Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Procedura wyborcza

Karta Reprezentacji Pozarządowych Organizacji Ekologicznych w ciałach dialogu społecznego

Zgodnie z obowiązującą ordynacją, kandydacia do komitetów monitorujących ubiegający się o mandat z zakresu ochrony środowiska mogą w formularzu zgłoszeniowym oświadczyć, iż zgadzają się z postulatami tego dokumentu. Zachęcamy do zapoznania się z treścią Karty.

Karta Reprezentacji Pozarządowych Organizacji Ekologicznych w ciałach dialogu społecznego.

Data utworzenia: 2014-08-18 17:03:13 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2014-09-11 13:13:35 przez: Jakub Szewczyk

Zmiana Ordynacji Wyborczej

Dnia 6 października 2014 r. Rada Działalności Pożytku Publicznego podjęła uchwałę nr 86 w sprawie zmiany ordynacji wyborczej, określającej zasady wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komitetów monitorujących krajowe i regionalne programy operacyjne na lata 2014-2020. Zgodnie z przyjętą uchwałą, traci moc ordynacja wyborcza określająca zasady wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komitetów monitorujących krajowe i regionalne programy operacyjne na lata 2014-2020, satnowiąca załącznik nr 1 do uchwały nr 83.

Zmiany wprowadzone do ordynacji dotyczą przede wszystkim:

 • czynnego prawa wyborczego dla podmiotów posiadających osobowość prawną w wyborach RPO (oddziały takie muszą być wpisane do KRS) - pkt. 2.2 lit. b;
 • rozszerzenia zakresu informacji dostępnych w formularzu zgłoszeniowym - pkt. 5.11 i 5.12 oraz załącznik nr 1 do ordynacji;
 • sposobu rozstrzygania przez komisję wyborczą protestów dotyczących zakresu działalności organizacji zgłaszającej kandydata - pkt. 5.27;
 • uregulowania kwestii wakatu - pkt. 8;
 • dodania możliwości ponownego przeprowadzenia wyborów - pkt.9;
 • dodania możliwości złożenia deklaracji poparcia na druku odrębnym od formularza zgłoszeniowego - pkt. 5.12.

Uchwała nr 86 wraz z załącznikami dostępna poniżej

Uchwała nr 86

Ordynacja wyborcza (doc)

załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy

załącznik nr 2 Oświadczenie podmiotu udzielającego poparcia

załącznik nr 3 Karta do głosowania

Data utworzenia: 2014-08-18 17:03:13 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2014-09-11 13:13:35 przez: Jakub Szewczyk

 

Dnia 9 września 2014 r. Rada Działalności Pożytku Publicznego podjęła uchwałę nr 83 w sprawie ordynacji wyborczej określającej zasady wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komitetów monitorujących krajowe i regionalne programy operacyjne na lata 2014-2020.

Przyjęty dokument dostępny poniżej

Ordynacja wyborcza (pdf)

Ordynacja wyborcza (doc)

załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy

załącznik nr 2 Karta do głosowania

 

Informacje dla kandydatów oraz organizacji zgłaszających kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komitetów monitorujących programy operacyjne 2014-2020

 I. Prawa wyborcze (Rozdział 2 Ordynacji)

Czynne prawo wyborcze przysługuje:

 • W wyborach do komitetu monitorującego krajowy program operacyjny:

- organizacji pozarządowej, której siedziba znajduje się na terytorium RP.

 • W wyborach do komitetu monitorującego regionalny program operacyjny:

- organizacji pozarządowej, której siedziba znajduje się na terenie województwa objętego regionalnym programem operacyjnym,

- wpisanemu do KRS, nieposiadającemu osobowości prawnej oddziałowi terenowemu organizacji pozarządowej, o ile siedziba oddziału terenowego mieści się na terenie województwa objętego regionalnym programem operacyjnym – w przypadku organizacji pozarządowej, której siedziba znajduje się poza terenem województwa.

Bierne prawo wyborcze przysługuje:

 • W wyborach do komitetu monitorującego krajowy program operacyjny:

- kandydatom zgłoszonym przez organizacje pozarządowe, których siedziba znajduje się na terytorium RP.

