wraz z Kartą do głosowania, zeskanowanego dokumentu potwierdzającego osobowość prawną, zawierającego informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób upoważnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby.

Uprzejmie informujemy, że nie zgłoszono żadnych protestów dotyczących zgłoszeń oraz ich weryfikacji.

Data utworzenia: 2014-12-17 09:58:29 przez: Marta Szymczyk ; data modyfikacji: 2015-02-11 15:44:24 przez: Marta Szymczyk

II. LISTA ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW

Rada Działalności Pożytku Publicznego informuje, iż 8 stycznia upłynął termin na zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. W terminie wpłynęło 13 zgłoszeń.

Zgodnie z pkt. 5.19 ordynacji wyborczej, Komisja Wyborcza zweryfikowała, czy:

 • zgłoszenie zostało przesłane w terminie oznaczonym w ogłoszeniu o naborze kandydatów;
 • kandydat uzyskał poparcie wymaganej liczby organizacji (komisja badała jedynie liczbę organizacji, oraz formę prawną organizacji wskazaną w formularzu zgłoszeniowym lub deklaracji poparcia, nie weryfikowano zgodności z rejestrem);
 • organizacja zgłaszająca kandydata posiada czynne prawo wyborcze;
 • kandydat złożył stosowne oświadczenia.

Zgodnie z pkt. 5.27 ordynacji wyborczej, w przypadku kandydatów na miejsce dla przedstawiciela federacji oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony środowiska zweryfikowano także, czy podmiot zgłaszający spełnia wymagania określone w pkt. 5.5 ordynacji.

Badano również zgodność przesłanego zgłoszenia z innymi wymaganiami określonymi w ordynacji wyborczej.

Poniżej zestawienie kandydatów zgłoszonych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 wraz z informacją o wyniku weryfikacji. Tabela zawiera również informacje o organizacjach zgłaszających kandydatów oraz o podmiotach udzielających im poparcia.

 <<lista zgłoszonych kandydatów PO PW 2014-2020>>

Zapraszamy także do zapoznania się z informacjami zawartymi w formularzach zgłoszeniowych. Z dokumentów tych usunięto dane teleadresowe kandydatów.


Miejsce w komitecie monitorującym:

Zgłoszenia przyjęte

Zgłoszenia odrzucone

Ochrona środowiska

Golonko Lucyna/ Szmytko Karol

 

Makuch Władysław Henryk

Promowanie włączenia społecznego lub równości szans płci lub równości szans lub niedyskryminacji

Backiel Paweł/ Piekarska Ewelina

Bielecka Joanna/Kwiatkowski Łukasz

Matyjaszczyk Beata/ Brudzyński Lucjan

 

Federacja organizacji pozarządowych

Mikołajczyk Anna/ Braun Michał

Ruszewski Jarosław/ Drabarz Anna

Milewski Tadeusz/Kucharczyk Judyta

Rozwój przedsiębiorczości

Kidyba Andrzej/ Anasiewicz-Sompor Elżbieta

Luty Krzysztof/Siemieniuk Marta

Łucjan Henryk/Gałczyńska Małgorzata

Mika Marek/Napierała Beata

Mnich Krzysztof/Fiedorczuk Anna

 

 

W przypadku zastrzeżeń do nadesłanych zgłoszeń lub do weryfikacji przeprowadzonej przez Komisję Wyborczą prosimy o zgłaszanie pocztą elektroniczną protestów na adres  protest.popw@mpips.gov.pl

Protesty można przesyłać do 21stycznia 2015r.

Data utworzenia: 2014-12-17 09:58:29 przez: Marta Szymczyk ; data modyfikacji: 2015-02-11 15:44:24 przez: Marta Szymczyk

Przedłużenie terminu na zgłaszanie kandydatów

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na okres świąteczny oraz dużą liczbę dni wolnych od pracy termin na zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 (KM PO PW) ulega przedłużeniu do dnia 8 stycznia 2015 r. (do godz. 23:59)

Data utworzenia: 2014-12-17 09:58:29 przez: Marta Szymczyk ; data modyfikacji: 2015-02-11 15:44:24 przez: Marta Szymczyk

I. ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 (KM PO PW)

Liczba dostępnych miejsc w KM dla reprezentantów organizacji pozarządowych wynosi cztery:

a) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

b) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego lub równości szans płci lub równości szans
lub niedyskryminacji;

c) jedno dla przedstawiciela federacji organizacji pozarządowych;

d) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej w obszarze rozwoju przedsiębiorczości.

