Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Pierwszy rok funkcjonowania RDPP II kadencji

Prezentujemy informację nt. pierwszego roku funkcjonowania Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji.

1. Informacje ogólne

o Status

Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem opiniodawczo-doradczym i pomocniczym ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego. Jej powołanie stanowi próbę instytucjonalizacji relacji pomiędzy władzą publiczną a organizacjami pozarządowymi.

Rada składa się z 20 członków, w tym 5 przedstawicieli administracji rządowej, 5 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Członków Rady powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Kadencja Rady trwa 3 lata, jednak pierwsza kadencja trwała 2 lata.

W lutym 2006 r.  r. minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, Krzysztof Michałkiewicz dokonał wyboru członków Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji. 15 lutego 2006 r. odbyło sie inauguracyjne posiedzenie.

o Zadania

- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących ustawy;
- wyrażanie opinii o rządowych projektach aktów prawnych dotyczących działalności pożytku publicznego i o wolontariatu;
- udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pożytku publicznego;
- uczestniczenie w postępowaniu kontrolnym;
- dokonywanie analizy informacji o prowadzonych kontrolach i ich skutkach;
- rekomendowanie standardów realizacji zadań publicznych.

o Skład

Strona pozarządowa

1. Tomasz Bilicki - Centrum Służby Rodzinie
2. Maciej Żywno - Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
3. Tomasz Sadowski - Fundacja „Barka"
4. Marcin Dadel - Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
5. Tomasz Schimanek - Forum Darczyńców w Polsce
6. Teresa Hernik - Związek Harcerstwa Polskiego
7. Marzena Mendza - Drozd - Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych
8. Ks. Sławomir Sikora - Polska Rada Ekumeniczna
9. Ks. Stanisław Słowik - Caritas Diecezji Kieleckiej
10. Witold Monkiewicz - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Strona samorządowa

1. Tomasz Bystroński - członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP, Wójt Gminy Nowosolna,
2. Ludwik Węgrzyn - Związek Powiatów Polskich, Radny Bocheński
3. Robert Choma - Związek Miast Polskich, Prezydent Przemyśla
4. Andrzej Kościelny - Unia Miasteczek Polskich, Burmistrz Podkowy Leśnej
5. Grażyna Frister - Związek Województw RP, Dyrektor Generalny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Strona rządowa

1. Marian Moszoro, Jarosław Neneman, Jacek Dominik - Ministerstwo Finansów
2. Jerzy Kwieciński - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
3. Bogdan Socha - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
4. Paweł Soloch - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
5. Magda Nowakowska - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2. Informacja na temat prac RDPP II kadencji

  • Członkowie

W ciągu pierwszego roku funkcjonowania Rady nastąpiły następujące zmiany w składzie RDPP:

1. Ministerstwo Finansów - Marian Moszoro, Jarosław Neneman, Jacek Dominik

2. W listopadzie 2006 r. z członkostwa w Radzie zrezygnowała przedstawicielka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Magda Nowakowska - (Współprzewodniczący Bogdan Socha wystosował pismo do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o wytypowanie kandydata do prac w Radzie).

  • Posiedzenia

W 2006 roku odbyło się pięć posiedzeń plenarnych Rady

15 lutego

8 czerwca

28 lipca

11 września

6 grudnia

We wszystkich posiedzeniach uczestniczyli: Marzena Mendza - Drozd, Witold Monkiewicz, Tomasz Schimanek, ks. Stanisław Słowik, Magda Nowakowska (do XI 2006 r., strona rządowa).

W żadnym z posiedzeń nie uczestniczyli Tomasz Sadowski (w spotkaniach RDPP bral udział przedstawiciel) i Ludwik Węgrzyn (w 1 spotkaniu brał udział przedstawiciel).

Grażyna Frister i Andrzej Kościelny najczęściej reprezentowali stronę samorządową na posiedzeniach plenarnych, 4 spotkania).

