Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

IV. OGŁOSZENIE O WYNIKACH GŁOSOWANIA

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza wyniki głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (KM PO IiŚ).

W przypadku miejsca dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska najwięcej głosów zdobyła Pani Renata Cybor (zastępca: Pan Leszek Filipiak).

W KM PO IiŚ przewidziano 3 miejsca dla przedstawicieli organizacji pozarządowej właściwej ze względu na rodzaj działalności objętej PO IiŚ. Kolejno największą ilość głosów w odniesieniu do tego miejsca zdobyli:

 1. Pan Tobiasz Adamczewski (zastępca: Julia Krzyszkowska) – 39 głosów;
 2. Pan Krzysztof Rytel (zastępca: Pani Marta Wiśniewska) – 24 głosy;
 3. Pan Jakub Krzysztof Adamski (zastępca: Pani Anna Pielaszek) – 11 głosów.

Zachęcamy także do zapoznania się z listą wszystkich oddanych głosów.

>>Lista oddanych głosów PO IiŚ<<

Zgodnie z pkt. 6.18 ordynacji wyborczej, Komisja Wyborcza zweryfikowała, czy karty do głosowania:

 • zostały przesłane w terminie,
 • zawierają kompletne dane organizacji pozarządowej,
 • zostały podpisane.

W przypadku zastrzeżeń do wyników głosowania lub do weryfikacji przeprowadzonej przez Komisję Wyborczą prosimy o zgłaszanie pocztą elektroniczną protestów na adres: protest.pois@mpips.gov.pl

Protesty można przesyłać do 25 grudnia 2014 r.


Data utworzenia: 2014-10-20 10:37:45 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2014-10-24 19:20:44 przez: Jakub Szewczyk

III.                GŁOSOWANIE

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza rozpoczęcie głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (KM PO IiŚ)

Z uwagi na niewielką liczbę zgłoszeń głosowanie obejmuje jedynie wybór przedstawicieli organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska oraz wybór przedstawicieli organizacji pozarządowej właściwej ze względu na rodzaj działalności objętej PO IiŚ.

W KM PO IiŚ przewidziano 1 miejsce dla przedstawicieli organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska oraz 3 miejsca dla przedstawicieli organizacji pozarządowej właściwej ze względu na rodzaj działalności objętej PO IiŚ.

W przypadku pozostałych obszarów tematycznych, na które nie wpłynęły żadne zgłoszenia lub liczba zgłoszeń pozytywnie zweryfikowanych jest niższa lub równa liczbie przewidzianych  miejsc w komitecie, Rada Działalności Pożytku Publicznego wskaże instytucji zarządzającej kandydatów bez wcześniejszego głosowania.

Głosowanie odbywa się poprzez pobranie, wypełnienie, podpisanie, zeskanowanie i odesłanie karty wyborczej na adres glosowanie.pois@mpips.gov.pl

Prosimy o wpisanie w treści wiadomości: nazwy organizacji, siedziby i numeru rejestru organizacji oddającej głos.

Głosowanie kończy się o godz. 23:59 dnia 8 grudnia 2014 r. (14 dni na głosowanie)

Spis kandydatów obejmuje wszystkie przyjęte przez Komisję Wyborczą zgłoszenia (załącznik nr 1). Szczegółowe informacje nt. kandydatów zamieszczone zostały na stronie internetowej w pkt. II LISTA ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW, gdzie udostępnione zostały formularze zgłoszeniowe wszystkich kandydatów.

Serdecznie zachęcamy do udziału w głosowaniu.

 

załącznik nr 1 Spis kandydatów

załącznik nr 2 Karta do głosowania

 

Procedura głosowania na członka oraz zastępcę członka KM PO 2014-2020
(Rozdział 6 Ordynacji)

Na karcie do głosowania kandydaci są uszeregowani alfabetycznie, wg. nazwisk osób ubiegających się o stanowisko członka komitetu na odrębnych listach dla każdego z typów miejsc przewidzianych w pkt. 3.5 Ordynacji.

Organizacja pozarządowa posiadająca czynne prawo wyborcze może oddać jeden głos na kandydata z każdej listy. Oddanie głosu polega na postawieniu znaku „X” przy imieniu i nazwisku kandydata.

