Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Powołanie KKRES III kadencji.

Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dniem 7 grudnia 2021 r. został powołany Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej III kadencji (2021-2024). Komitet został powołany na podstawie § 1 ust. 1 zarządzenia nr 35 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Uroczyste wręczenie aktów powołania oraz pierwsze posiedzenie Komitetu odbędzie się w dniu
20 stycznia 2021 r.

Skład Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Prezydium Komitetu:

  • dr hab. Bohdan Skrzypczak, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski – Przewodniczący Komitetu
  • Dariusz Węgierski, Regionalny Spółdzielczy Związek Rewizyjny – Zastępca Przewodniczącego Komitetu
  • Anna Bulka, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy – Sekretarz Komitetu

Skład Komitetu:

Sześciu przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych:

1. Piotr Krasuski, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

2. Iwonna Kulikowska, Z-ca Dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej, Ministerstwo Finansów

3. Dariusz Piontkowski, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji i Nauki

4. Szymon Wozniak, Z-ca Dyrektora Departamentu Badań Społecznych, Główny Urząd Statystyczny

5. Artur Kowalski, Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Zamówień Publicznych

6. Dorota Habich, Zastępca Prezesa ds. Programowych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Trzech przedstawicieli jednostek samorządu wojewódzkiego (Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego – 2 osoby, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej – 1 osoba:

7. Dorota Stachowicz, specjalista w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni

8. Katarzyna Tręda-Pisera, Rzecznik Osób Niepełnosprawnych oraz Koordynator Dostępności w Urzędzie Miasta Łodzi

9. Wioletta Wilimska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej

Trzech przedstawicieli sektora ekonomii społecznej (Rada Działalności Pożytku Publicznego – 1 osoba, Krajowa Rada Spółdzielcza – 1 osoba, Rada Rodziny  – 1 osoba):

10. dr Jerzy Jankowski, Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej

11. Dorota Bojemska, Przewodnicząca Rady Rodziny

12. Przedstawiciel Rady Działalności Pożytku Publicznego zostanie wskazany w późniejszym terminie

Pięciu przedstawicieli: Rady Dialogu Społecznego – 2 osoby, instytucji finansowych – 1 osoba, świata nauki i edukacji – 2 osoby:

13. Krzysztof Małecki, Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Krajowego Związku Zawodowego Inspektorów Kontroli ZUS, Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Wielkopolskiego, Rada Dialogu Społecznego

14. Magdalena Wróbel, Przedstawiciel członka Federacji Przedsiębiorców Polskich KGHM Polska Miedź SA,  Rada Dialogu Społecznego

15. Michał Kopeć, Dyrektor Departamentu Programów Europejskich, Bank Gospodarstwa Krajowego

16. dr hab. Bohdan Skrzypczak, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski – Przewodniczący Komitetu

17. dr hab. Agnieszka Sowa-Kofta, profesor w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych

Jedenastu przedstawicieli sektora ekonomii społecznej wybieranych spośród zgłoszeń co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) lub osobę prawną niedziałającą w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającą co najmniej10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy, lub spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2021 r. poz. 648):

18. Anna Bulka, poparcie osoby prawnej niedziałającej w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającej całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającej co najmniej 10: a) organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy, b) spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze - Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy – Sekretarz Komitetu

19. Witold Ekielski, poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

20. Zbigniew Hanas, poparcie osoby prawnej niedziałającej w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającej całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającej co najmniej 10: a) organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy, b) spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze - Fundacja Regionalny Klaster Ekonomii Społecznej i Innowacji "Centrum Rozwoju"/Regionalny Klaster Ekonomii Społecznej i Innowacji "z biegiem sanu do rozwoju" na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu

21. Dariusz Krajewski, poparcie osoby prawnej niedziałającej w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającej całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającej co najmniej 10: a) organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy, b) spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze - Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

22. Katarzyna Loska-Szafrańska, poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

23. Zenon Matuszko, poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

24. Barbara Święch-Bober, poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

25. Mariusz Stanisław Urban, poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

26. Anna Jarmuszkiewicz, poparcie osoby prawnej niedziałającej w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającej co najmniej 10 spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze - Krajowy Związek Banków Spółdzielczych

27. Iwona Hejducka, poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

28. Dariusz Węgierski, poparcie osoby prawnej niedziałającej w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającej całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającej co najmniej 10: a) organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy, b) spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze - Regionalny Spółdzielczy Związek Rewizyjny – Zastępca Przewodniczącego Komitetu

Data utworzenia: 2016-10-05 11:27:38 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2022-01-05 13:28:04 przez: Anna Moskwa

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków
Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej III kadencji

 

Na podstawie § 11 zarządzenia nr 35 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (Dz. U. Min. Rodz. i Pol. Społ. poz. 35) oraz w zw. z § 7 ust. 4 zarządzenia nr 7 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (Dz. U. Min. Rodz. i Pol. Społ. poz. 9, z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 6, ust. 2 oraz ust. 5 pkt 3 tego zarządzenia – zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń przedstawicieli sektora ekonomii społecznej na członków Komitetu.