Minister Pracy i Polityki Społecznej opuścił jedno posiedzenie, pozostali ministrowie uczestniczyli jednokrotnie w spotkaniach, jednak wysyłali swoich przedstawicieli.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu posiedzeń plenarnych znajdują się w komunikatach

W posiedzeniach plenarnych uczestniczyli wielokrotnie przedstawiciele innych resortów, urzędów, organizacji pozarządowych, zapraszani przez członków RDPP lub też z inicjatywy Departamentu.

  • Zespoły

Powołano trzy stałe zespoły problemowe:

Zespół ds. prawnych i monitoringu

Zadaniem zespołu ds. prawnych i monitoringu jest wyrażanie opinii o rządowych projektach aktów prawnych dotyczących działalności pożytku publicznego i wolontariatu oraz praca nad rozwiązaniami kształtującymi przepisy podatkowe gwarantujące rozwój środowiska pozarządowego.

Odbyło się 6 spotkań zespołu, głównie poświęconych nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Członkowie zespołu:

Magda Nowakowska (MKiDN) - 4 posiedzenia
Tomasz Bilicki - 2 posiedzenia
Marcin Dadel - Przewodniczący - 3 posiedzenia
Maciej Żywno - 1 posiedzenie
Ks. Stanisław Słowik - 3 posiedzenia
Grażyna Frister - 1 posiedzenie
Paweł Soloch (MSWiA) - 3 posiedzenia (Anna Rodek)

W spotkaniach zespołu uczestniczyli także Teresa Hernik (3), Witold Monkiewicz (2), Marzena Mendza - Drozd (1), Tomasz Schimanek (2) i Grzegorz Wojtanowski (1).

Zespół ds. programów i funduszy

Zadaniem zespołu ds. programów i funduszy jest wspieranie wdrażania funduszy publicznych, w tym unijnych oraz wzmacnianie miejsca organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym systemie tak, by mogły stać się jego stałym i mocnym elementem.

Odbyło się 6 spotkań zespołu, głównie poświęconych Rządowemu Programowi FIO.

Członkowie zespołu:
Marzena Mendza - Drozd - Przewodnicząca - 6 posiedzeń
Magda Nowakowska - 1 posiedzenie
Marcin Dadel - 3 posiedzenia
Witold Monkiewicz - 4 posiedzenia
Tomasz Schimanek - nie uczestniczył
Sławomir Sikora - nie uczestniczył
Ks. Stanisław Słowik - 4 posiedzenia

W spotkaniach zespołu uczestniczyła także Teresa Hernik (3).

Zespół ds. dialogu i współpracy

Zadaniem zespołu ds. dialogu i współpracy jest monitoring zasad i form współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, działanie na rzecz dialogu obywatelskiego(wypracowywanie zasad), współpraca międzyresortowa i międzynarodowa w zakresie pożytku publicznego.

Odbyły się 4 spotkania zespołu.

Członkowie zespołu:
Teresa Hernik - 3 posiedzenia
Marzena Mendza - Drozd - 1 posiedzenie
Magda Nowakowska - 1 posiedzenie
Tomasz Bystroński - 2 posiedzenia
Tomasz Schimanek - Przewodniczący - 4 posiedzenia
Maciej Żywno - nie uczestniczył

We wszystkich posiedzeniach zespołów problemowych uczestniczyli pracownicy Departamentu Pożytku Publicznego.

 

3. Główne obszary prac Rady:

  • Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Członkowie RDPP monitorowali procedurę konkursową FIO 2006 r.

Członkowie RDPP uczestniczyli także w pracach nad dokumentami programowi FIO 2007 r.

  • Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Członkowie RDPP włączyli się w prace nad projektem nowelizacji. Odbyło się 6 spotkań zespołu poświęconych ustawie, Rada, w ramach dwóch etapów konsultacji, zgłosiła swoje stanowisko w tej sprawie. Przedstawiciele RDPP wzięli udział w drugiej konferencji uzgodnieniowej (13.02.2006). Poza tym Rada zorganizowała konferencję poświęconą ustawie (Społeczeństwo obywatelskie w Polsce - kolejny etap rozwoju instrumentów prawnych, 25.10.2006).

