Poborowi

Możliwość odbywania wojskowej służby zastępczej w organizacji pożytku publicznego

Z dniem 1 stycznia 2004 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2003 r o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223 poz. 2217). Zgodnie z postanowieniami tej ustawy, odbywanie służby zastępczej uznaje się za spełnianie powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie służby wojskowej.

1.Co to jest służba zastępcza?
2.Przeznaczenie do służby zastępczej.
3.Kierowanie poborowego do odbycia służby zastępczej.
4.Przebieg służby zastępczej.
5.Świadczenia przysługujące poborowym służby zastępczej.

Co to jest służba zastępcza?

 
Służba zastępcza polega na wykonywaniu prac na rzecz:

 • ochrony środowiska,
 • ochrony przeciwpożarowej,
 • ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej,
 • opieki nad osobami niepełnosprawnymi albo bezdomnymi,
 • administracji publicznej,
 • wymiaru sprawiedliwości.

Służbę zastępczą odbywa się w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz w organizacjach pożytku publicznego z zastrzeżeniem, że skierowanie do odbycia służby zastępczej w organizacji pożytku publicznego, którą jest jednostka organizacyjna kościoła lub związku wyznaniowego mająca osobowość prawną, następuje wyłącznie za zgodą poborowego.

Czas trwania służby zastępczej wynosi 18 miesięcy, a dla absolwentów szkół wyższych 6 miesięcy. Zadania określone w ustawie są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej i wykonuje je marszałek województwa, który jednocześnie kontroluje podmioty (pracodawców) w zakresie przebiegu tej służby. Podmiot (pracodawca) ubiegający się o zatrudnienie poborowych służby zastępczej składa do ministra właściwego do spraw pracy, czyli Ministra Gospodarki i Pracy, udokumentowany wniosek o wyrażenie zgody na odbywanie u niego służby zastępczej. Minister właściwy do spraw pracy ustala w drodze decyzji administracyjnej pracodawców i stanowiska pracy, na których poborowi mogą odbywać służbę zastępczą. Wniosek należy kierować do Wydziału Służby Zastępczej Departamentu Spraw Obronnych, Ministerstwa Gospodarki i Pracy (tel. 022 - 693 54 45).

Przeznaczenie do służby zastępczej

Poborowy, który został, na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczony do odbycia zasadniczej służby wojskowej albo przeszkolenia wojskowego, może złożyć wniosek o przeznaczenie go do służby zastępczej. Wniosek poborowego powinien w szczególności zawierać:

 • oświadczenie o wyznawanych przekonaniach religijnych,

 • wskazanie w wyznawanej doktrynie religijnej podstawy wyłączającej możliwość odbywania służby wojskowej oraz wykazać rzeczywiste związki z wyznawaną doktryną religijną lub wskazać wyznawane zasady moralne, które pozostają w sprzeczności z obowiązkami żołnierza odbywającego służbę wojskową.

Poborowy, który złożył wniosek o przeznaczenie do służby zastępczej, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tego wniosku nie może być powołany do służby wojskowej. Wniosek o przeznaczenie do służby zastępczej poborowy składa na piśmie do właściwej komisji wojewódzkiej, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień, najpóĽniej w dniu doręczenia mu karty powołania do odbycia służby wojskowej. Orzeczenie o przeznaczeniu do służby zastępczej wydaje komisja wojewódzka do spraw służby zastępczej, którą powołuje i odwołuje marszałek województwa.

