Ponowne zapytanie ofertowe na realizację warszatów

Zapytanie ofertowe na realizację warsztatów


MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

DEPARTAMENT EKONOMII SPOŁECZNEJ I POŻYTKU PUBLICZNEGO

Zapytanie ofertowe

Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch warsztatów mających na celu wypracowanie założeń do zmian w Standardach Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, organizowane w ramach projektu „Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

1. Tło

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego realizuje projekt pt. „Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego zostanie zapewniona sprawna obsługa procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Przedmiotowy warsztat jest jednym z zaplanowanych działań służących realizacji tego rezultatu.

 2. Zleceniodawca

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

 

3. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja dwóch jednodniowych, 8-godzinnych (8 godzin zegarowych - w tym przerwy: min. 2 kawowe po 15 min. i 1 obiadowa 45 min.) warsztatów dla grupy 20 osób posiadających wiedzę i doświadczenie z zakresu Standardów Ośrodków Wsparcia Społecznej (OWES)[1] – w szczególności przedstawicieli kadry OWES oraz przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej[2], w tym przedsiębiorstw społecznych (PES).

 

Opis pierwszego warsztatu – dla przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Jako pierwszy powinien zostać zorganizowany warsztat dla przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES), które korzystały już ze wsparcia udzielanego przez OWES współfinansowanych
w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych[3].  Celem warsztatu jest poznanie perspektywy odbiorców wsparcia oraz opracowanie przez Wykonawcę wniosków rekomendacji do zmian
w Standardach, wynikających z potrzeb sygnalizowanych przez odbiorców wsparcia udzielanego przez OWES.  Warsztat nie powinien obejmować jedynie analizy standardów, ale przede wszystkim pozwolić uczestnikom na wyrażenie swych potrzeb wobec zakresu i jakości usług świadczonych przez OWES.

 

W programie warsztatu powinno znaleźć się  krótkie przedstawienie usług świadczonych przez OWES, wynikających ze Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Praca powinna mieć charakter zadań grupowych, pozwalających na analizę usług i ich zakresu oraz identyfikację najważniejszych dla PES aspektów.  Podsumowaniem warsztatu powinien być raport, w którym przedstawione zostaną wnioski i rekomendacje dotyczące poprawy zasad i zakresu usług świadczonych przez OWES, ze szczególnym uwzględnieniem propozycji zmian w standardach (ostateczny program warsztatu musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego) oraz wyników badania potrzeb wśród uczestników warsztatu.

 

Wymagania wobec Wykonawcy:

 • Dwóch prelegentów z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w dziedzinie wspierania podmiotów ekonomii społecznej oraz co najmniej 3-letnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia szkoleń/warsztatów,
 • Organizacja i przeprowadzenie warsztatu w lokalizacji w centrum Warszawy (maksymalnie 3 km od siedziby Zamawiającego),
 • rekrutacja uczestników (prowadzona w porozumieniu z Zamawiającym – ostateczna lista uczestników musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego). Rekrutacja powinna przebiegać wśród osób będących członkami lub pracownikami PES, które skorzystały ze wsparcia oferowanego przez OWES,
 • Przygotowanie raportu z wypracowanych w trakcie warsztatu wniosków i rekomendacji,
  ze szczególnym uwzględnieniem propozycji i kierunków zmian w zasadach i zakresie usług świadczonych przez OWES dla PES – wynikających ze standardów.

 

Opis drugiego warsztatu – dla przedstawicieli kadry Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej:

Uczestnikami warsztatu będą osoby pracujące w OWES,  w których najdłużej realizowane są projekty współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Celem warsztatu jest przeanalizowanie standardów pod względem ich trafności i spójności w określaniu wysokiej jakości świadczenia usług oraz opracowanie przez Wykonawcę wniosków i  rekomendacji do zmian
w standardach, wynikających z opinii pracowników OWES.

W programie warsztatu powinno zawrzeć się krótkie omówienie „Standardów usług wsparcia ekonomii społecznej” (załącznik nr 1), jako wprowadzenie do rozmowy
o standardach i potrzebie ich ewaluacji – dla osób, które zapoznały się z ich treścią i przygotowały wstępne sugestie zmian. Warsztat powinien przebiegać w formie zadań grupowych, pozwalających na analizę zapisów w standardach oraz sformułowania wstępnych propozycji zmian w celu wypracowania rekomendacji do dalszych prac nad ewaluacją i modyfikacją standardów. Podsumowaniem powyższych prac będzie sporządzony po warsztacie przez Wykonawcę raport, zawierający rekomendacje/ założenia OWES ze szczególnym uwzględnieniem propozycji zmian
w standardach (ostateczny program warsztatu musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego).

