Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Podstawowe informacje

Rada Działalności Pożytku Publicznego

Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego powołanym na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1706 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz.U.2015.1706).

Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana po raz pierwszy w dniu 27 listopada 2003 r.

Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

Pracami Rady kieruje dwóch współprzewodniczących , którymi są wybrani spośród członków Rady:

 • przedstawiciel organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych oraz jednostek samorządu terytorialnego;
 • przedstawiciel organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy, wybrany przez członków rady będących przedstawicielami tych organizacji, związków, porozumień i podmiotów.

Rada może powoływać stałe oraz doraźne zespoły problemowe.

Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ciałem instytucjonalizującym zasadę dialogu obywatelskiego oraz współpracę pomiędzy sektorem publicznym a trzecim sektorem. Stanowi ona dopełnienie Instytucji realizujących zasadę dialogu społecznego.

Skład Rady

Stosownie do art. 36 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada składa się z co najmniej 20 członków, w tym z:

1) przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;
2) przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego;
3) przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3.
 

Członków Rady powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Kadencja Rady trwa 3 lata, jednak pierwsza kadencja trwała 2 lata.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2015.1333) minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, 8 października 2015 r. powołał nowy skład Rady na kadencję 2015 - 2018 

Zasady i tryb powołania członków RDPP określa art. 36 ust.2 ustawy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz.U.2015.1706).

W sensie podmiotowym charakter i skład Rady koresponduje z jej funkcjami, zakresem pożytku publicznego oraz strukturą instytucji związanych z realizacją celów ustawy.

Wyłonienie kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego odbywa się w oparciu o zasady;

 • adekwatności – rozumianej jako wzajemna relacja między obszarem pożytku publicznego a ilością organizacji pozarządowych w nim działających oraz zakresem problemów będących w kompetencji podmiotów administracji publicznej;
 • autorytetu – rozumianego jako powszechne uznanie dla doświadczenia i zasług kandydata;
 • fachowości – będącej istotnym składnikiem autorytetu kandydata;
 • reprezentatywności – rozumianej jako, potwierdzone demokratyczną procedurą, wewnętrzne wyłonienie odpowiednich kandydatów do Rady.

Skład Rady odzwierciedla wynegocjowany i zawarty w projekcie ustawy parytet członków, ze względu na ich przynależność do odpowiedniego sektora (organizacje pozarządowe, samorząd terytorialny, administracja rządowa)

Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, w dniu 8 października 2015 r. powołana została Rada Działalności Pożytku Publicznego V kadencji w składzie:


PRZEDSTAWICIELE STRONY RZĄDOWEJ
 

1. Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (od 8 stycznia 2016 r.) 
(do 8 stycznia 2016 r. Jarosław Duda, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.)

2. Paweł Chorąży, Podsekretarz Stanu (od 18 lutego 2016 r.)
(podmiot zgłaszający – Ministerstwo Rozwoju) 
(do 17 lutego 2016 r. Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju).

3. Marzena Machałek - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej (od 12 kwietnia 2017 r.) 
(do 12 kwietnia 2017 r.Teresa Wargocka, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej) 
(do 17 lutego 2016 r.Tadeusz Sławecki, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej)

4. Paweł Lewandowski - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego (od 7 kwietnia 2017 r.) 
(do 7 kwietnia 2017 r. Maciej Świrski – Doradca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
(do 17 lutego 2016 r. Andrzej Wyrobiec, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

5. Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

6. Jarosław Stawiarski – Sekretarz Stanu (od 18 lutego 2016 r.)
(podmiot zgłaszający - Ministerstwo Sportu i Turystyki)

7. Ewa Adamiak – Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych (od 7 kwietnia 2016 r.)
(podmiot zgłaszający - Ministerstwo Finansów)

8. Lucyna Bogusz, Ekspert (podmiot zgłaszający - Ministerstwo Gospodarki) (do dnia 17 lutego 2016 r.)

 
PRZEDSTAWICIELE STRONY SAMORZĄDOWEJ
 
1. Piotr Choroś 
(podmiot zgłaszający - Unia Metropolii Polskich).
2. Piotr Drygała 
(podmiot zgłaszający - Związek Miast Polskich).
3. Anna Grygierek  
(podmiot zgłaszający - Związek Gmin Wiejskich RP).
4. Marek Mazur 
(podmiot zgłaszający - Związek Województw RP).
5. Andrzej Nowicki 
(podmiot zgłaszający - Związek Powiatów Polskich).
 
