Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

IV. OGŁOSZENIE O WYNIKACH GŁOSOWANIA

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza wyniki głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (KM PO IR).

W przypadku miejsca dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji najwięcej głosów zdobył Pan Jacek Ostrowski (zastępca Pani Agnieszka Siekiera)

W przypadku miejsca dla przedstawiciela organizacji pozarządowej o charakterze federacyjnym najwięcej głosów otrzymała Pani Joanna Brzozowska-Wabik ( zastępca Pan Łukasz Broniszewski).

Zachęcamy także do zapoznania się z listą wszystkich oddanych głosów.

 Lista oddanych głosów PO IR

 Zgodnie z pkt. 6.18 ordynacji wyborczej, Komisja Wyborcza zweryfikowała, czy karty do głosowania:

 • zostały przesłane w terminie;
 • zawierają kompletne dane organizacji pozarządowej;
 • zostały podpisane;

W przypadku zastrzeżeń do wyników głosowania lub do weryfikacji przeprowadzonej przez Komisję Wyborczą prosimy o zgłaszanie pocztą elektroniczną protestów na adres protest.poir@mpips.gov.pl

Protesty można przesyłać do 3 grudnia 2014 r.

 

 

Data utworzenia: 2014-10-06 13:06:57 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2014-10-07 08:17:47 przez: Marta Szymczyk

III.  GŁOSOWANIE

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza rozpoczęcie głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (KM PO IR)

Z uwagi na niewielką liczbę zgłoszeń głosowanie obejmuje jedynie wybór przedstawicieli organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji oraz wybór przedstawicieli federacji (ponadbranżowego związku stowarzyszeń). W KM PO IR przewidziano po 1 miejscu dla każdego z wyżej wymienionych obszarów.

W przypadku pozostałych obszarów tematycznych, na które nie wpłynęły żadne zgłoszenia lub liczba zgłoszeń pozytywnie zweryfikowanych jest niższa lub równa liczbie przewidzianych  miejsc w komitecie, Rada Działalności Pożytku Publicznego wskaże instytucji zarządzającej kandydatów bez wcześniejszego głosowania.

Głosowanie odbywa się poprzez pobranie, wypełnienie, podpisanie, zeskanowanie i odesłanie karty wyborczej na adres glosowanie.poir@mpips.gov.pl

Prosimy o wpisanie w treści wiadomości: nazwy organizacji, siedziby i numeru rejestru organizacji oddającej głos.

Głosowanie kończy się o godz. 23:59 dnia 21 listopada 2014 r.

Spis kandydatów obejmuje wszystkie przyjęte przez Komisję Wyborczą zgłoszenia (załącznik nr 1). Szczegółowe informacje nt. kandydatów zamieszczone zostały na stronie internetowej w pkt. II LISTA ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW, gdzie udostępnione zostały formularze zgłoszeniowe wszystkich kandydatów.

Serdecznie zachęcamy do udziału w głosowaniu.

 

załącznik nr 1 Spis kandydatów

załącznik nr 2 Karta do głosowania


Procedura głosowania na członka oraz zastępcę członka KM PO 2014-2020
(Rozdział 6 Ordynacji)

Na karcie do głosowania kandydaci są uszeregowani alfabetycznie, wg. nazwisk osób ubiegających się o stanowisko członka komitetu na odrębnych listach dla każdego z typów miejsc przewidzianych w pkt. 3.5 Ordynacji.

Organizacja pozarządowa posiadająca czynne prawo wyborcze może oddać jeden głos na kandydata z każdej listy. Oddanie głosu polega na postawieniu znaku „X” przy imieniu i nazwisku kandydata.

Kartę do głosowania można wypełnić poprzez:

a) pobranie i edycję pliku zawierającego kartę do głosowania a następnie wydrukowanie i podpisanie karty do głosowania;

b) pobranie, wydrukowanie i odręczne wypełnienie oraz podpisanie karty do głosowania.