Wymagania względem Wykonawcy:

 • Dwóch prelegentów z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w dziedzinie wspierania podmiotów ekonomii społecznej oraz co najmniej 3-letnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia szkoleń/warsztatów,
 • Organizacja i przeprowadzenie warsztatu w lokalizacji w centrum Warszawy (maksymalnie 3 km od siedziby Zamawiającego),
 • rekrutację uczestników (prowadzona w porozumieniu z Zamawiającym – ostateczna lista uczestników musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego). Rekrutacja powinna przebiegać wśród osób pracujących w OWES,  w których najdłużej realizowane są projekty współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,
 • Przygotowanie raportu zawierającego wypracowane w trakcie warsztatu wnioski
  i rekomendacje ze szczególnym uwzględnieniem propozycji i kierunków zmian w standardach.

Okres między realizacją powyższych warsztatów nie może przekroczyć 1 tygodnia. Materiały szkoleniowe podlegają konsultacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

W każdym warsztacie mogą uczestniczyć, także przedstawiciele Zamawiającego oraz osoby przez niego zaproszone.

 

4. Oferta

Odpowiedź na zapytanie ofertowe powinna zawierać:

 • propozycję programu dla każdego z dwóch warsztatów z wyszczególnieniem metod prac grupowych, planowanych metod i narzędzi oraz opis zasadności ich zastosowania,
 • konspekty raportów wraz z opisem celowości poszczególnych elementów,
 • uzasadnienie oferty,
 • CV potencjalnych prelegentów,
 • cenę za przeprowadzenie każdego warsztatu (w cenę powinny zostać wliczone wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę: wynagrodzenie prelegentów, sala z wyposażeniem, materiały szkoleniowe, catering, koszty podróży Wykonawców i Uczestników warsztatów itd.). Kosztorys powinien zawierać odrębne ceny poszczególnych elementów oraz koszt całościowy netto i brutto.

 

5. Kryteria wyboru

Kryteria wyboru:

 • proponowany szczegółowy program warsztatu, metod i narzędzi prac grupowych (20%),
 • proponowana struktura raportu (20%)
 • doświadczenie trenerów / szkoleniowców w obszarze wspierania podmiotów ekonomii społecznej (15 %),
 • doświadczenie trenerów / szkoleniowców w zakresie prowadzenia szkoleń (15%),
 • cena (30%).

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo negocjowania ostatecznej ceny i zakresu usługi z Wykonawcami, w zależności od posiadanych przez Ministerstwo środków finansowych przeznaczonych na powyższe zamówienie.

 

6. Termin realizacji

Preferowany termin przeprowadzenia warsztatu: 2 tygodnie od momentu podpisania umowy

Termin może ulec zmianie po ostatecznych ustaleniach z Zamawiającym.

 

7. Termin składania ofert

Oferty należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail piotr.barbucha@mrpips.gov.pl
w terminie do 17 stycznia 2017 r. z dopiskiem w temacie wiadomości: Warsztat o standardach – oferta.

 

8. Kontakt

Informacji udziela – Weronika Tomaszewska

e-mail: weronika.tomaszewska@mrpips.gov.pl

telefon: (22) 693-46-91

 

 [1] Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) oznacza wyodrębnione organizacyjnie i rachunkowo jednostki podmiotów lub partnerstwo/konsorcjum podmiotów, realizujących usługi wsparcia ekonomii społecznej, nie działające dla osiągnięcia zysku lub przeznaczających zysk na działania OWES, które uzyskały  akredytację Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznawaną na podstawie Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. Min. Rodz. Prac. i Pol. Społ. poz. 21)

[2] Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

[3] Regionalny Program Operacyjny – dokument określający cele tematyczne zdefiniowane przez Komisję Europejską oraz odpowiada na zidentyfikowane wyzwania regionu w zakresie stymulowania rozwoju społecznego i gospodarczego, w powiązaniu z celami nakreślonymi przez Strategię Europa 2020. Stanowi narzędzie realizacji polityki rozwoju prowadzonej przez poszczególne Województwa.

 

Załącznik:

nr 1 - standardy OWES

Data utworzenia: 2016-06-15 11:38:11 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2017-01-25 15:58:23 przez: Piotr Barbucha