PRZEDSTAWICIELE STRONY POZARZĄDOWEJ
 
1. Bohdan Aniszczyk (od 23 czerwca 2016)
(podmiot zgłaszający - Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta).
2. Pan Paweł Backiel (od 23 czerwca 2016)
(podmiot zgłaszający - Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych).
3. Krzysztof Balon 
(podmiot zgłaszający - Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych).
4. Marek Borowski 
(podmiot zgłaszający - Federacja Polskich Banków Żywności).
5. Bogusław Janusz Cebulski (od 23 czerwca 2016)
(podmiot zgłaszający - Stowarzyszenie Trzeźwości).
6. Paweł Dębek 
(podmiot zgłaszający - Instytut Edukacji Społecznej).
7. Piotr Frączak 
(podmiot zgłaszający - Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych).
8. Agata Gawska (od 23 czerwca 2016)
(podmiot zgłaszający - Fundacja Aktywizacja).
9. Anna Hejducka (od 23 czerwca 2016)
(podmiot zgłaszający - Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce).
10. Wojciech Jachimowicz (od 23 czerwca 2016)
(podmiot zgłaszający - Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne).
11. Przemysław Jaśkiewicz (od 23 czerwca 2016)
(podmiot zgłaszający - Fundacja Niepodległości).
12. Ewa Mańkiewicz-Cudny 
(podmiot zgłaszający - Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FSNT – NOT)).
13. Cezary Miżejewski 
(podmiot zgłaszający - Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych).
14. Adam Niemkiewicz (od 23 czerwca 2016)
(podmiot zgłaszający - Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej).
15. Marek Olechnowicz (od 23 czerwca 2016)
(podmiot zgłaszający - Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych).
16. Dorota Piechowicz-Witoń (do 12 maja 2017 r.)
(podmiot zgłaszający - Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych).
17. Marzena Pieńkosz-Sapieha (od 23 czerwca 2016)
(podmiot zgłaszający - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny).
18. Karolina Poczykowska (od 8.10.2015 r. do 31 lipca 2016 r.)
(podmiot zgłaszający - Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok).
19. Zofia Sapijaszka (od 23 czerwca 2016 do dnia 26 października 2017 r.)
(podmiot zgłaszający - Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości).
20. Małgorzata Sinica 
(podmiot zgłaszający - Związek Harcerstwa Polskiego).
21. ks. Stanisław Słowik 
(podmiot zgłaszający - Caritas Diecezji Kieleckiej).
22. Dariusz Suszyński 
(podmiot zgłaszający - Związek Młodzieży Wiejskiej).
23. Zdzisław Szkutnik (od 8.10.2015 r. do 30 września 2016 r.)
(podmiot zgłaszający - Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych).
24. Teresa Tiszbierek 
(podmiot zgłaszający - Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej).
25. Grzegorz Wojtanowski (od 23 czerwca 2016)
(podmiot zgłaszający - Fundacja AKME).
26. Witold Zakrzewski 
(podmiot zgłaszający - Fundacja OPOR (Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich)).
27. Maciej Andrzej Zarębski (od 23 czerwca 2016)
(podmiot zgłaszający - Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne).
Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49

Zespoły problemowe RDPP i ich skład:

Zespół ds. Społecznych:
 1. Marek Borowski,
 2. Piotr Drygała,
 3. Piotr Choroś,
 4. Ewa Mańkiewicz-Cudny,
 5. Cezary Miżejewski – przewodniczący zespołu,
 6. Dorota Piechowicz-Witoń,
 7. Stanisław Słowik,
 8. Zdzisław Szkutnik,
 9. Jarosław Stawiarski,
 10. Grzegorz Wojtanowski,
 11. Bohdan Aniszczyk,
 12. Paweł Backiel,
 13. Anna Hejducka
 14. Marek Olechnowicz,
 15. Agata Gawska,
 16. Marzena Pieńkosz-Sapieha.
 
Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli: 
 1. Teresa Tiszbierek – przewodnicząca zespołu,
 2. Witold Zakrzewski,
 3. Wojciech Jachimowicz.
 
Zespół ds. Gospodarki i Rozwoju:
 1. Marek Borowski – przewodniczący zespołu,
 2. Ewa Mańkiewicz-Cudny,
 3. Stanisław Słowik,
 4. Dariusz Suszyński,
 5. Anna Grygierek,
 6. Anna Hejducka,
 7. Andrzej Nowicki,
 8. Grzegorz Wojtanowski.
 
 Zespół ds. Rozwoju Dialogu Obywatelskiego:
 1. Krzysztof Balon,
 2. Piotr Choroś,
 3. Paweł Dębek,
 4. Piotr Drygała,
 5. Piotr Frączak – przewodniczący zespołu,
 6. Dorota Piechowicz-Witoń,
 7. Karolina Poczykowska (rezygnacja),
 8. Małgorzata Sinica – przewodnicząca zespołu,
 9. Teresa Tiszbierek,
 10. Witold Zakrzewski,
 11. Maciej Zarębski,
 12. Zofia Sapijaszka,
 13. Paweł Backiel,
 14. Wojciech Jachimowicz,
 15. Marek Olechnowicz,
 16. Agata Gawska.
 
Zespół ds. Polityki na rzecz młodzieży:
 1. Paweł Dębek – przewodniczący zespołu,
 2. Lucyna Bogusz,
 3. Małgorzata Sinica,
 4. Dariusz Suszyński,
 5. Teresa Tiszbierek.
 6. Adam Niemkiewicz,
 7. Bohdan Aniszczyk,
 8. Zofia Sapijaszka,
 9. Przemysław Jaśkiewicz,
 10. Agata Gawska,
 11. Maciej Zarębski.
 