Wypełnioną i podpisaną Kartę do głosowania należy zeskanować i przesłać na wskazany w ogłoszeniu adres poczty elektronicznej.

 

W przypadku organizacji pozarządowej, której dane nie są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym, niezbędne jest przesłanie, wraz z Kartą do głosowania, zeskanowanego dokumentu potwierdzającego osobowość prawną, zawierającego informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób upoważnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby.

Odział terenowy organizacji pozarządowej, o którym mowa w pkt. 2.2 lit. b Ordynacji, wraz z Kartą do głosowania przesyła zeskanowany dokument zawierający informacje na temat osób upoważnionych do reprezentowania.

Data utworzenia: 2014-10-06 13:06:57 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2014-10-07 08:17:47 przez: Marta Szymczyk

W związku z wynikami weryfikacji zgłoszonych kandydatur zgłoszono 1 protest. Komisja Wyborcza nie zdecydowała się na jego uwzględnienie.

portest

uzasadnienie

Data utworzenia: 2014-10-06 13:06:57 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2014-10-07 08:17:47 przez: Marta Szymczyk

II. LISTA ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW

Rada Działalności Pożytku Publicznego informuje, iż 20 października upłynął termin na zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. W terminie spłynęło 13 zgłoszeń.

Zgodnie z pkt. 5.19 ordynacji wyborczej, Komisja Wyborcza zweryfikowała, czy:

 • zgłoszenie zostało przesłane w terminie oznaczonym w ogłoszeniu o naborze kandydatów;
 • kandydat uzyskał poparcie wymaganej liczby organizacji (komisja badała jedynie liczbę organizacji, oraz formę prawną organizacji wskazaną w formularzu zgłoszeniowym lub deklaracji poparcia, nie weryfikowano zgodności z rejestrem);
 • organizacja zgłaszająca kandydata posiada czynne prawo wyborcze;
 • kandydat złożył stosowne oświadczenia.

Zgodnie z pkt. 5.27 ordynacji wyborczej, w przypadku kandydatów na miejsce dla przedstawiciela federacji oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony środowiska zweryfikowano także, czy podmiot zgłaszający spełnia wymagania określone w pkt. 5.5 ordynacji.

Badano również zgodność przesłanego zgłoszenia z innymi wymaganiami określonymi w ordynacji wyborczej.

Poniżej zestawienie kandydatów zgłoszonych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 wraz z informacją o wyniku oceny formalnej.

<>

Zapraszamy także do zapoznania się z informacjami zawartymi w formularzach zgłoszeniowych. Z dokumentów tych usunięto dane teleadresowe kandydatów. W przypadkach, w których poparcie dla kandydata nie było wyrażone na formularzu zgłoszeniowym, w punkcie 15 dokonano uzupełnienia o informacje zawarte w przesłanych deklaracjach poparcia (zmiany oznaczono kolorem czerwonym).

Zgłoszenia na miejsce dla przedstawiciela:

 • organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

<>

 • organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji;

<>

<>

<>

<>

 • federacji (ponadbranżowego związku stowarzyszeń);

 <>

<>

<>

<>

 • organizacji pozarządowej ze sfery prac badawczo-rozwojowych.

<>

<>

Ponadto wpłynęły także dwa zgłoszenie, w których nie określono obszaru tematycznego.

<>

<>

W przypadku zastrzeżeń do nadesłanych zgłoszeń lub do weryfikacji przeprowadzonej przez Komisję Wyborczą prosimy o zgłaszanie pocztą elektroniczną protestów na adres protest.poir@mpips.gov.pl

Protesty można przesyłać do 31 października 2014 r.

Data utworzenia: 2014-10-06 13:06:57 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2014-10-07 08:17:47 przez: Marta Szymczyk

I.                    ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (KM PO IR)

Liczba dostępnych miejsc w KM PO IR dla reprezentantów organizacji pozarządowych wynosi cztery:

a)      jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

b)      jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji;

c)       jedno dla przedstawiciela federacji (ponadbranżowego związku stowarzyszeń);

d)      jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej ze sfery prac badawczo-rozwojowych.