 • W wyborach do komitetu monitorującego regionalny program operacyjny:

- kandydatom zgłoszonym przez organizację pozarządową, której siedziba znajduje się na terenie województwa objętego regionalnym programem operacyjnym

- kandydatom zgłoszonym przez nieposiadający osobowości prawnej oddział terenowy organizacji pozarządowej, o ile siedziba oddziału terenowego mieści się na terenie województwa objętego regionalnym programem operacyjnym – w przypadku organizacji pozarządowej, której siedziba znajduje się poza terenem województwa.

Nieposiadający osobowości prawnej oddział terenowy organizacji pozarządowej, którego dane nie są dostępne w KRS powinien przesłać zeskanowany dokument zawierający informacje na temat osób upoważnionych do jego reprezentacji.

 II. Zgłaszanie kandydatów (Rozdział 5 Ordynacji)

Organizacja pozarządowa zgłasza kandydata na członka oraz zastępcę członka Komitetu Monitorującego  za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Przewidziano wspólny formularz zgłoszeniowy dla członka oraz zastępcy członka KM.

W formularzu zgłoszeniowym:

 • pkt. 2-6 – wypełnia kandydat na członka KM,
 • pkt. 7-10 – wypełnia kandydat na zastępcę członka KM,
 • pkt. 11-14– wypełnia organizacja pozarządowa zgłaszająca kandydatów,
 • pkt. 15 – wypełniają podmioty udzielające poparcia,
 • pkt. 16 – fakultatywnie wypełnia kandydat na członka KM,
 • pkt. 17 – fakultatywnie wypełnia kandydat na członka KM reprezentujący organizację pozarządową działającą na rzecz ochrony środowiska,
 • pkt. 18 – fakultatywnie wypełnia kandydat na zastępcę członka KM reprezentujący organizację pozarządową działającą na rzecz ochrony środowiska.

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy powinien zostać zeskanowany i przesłany na wskazany w ogłoszeniu adres poczty elektronicznej.

Kandydat na członka oraz zastępcę członka KM musi uzyskać poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych, którym przysługuje czynne prawo wyborcze do danego komitetu lub co najmniej jednej federacji.

ZGŁASZANIE PROTESTÓW

Po zakończeniu weryfikacji otrzymanych zgłoszeń Komisja Wyborcza zamieści na stronie internetowej oficjalną listę zgłoszonych kandydatów. Do opublikowanej listy możliwe będzie zgłaszanie protestów wyborczych drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej. Czas na zgłaszanie protestów wynosi 7 dni od dnia opublikowania listy zgłoszonych kandydatów.

Termin na zgłaszanie kandydatów wynosi 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

III. Głosowanie (Rozdział 6 Ordynacji)

Głosowanie odbywa się poprzez pobranie, wypełnienie, podpisanie, zeskanowanie i przesłanie karty do głosowania na wskazany adres.

Kartę do głosowania wypełnia organizacja pozarządowa. Kartę do głosowania powinny podpisać osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej.

Podmioty biorące udział w głosowaniu, których dane nie są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym, zobowiązane są do przesłania, wraz z formularzem zgłoszeniowym, zeskanowanego dokumentu potwierdzającego osobowość prawną, zawierającego informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób upoważnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby.

ZGŁASZANIE PROSTESTÓW

Po zakończeniu weryfikacji otrzymanych kart do głosowania Komisja Wyborcza opublikuje na stronie internetowej ogłoszenie o wynikach głosowania z informacją o możliwości wniesienia protestu. Protesty wyborcze można zgłaszać drogą elektroniczną na wskazany w ogłoszeniu adres poczty elektronicznej. Czas na zgłaszanie protestów wynosi 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia o wynikach głosowania.

Z uwagi na ograniczony czas przewidziany na przeprowadzenie procedury wyborów, Komisja Wyborcza nie będzie weryfikowała wszystkich kart do głosowania pod kątem zgodności danych organizacji pozarządowej z rejestrem a jedynie te, co do których zostaną zgłoszone protesty. Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do zgłaszania protestów.

Głosowanie trwa 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

 IV. Wyniki wyborów (Rozdział 7 Ordynacji)

Po rozpatrzeniu protestów dotyczących głosowania (nie później niż 7 dni od zakończenia terminu przewidzianego  na zgłaszanie protestów), Komisja Wyborcza na stronie internetowej opublikuje ostateczne ogłoszenie o wynikach wyborów.

Data utworzenia: 2014-08-18 17:03:13 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2014-09-11 13:13:35 przez: Jakub Szewczyk

Tagi:

RDPP (4)

Polecamy