Kartę do głosowania można wypełnić poprzez:

a)      pobranie i edycję pliku zawierającego kartę do głosowania a następnie wydrukowanie i podpisanie karty do głosowania;

b)      pobranie, wydrukowanie i odręczne wypełnienie oraz podpisanie karty do głosowania.

Wypełnioną i podpisaną Kartę do głosowania należy zeskanować i przesłać na wskazany w ogłoszeniu adres poczty elektronicznej.

 

W przypadku organizacji pozarządowej, której dane nie są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym, niezbędne jest przesłanie, wraz z Kartą do głosowania, zeskanowanego dokumentu potwierdzającego osobowość prawną, zawierającego informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób upoważnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby.

Odział terenowy organizacji pozarządowej, o którym mowa w pkt. 2.2 lit. b Ordynacji, wraz z Kartą do głosowania przesyła zeskanowany dokument zawierający informacje na temat osób upoważnionych do reprezentowania.

 

Uprzejmie informujemy, że w przewidzianym terminie na zgłaszanie protestów do nadesłanych zgłoszeń lub do weryfikacji przeprowadzonej przez Komisję Wyborczą, nie wpłynął żaden protest.

Data utworzenia: 2014-10-20 10:37:45 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2014-10-24 19:20:44 przez: Jakub Szewczyk

II. LISTA ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW

Rada Działalności Pożytku Publicznego informuje, iż 3 listopada upłynął termin na zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W terminie wpłynęło 9 zgłoszeń.

Zgodnie z pkt. 5.19 ordynacji wyborczej, Komisja Wyborcza zweryfikowała, czy:

 • zgłoszenie zostało przesłane w terminie oznaczonym w ogłoszeniu o naborze kandydatów;
 • kandydat uzyskał poparcie wymaganej liczby organizacji (komisja badała jedynie liczbę organizacji, oraz formę prawną organizacji wskazaną w formularzu zgłoszeniowym lub deklaracji poparcia, nie weryfikowano zgodności z rejestrem);
 • organizacja zgłaszająca kandydata posiada czynne prawo wyborcze;
 • kandydat złożył stosowne oświadczenia.

Zgodnie z pkt. 5.27 ordynacji wyborczej, w przypadku kandydatów na miejsce dla przedstawiciela federacji oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony środowiska zweryfikowano także, czy podmiot zgłaszający spełnia wymagania określone w pkt. 5.5 ordynacji.

Badano również zgodność przesłanego zgłoszenia z innymi wymaganiami określonymi w ordynacji wyborczej.

Poniżej zestawienie kandydatów zgłoszonych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wraz z informacją o wyniku weryfikacji. Tabela zawiera również informacje o organizacjach zgłaszających kandydatów oraz o podmiotach udzielających im poparcia.

lista zgłoszonych kandydatów wraz z wynikami weryfikacji

Zapraszamy także do zapoznania się z informacjami zawartymi w formularzach zgłoszeniowych. Z dokumentów tych usunięto dane teleadresowe kandydatów.


Miejsce w komitecie monitorującym:

Zgłoszenia przyjęte

Zgłoszenia odrzucone

Ochrona środowiska

Cybor Renata / Filipiak Leszek

Furmaga Joanna / Nieznański Piotr

Kaługa Ireneusz / Tarkowska Anna

Chachulski Zbigniew

Działalności objęta PO IiŚ

Adamczewski Tobiasz / Krzyszkowska Julia

Adamski Jakub Krzysztof / Pielaszek Anna

Rytel Krzysztof / Wisniewska Marta

Szlęzak Robert / Malicka Ewa

Kuczyńska Magdalena / Boratyn Wojciech

 

W przypadku zastrzeżeń do nadesłanych zgłoszeń lub do weryfikacji przeprowadzonej przez Komisję Wyborczą prosimy o zgłaszanie pocztą elektroniczną protestów na adres  protest.pois@mpips.gov.pl

Protesty można przesyłać do 17 listopada 2014 r.

