Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Jesteś tutaj: Strona główna / Inne / Polecamy
  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Polecamy

Wolontariat pracowniczy

Określenie „wolontariat pracowniczy” oznacza zachęcanie pracowników przez pracodawcę do uczestniczenia w działaniach organizacji charytatywnych na rzecz potrzebujących. Przedsiębiorstwa wyrażają swoje poparcie dla społecznej aktywności pracowników poprzez wewnętrzną komunikację o możliwościach wolontariatu oraz przez udzielanie pracownikom dodatkowych godzin urlopu i/lub rzeczowe i finansowe wspieranie organizacji, w których działają pracownicy.

Wolontariat pracowniczy to nie tylko szansa zrobienia czegoś dobrego dla innych, ale też olbrzymia korzyść dla pracownika - poszerzenie perspektyw, uwrażliwienie, a dzięki temu docenienie tego, co samemu dostało się od życia. Wolontariat grupowy integruje pracowników, poprawia relacje między nimi, a lepsza atmosfera i pozytywne zmiany w kulturze organizacyjnej motywują do pracy w firmie.

Przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na działalność filantropijną i prowadzenie programów wolontariatu uświadamiają pracownikom, że oni też mogą coś zrobić, wykazać się w słusznej sprawie. Pracownicy przejmują inicjatywę, zaczynają działać. W efekcie zachodzi widoczna zmiana społeczna, zarówno w organizacjach, których podopieczni otrzymali pomoc jak i wewnątrz firmy.

Programy wolontariatu organizowane w Polsce polegają na angażowaniu pracowników firm w działalność wolontarystyczną na rzecz organizacji społecznych. Pracownicy wykonują różnego rodzaju prace na rzecz potrzebujących, wykorzystując przy tym swoje predyspozycje i umiejętności zawodowe oraz talenty i zdolności z innych dziedzin. Firma może wspierać pracownika w tych działaniach na wiele sposobów: np. deleguje pracownika do pracy jako wolontariusza w czasie pracy, udziela pracownikowi kilku godzin dodatkowego urlopu w miesiącu, przekazuje pomoc rzeczową lub wsparcie logistyczne i finansowe dla organizacji, w której udziela się pracownik i in.

Przykładem wolontariatu pracowniczego jest program Volunteer Plus International realizowany w jednej z firm partnerskich Fundacji Wspólna Droga. Pomyślany jest on tak, że pracownicy decydują, gdzie firma ma skierować pomoc. Osoba chcąca uczestniczyć w programie wybiera organizację charytatywną, dla której przepracuje w ciągu roku 50 godzin – sama lub z grupą innych pracowników, wtedy godziny są podzielone między nich. W ślad za pomocą pracowników organizacja otrzymuje od firmy równowartość 250$. Dodatkowo, wiele spośród organizacji, w których pracownicy odbywali wolontariat otrzymuje póĽniej dotacje od Fundacji, pochodzące z comiesięcznych, dobrowolnych odpisów od pensji pracowników i dopłat firm partnerskich United Way Polska.

Rola Fundacji Wspólna Droga polega na przygotowaniu dla pracowników listy wiarygodnych organizacji z rejonu ich zamieszkania oraz weryfikacji stowarzyszeń i fundacji zgłaszanych przez pracowników. Fundacja zajmuje się również przekazywaniem pieniędzy na konta organizacji i ich rozliczaniem oraz rozwijaniem programu w firmie i organizacją Komisji Dystrybucyjnej, która przyznaje stowarzyszeniom i fundacjom dotacje ze składek pracowników i dopłat firm.

Program składki pracowniczej – pay-roll contributions

Program składki pracowniczej jest prowadzony w blisko 50 przedsiębiorstwach w Polsce. Jest to prosta i skuteczna forma zbierania środków na organizowanie pomocy humanitarnej. Pracownicy decydują się na przekazanie stałej kwoty ze swojego wynagrodzenia na cele dobroczynne, wybierając program pomocy i region kraju, który chcą wspierać. Deklarowana kwota jest co miesiąc potrącana z pensji pracownika i podwajana przez większość firm z ich własnych środków. Łączna darowizna od pracowników i firm jest przekazywana na konto organizacji.

Zmiana społeczna

Biorąc udział w programach składki pracowniczej i wolontariatu firma pomaga w nagłośnieniu i rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej. Organizacje pozarządowe, które udzielają bezpośredniej pomocy potrzebującym otrzymują dostęp nie tylko do dotacji finansowych, ale i wiedzy oraz umiejętności pracowników. Dzięki temu coraz efektywniej działają i znacząco zwiększa się dostęp do świadczonych przez nie usług (porady, rehabilitacja, pomoc dla osób nieuleczalnie chorych i ich rodzin, zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i in.). W ten sposób następuje nawiązanie dialogu firm, ich pracowników, organizacji społecznych, ich podopiecznych i mieszkańców oraz aktywizacja zasobów już istniejących w regionie. Zachodzą zmiany w społeczności zarówno lokalnej, jak i globalnej. Podnosi się poziom świadomości społecznej pracowników, ale również i kontrahentów oraz klientów firmy. Firma nie tylko stymuluje gospodarczy wzrost regionu i zapewnia miejsca pracy, ale również dając dobry przykład, edukuje społeczeństwo i popularyzuje postawy dobroczynne.

Autor tekstu: Wioleta Włodarczyk, wolontariusz Fundacji Wspólna Droga przy współpracy z Aleksandrą Gocal, Dyrektor ds. Współpracy z Firmami a.gocal@wspolnadroga.pl, 0-606 514 007.

United Way działa w Polsce od 1996 r. pod nazwą Fundacja Wspólna Droga (United Way Polska). Jest to ruch filantropijny i organizacja pożytku publicznego, która łączy potrzebujących z darczyńcami i wolontariuszami. Fundacja wprowadza w firmach programy odpowiedzialnego biznesu, w tym składkę pracowniczą i wolontariat pracowniczy. W ten sposób angażuje firmy i osoby indywidualne w działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i podnoszenie jakości życia ludzi poszkodowanych przez los. O rezultatach naszych działań można przeczytać na www.wspolnadroga.pl

 

 

 

 

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49

Tagi:

Polecamy