Przedstawiciele sektora ekonomii społecznej powoływani są spośród osób zgłoszonych przez co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn.zm.) lub osobę prawną niedziałającą w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającą co najmniej 10:

a)  organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b)  spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U.
z 2021 r. poz. 648).

Kandydaci powinni posiadać co najmniej 2-letnie potwierdzone doświadczenie w pracy zawodowej, naukowej lub społecznej w obszarze ekonomii społecznej.

Zgłoszenia zawierające krótką informację na temat doświadczenia kandydata w zakresie ekonomii społecznej lub CV należy nadsyłać do dnia 13 września 2021 r., na adres Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, oraz na adres elektroniczny: anna.moskwa@mrips.gov.pl. z dopiskiem: Nabór – KKRES III kadencja.

Wybór członków reprezentujących sektor ekonomii społecznej dokonany zostanie spośród ofert nadesłanych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze.

Dodatkowych informacji udziela: Anna Moskwa-Wysokińska, Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w MRiPS, tel. 022 661 16 49.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej jest organem pomocniczym Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Komitet odpowiedzialny jest m. in. za udział w koordynacji działań w zakresie ekonomii społecznej na poziomie krajowym i regionalnym, w tym dokonywanie przeglądów stanu realizacji zapisów strategii i programów rozwoju, kreowanie i monitorowanie działań podejmowanych na rzecz projektów innowacyjnych oraz badań naukowych w zakresie ekonomii społecznej, opiniowanie raportów z realizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, a także opiniowanie i rekomendowanie propozycji rozwiązań strategicznych, programowych, legislacyjnych, finansowych i edukacyjnych dotyczących działań w sferze publicznej w obszarze ekonomii społecznej.

Data utworzenia: 2016-10-05 11:27:38 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2022-01-05 13:28:04 przez: Anna Moskwa

W dniu 13 czerwca 2018 r. odbyło się czwarte posiedzenie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

W trakcie spotkania przedstawiono projekt ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej, po dyskusji rekomendowano skierowanie go do dalszych prac legislacyjncyh.Inauguracyjne posiedzenie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej - 4 października 2016 r.

 

- Ekonomia społeczna to najlepsza z dróg do rozwiązywania problemów społecznych – powiedziała minister Elżbieta Rafalska, podczas spotkania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, które odbyło się 4 października w MRPiPS. – Daje potrzebującym przysłowiową wędkę, a nie rybę. To właściwy kierunek działań w tym obszarze.

 

Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej jest organem pomocniczym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Stanowi instytucjonalizację dialogu obywatelskiego w dziedzinie ekonomii społecznej, umożliwiając tworzenie rozwiązań w sposób partycypacyjny, w porozumieniu z teoretykami i praktykami, reprezentującymi administrację rządową i samorządową, sektor ekonomii społecznej, środowiska naukowe, partnerów społecznych, instytucje finansowe. Przyczynia się do społecznej legitymizacji wdrażanych rozwiązań oraz zapewnienia spójności działań w sferze publicznej w obszarze ekonomii społecznej.

 

Minister zwróciła uwagę na szeroki zakres kompetencji i uprawnień Komitetu.– Podstawowe zadania do wykonania to uporządkowanie stanu prawnego w dziedzinie ekonomii społecznej i monitorowanie funkcjonowania jego podmiotów – mówiła minister. Zwróciła też uwagę na konieczność propagowania wiedzy o możliwościach, jakie ona daje.

 

Sekretarz stanu w MRPiPS, a zarazem wiceprzewodniczący Komitetu Krzysztof Michałkiewicz mówił o koordynacji polityki publicznej w obszarze ekonomii społecznej na poziomie krajowym. Przedstawił założenia do ustawy regulującej funkcjonowanie sektora ekonomii społecznej oraz określił rolę i zadania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

 

- Komitet, przygotowując ustawę, powinien zdefiniować pojęcie ekonomii społecznej, charakter jej podmiotów, zakres, cele działania i system wsparcia – stwierdził wiceminister Michałkiewicz. Jego zdaniem zapisy o klauzulach społecznych, zawarte w ustawie o zamówieniach publicznych, powinny być w jej nowej wersji wzmocnione, gdyż nie są należycie wykorzystywane. Kolejnym zadaniem dla Komitetu będzie praca nad nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

 

Podczas obrad Komitetu Marcin Kowalski, Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie, wygłosił referat „Koordynacja polityki publicznej w obszarze ekonomii społecznej na poziomie regionalnym”.

 

Andżelika Wardęga, Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w MRPiPS, zapoznała zebranych z założeniami projektów „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” i „Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej”.

 

Po zakończeniu części plenarnej członkowie Komitetu pracowali w grupach tematycznych ds. strategicznych i programowych oraz monitorowania i ewaluacji.

 

Do pobrania:

Uchwała Nr 1 Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej z dnia 4 października 2016 r. w sprawie Regulaminu Prac Komitetu.

Uchwała Nr 2 Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej z dnia 4 października 2016 r. w sprawie wyboru drugiego zastępcy Przewodniczącego Komitetu.

Uchwała Nr 3 Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej z dnia 4 października 2016 r. w sprawie powołania grup tematycznych Komitetu.

 

 

Data utworzenia: 2016-10-05 11:27:38 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2022-01-05 13:28:04 przez: Anna Moskwa

Polecamy