Organizacje pozarządowe biorące udział w postępowaniu służącemu wyłonieniu do składu KM ich przedstawicieli powinny kierować się kryterium posiadania przez kandydata doświadczenia w obszarze dotyczącym realizacji programów współfinansowanych środkami UE lub dziedzinie będącej bezpośrednio przedmiotem interwencji PO PW oraz posiadaniem następujących kompetencji:

- zdolności analityczne i komunikatywność;

- samodzielność oraz kreatywność;

- umiejętność pracy w zespole;

- gotowość ciągłego uczenia się i aktualizacji posiadanej wiedzy;

- umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych i logicznego formułowania argumentów;

- umiejętność pozyskiwania informacji zwrotnych (opinii, stanowisk, rekomendacji), w kwestiach będących przedmiotem prac KM, od środowisk, które reprezentuje.

 

Zgłoszenia kandydatów na członka oraz zastępcę członka KM należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz przesłanie skanu ww. formularza wraz z wersją edytowalną dokumentu (najlepiej dokument WORD, plik z rozszerzeniem .doc lub .docx) na adresy: jakub.szewczyk@mpips.gov.pl; marta.szymczyk@mpips.gov.pl

Termin na zgłaszanie kandydatów upływa  z dniem 31 grudnia 2014 r.

Zgodnie z pkt. 1.2 lit e ordynacji wyborczej osoba ubiegająca się o mandat członka komitetu i jej zastępca nie mogą być tej samej płci.

 

 Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń.

>>>załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy<<<

>>>załącznik nr 2 Oświadczenie podmiotu udzielającego poparcia<<<

 

Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW) to dodatkowy instrument wsparcia finansowego 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego
i warmińsko-mazurskiego, który będzie uzupełnieniem i wzmocnieniem działań prowadzonych
w ramach regionalnych i krajowych programów europejskiej polityki spójności, z których finansowane będą zasadnicze przedsięwzięcia rozwojowe.
Głównym celem Programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej.
Cel ten będzie realizowany poprzez koncentrację działań programu na:

 • wsparciu w obszarze innowacyjności i B+R,
 • wsparciu konkurencyjności przedsiębiorstw w szczególności w obszarze internacjonalizacji,
 • wsparciu w zakresie poprawy efektywności układów transportowych miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych,
 • wsparciu w zakresie zwiększenia spójności wewnętrznej makroregionu.

 Więcej informacji na temat PO PW: 

http://www.polskawschodnia.gov.pl/2014_2020/Strony/glowna.aspx#strona=1&zakladka=2

 

Procedura zgłaszania kandydata na członka oraz zastępcę członka KM PO 2014-2020 (Rozdział 5 Ordynacji)

Organizacja pozarządowa zgłasza kandydata na członka oraz zastępcę członka Komitetu Monitorującego  za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Przewidziano wspólny formularz zgłoszeniowy dla członka oraz zastępcy członka KM.

W formularzu zgłoszeniowym:

 • pkt. 2-6 – wypełnia kandydat na członka KM,
 • pkt. 7-10 – wypełnia kandydat na zastępcę członka KM,
 • pkt. 11-14– wypełnia organizacja pozarządowa zgłaszająca kandydatów,
 • pkt. 15 – wypełniają podmioty udzielające poparcia,
 • pkt. 16 – fakultatywnie wypełnia kandydat na członka KM
 • pkt. 17 – fakultatywnie wypełnia kandydat na członka KM reprezentujący organizację pozarządową działającą na rzecz ochrony środowiska
 • pkt. 18 – fakultatywnie wypełnia kandydat na zastępcę członka KM reprezentujący organizację pozarządową działającą na rzecz ochrony środowiska.

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy powinien zostać zeskanowany i przesłany na wskazane adresy poczty elektronicznej.

Kandydat na członka oraz zastępcę członka KM musi uzyskać poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych, którym przysługuje czynne prawo wyborcze do danego komitetu lub co najmniej jednej federacji.

Poparcie udzielane przez organizacje pozarządowe lub federacje może zostać wyrażone w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym (pkt. 15 formularza) lub za pomocą oświadczenia podmiotu udzielającego poparcia kandydatowi na przedstawiciela organizacji pozarządowych
w komitecie monitorującym (załącznik nr 2).

W przypadku organizacji pozarządowej, której dane nie są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym, niezbędne jest przesłanie, wraz z formularzem zgłoszeniowym, zeskanowanego dokumentu potwierdzającego osobowość prawną, zawierającego informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób upoważnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby.

Zgłoszenia przesłane po terminie, zgłoszenia nieczytelne lub złożone w niewłaściwej formie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 

 

Data utworzenia: 2014-12-17 09:58:29 przez: Marta Szymczyk ; data modyfikacji: 2015-02-11 15:44:24 przez: Marta Szymczyk

Tagi:

Polecamy