Zespół ds. Interwencji:
 1. Bohdan Aniszczyk,
 2. Cezary Miżejewski,
 3. Witold Zakrzewski – przewodniczący zespołu.
 
Doraźny Zespół problemowy ds. monitoringu realizacji ustawowych praw do prowadzenia kampanii społecznych w mediach publicznych Polskim Radiu i Telewizji Polskiej przez organizacje pożytku publicznego:
 
 1. Marek Borowski
 2. Bogusław Cebulski
 3. Wojciech Jachimowicz
 4. Małgorzata Pieńkosz-Sapiecha
 5. Witold Zakrzewski - przewodniczący Zespołu
 6. Maciej Zarębski
 
Doraźny Zespół problemowy ds. przygotowania Programu współpracy MRPiPS z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
 
 1. Bohdan Aniszczyk - przewodniczący Zespołu
 2. Anna Hejducka
 3. ks. Stanisław Słowik
 4. Witold Zakrzewski 
Doraźny Zespół problemowy ds. wskazania trzech przedstawicieli pozarządowych organizacji pacjenckich oraz ich zastępców do udziału w pracach Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI) w sektorze zdrowia
 
 1. Marek Borowski
 2. Piotr Frączak
 3. Cezary Miżejewski
Doraźny Zespół problemowy ds. oceny zgłoszeń nadesłanych w odpowiedzi na nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 1.  Cezary Miżejewski
 2. Dariusz Suszyński
 3. Teresa Tiszbierek
Doraźny Zespół ds. regulaminu i praktyki działania Rady

 1. Krzysztof Balon
 2. Piotr Frączak
 3. Witold Zakrzewski
Doraźny Zespół ds. oceny zgłoszeń nadesłanych w odpowiedzi na nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Zespołu Opiniującego Kampanie Społeczne w Polskim Radiu oraz Komisji ds. Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej S.A.

 1. Marek Borowski
 2. Ks. Stanisław Słowik
 3. Witold Zakrzewski
Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49

Założenia ideowe

Rada Działalności Pożytku Publicznego jest nie tylko prostą, w sensie merytorycznym oraz organizacyjnym, konsekwencją treści zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego, ale próbą instytucjonalizacji, w części zasadniczej, jaką stanowią relacje między władzą publiczną a organizacjami pozarządowymi (stroną obywatelską), formuły dialogu obywatelskiego.

Podstawowe kategorie opisujące i wyjaśniające istotę dialogu obywatelskiego w syntetycznej formie zostały przedstawione w dokumencie: “Zasady dialogu społecznego. Dokument programowy rządu. Załącznik nr 1. Dialog społeczny – istota, pojęcia, metody”.

Czynnikami konstytuującymi podmiotowość w zakresie dialogu obywatelskiego są przede wszystkim podstawy prawne regulujące status uczestników dialogu, które praktycznie, bezpośrednio lub pośrednio, określają przedmiot dialogu, jego warunki oraz formy występowania, w tym – w bliskiej perspektywie – takim aktem prawnym stanie się ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Z uwagi na przedmiot, cel, zakres i zadania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ustanowienie Rady Działalności Pożytku Publicznego ma fundamentalne znaczenie.

Opiniodawczo-doradczy i pomocniczy charakter Rady zawiera w sobie kilka ważnych dla dialogu obywatelskiego funkcji:

 • funkcję reprezentacji – jako formę uczestnictwa w procesach decyzyjnych adekwatną do pełnionej roli w danym obszarze życia publicznego;
 • funkcję polityczną – jako wyraz zdolności do artykulacji potrzeb oraz interesów danego środowiska;
 • funkcję edukacyjną – jako płaszczyznę uczenia się sztuki dialogu i negocjacji;
 • funkcję instrumentalną – jako wyraz wpływu na kształtowanie określonych decyzji w zakresie pożytku publicznego;
 • funkcję integracyjną – jako szczególną formułę współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, komplementarną w stosunku do innych zinstytucjonalizowanych form dialogu społecznego;
 • funkcje poznawczą – jako płaszczyznę realizacji i prezentacji dorobku naukowo-badawczego w zakresie pożytku publicznego;
 • funkcję informacyjną – jako narzędzie komunikacji społecznej w realizacji Rada – opinia publiczna;
 • funkcję kontrolną – jako szczególny element wśród instrumentów nadzoru.

Do zadań Rady należy w szczególności:

 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy,
 • wyrażanie opinii o rządowych projektach aktów prawnych dot. działalności pożytku publicznego i wolontariatu,
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi,
 • zbieranie i dokonywanie analizy informacji o prowadzonych kontrolach i ich skutkach,
 • uczestniczenie w postępowaniu kontrolnym,
 • wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 oraz rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych,
 • tworzenie, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3, mechanizmów informowania o standardach prowadzenia działalności pożytku publicznego oraz o stwierdzonych przypadkach naruszenia tych standardów

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49

Podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie Rady

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz.U.2015.1706)

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49

Tagi:

Polecamy