Kierowanie poborowego do odbycia służby zastępczej

 
Marszałek Województwa wydaje poborowemu kartę skierowania do odbycia służby zastępczej, na podstawie której poborowy jest obowiązany stawić się do odbycia służby zastępczej w terminie i w miejscu określonym w karcie skierowania. Podmiot, do którego został skierowany poborowy w celu odbycia służby zastępczej, jest obowiązany przyjąć go i zapewnić mu warunki wykonywania pracy określonej w umowie. Niestawienie się poborowego do odbycia służby zastępczej jest usprawiedliwione w przypadku choroby stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim. O niemożności stawienia się do odbycia służby zastępczej poborowy zawiadamia podmiot w terminie 3 dni od dnia określonego w karcie skierowania. Poborowy (po ustaniu przyczyny niestawienia się) jest obowiązany niezwłocznie zgłosić się do podmiotu i przedstawić zaświadczenie lekarskie usprawiedliwiające przyczynę niestawienia się do odbycia służby zastępczej. W razie niestawienia się poborowego do odbycia służby zastępczej i niezawiadomienia o przyczynie tego niestawienia się, podmiot zawiadamia niezwłocznie marszałka województwa, prokuratora rejonowego i wojskowego komendanta uzupełnień.

Przebieg służby zastępczej

Do poborowych odbywających służbę zastępczą stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy o: obowiązkach pracodawcy, obowiązkach pracownika, nagrodach i wyróżnieniach, karach za naruszenie porządku i dyscypliny pracy, ochronie wynagrodzenia za pracę, odpowiedzialności materialnej pracownika, świadczeniach przysługujących w okresie czasowej niezdolności do pracy, a także czasie pracy oraz bezpieczeństwie i higienie pracy. Poborowemu odbywającemu służbę zastępczą przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 9 dni kalendarzowych w pierwszym roku służby zastępczej i 11 dni kalendarzowych w drugim roku tej służby, a poborowemu, który jest absolwentem szkoły wyższej - w wymiarze 9 dni kalendarzowych. Jeżeli poborowy jest niezdolny do odbywania służby zastępczej z powodu choroby, marszałek województwa może wystąpić do wojskowego komendanta uzupełnień o skierowanie tego poborowego do wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej. Okresu nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy nie zalicza się do czasu odbywania służby zastępczej i czas jej odbywania przedłuża się o liczbę dni tej nieobecności.

Świadczenia przysługujące poborowym służby zastępczej

 • bezpłatne zakwaterowanie, jeżeli czas dojazdu najtańszym środkiem publicznego transportu zbiorowego kolejowego lub autobusowego przewidziany w rozkładzie jazdy, łącznie z przesiadkami, przekracza w obie strony 2 godziny, licząc od stacji (przystanku) najbliższej miejsca odbywania służby zastępczej przez poborowego do stacji (przystanku) najbliższej miejsca pobytu; do czasu tego nie wlicza się dojazdu do i od stacji (przystanku) w obrębie miejscowości, z której poborowy dojeżdża oraz miejscowości, gdzie poborowy odbywa służbę zastępczą;

 • odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, dostarczane na zasadach określonych przepisami działu dziesiątego ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;

 • możliwość korzystania z urządzeń socjalnych, na zasadach określonych dla pracowników zatrudnionych przez ten podmiot;

 • posiłki profilaktyczne i napoje, przyznawane na zasadach określonych przepisami wydanymi na podstawie art. 232 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oraz inne posiłki, jeżeli poborowy odbywa służbę na stanowisku pracy, na którym pracownikom danego podmiotu przysługują takie posiłki;

 • bilety na codzienny dojazd z miejsca pobytu stałego albo czasowego do miejsca pełnienia służby i z powrotem, z wyjątkiem przypadków, gdy bezpłatny przejazd zapewnia podmiot we własnym zakresie;

 • przejazd najtańszym środkiem publicznego transportu zbiorowego kolejowego lub autobusowego po zakończeniu odbywania służby zastępczej do miejsca jego pobytu stałego albo czasowego trwającego ponad 2 miesiące;

 • wypłatę co miesiąc świadczenia pieniężnego w kwocie 640,00 złotych z zastrzeżeniem, że Marszałek Województwa dokonuje zwrotu wypłaconego przez podmiot (pracodawcę) świadczenia (art. 26 ust. 3 ustawy).

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49

...