Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Produkty Projektu - podsumowanie cz. III

Okres trzedziestu dwóch miesięcy pracy nad stworzeniem rozwiązań systemowych odnoszących się do poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, zaowocował stworzeniem:

1. W ramach działania BADANIE:

 • Koncepcji badawczej przygotowananej na potrzeby badań prowadzonych w ramach Projektu,
 • Raportem „Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie - analiza danych zastanych”,
 • Raportem „Podmioty udzielające bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich,
 • Raportem z badania biur obsługi interesantów w sądach powszechnych,
 • Raportem „Korzystający i niekorzystający z poradnictwa prawnego i obywatelskiego”,
 • Raportem „Instytucje i organizacje wspierające lub mogące potencjalnie wspierać podmioty świadczące poradnictwo prawne i obywatelskie”,
 • Kompleksowym raportem z badania poradnictwa prawnego i obywatelskiego (Stan obecny i wizje przyszłości),
 • Raportem „Mapa bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego”,
 • Poradnikiem dla osób poszukujących i korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej,
 • Mapą poradnictwa prawnego i obywatelskiego – www.mapaporadnictwa.org,

2. W ramach działania MODEL I POLITYKA:

 • 21 protokołów ze spotkań konsultacyjnych dotyczących modelu poradnictwa prawnego i obywatelskiego,
 • Modelem „System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce - propozycje rozwiązań modelowych i założeń polityki państwa”,

3. W ramach działania UPOWSZECHNIANIE:

 • Wywiadem z Dyrektorem DPP Krzysztofem Więckiewiczem, opublikowanym w Piśmie Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" nr 39-40, październik 2012, str. 50-51,
 • - Publikacją „Porady prawne dla każdego”, opublikowaną w Piśmie "Wspólnota" nr 20, wrzesień 2012, str. 33-40,
 • Artykułu opublikowanego przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych w "Edukacji Prawniczej" nr 12 (138) grudzień 2012,
 • Dwóch artykułów opublikowanych przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych w czasopiśmie "Klinika" nr 13 (17)/2012, str. 15-27,
 • Publikacją Instytutu Spraw Publicznych w ramach serii Analizy i Opinie Potencjał społeczny poradnictwa prawnego i obywatelskiego, nr 132,
 • Artykułu opublikowanego przez INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa w "Radcy Prawnym" nr 135, marzec 2013, str. 18-19,
 • Serii czterech artykułów opublikowanych przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych w czasopiśmie "Klinika" nr 15 (19)/2013,
 • Artykułu opublikowanego przez Związek Biur Porad Obywatelskich na portalu ngo.pl, 26 czerwca 2013 r.,
 • Artykułu opublikowanego przez Związek Biur Porad Obywatelskich na portalu ngo.pl,
 • Broszury streszczającej wyniki badań: Badanie poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce (wybrane wyniki, wnioski i rekomendacje),
 • Publikacji Instytutu Spraw Publicznych w ramach serii Analizy i Opinie - Medialny obraz poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz możliwośi popularyzacji tej formy pomocy
 • Konferencja Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce. Propozycja rozwiązań instytucjonalno-prawnych oraz założeń polityki państwa,
 • Publikacji Związku Biur Porad Obywatelskich „Poradnik dla Doradców/Doradczyń Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego”,
 • Publikacji Instytutu Spraw Publicznych w ramach serii Analizy i Opinie - Finansowanie porad prawnych i obywatelskich świadczonych przez organizacje społeczne w Polsce - potrzeba systemowych rozwiązań, nr 137,
 • Artykułu opublikowanego przez Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS) w Kwartalniku Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA,
 • Notatki ze szkoleń T4T przeprowadzonych przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych,
 • Artykułu opublikowanego przez Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS) w misięczniku Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa,
 • Publikacji Instytutu Spraw Publicznych w ramach serii Analizy i Opinie, nr 139,
 • Serii czterech artykułów opublikowanych przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych w czasopiśmie "Klinika" nr 16 (20)/2014,
 • Boszury na konferencję pt. „Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce. Propozycja rozwiązań instytucjonalno-prawnych oraz założeń polityki państwa”,
 • Notatek z dwudziestu jeden szkoleń dla organizatorów placówek poradniczych dotyczących modelu wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego przeprowadzonych przez FUPP oraz ZBPO w ramach których przeszkolono
 • Notatek z pięciu szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorzadu terytorialnego dotyczące modelu wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego - FUPP
 • Zaleceń Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczących organizacji i wspierania poradnictwa prawnego i obywatelskiego na poziomie województwa
 • Zaleceń Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczących organizacji i wspierania poradnictwa prawnego i obywatelskiego na poziomie powiatu
 • Kwartalnika o problematyce społeczeństwa obywatelskiego "Trzeci sektor" - numeru specjalnego poświęconego tematyce poradnictwa prawnego i obywatelskiego (ISP),
 • Publikacji Instytutu Spraw Publicznych w ramach serii Analizy i Opinie, nr 142,
 • Monografii/podręcznika metodologicznego Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

Oprac. FUPP

Data utworzenia: 2015-05-07 11:07:50

Tagi:

Polecamy