  • Ustawa o fundacjach

RDPP uczestniczyła w procesie opiniowania projektu ustawy o fundacjach. W ramach tych działań nawiązano współpracę z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz Zespołem Parlamentarnym ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

25.10 RDPP zorganizowała wraz z DPP konferencję poświęconą ustawie, w której wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych i administracji publicznej.

W lutym 2007 r. podczas spotkania Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Marszałek Senatu RP Borusewicz Zaproponował RDPP przygotowanie własnego projektu ustawy o fundacjach.

  • Opiniowanie aktów prawnych

Do RDPP napłynęło 50 dokumentów. W 16 przypadkach przekazano stanowisko RDPP.

Dokumenty, co do których Rada przekazała swoje stanowisko:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie działań oraz wzoru umowy dofinansowanie działania w ramach programu operacyjnego - program Inicjatywy Wspólnotowej Equal.
 2. Pakiet projektów dokumentów związanych z przebudową systemu pomocy materialnej dla uczniów, służącej przełamywaniu barier edukacyjnych młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji NPR, trybu kontroli realizacji NPR oraz trybu rozliczeń.
 4. Podstawowe Kierunki Działań Rządu w zakresie realizacji Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2006.
 5. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia w roku szkolnym 2006/2007.
 6. Zasady wyłaniania kandydatów do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego.
 7. Projekt ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie warunków, jakie muszą spełnić jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia.
 9. Założenia do reformy systemu integracji społecznej oraz służb społecznych.
 10. Projekt ustawy o zmianie ustawy o fundacjach oraz niektórych innych ustaw.
 11. Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 12. Podstawowe Kierunki Działań Rządu w zakresie realizacji Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2007.
 13. Projekt ustawy o fundacjach.
 14. Opiniowanie dokumentów - Rządowy Program FIO.
 15. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczące komitetów monitorujących.
 16. Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Inne obszary aktywności:

  • Rekomendacja kandydatów na członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego

Członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego opiniowali dokument opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zasady wyłaniania kandydatów do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego, a następnie w maju 2006 r. rekomendowali następujące osoby na członków EKES: Krzysztof Balon (WRZOS), Tomasz Czajkowski (Parlament Studentów RP), Krzysztof Kamieniecki (Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich), Marzena Mendza - Drozd (OFOP), Krzysztof Pater (ZHP), Jolanta Plakwicz (Fundacja PSF Centrum Kobiet), Elżbieta Maria Szadzińska (Federacja Konsumentów Rada Krajowa).

  • Konferencja Społeczeństwo obywatelskie w Polsce - kolejny etap rozwoju instrumentów prawnych

25 paĽdziernika 2006 r. Rada, wraz z Departamentem Pożytku Publicznego, zorganizowała konferencję dla środowiska organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli samorządu współpracujących z organizacjami, poświeconą nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz projektowi ustawy o fundacjach, z udziałem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Społeczeństwo obywatelskie w Polsce - kolejny etap rozwoju instrumentów prawnych).

  • Udział w pracach grup roboczych

Członkowie RDPP uczestniczą w pracach zespołów roboczych ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Marzena Mendza - Drozd, Tomasz Schimanek), Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (ks. Stanisław Słowik, Maciej Żywno, Radosław Gawlik - rekomendowany przez RDPP) oraz  Komisji Ewaluacyjnej Phare PL 2004/016-829.01.02.02 Zwiększenie świadomości społecznej oraz wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu (ks. Stanisław Słowik).

  • Nawiązanie współpracy z Zespołem Parlamentarnym ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz wziął udział w posiedzeniu RDPP 8 czerwca 2006 r. Współprzewodnicząca Teresa Hernik bierze udział w posiedzeniach Zespołu Parlamentarnego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

  • Reprezentacja RDPP

Współprzewodnicząca RDPP Teresa Hernik reprezentuje Radę podczas konferencji poświęconych problemom organizacji pozarządowych.

Członkowie Rady zapraszani są na spotkania, konferencje, seminaria organizowane przez resorty (głównie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), organizacje pozarządowe.

 

Projekt powyższego materiału członkowie RDPP otrzymali podczas ostatniego posiedzenia, które odbyło się 6 marca br.


Polecamy