 

Zgłoszenia kandydatów na członka oraz zastępcę członka KM należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz przesłanie skanu ww. formularza wraz z wersją edytowalną dokumentu (najlepiej dokument WORD, plik z rozszerzeniem .doc lub .docx) na adresy: jakub.szewczyk@mpips.gov.pl; marta.szymczyk@mpips.gov.pl

 

Termin na zgłaszanie kandydatów upływa z dniem 20 października 2014.

 

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń.

 

>>>załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy<<<

>>>załącznik nr 2 Oświadczenie podmiotu udzielającego poparcia<<<

 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) to Program Operacyjny w ramach nowej perspektywy finansowej – Fundusze Europejskie 2014-2020, będący następcą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), realizowanego w latach 2007-2013.

PO IR wspiera prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

Jego głównym celem jest pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki, poprzez zwiększenie nakładów prywatnych na B+R oraz kreowanie popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe.
Przewidziane w Programie obszary wsparcia to:

 • budowa nowych i wzmacnianie istniejących powiązań między sektorem nauki
  a przedsiębiorstwami,
 • rozwój innowacyjności przedsiębiorstw,
 • wzmocnienie jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Podstawowym elementem PO IR są instrumenty wsparcia skierowane do przedsiębiorstw w celu podjęcia przez nie i rozwoju (kontynuacji) działalności B+R i innowacyjnej.

Więcej informacji na temat PO IR:  http://www.poig.gov.pl/2014_2020/Strony/glowna.aspx#strona=1&zakladka=2

 

Procedura zgłaszania kandydata na członka oraz zastępcę członka KM PO 2014-2020 (Rozdział 5 Ordynacji)

Organizacja pozarządowa zgłasza kandydata na członka oraz zastępcę członka Komitetu Monitorującego  za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Przewidziano wspólny formularz zgłoszeniowy dla członka oraz zastępcy członka KM.

W formularzu zgłoszeniowym:

 • pkt. 2-6 – wypełnia kandydat na członka KM,
 • pkt. 7-10 – wypełnia kandydat na zastępcę członka KM,
 • pkt. 11-14– wypełnia organizacja pozarządowa zgłaszająca kandydatów,
 • pkt. 15 – wypełniają podmioty udzielające poparcia,
 • pkt. 16 – fakultatywnie wypełnia kandydat na członka KM,
 • pkt. 17 – fakultatywnie wypełnia kandydat na członka KM reprezentujący organizację pozarządową działającą na rzecz ochrony środowiska,
 • pkt. 18 – fakultatywnie wypełnia kandydat na zastępcę członka KM reprezentujący organizację pozarządową działającą na rzecz ochrony środowiska.

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy powinien zostać zeskanowany i przesłany na wskazane adresy poczty elektronicznej.

Kandydat na członka oraz zastępcę członka KM musi uzyskać poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych, którym przysługuje czynne prawo wyborcze do danego komitetu lub co najmniej jednej federacji.

Poparcie udzielane przez organizacje pozarządowe lub federacje może zostać wyrażone w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym (pkt. 15 formularza) lub za pomocą oświadczenia podmiotu udzielającego poparcia kandydatowi na przedstawiciela organizacji pozarządowych w komitecie monitorującym (załącznik nr 2).

W przypadku organizacji pozarządowej, której dane nie są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym, niezbędne jest przesłanie, wraz z formularzem zgłoszeniowym, zeskanowanego dokumentu potwierdzającego osobowość prawną, zawierającego informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób upoważnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby.

Zgłoszenia przesłane po terminie, zgłoszenia nieczytelne lub złożone w niewłaściwej formie nie będą rozpatrywane.

Data utworzenia: 2014-10-06 13:06:57 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2014-10-07 08:17:47 przez: Marta Szymczyk

Tagi:

Polecamy