Data utworzenia: 2014-10-20 10:37:45 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2014-10-24 19:20:44 przez: Jakub Szewczyk

I.                    ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (KM POIiŚ)

Liczba dostępnych miejsc w KM dla reprezentantów organizacji pozarządowych wynosi sześć:

a)      jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

b)      jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego lub równości szans płci lub równości szans
i niedyskryminacji;

c)      jedno dla przedstawiciela federacji organizacji pozarządowych;

d)      trzy dla przedstawicieli organizacji pozarządowych właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej PO IiŚ

Zgłoszenia kandydatów na członka oraz zastępcę członka KM należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz przesłanie skanu ww. formularza wraz z wersją edytowalną dokumentu (najlepiej dokument WORD, plik z rozszerzeniem .doc lub .docx) na adresy: jakub.szewczyk@mpips.gov.pl; marta.szymczyk@mpips.gov.pl

Zgodnie z pkt. 1.2 lit e ordynacji wyborczej osoba ubiegająca się o mandat członka komitetu i jej zastępca nie mogą być tej samej płci.

Termin na zgłaszanie kandydatów upływa  z dniem 3 listopada 2014

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń.

>>>załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy<<<

>>>załącznik nr 2 Oświadczenie podmiotu udzielającego poparcia<<<

 

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Celem głównym programu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.

Program wskazuje krajowe cele w obszarze rozwoju zrównoważonego przy zachowaniu spójności i równowagi pomiędzy działaniami inwestycyjnymi w zakresie niezbędnej infrastruktury oraz wsparcia skierowanego do wybranych obszarów gospodarki.

Środki unijne z programu przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

POIiŚ 2014-2020 będzie kontynuował główne kierunki inwestycji określone w jego poprzedniku – POIiŚ 2007-2013. Dotyczą one przede wszystkim rozwoju infrastruktury technicznej kraju w najważniejszych sektorach gospodarki.

Więcej informacji na temat POIiŚ:

 

http://www.pois.gov.pl/2014_2020/Strony/glowna.aspx#strona=1&zakladka=2

 

Procedura zgłaszania kandydata na członka oraz zastępcę członka KM PO 2014-2020 (Rozdział 5 Ordynacji)

Organizacja pozarządowa zgłasza kandydata na członka oraz zastępcę członka Komitetu Monitorującego  za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Przewidziano wspólny formularz zgłoszeniowy dla członka oraz zastępcy członka KM.

W formularzu zgłoszeniowym:

 • pkt. 2-6 – wypełnia kandydat na członka KM,
 • pkt. 7-10 – wypełnia kandydat na zastępcę członka KM,
 • pkt. 11-14– wypełnia organizacja pozarządowa zgłaszająca kandydatów,
 • pkt. 15 – wypełniają podmioty udzielające poparcia,
 • pkt. 16 – fakultatywnie wypełnia kandydat na członka KM
 • pkt. 17 – fakultatywnie wypełnia kandydat na członka KM reprezentujący organizację pozarządową działającą na rzecz ochrony środowiska
 • pkt. 18 – fakultatywnie wypełnia kandydat na zastępcę członka KM reprezentujący organizację pozarządową działającą na rzecz ochrony środowiska.

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy powinien zostać zeskanowany i przesłany na wskazane adresy poczty elektronicznej.

Kandydat na członka oraz zastępcę członka KM musi uzyskać poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych, którym przysługuje czynne prawo wyborcze do danego komitetu lub co najmniej jednej federacji.

Poparcie udzielane przez organizacje pozarządowe lub federacje może zostać wyrażone w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym (pkt. 15 formularza) lub za pomocą oświadczenia podmiotu udzielającego poparcia kandydatowi na przedstawiciela organizacji pozarządowych
w komitecie monitorującym (załącznik nr 2).

W przypadku organizacji pozarządowej, której dane nie są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym, niezbędne jest przesłanie, wraz z formularzem zgłoszeniowym, zeskanowanego dokumentu potwierdzającego osobowość prawną, zawierającego informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób upoważnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby.

Zgłoszenia przesłane po terminie, zgłoszenia nieczytelne lub złożone w niewłaściwej formie nie będą rozpatrywane.

Data utworzenia: 2014-10-20 10:37:45 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2014-10-24 19:20:44 przez: Jakub Szewczyk

Tagi:

Polecamy